ORDIN nr. 52/2012 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
2012-01-12 – Data intrarii in vigoare: 19 Ianuarie 2012
2012-01-12 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012

ORDIN nr. 52/2012 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărărea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) si art. 37 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeasi lege au obligatia să intocmească situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, in conditiile legii.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exercitiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
ART. 2
Prezentul ordin se aplică de către entitătile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si de către entitătile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.
ART. 3
Persoanele al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia să intocmească si să depună situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevăzute in anexele nr. 1 si 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 4
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia să intocmească si să depună situatii financiare anuale simplificate la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevăzute in anexele nr. 1 si 3.
ART. 5
(1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in conditiile prevăzute la art. 27 alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să intocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit Sistemului de raportare anuală la 31 decembrie, prevăzut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Sistemul de raportare anuală mentionat la alin. (2) se aplică societătilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(4) Entitătile prevăzute la alin. (3) intocmesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasă pentru acestea.
(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitătile al căror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continănd formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
(6) La intocmirea situatiilor financiare anuale prevăzute la alin. (5) sunt avute in vedere atăt prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, căt si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
ART. 6
Persoanele prevăzute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul in Romănia care apartin unei persoane juridice cu sediul in străinătate, respectiv filialele unei societătimamă cu sediul in străinătate sau filialele filialelor unei societăti-mamă străine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entităti.
ART. 7
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecărui an calendaristic, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuală.
(2) Sistemul de raportare anuală prevăzut in anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, entitătilor prevăzute la alin. (1), precum si subunitătilor deschise in Romănia de societăti rezidente in state apartinănd Spatiului Economic European.
(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subunitătile deschise in Romănia de societăti rezidente in state apartinănd Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.
ART. 8
(1) Se aprobă structura formularelor „Date informative” (cod 30) si „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute in anexa nr. 3.
(2) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate intocmite la 31 decembrie de entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum si raportările anuale la 31 decembrie vor fi insotite de formularele prevăzute la alin. (1).
ART. 9
(1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a Romăniei, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avănd in vedere pe lăngă reglementările aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4 si I.1.5 din anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie avănd in vedere pe lăngă reglementările aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 din anexa nr. 1.
ART. 10
(1) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor isi majorează patrimoniul sau capitalul social, după caz, cu valoarea acestora, in conditiile legii. Se exceptează sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public, precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.
(2) Operatiunile de majorare a patrimoniului, respectiv a capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1), efectuată cu respectarea prevederilor legale, se inregistrează in contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
ART. 11
La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010.
ART. 12
Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

- publicitate -

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.
Nr. 52.

ANEXA 1
Principalele aspecte legate de intocmirea si
depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie de
către entitătile al căror exercitiu financiar
coincide cu anul calendaristic

I. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 3 din ordin intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.
1.2. Entitătile prevăzute la art. 4 din ordin intocmesc situatii financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
1.3. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului, in formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizănd programul de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.
1.4. Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plată si institutiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată si a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică si prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie, in conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), in formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare in domeniul contabilitătii.
1.5. La intocmirea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a Romăniei sunt avute in vedere, pe lăngă reglementările aplicabile acestora, si prevederile cap. 5 „Aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate” si cap. 6 „Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din Romănia ale institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare străine” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a Romăniei nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare. Pentru aceste entităti, termenul de depunere la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, a documentelor si informatiilor prevăzute de reglementările mentionate mai sus este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Formatul electronic, continănd formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
1.6. Entitătile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementările contabile aplicabile, au obligatia să depună situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare.
Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), in formatul cuprins in anexa nr. 3 la ordin.

II. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie

A. Pentru entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia celor prevăzute la art. 4 din ordin
2.1. Entitătile care la data bilantului depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, si anume:
– totalul activelor: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
– numărul mediu de salariati: 50,intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificărilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
2.2. Societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, astfel cum este definită de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cuprinzănd cele 5 componente prevăzute la pct. 2.1, indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau numărul mediu de salariati.
2.3. Entitătile care la data bilantului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.
Optional, acestea pot intocmi situatia modificărilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
2.4. În vederea raportării unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere – simbolul cod 20.
2.5. În cazul entitătilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entităti analizează indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfărsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de mărime inregistrate. Se aplică, de asemenea, prevederile pct. 2.20.
2.6. Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, incadrarea in criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează la sfărsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfărsitul exercitiului financiar curent, utilizăndu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a Romăniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
2.7. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplică si subunitătilor fără personalitate juridică din Romănia, care apartin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, cu exceptia subunitătilor deschise in Romănia de societăti rezidente in state apartinănd Spatiului Economic European si al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.
În cazul subunitătilor fără personalitate juridică din Romănia, care apartin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări intre unitate si subunităti” si 482 „Decontări intre subunităti” se transferă in contul 461 „Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diversi”/analitic distinct, după caz, urmănd ca la inceputul exercitiului financiar următor să se repună in conturile din care au provenit.
2.8. Notele explicative cuprinse in cap. II sectiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmănd să contină cel putin informatiile cerute de această sectiune.
2.9. Formularele din cadrul situatiilor financiare anuale sunt prevăzute in cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.
2.10. (1) Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.
2.11. Entitătile vor completa datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, telefonul si numărul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corectă in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează incadrarea entitătii.
Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), potrivit Clasificării activitătilor din economia natională – CAEN, aprobată prin Hotărărea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea in vedere si de subunitătile inregistrate in Romănia care apartin unor persoane juridice cu sediul in străinătate.
Societătile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăti comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilant” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
2.12. Entitătile inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere”, la răndul 19 „Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentănd drepturi salariale.
La acest rănd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La răndul 48 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.
2.13. Situatiile financiare anuale se intocmesc in lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.
2.14. În formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.
2.15. În formularul „Date informative”, la răndurile 01 si 02, coloana 1, entitătile care au in subordine subunităti vor inscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La răndurile privind plătile restante se inscriu sumele de la sfărsitul exercitiului financiar care au depăsit termenele de plată prevăzute in contracte sau acte normative.
2.16. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hărtie si in format electronic sau numai in formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, avănd atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.
Depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor cerute de lege, in format hărtie si in format electronic, se efectuează la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărării Guvernului nr. 627/1995 privind imbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili.
De asemenea, la depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotărării Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

