OpANAF 3665/2011 – aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“

208

ORDIN nr. 3.665/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”
2012-01-03 – Abroga OpANAF 183/2011 – 300 Decontul de taxa pe valoarea adaugata
2012-01-03 – Publicat in Monitorul Oficial nr. nr. 1 din 3 ianuarie 2012

ORDIN nr. 3.665/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba modelul si continutul formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP: 14.13.01.02, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.

Art. 4
Anexele nr. 1–3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 6
Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012.

Art. 7
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011.

Art. 10
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1 *)
Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) ……….

Anul ……….

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

Cod de identificare fiscala RO
Denumire
Domiciliu fiscal
Judet Localitate Sector
Strada Cod postal Numar
Bloc Scara Etaj Ap
Telefon Fax Email
Cont bancar
Banca Cont

PRO RATA DE DEDUCERE % |_|_|_|_|_|

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ
  – lei –
Denumire indicatori Valoare TVA
COMERŢ INTRACOMUNITAR ŞI ÎN AFARA UE
1 Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal
2 Regularizari livrari intracomunitare scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal
3 Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, din care:
3.1 Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata
4 Regularizari privind prestarile de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata
5 Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
5.1 Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara
6 Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
7 Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plala TVA (taxare inversa), din care:
7.1 Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
8 Regularizari privind achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI EXPORTURI
9 Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 24%
10 Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 9%
11 Livrari de bunuri taxabile cu cota 5%
12 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
13 Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa)
14 Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1–3
15 Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere
16 Regularizari taxa colectata
17 TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (suma de la rd. 1 pana la rd. 16, cu exceptia celor de la rd. 3.1, 5.1, 7.1) din care:
17.1 Livrari de bunuri si/sau prestari de servicii taxabile efectuate in interiorul tarii pentru care au fost emise facturi catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ
– lei –
Denumire indicatori Valoare TVA
ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ŞI ALTE ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA
18 Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
18.1 Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea
19 Regularizari privind achizitiile intracomunitare bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
20 Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 18 si 19, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
20.1 Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
21 Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa)
ACHIZIŢII DE BUNURI/SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI IMPORTURI, ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE
22 Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd. 25
23 Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%
24 Achizitii de bunuri taxabile cu cota de 5%
25 Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
26 Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din care:
26.1 Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa
27 TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (suma de la rd. 18 pana la rd. 25, cu exceptia celor de la rd. 18.1, 20.1) din care:
27.1 Achizitii de bunuri si/sau servicii taxabile din interiorul tarii pentru care au fost primite facturi de la persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania
28 SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 145 ŞI ART. 145^1 SAU ART. 147 ŞI ART. 145^1
29 TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate
30 Regularizari taxa dedusa
31 Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital
32 TOTAL TAXĂ DEDUSĂ (rd .28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31)
REGULARIZĂRI CONFORM ART. 147^3 DIN CODUL FISCAL – lei –
Denumire indicatori TVA
33 Suma negativa a TVA in perioada de raportare (rd. 32 – rd. 17)
34 Taxa de plata in perioada de raportare (rd. 17 – rd. 32)
35 Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd. 41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA
36 Diferente de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata si neachitate pana la data depunerii decontului de TVA
37 TVA de plata cumulat (rd. 34 + rd. 35 + rd. 36)
38 Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 42 din decontul perioadei fiscale precedente)
39 Diferente negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata pana la data depunerii decontului de TVA
40 Suma negativa a TVA cumulate (rd. 33 + rd. 38 + rd. 39)
41 Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare (rd. 37 – rd. 40)
42 Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul perioadei de raportare (rd. 40 – rd. 37)
Cod CAEN al activitatii preponderente efectiv desfasurate in perioada de raportare:

Ati efectuat operatiuni cu cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa in conformitate cu prevederile art. 160 din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare?

Da □ Nu □

Solicitati rambursarea soldului sumei negative de TVA?

Da □ Nu □
FACTURI EMISE DUPĂ INSPECŢIA FISCALĂ, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal
– lei –
Numar total facturi emise Total baza de impozitare Total TVA aferenta

Prezenta declaratie constituie titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

Nume. prenume Semnatura si stampila
functie

Loc rezervat organului fiscal

Numar de inregistrare Data inregistrarii

Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod MFP: 14.13.01.02

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;

b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;

c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice;

d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. În situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” in format PDF, cu fisier XML atasat, la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea „Asistenta contribuabili” sau sectiunea „Declaratii electronice”.

ATENŢIE! Nu se inscriu in decont:

– taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;

– taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.

Completarea formularului se face astfel:

Perioada de raportare

„Perioada de raportare” poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. 156^1 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.

Se inscrie cu cifre arabe numarul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2012).

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:

– contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;

– comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;

– contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere inscriu codul de inregistrare fiscala;

– contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;

– contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, si sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania, potrivit art. 153 din acelasi act normativ, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Denumire” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentata fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii).

Caseta „Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate, in conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si sunt stabilite in Romania printr-unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, in caseta „Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

În rubrica „Pro rata de deducere” se inscrie pro rata determinata potrivit art. 147 din Codul fiscal.

Sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata colectata”

Randul 1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), privind baza de impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumparatorul revanzator, prevazute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare^
**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 2 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la randul 1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrarii intracomunitare in perioada in care intervine exigibilitatea etc.

Randul 3 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile in Romania pentru ca nu au locul livrarii/prestarii stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, in Romania, precum si pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare^
**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru aceste livrari intracomunitare de bunuri, scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 4.

Randul 3.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, prestate catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitatea Europeana, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare, precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 4 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la randul 3.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea etc.

