OMFP 33/2012 – ACTUALIZAT 2013 – Procedura de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, Formularul „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare“

513

ORDIN nr. 33/2012 din 11 Ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare“ – ACTUALIZAT 2013

2013-04-10 – Completat prin OMFP 426/2013
2012-01-16 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 33 din 16 Ianuarie 2012
2012-01-10 – Proiect, Referat de aprobare

- Publicitate -

ORDIN nr. 33/2012 din 11 Ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare“ – ACTUALIZAT 2013

Având în vedere prevederile art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 111din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 111din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aprobă Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1.

ARTICOLUL 2

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare“, cod 14.13.23.02, prevăzut în anexa nr. 2.

ARTICOLUL 3

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare a formularului de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

ARTICOLUL 4

Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ARTICOLUL 5

Organul fiscal emitent nu răspunde de realitatea şi eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor din facturile înscrise în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

ARTICOLUL 6

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 7

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, depuse după data de 1 ianuarie 2012.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», ordinul se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată.

ARTICOLUL 8

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, în cadrul obiectivului convergenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1 PROCEDURA de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

2. În condiţiile prevăzute la art. 111alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar.

4. Prezenta procedură se aplică numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012.

4.1. Prin excepţie de la prevederile pct. 4, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», prezenta procedură se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi pentru cele depuse după această dată.

5. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

6.1. Pentru certificarea declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată, solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 111din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, denumită în continuare declaraţie.

6.2. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

6.3. Declaraţia se depune pe suport electronic, care va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat şi ştampilat, conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă şi un exemplar rămâne la solicitant.

7. Cele 3 exemplare ale declaraţiei, însoţite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

8. De la registratura organului fiscal declaraţia se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

9. După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor înscrise în aceasta. În situaţia în care din declaraţia depusă lipsesc elemente relevante pentru analiza şi certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notifică solicitantul în vederea corectării declaraţiei. În această situaţie, termenul de soluţionare a solicitării de certificare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.

10. În vederea certificării declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie.

11. În situaţia în care solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate emite de îndată Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, pentru toate facturile înscrise în declaraţie.

11.1. Certificatul se întocmeşte de compartimentul de specialitate în 3 exemplare şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.

11.2. După semnarea certificatului, organul fiscal competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului fiscal şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului.

11.3. După finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului câte 2 exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.

11.4. Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

11.5. Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent copii ale certificatelor privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare emise şi ale declaraţiilor, pentru a fi avute în vedere în acţiunile ulterioare de inspecţie fiscală desfăşurate la respectivii solicitanţi.

12. În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite declaraţia, însoţită de o adresă în care precizează data înregistrării în scopuri de TVA a solicitantului, organului de inspecţie fiscală competent.

13. În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată.

14. În situaţiile prevăzute la pct. 12 şi 13, compartimentul de specialitate transmite declaraţia organului de inspecţie fiscală competent în aceeaşi zi în care solicitantul a depus declaraţia.

15. După primirea declaraţiei, organul de inspecţie fiscală competent efectuează o cercetare la faţa locului, la domiciliul fiscal al solicitantului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedură fiscală.

15.1. La efectuarea cercetării la faţa locului, organul de inspecţie fiscală competent verifică următoarele aspecte:

a) dacă facturile înscrise în declaraţie sunt înregistrate în evidenţa contabilă a solicitantului;

b) dacă TVA aferentă facturilor înscrise în declaraţie a fost înscrisă ca deductibilă în deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent;

c) dacă operaţiunile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, contribuabilul având drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal – în cazul în care pentru operaţiunile respective nu a fost încă depus un decont de TVA sau operaţiunile nu au fost înscrise în deconturile de TVA depuse.

15.2. Pe baza constatărilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la faţa locului, organul de inspecţie fiscală competent emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilă, potrivit legii, sau nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care TVA aferentă tuturor facturilor este deductibilă.

15.3. Certificatul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

15.4. După semnarea certificatului, organul de inspecţie fiscală competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului de inspecţie fiscală şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului.

15.5. După finalizarea procedurii, organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului câte 2 exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.

15.6. Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, în vederea arhivării la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA Nr. 2  CERTIFICAT privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ……….

Administraţia Finanţelor Publice a ……….Nr. ………./………. AdresaTel.:

Fax:

E-mail:

Ca urmare a declaraţiei depuse în condiţiile prevăzute de art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr. ………. din data de ………., depusă de:

Denumirea: ……….,Codul de identificare fiscală: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Domiciliul fiscal:

Judeţul ………., localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., sectorul ……….,

□ persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;

□ persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal,

pentru achiziţiile/activităţile din cadrul proiectului:

Datele de identificare a proiectului:Titlul proiectului ……….

Data depunerii proiectului ……….

Numele programului operaţional ……….

Axa prioritară ……….

Domeniul major de intervenţie ……….

certificăm că taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în următoarele facturi este nedeductibilă:

Nr. crt. Nr. şi data facturii Denumirea furnizorului/prestatorului Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului Valoarea facturii Din care valoarea TVA

S-a eliberat prezentul certificat în vederea stabilirii de către autoritatea de management/organismul intermediar a eligibilităţii cheltuielilor cu TVA cuprinse în cererea de rambursare.

Conducătorul unităţii fiscale/Conducătorul organului de inspecţie fiscală

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Cod MFP 14.13.23.02

ANEXA Nr. 3 CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,  modul de utilizare şi de păstrare a formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare“

Denumirea formularului: Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

Cod: 14.13.23.02

Format: A4/t1

Caracteristicile de tipărire:

– pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

Se utilizează: pentru certificarea nedeductibilităţii TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Se întocmeşte în: 3 exemplare, de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale/organul de inspecţie fiscală, după caz.

Circulă:

– două exemplare la contribuabil;

– un exemplar la organul fiscal.

Se arhivează: la dosarul solicitării.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2012, se completează după cum urmează: […]