B. Pentru entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate
2.17. Entitătile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:
– cifra de afaceri netă sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv; si
– totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusivpot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate.
În acest caz, acestea intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilant simplificat (cod 10),
– cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
2.18. În vederea raportării unitare a informatiilor, bilantul simplificat va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere simplificat – simbolul cod 20.
2.19. (1) Încadrarea in criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.17 se efectuează pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizăndu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a Romăniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
(2) Entitătile care la finele exercitiului financiar precedent depăsesc limitele unuia sau ale ambelor criterii de mărime prevăzute la pct. 2.17 aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, incepănd cu prima raportare contabilă efectuată in exercitiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăsirea criteriilor.
(3) Entitătile care indeplinesc cele două criterii prevăzute la pct. 2.17, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.2.20. În cazul entitătilor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare. Dacă in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste entităti incetează să indeplinească criteriile prevăzute la pct. 2.17, ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.
2.21. (1) Entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.
(2) În functie de necesitătile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste entităti pot utiliza si conturi din Planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Entitătile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins in Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, completează situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzătoare elementelor prezentate in aceste situatii.
(4) Entitătile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementări, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.2.22. Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
2.23. Formularele cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate sunt prevăzute in cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.
2.24. (1) Situatiile financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie se intocmesc si se semnează de către persoanele care organizează si conduc contabilitatea entitătilor, potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.
2.25. În cazul subunitătilor fără personalitate juridică din Romănia, care apartin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale simplificate, soldul contului 480 „Decontări in cadrul unitătii”/analitic distinct se transferă in contul 461 „Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diversi”/analitic distinct, după caz, urmănd ca, la inceputul exercitiului financiar următor, să se repună in conturile din care au provenit.
2.26. Entitătile vor completa datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, telefonul si numărul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corectă in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează incadrarea entitătii.
Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), potrivit Clasificării activitătilor din economia natională – CAEN, aprobată prin Hotărărea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilant simplificat” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
2.27. Persoanele juridice inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere simplificat”, la răndul 17 „Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentănd drepturi salariale.
La acest rănd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”/analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La răndul 48 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările si completările ulterioare.
2.28. Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.
2.29. În formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.
2.30. În formularul „Date informative”, la răndurile privind plătile restante se inscriu sumele de la sfărsitul exercitiului financiar care au depăsit termenele de plată prevăzute in contracte sau acte normative.
2.31. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hărtie si in format electronic sau numai in formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, avănd atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.
Depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor cerute de lege, in format hărtie si in format electronic, se efectuează la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărării Guvernului nr. 627/1995.
De asemenea, la depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotărării Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificările si completările ulterioare.

III. Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

3.1. Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt următoarele:
a) pentru societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.Subunitătile din Romănia care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in străinătate, cu exceptia subunitătilor deschise in Romănia de societăti rezidente in state apartinănd Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
3.2. Entitătile vor depune, potrivit legii, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale simplificate depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
3.3. Entitătile care nu au desfăsurat activitate de la constituire pănă la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale si situatii financiare anuale simplificate, urmănd să depună in acest sens la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:
– denumirea completă (conform certificatului de inmatriculare);
– adresa si numărul de telefon;
– numărul de inregistrare la registrul comertului;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitătilor care nu au desfăsurat activitate de la constituire pănă la 31 decembrie se efectuează in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
3.4. Nedepunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declaratiilor, după caz, mentionate la pct. 3.1 si 3.3, se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
3.5. Potrivit art. 29 si art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin care acestea isi asumă răspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;
c) persoana juridică isi desfăsoară activitatea in conditii de continuitate.3.6. Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile sectiunii 10 „Continutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Completarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie

A. Completarea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările si completările ulterioare.
B. Completarea situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie de către entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectuează cu respectarea prevederilor pct. 2.21.

V. Nomenclator – forme de proprietate

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Codul│              Denumirea                 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10 │PROPRIETATE DE STAT                          │
 │ 11 │Regii autonome                            │
 │ 12 │Societăti comerciale cu capital integral de stat           │
 │ 13 │Alte unităti economice de stat netransformate in societăti comerciale │
 │   │sau regii autonome                          │
 │ 14 │Companii si societăti nationale                    │
 │ 15 │Societăti comerciale reprezentănd filiale ale unor societăti     │
 │   │comerciale cu capital integral de stat                │
 │ 20 │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)           │
 │   │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)           │
 │ 21 │Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin  │
 │ 22 │Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin │
 │ 23 │Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton      │
 │ 24 │Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin       │
 │   │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% si peste 50%)       │
 │ 25 │Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin  │
 │ 26 │Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin │
 │ 27 │Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton      │
 │ 28 │Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin       │
 │ 29 │Societăti comerciale reprezentănd filiale ale unor societăti     │
 │   │comerciale cu capital majoritar de stat                │
 │ 30 │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ                   │
 │   │(cu capital:privat autohton, privat autohton si străin, privat străin,│
 │   │societăti agricole)                          │
 │ 31 │Societăti comerciale in nume colectiv                 │
 │ 32 │Societăti comerciale in comandită simplă               │
 │ 33 │Societăti comerciale in comandită pe actiuni             │
 │ 34 │Societăti comerciale pe actiuni                    │
 │ 35 │Societăti comerciale cu răspundere limitată              │
 │ 36 │Societăti agricole                          │
 │ 37 │Societăti comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului │
 │   │curent                                │
 │ 40 │PROPRIETATE COOPERATISTĂ                       │
 │ 41 │Cooperative de consum                         │
 │ 42 │Cooperative mestesugăresti                      │
 │ 43 │Cooperative si asociatii agricole netransformate           │
 │ 44 │Cooperative de credit                         │
 │ 50 │PROPRIETATE OBŞTEASCĂ                         │
 │   │(societăti comerciale apartinănd organizatiilor si institutiilor   │
 │   │politice si obstesti)                         │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VI. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate

6.1. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic si al situatiilor financiare anuale simplificate intocmite de entitătile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, continănd formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
6.2. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
6.3. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistentă, constă intr-un fisier PDF avănd atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care să permită incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul .zip.