Randul 5 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare^
**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 6 – se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate a intervenit in alta perioada, dar respectiva achizitie nu a fost declarata, regularizarile privind achizitiile intracomunitare declarate in perioade anterioare si datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum:

– modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza de autofactura, in conditiile legii, ulterior facturi fiscale primita de la furnizor avand un pret mai mare sau mai mic, altele decat situatiile cand aceasta modificare a pretului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal in perioada de raportare;

– declararea achizitiei intracomunitare pe baza de autofactura, in conditiile legii, intr-o perioada ulterioara, la primirea facturii de la furnizor, constatandu-se ca exigibilitatea achizitiei intracomunitare intervenea intr-o perioada anterioara;

– modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a modificarii cursului valutar de referinta aplicabil, datorata unor neconcordante intre data primirii facturii de la furnizor si data declararii achizitiei intracomunitare;

– orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial, cu exceptia ajustarilor bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.

Randul 7 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2)–(6) si pentru importurile de bunuri carora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 8.

Randul 7.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 8 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la randul 7.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea etc.

Randul 9 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*)pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind:

– baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate;

– baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxa pe valoarea adaugata determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop;

– ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%.

Randul 10 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate.

Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 11 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 12 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa colectata pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.

Randul 13 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), privind baza de impozitare pentru livrarile/prestarile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare.

Randul 14 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari^
*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare, privind:

– baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 144^1 din Codul fiscal;

– baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1–5 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul in care cumparatorul sau clientul este stabilit in afara Uniunii Europene ori in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni.

Randul 15 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari ^*) , privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 din Codul fiscal.

Randul 16 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9, 10, 11 si 12 din deconturile anterioare, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata a fost de 19%, sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA, precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care determina modificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.

Randul 17.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari ^*) , pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta tuturor livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate in interiorul tarii pentru care au fost emise facturi catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Cuantumul sumelor inscrise la randul 17.1 poate fi mai mic sau egal cu cel inscris la randul 17.

Sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata deductibila”

Randul 18 – se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 5.

Randul 18.1 – se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 5.1.

Randul 19 – se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 6.

Randul 20 – se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 7.

Randul 20.1 – se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 7.1.

Randul 21 – se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 8.

Randul 22 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele inscrise la randul 25, precum si baza de impozitare si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Se inscriu, de asemenea, si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%.

Randul 23 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 24 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal.

Randul 25 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari^
*), privind baza de impozitare si taxa deductibila pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.

Se inscriu aceleasi informatii declarate la randul 12.

Randul 26 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari^
*), privind:

– contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa;

– contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii din alte state membre pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania;

– contravaloarea achizitiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa sau neimpozabile in Romania;

– contravaloarea achizitiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata;

– contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care nu sunt incluse in baza impozabila.

Randul 26.1 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari^
*), privind achizitiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Randul 27.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari^
*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta tuturor achizitiilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile din interiorul tarii pentru care au fost primite facturi de la persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Cuantumul sumelor inscrise la randul 27.1 poate fi mai mic sau egal cu cel inscris la randul 27.

Randul 28 – se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la randurile 18–25:

– conform art. 145 si 145^1 din Codul fiscal, in cazul persoanelor care efectueaza numai operatiuni cu drept de deducere. Nu se preia in acest rand taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal;

– conform art. 145^1 si 147 din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluata din coloanele jurnalului pentru cumparari^
*), in functie de destinatia achizitmor, astfel:

– taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni cu drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal;

– taxa dedusa conform pro rata pentru achizitiile destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si de operatiuni fara drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal;

– taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia in acest rand.

Totalul randului 28 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la randurile 18–25, cu exceptia celor de la randurile 18.1 si 20.1.

Randul 29 – se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita, in baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumparatorilor persoane fizice care nu sunt stabilite in Comunitatea Europeana, de catre persoanele impozabile autorizate in acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

Randul 30 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 22, 23, 24 si 25 din deconturile anterioare, ajustarile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata a fost de 19%, potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care determina modificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.

Randul 31 – se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii anuale pe baza de pro rata definitiva, prevazute la art. 147 din Codul fiscal, diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a regularizarii erorilor constatate ulterior in calculul pro rata definitiva, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum si diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii taxei deductibile pentru bunurile de capital prevazute la art. 149 si 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dupa caz.

Sectiunea „Regularizari conform art. 147^3 din Codul fiscal”

Randul 35 – se preia suma prevazuta la randul 41 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la randul 39 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.

Randul 36 – se preia suma reprezentand diferenta de TVA de plata stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, dar neachitata pana la data depunerii decontului de TVA.

Randul 38 – se preia suma prevazuta la randul 42 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la randul 40 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.

Randul 39 – se preia suma reprezentand diferenta negativa de TVA stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile pana la data depunerii decontului de TVA.

Sectiunea „Facturi emise dupa inspectia fiscala, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal”

Se completeaza cu informatiile preluate din facturile de corectie emise catre beneficiari in urma inspectiei fiscale, astfel cum este prevazut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidentiaza intr-o rubrica separata din jurnalul pentru vanzari, conform pct. 81^1 alin. (4) din Normele metodologice.

Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

În ceea ce priveste achizitiile intracomunitare de bunuri, pe langa legislatia nationala, organele fiscale si contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si pastrare ale formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Denumirea formularului: Decont de taxa pe valoarea adaugata

Cod MFP: 14.13.01.02

Format: A4/t1

Caracteristicile de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale teritoriale.

Se utilizeaza la declararea tuturor operatiunilor din sfera TVA.

Se intocmeste de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Circula:

– un exemplar la organul fiscal competent:

• in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii;

• in format electronic;

– un exemplar la contribuabil.

Se pastreaza:

– formatul electronic, in arhiva de documente electronice;

– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

*)Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

**)
Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:

– in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

– la data emiterii facturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca facturi fiscale este emisa inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

- Publicitate -