ANEXA 2
Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale

1.1. Entitătile prevăzute la art. 5 din ordin si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia să intocmească si să depună raportări anuale la 31 decembrie la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
1.2. Sistemul de raportare anuală se aplică si persoanelor juridice aflate in lichidare, potrivit legii, precum si subunitătilor deschise in Romănia de societăti rezidente in state apartinănd Spatiului Economic European.
1.3. Entitătile prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 pot depune raportările anuale direct la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărării Guvernului nr. 627/1995 privind imbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie se vor avea in vedere si prevederile Hotărării Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.
1.4. În cazul subunitătilor fără personalitate juridică din Romănia care apartin unor persoane juridice cu sediul in străinătate, in scopul intocmirii raportărilor anuale, soldul conturilor 481 „Decontări intre unitate si subunităti” si 482 „Decontări intre subunităti” se transferă in contul 461 „Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diversi”/analitic distinct, după caz, urmănd ca, la inceputul următorului an calendaristic, să se repună in conturile din care au provenit.

II. Cerinte privind intocmirea si depunerea raportărilor anuale incheiate la 31 decembrie

2.1. Entitătile prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 intocmesc si depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări anuale la 31 decembrie care cuprind următoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevăzută la pct. 4.2;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevăzută la pct. 4.3;
c) Date informative (cod 30), in structura prevăzută in anexa nr. 3 la ordin;
d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevăzută in anexa nr. 3 la ordin.2.2. Formularele „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, „Situatia veniturilor si cheltuielilor”, „Date informative” si „Situatia activelor imobilizate” cuprinse in raportarea anuală la 31 decembrie sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
2.3. Entitătile completează datele de identificare (denumirea entitătii, adresa, numărul de telefon si numărul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corectă in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează incadrarea entitătii.
2.4. Entitătile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională – CAEN, aprobată prin Hotărărea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in raportările anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entitătii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
2.5. (1) Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situatiile financiare anuale.
(2) Raportările anuale la 31 decembrie se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.
2.6. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, continănd formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entitătilor prevăzute la pct. 1.1 si 1.2. Programul de asistentă este pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistentă aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate.
2.7. Entitătile depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportările anuale la 31 decembrie, in format hărtie si in format electronic sau numai in formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, avănd atasată o semnătură electronică extinsă.
2.8. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistentă, constă intrun fisier PDF avănd atasat un fisier .xml.
2.9. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie se completează in lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.
2.10. La completarea formei de proprietate se va avea in vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entitătilor pentru care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins in anexa nr. 1 la ordin.

III. Termenul de depunere a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

3.1. Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie, intocmite de entitătile prevăzute la pct. 1.1, precum si de subunitătile deschise in Romănia de societăti rezidente in state apartinănd Spatiului Economic European, se efectuează in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic.
3.2. Raportarea anuală intocmită de persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe perioada lichidării se depune, in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
3.3. Entitătile care nu au desfăsurat activitate de la constituire pănă la 31 decembrie nu intocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmănd să depună in acest sens la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria răspundere a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, care să cuprindă toate datele de identificare a entitătii:
– denumirea completă (conform certificatului de inmatriculare);
– adresa si numărul de telefon;
– numărul de inregistrare la registrul comertului;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.Depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitătilor care nu au desfăsurat activitate de la constituire pănă la 31 decembrie se efectuează in termen de 60 de zile de la incheierea anului calendaristic.
3.4. Nedepunerea raportărilor anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor, după caz, mentionate la pct. 3.1-3.3 se sanctionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse in raportările anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins in reglementările contabile aplicabile.
4.2. Structura formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

Judetul ..........................................│_│_│ Forma de proprietate ..............................│_│_│
Entitatea ............................................. Activitatea preponderentă .............................
Adresa: localitatea .................., sectorul ....., (denumire clasă CAEN)
str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. .... Cod clasă CAEN ................................│_│_│_│_│
Telefon ..................., fax ...................... Cod unic de inregistrare ............│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
Număr din registrul comertului ........................

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie.....

┌───────┐
│cod 10 │ - lei -
├───┬───┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐
│ │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold an curent la: │
│ │ │rd.├───────────┬────────────┤
│ │ │ │01 ianuarie│31 decembrie│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) │ 02│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, │ 03│ │ │
│ │ drepturi si active similare si alte imobilizări │ │ │ │
│ │ necorporale │ │ │ │
│ │(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) │ 04│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de │ 05│ │ │
│ │executie (ct. 233 + 234 - 2933) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │ 06│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - │ │ │ │
│ │2812 - 2911 - 2912) │ 07│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - │ │ │ │
│ │2813 - 2913) │ 08│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + │ │ │ │
│ │ 224 - 2814 - 2914) │ 09│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de │ 10│ │ │
│ │executie (ct. 231 + 232 - 2931) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la 10) │ 11│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Actiuni detinute la entitătile afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 261 - 2961) │ 12│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 2671 + 2672 - 2964) │ 13│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) │ 14│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Împrumuturi acordate entitătilor de care compania │ 15│ │ │
│ │este legată in virtutea intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 2673 + 2674 - 2965) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │5. Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)│ 16│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │6. Alte imprumuturi │ 17│ │ │
│ │(ct. 2675* + 2676* + 2677+2678*+2679* - 2966* - 2968*)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 12 la 17) │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) │ 19│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Materii prime si materiale consumabile │ 20│ │ │
│ │(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351+ │ │ │ │
│ │358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958-398)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Productia in curs de executie │ 21│ │ │
│ │(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Produse finite si mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* +│ 22│ │ │
│ │354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 │ │ │ │
│ │+/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - │ │ │ │
│ │396 - 397 - 4428) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) │ 23│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 20 la 23) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ │(Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă │ │ │ │
│ │mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru │ │ │ │
│ │fiecare element) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Creante comerciale*1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + │ 25│ │ │
│ │2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Sume de incasat de la entitătile afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 451** - 495*) │ 26│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Sume de incasat de la entitătile de care compania │ 27│ │ │
│ │este legată in virtutea intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 453 - 495*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + │ 28│ │ │
│ │4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + │ │ │ │
│ │446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473**-496 + 5187) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │5. Capital subscris si nevărsat (ct. 456 - 495*) │ 29│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 25 la 29) │ 30│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Actiuni detinute la entitătile afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 501 - 591) │ 31│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Alte investitii pe termen scurt │ 32│ │ │
│ │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 31 + 32) │ 33│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 34│ │ │
│ │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 35│ │ │
│ │(rd. 24 + 30 + 33 + 34) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│C. │CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 36│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│D. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, │ 37│ │ │
│ │prezentăndu-se separat imprumuturile din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate institutiilor de credit │ 38│ │ │
│ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) │ 39│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408)│ 40│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) │ 41│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate entitătilor afiliate │ 42│ │ │
│ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate entitătilor de care compania este │ 43│ │ │
│ │legată in virtutea intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si │ 44│ │ │
│ │datoriile privind asigurările sociale │ │ │ │
│ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + │ │ │ │
│ │424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + │ │ │ │
│ │441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + │ │ │ │
│ │4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + │ │ │ │
│ │509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 37 la 44) │ 45│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│E. │ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ 46│ │ │
│ │ (rd. 35 + 36 - 45 - 63) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│F. │TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 47│ │ │
│ │ (rd. 19 + 46) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│G. │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, │ 48│ │ │
│ │prezentăndu-se separat imprumuturile din emisiunea │ │ │ │
│ │de obligatiuni convertibile │ │ │ │
│ │(ct. 161 + 1681 - 169) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate institutiilor de credit │ 49│ │ │
│ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) │ 50│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408)│ 51│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) │ 52│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate entitătilor afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***) │ 53│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate entitătilor de care compania este │ 54│ │ │
│ │legată in virtutea intereselor de participare │ │ │ │
│ │ (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si │ 55│ │ │
│ │datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + │ │ │ │
│ │1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + │ │ │ │
│ │427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + │ │ │ │
│ │4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + │ │ │ │
│ │455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + │ │ │ │
│ │5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 48 la 55) │ 56│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│H. │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare │ │ │ │
│ │(ct. 1515) │ 57│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 58│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + │ │ │ │
│ │1514 + 1518) │ 59│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 la 59) │ 60│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│I. │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Subventii pentru investitii (ct. 475) │ 61│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total │ │ │ │
│ │(rd. 63 + 64), din care: │ 62│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioadă de pănă la un an │ │ │ │
│ │ (ct. 472*) │ 63│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an │ │ │ │
│ │(ct. 472*) │ 64│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Fond comercial negativ (ct. 2075) │ 65│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 61 +62 + 65) │ 66│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│J. │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 67│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 68│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) │ 69│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 67 la 69) │ 70│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 71│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 72│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │ 73│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │ 74│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │3. Rezerve reprezentănd surplusul realizat din │ 75│ │ │
│ │rezerve din reevaluare (ct. 1065) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve (ct. 1068) │ 76│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 73 la 76) │ 77│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Actiuni proprii (ct. 109) │ 78│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Căstiguri legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141) │ 79│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 149) │ 80│ │ │
│ ├────────────────────────────────┬─────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │ 81│ │ │
│ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) ├─────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │ 82│ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │ VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │ 83│ │ │
│ │LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE ├─────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │RAPORTARE (ct. 121) │SOLD D │ 84│ │ │
│ ├────────────────────────────────┴─────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 85│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ 86│ │ │
│ │(rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + │ │ │ │
│ │83 - 84 - 85) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016) │ 87│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI-TOTAL (rd. 86 + 87) │ 88│ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┘

__________
*1) Sumele inscrise la acest rănd si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Administrator Întocmit
Numele si prenumele …………… ——–
Semnătura …………………….. Numele si prenumele ……………
Ştampila unitătii Calitatea ………………..
Semnătura …………………….
Nr. de inregistrare in organismul
profesional

4.3. Structura formularului „Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

┌───────┐
│cod 20 │                                   - lei -
├───────┴──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│       Denumirea indicatorilor           │Nr.│ Perioada de raportare │
│                             │rd.├────────────┬────────────┤
│                             │  │An precedent│ An curent │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│                A             │ B │   1   │   2   │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)  │ 01│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Productia văndută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 +  │  │      │      │
│  │706 + 708)                      │ 02│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Venituri din vănzarea mărfurilor (ct. 707)      │ 03│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)        │ 04│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Venituri din dobănzi inregistrate de entitătile    │ 05│      │      │
│  │radiate din Registrul general si care mai au in    │  │      │      │
│  │derulare contracte de leasing (ct. 766*)       │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei │ 06│      │      │
│  │de afaceri nete (ct. 7411)              │  │      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│2. │Venituri aferente costului productiei in curs de   │ 07│      │      │
│  │executie (ct. 711 + 712)               │  │      │      │
│  │Sold C                        │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Sold D                        │ 08│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3. │Productia realizată de entitate pentru scopurile   │ 09│      │      │
│  │sale proprii si capitalizată (ct. 721 + 722)     │  │      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4. │Alte venituri din exploatare (ct.758 + 7417 + 7815)  │ 10│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- din care, venituri din fondul comercial negativ   │ 11│      │      │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL             │ 12│      │      │
│ (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)               │  │      │      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│5. │a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele    │ 13│      │      │
│  │consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)          │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 14│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)    │  │      │      │
│  │(ct. 605 - 7413)                   │ 15│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)       │ 16│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Reduceri comerciale primite (ct. 609)         │ 17│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6. │Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:   │ 18│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │a) Salarii si indemnizatii*1) (ct. 641 + 642 + 643 + │  │      │      │
│  │ 644 - 7414)                     │ 19│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială   │  │      │      │
│  │(ct. 645 - 7415)                   │ 20│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7. │a) Ajustări de valoare privind imobilizările     │ 21│      │      │
│  │corporale si necorporale (rd. 22 - 23)        │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)           │ 22│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │a.2) Venituri (ct. 7813)               │ 23│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │b) Ajustări de valoare privind activele circulante  │  │      │      │
│  │(rd. 25 - 26)                     │ 24│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)           │ 25│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)            │ 26│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8. │Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)     │ 27│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe      │ 28│      │      │
│  │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + │  │      │      │
│  │625 + 626 + 627 + 628 - 7416)             │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte │ 29│      │      │
│  │asimilate (ct. 635)                  │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)         │ 30│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Cheltuieli cu dobănzile de refinantare inregistrate  │ 31│      │      │
│  │de entitătile radiate din Registrul general si care  │  │      │      │
│  │mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)  │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)     │ 32│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Cheltuieli (ct. 6812)                │ 33│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Venituri (ct. 7812)                 │ 34│      │      │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL             │ 35│      │      │
│(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)       │  │      │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:          │  │      │      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Profit (rd. 12- 35)                 │ 36│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Pierdere (rd. 35-12)                │ 37│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9. │Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)│ 38│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- din care, veniturile obtinute de la entitătile   │  │      │      │
│  │ afiliate                       │ 39│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10 │Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac │ 40│      │      │
│  │parte din activele imobilizate (ct. 763)       │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- din care, veniturile obtinute de la entitătile   │  │      │      │
│  │ afiliate                       │ 41│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11 │Venituri din dobănzi (ct. 766*)            │ 42│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- din care, veniturile obtinute de la entitătile   │  │      │      │
│  │ afiliate                       │ 43│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 +    │  │      │      │
│  │767 + 768)                      │ 44│      │      │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)    │ 45│      │      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12 │Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ 46│      │      │
│  │si investitiile financiare detinute ca active     │  │      │      │
│  │circulante (rd. 47 - 48)               │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Cheltuieli (ct. 686)                │ 47│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Venituri (ct. 786)                 │ 48│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13 │Cheltuieli privind dobănzile (ct. 666* - 7418)    │ 49│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- din care, cheltuielile in relatia cu entitătile   │  │      │      │
│  │afiliate                       │ 50│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 +   │  │      │      │
│  │667 + 668)                      │ 51│      │      │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)     │ 52│      │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):           │ 53│      │      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Profit (rd. 45 - 52)                │  │      │      │
│  │- Pierdere (rd. 52 - 45)               │ 54│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14 │PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):           │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)           │ 55│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)          │ 56│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15 │Venituri extraordinare (ct. 771)           │ 57│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16 │Cheltuieli extraordinare (ct. 671)          │ 58│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17 │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA        │  │      │      │
│  │EXTRAORDINARĂ:                    │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Profit (rd. 57 - 58)                │ 59│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Pierdere (rd. 58 - 57)               │ 60│      │      │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)            │ 61│      │      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)           │ 62│      │      │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):            │  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Profit (rd. 61-62)                 │ 63│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Pierdere (rd. 62-61)                │ 64│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18 │Impozitul pe profit (ct. 691)             │ 65│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19 │Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus  │  │      │      │
│  │(ct. 698)                       │ 66│      │      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20 │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE│  │      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Profit (rd. 63 - 65 - 66)              │ 67│      │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│  │- Pierdere                      │ 68│      │      │
│  │(rd. 64 + 65 + 66);                  │  │      │      │
│  │(rd. 65 + 66 - 63)                  │  │      │      │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

________
*1) La acest rănd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Administrator Întocmit
Numele si prenumele …………… ——–
Semnătura …………………….. Numele si prenumele ……………
Ştampila unitătii Calitatea ………………..
Semnătura …………………….
Nr. de inregistrare in organismul
profesional

ANEXA 3

Structura formularelor „Date informative” (cod 30) si
„Situatia activelor imobilizate” (cod 40)
si modul de completare a acestora

1. Formularele care compun situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie, precum si raportările anuale la 31 decembrie vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
Entitătile care aplică sistemul simplificat de contabilitate si au folosit planul de conturi cuprins in aceste reglementări contabile simplificate vor completa formularele „Date informative” (cod 30) si „Situatia activelor imobilizate” (cod 40) folosind conturile corespunzătoare informatiilor prezentate in aceste formulare.
2. În formularul „Date informative” (cod 30), la răndurile 01 si 02 coloana 1, entitătile care au in subordine subunităti vor inscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
3. La răndurile privind plătile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se inscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăsit termenele de plată prevăzute in contracte sau acte normative.
4. La răndul 48 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.
5. În formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situatia ajustărilor pentru depreciere” se inscriu informatiile din contabilitate reprezentănd ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie …..

┌──────┐
│cod 30│                               - lei -
├──────┴────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul inregistrat    │Nr. │  Nr.  │  Sume    │
│                        │rd. │ unităti │       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│           A            │ B │     1│     2  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităti care au inregistrat profit       │ 01 │     │       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤
│Unităti care au inregistrat pierdere      │ 02 │     │       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤
│II. Date privind plătile restante       │Nr. │Total  │  Din care:  │
│                        │rd. │col.  ├───────┬────────┤
│                        │  │ (2+3) │Pentru │Pentru │
│                        │  │    │activi-│activi- │
│                        │  │    │tate  │tate  │
│                        │  │    │curentă│de in- │
│                        │  │    │    │vestitii│
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│            A            │ B │  1  │  2  │  3  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Plăti restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22),│  │    │    │    │
│din care:                   │ 03 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07),   │  │    │    │    │
│din care:                   │ 04 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- peste 30 de zile               │ 05 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- peste 90 de zile               │ 06 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- peste 1 an                  │ 07 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor│  │    │    │    │
│sociale - total (rd. 09 la 13), din care:   │ 08 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contributii pentru asigurări sociale de stat │  │    │    │    │
│datorate de angajatori, salariati si alte   │  │    │    │    │
│persoane asimilate               │ 09 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contributii pentru fondul asigurărilor    │  │    │    │    │
│sociale de sănătate              │ 10 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contributia pentru pensia suplimentară    │ 11 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- contributii pentru bugetul asigurărilor   │  │    │    │    │
│pentru somaj                  │ 12 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- alte datorii sociale             │ 13 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fată de bugetele fondurilor │  │    │    │    │
│speciale si alte fonduri            │ 14 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Obligatii restante fată de alti creditori   │ 15 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit│  │    │    │    │
│la bugetul de stat               │ 16 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit│  │    │    │    │
│la bugetele locale               │ 17 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadentă -   │  │    │    │    │
│total (rd. 19 la 21), din care:        │ 18 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- restante după 30 de zile           │ 19 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- restante după 90 de zile           │ 20 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│- restante după 1 an              │ 21 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Dobănzi restante                │ 22 │    │    │    │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┴───────┴────────┤
│                        │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│III. Număr mediu de salariati         │Nr. │31 decembrie│31 decembrie│
│                        │rd. │an precedent│ an curent │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│            A            │ B │   1   │   2   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Număr mediu de salariati            │ 23 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numărul efectiv de salariati existenti la sfăr-│ 24 │      │      │
│situl exercitiului financiar, respectiv la data│  │      │      │
│de 31 decembrie                │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│IV. Plăti de dobănzi, dividende si redevente  │Nr. │             │
│                        │rd. │      Sume     │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│            A            │ B │      1      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobănzi plătite de     │ 25 │             │
│persoanele juridice romăne către persoanele  │  │             │
│fizice nerezidente, din care:         │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 26 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobănzi plătite de     │  │             │
│persoanele juridice romăne către persoanele  │  │             │
│fizice nerezidente din statele membre ale   │  │             │
│Uniunii Europene, din care:          │ 27 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 28 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobănzi plătite de     │ 29 │             │
│persoanele juridice romăne către persoanele  │  │             │
│afiliate*) nerezidente, din care:       │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 30 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobănzi plătite de     │  │             │
│persoanele juridice romăne către persoanele  │  │             │
│juridice afiliate*) nerezidente din statele  │  │             │
│membre ale Uniunii Europene, din care:     │ 31 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 32 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de    │ 33 │             │
│persoanele juridice romăne către persoane   │  │             │
│nerezidente, din care:             │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 34 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de    │ 35 │             │
│persoanele juridice romăne către persoane   │  │             │
│juridice afiliate*) nerezidente, din care:   │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 36 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Venituri din redevente plătite de persoanele  │  │             │
│juridice romăne către persoanele juridice   │  │             │
│afiliate*) nerezidente din statele membre ale │  │             │
│Uniunii Europene, din care:          │ 37 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat     │ 38 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redevente plătite in cursul exercitiului finan-│ 39 │             │
│ciar pentru bunurile din domeniul public,   │  │             │
│primite in concesiune, din care:        │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- redevente pentru bunurile din domeniul public│ 40 │             │
│plătite la bugetul de stat           │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Redeventă minieră plătită           │ 41 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Subventii incasate in cursul exercitiului   │ 42 │             │
│financiar, din care:              │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- subventii incasate in cursul exercitiului  │ 43 │             │
│financiar aferente activelor          │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- subventii aferente veniturilor        │ 44 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Creante restante, care nu au fost incasate la │ 45 │             │
│termenele prevăzute in contractele comerciale │  │             │
│si/sau in actele normative in vigoare, din care│  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- creante restante de la entităti din sectorul │ 46 │             │
│majoritar sau integral de stat         │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- creante restante de la entităti din sectorul │ 47 │             │
│privat                     │  │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│V. Tichete de masă               │Nr. │             │
│                        │rd. │     Sume      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│            A           │  │      1       │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate   │  │             │
│salariatilor                  │ 48 │             │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr. │31 decembrie│31 decembrie│
│cercetare-dezvoltare**)            │rd. │an precedent│an curent  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│            A           │ B │    1  │   2   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 49 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  - din fonduri publice            │ 50 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│  - din fonduri private            │ 51 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare ***)        │Nr. │31 decembrie│31 decembrie│
│                        │rd. │an precedent│an curent  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│            A           │ B │    1  │   2   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ Cheltuieli de inovare - total         │  │      │      │
│(rd. 53 la 55), din care:           │ 52 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate in     │  │      │      │
│cursul perioadei                │ 53 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare in curs de finalizare │  │      │      │
│in cursul perioadei              │ 54 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate in cursul  │  │      │      │
│perioadei                   │ 55 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VIII. Alte informatii             │Nr. │31 decembrie│31 decembrie│
│                        │rd. │an precedent│an curent  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│            A           │ B │    1  │   2   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Imobilizări financiare, in sume brute     │ 56 │      │      │
│(rd. 57 + 65), din care:            │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Actiuni detinute la entitătile afiliate,    │  │      │      │
│interese de participare, alte titluri     │  │      │      │
│imobilizate si obligatiuni, in sume brute   │  │      │      │
│(rd. 58 la 64), din care:           │ 57 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni cotate emise de rezidenti      │ 58 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni necotate emise de rezidenti     │ 59 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- părti sociale emise de rezidenti       │ 60 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligatiuni emise de rezidenti        │ 61 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni emise de organismele de plasament  │  │      │      │
│colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de    │ 62 │      │      │
│rezidenti                   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni si părti sociale emise de nerezidenti│ 63 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligatiuni emise de nerezidenti       │ 64 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante imobilizate, in sume brute       │  │      │      │
│(rd. 66 + 67), din care:            │ 65 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creante imobilizate in lei si exprimate in  │  │      │      │
│lei, a căror decontare se face in       │  │      │      │
│functie de cursul unei valute (din ct. 267)  │ 66 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creante imobilizate in valută (din ct. 267) │ 67 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante comerciale, avansuri acordate     │ 68 │      │      │
│furnizorilor si alte conturi asimilate, in   │  │      │      │
│sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din  │  │      │      │
│care:                     │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creante comerciale externe, avansuri acordate│ 69 │      │      │
│furnizorilor externi si alte conturi asimilate │  │      │      │
│in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 +  │  │      │      │
│din ct. 418)                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante comerciale neincasate la termenul   │ 70 │      │      │
│stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. │  │      │      │
│413)                      │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legătură cu personalul si conturi  │  │      │      │
│asimilate (ct. 425 + 4282)           │ 71 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legătură cu bugetul asigurărilor  │  │      │      │
│sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +  │  │      │      │
│4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 +  │  │      │      │
│447 + 4482) (rd. 73 la 77), din care:     │ 72 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creante in legătură cu bugetul asigurărilor │ 73 │      │      │
│sociale (ct. 431 + 437 + 4382)         │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- creante fiscale in legătură cu bugetul    │ 74 │      │      │
│statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- subventii de incasat (ct. 445)        │ 75 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimi- │ 76 │      │      │
│late (ct. 447)                 │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte creante in legătură cu bugetul statului │ 77 │      │      │
│(ct. 4482)                   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creantele entitătii in relatiile cu entitătile │  │      │      │
│afiliate (ct. 451)               │ 78 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Creante in legătură cu bugetul asigurărilor  │ 79 │      │      │
│sociale si bugetul statului neincasate la   │  │      │      │
│termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │  │      │      │
│din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 +  │  │      │      │
│din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 +   │  │      │      │
│din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +   │  │      │      │
│+ 471 + 473)(rd. 81 + 82), din care:      │ 80 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- decontări privind interesele de participare, │ 81 │      │      │
│decontări cu actionari/asociatii privind capi- │  │      │      │
│talul, decontări din operatii in participatie │  │      │      │
│(ct. 453 + 456 + 4582)             │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte creante in legătură cu persoanele fizice│ 82 │      │      │
│si persoanele juridice, altele decăt creantele │  │      │      │
│in legătură cu institutiile publice (institu- │  │      │      │
│tiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + │  │      │      │
│din ct. 473)                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobănzi de incasat (ct. 5187), din care:    │ 83 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- de la nerezidenti              │ 84 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Investitii pe termen scurt, in sume brute   │  │      │      │
│(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508),      │  │      │      │
│(rd. 86 la 92), din care:           │ 85 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni cotate emise de rezidenti      │ 86 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni necotate emise de rezidenti     │ 87 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- părti sociale emise de rezidenti       │ 88 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligatiuni emise de rezidenti        │ 89 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni emise de organismele de plasament  │  │      │      │
│colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)    │ 90 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni emise de nerezidenti         │ 91 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- obligatiuni emise de nerezidenti       │ 92 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)    │ 93 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Casa in lei si in valută (rd. 95 + 96),    │  │      │      │
│din care:                   │ 94 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei (ct. 5311)              │ 95 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută (ct. 5314)             │ 96 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Conturi curente la bănci in lei si in valută  │  │      │      │
│(rd. 98 + 100), din care:           │ 97 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei (ct. 5121), din care:         │ 98 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - conturi curente in lei deschise la bănci  │ 99 │      │      │
│nerezidente                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută (ct. 5124), din care:       │100 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ - conturi curente in valută deschise la bănci│101 │      │      │
│nerezidente                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la bănci si acreditive  │  │      │      │
│(rd. 103 + 104), din care:           │102 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sume in curs de decontare, acreditive si   │  │      │      │
│alte valori de incasat, in lei         │  │      │      │
│(ct. 5112 + 5125 + 5411)            │103 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sume in curs de decontare si acreditive in  │  │      │      │
│valută (ct. 5125 + 5412)            │104 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 │  │      │      │
│+ 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142│105 │      │      │
│+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni,   │  │      │      │
│in sume brute                 │  │      │      │
│(ct. 161), (rd. 107 + 108), din care:     │106 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │107 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │108 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobănzi aferente imprumuturilor din emisiuni  │109 │      │      │
│de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681),   │  │      │      │
│(rd. 110 + 111), din care:           │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │110 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │111 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Credite bancare interne pe termen scurt   │  │      │      │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197 )(rd. 113 + 114),   │  │      │      │
│din care:                   │112 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │113 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │114 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobănzile aferente creditelor bancare interne │115 │      │      │
│pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117)│  │      │      │
│, din care:                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │116 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │117 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt   │  │      │      │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195)(rd. 119 + 120),    │  │      │      │
│din care:                   │118 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │119 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │120 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobănzile aferente creditelor bancare externe │121 │      │      │
│pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123)│  │      │      │
│, din care:                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │122 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │123 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung        │  │      │      │
│ (ct. 1621 + 1622 + 1627)(rd. 125 + 126),   │  │      │      │
│din care:                   │124 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │125 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │126 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobănzile aferente creditelor pe termen lung  │127 │      │      │
│(din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care:   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │128 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │129 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Credite externe pe termen lung        │  │      │      │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132),    │  │      │      │
│din care:                   │130 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │131 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │132 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Dobănzile aferente creditelor bancare externe │133 │      │      │
│pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135) │  │      │      │
│, din care:                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei                    │134 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │135 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Credite de la trezoreria statului      │  │      │      │
│(ct. 1626 + din ct. 1682)           │136 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Alte imprumuturi si dobănzile aferente    │  │      │      │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687),     │  │      │      │
│(rd. 138 + 139), din care:           │137 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in lei si exprimate in lei, a căror decontare│138 │      │      │
│se face in functie de cursul unei valute    │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- in valută                  │139 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Datorii comerciale, avansuri primite de la  │  │      │      │
│clienti si alte conturi asimilate, in sume   │  │      │      │
│brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), │140 │      │      │
│din care:                   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- datorii comerciale externe, avansuri primite │141 │      │      │
│de la clienti externi si alte conturi asimilate│  │      │      │
│, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 +  │  │      │      │
│din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +   │  │      │      │
│din ct. 419)                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Datorii in legătură cu personalul si conturi │  │      │      │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 +     │  │      │      │
│427 + 4281)                  │142 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor │  │      │      │
│sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +  │  │      │      │
│4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +  │  │      │      │
│4481),(rd. 144 la 147), din care:       │143 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor │144 │      │      │
│sociale (ct. 431 + 437 + 4381)         │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- datorii fiscale in legătură cu bugetul    │145 │      │      │
│statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale - taxe si vărsăminte    │146 │      │      │
│asimilate (ct. 447)              │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte datorii in legătură cu bugetul statului │147 │      │      │
│(ct. 4481)                   │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Datoriile entitătii in relatiile cu entitătile │  │      │      │
│afiliate (ct. 451)               │148 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)│149 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 +  │  │      │      │
│ + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la  │150 │      │      │
│154), din care:                │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- decontări privind interesele de participare, │151 │      │      │
│decontări cu actionarii/asociatii privind   │  │      │      │
│capitalul, decontări din operatii in partici- │  │      │      │
│patie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)       │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- alte datorii in legătură cu persoanele fizice│152 │      │      │
│si persoanele juridice, altele decăt datoriile │  │      │      │
│in legătură cu institutiile publice (institu- │  │      │      │
│tiile statului)*1) (din ct. 462 + din ct. 472 +│  │      │      │
│din ct. 473)                  │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)│153 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări  │154 │      │      │
│financiare si investitii pe termen scurt    │  │      │      │
│(ct. 269 + 509)                │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- Dobănzi de plătit (ct. 5186)         │155 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012)       │  │      │      │
│(rd. 157 la 160), din care:          │156 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni cotate*2)              │157 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- actiuni necotate*3)             │158 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- părti sociale                │159 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenti    │160 │      │      │
│ (din ct. 1012)                │  │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Brevete si licente (din ct. 205)        │161 │      │      │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IX. Informatii privind cheltuielile cu     │Nr. │31 decembrie│31 decembrie│
│colaboratorii                 │rd. │an precedent│an curent  │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│            A           │ B │    1  │   2   │
├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)     │162 │      │      │
└───────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

──────────
*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*1) În categoria „Alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decăt datoriile in legătură cu institutiile publice (institutiile statului),” nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
*2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societătilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.
*3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societătilor, care nu sunt tranzactionate.

Administrator Întocmit

Numele si prenumele ………… Numele si prenumele …………..
Semnătura …………………. Calitatea ……………………
Ştampila unitătii Semnătura ……………………
Nr. de inregistrare in organismul
profesional ……

           SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
           la data de 31 decembrie .........


┌──────┐
│cod 40│                                     - lei -
├──────┴──────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────────────────────┐
│                       │Nr. │     Valori brute         │
│ Elemente de imobilizări          │rd. ├───────┬─────┬─────────────────┬───────┤
│                       │  │ Sold │Cres-│  Reduceri   │    │
│                       │  │initial│teri ├─────┬───────────┤Sold  │
│                       │  │    │   │   │Din care: │final │
│                       │  │    │   │Total│dezmembrări│col.5= │
│                       │  │    │   │   │ si casări │1+2-3 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│            A          │ B │  1  │ 2 │ 3 │   4   │  5  │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imobilizări necorporale           │  │    │   │   │      │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli de constituire si cheltuieli de  │  │    │   │   │      │    │
│dezvoltare                  │ 01 │    │   │   │   X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte imobilizări               │ 02 │    │   │   │   X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Avansuri si imobilizări necorporale in curs │ 03 │    │   │   │   X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01 la 03)             │ 04 │    │   │   │   X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imobilizări corporale            │  │    │   │   │      │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Terenuri                   │ 05 │    │   │   │   X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Constructii                 │ 06 │    │   │   │      │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Instalatii tehnice si masini         │ 07 │    │   │   │      │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte instalatii, utilaje si mobilier     │ 08 │    │   │   │      │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Avansuri si imobilizări corporale in curs  │ 09 │    │   │   │  X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 la 09)             │ 10 │    │   │   │      │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imobilizări financiare            │ 11 │    │   │   │  X   │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04+10+11)    │ 12 │    │   │   │      │    │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴─────┴─────┴───────────┴───────┘

      SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


┌──────┐
│cod 40│                                     - lei -
├──────┴─────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│  Elemente de imobilizări         │Nr. │Sold  │Amortizare│Amortizare│Amortizare│
│                      │rd. │initial│in cursul │aferentă │la sfărsi-│
│                      │  │    │anului  │imobiliză-│tul anului│
│                      │  │    │     │rilor   │(col.9=  │
│                      │  │    │     │scoase din│ 6+7-8)  │
│                      │  │    │     │evidentă │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│               A       │ B │  6  │  7   │  8   │   9  │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări necorporale           │  │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli de constituire si cheltuieli   │  │    │     │     │     │
│de dezvoltare                │ 13 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte imobilizări              │ 14 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. 13+14)              │ 15 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări corporale            │  │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Terenuri                  │ 16 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Constructii                 │ 17 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Instalatii tehnice si masini        │ 18 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte instalatii, utilaje si mobilier    │ 19 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. 16 la 19)            │ 20 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)       │ 21 │    │     │     │     │
└────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


┌──────┐
│cod 40│                                     - lei -
├──────┴─────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│  Elemente de imobilizări         │Nr. │Sold  │Ajustări │Ajustări │ Sold  │
│                      │rd. │initial│consti-  │reluate  │ final  │
│                      │  │    │tuite in │la veni- │(col.13= │
│                      │  │    │ cursul  │turi   │10+11-12) │
│                      │  │    │ anului  │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│           A           │ B │  10 │  11  │  12  │  13  │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări necorporale           │  │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli de constituire si cheltuieli   │  │    │     │     │     │
│de dezvoltare                │ 22 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte imobilizări              │ 23 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Avansuri si imobilizări necorporale in curs │ 24 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. 22 la 24)            │ 25 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări corporale            │  │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Terenuri                  │ 26 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Constructii                 │ 27 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Instalatii tehnice si masini        │ 28 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte instalatii, utilaje si mobilier    │ 29 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Avansuri si imobilizări corporale in curs  │ 30 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. 26 la 30)            │ 31 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări financiare           │ 32 │    │     │     │     │
├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL     │  │    │     │     │     │
│(rd. 25+31+32)               │ 33 │    │     │     │     │
└────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘

  ADMINISTRATOR           ÎNTOCMIT
  Numele si prenumele ........   Numele si prenumele ........
  Semnătura ..................   Calitatea .................
  Ştampila entitătii        Semnătura ..................
                   Nr. de inregistrare in organismul
                   profesional ................

                   ----