OpANAF 53/2012 – Aprobarea modelului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA

129

ORDINUL nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“, precum si ale „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“
2012-11-27 – Abrogat prin OPANAF 1768/2012
2012-01-25 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 60 din data de 25 ianuarie 2012

ORDINUL nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“, precum si ale „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba modelul si continutul formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“, cod: 14.13.01.10.12, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2
Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba modelul si continutul „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“, cod: 14.13.02.60/096, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularelor mentionate la art. 1 si 3 sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 5
Anexele nr. 1–4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal“, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2011.

Art. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1 *)
DECLARATIE DE MENTIUNI – formular 096

ANEXA Nr. 2
Instructiuni de completare a formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“
Formularul (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal in cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
Formularul (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“ se depune la organul fiscal competent, in termenul prevazut de lege.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura, sau la posta, prin scrisoare recomandata;.
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Completarea formularului se face astfel:
Sectiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile“
Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
Caseta „Cod de identificare fiscala“ se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligatia de a depune decontul de taxa pe valoarea adaugata.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Domiciliul fiscal din Romania“ se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.
Sectiunea II „Reprezentare prin imputernicit“ se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
Caseta „Nume, prenume/Denumire“ se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului.
Caseta „Cod de identificare fiscala“ se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului.
Sectiunea III se completeaza cu cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata de catre contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), dupa caz, din Codul fiscal.
Cifra de afaceri se calculeaza in lei, pe baza informatiilor din jurnalele pentru vanzari aferente operatiunilor efectuate in cursul anului calendaristic precedent celui in care se depune declaratia de mentiuni.
Sectiunea IV se completeaza cu cifra de afaceri obtinuta in anul in curs, calculata proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica.

ANEXA Nr. 3
DECIZIE
privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Adresa: ……….
Tel.: ……….
Fax: ……….
E-mail: ……….
Unitatea fiscala ……….
Nr. ………./……….
Catre:
Denumirea/Numele si prenumele ……….
Domiciliul fiscal: ……….
Localitatea ………. str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judetul/sectorul ……….
Codul de identificare fiscala ……….
În baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam ca inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulata, ca urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal sub nr. ………. din data ………. .
Anularea va fi valabila de la data comunicarii prezentei decizii.
Va instiintam, totodata, ca la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA se anuleaza si Certificatul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata seria ………. nr. ………. .
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……….
Semnatura si stampila unitatii ……….
Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….
Cod 14.13.02.60/096

ANEXA Nr. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“
1. Denumire: „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153“ (096)
2. Cod 14.13.01.10.12
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (o fila)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal in cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
8. Se intocmeste: – in doua exemplare;
– de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA sau de imputernicitul/reprezentantul legal.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a „Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“
1. Denumire: „Decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal“
2. Cod: 14.13.02.60/096
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (doua file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.
8. Se intocmeste: – in doua exemplare;
– de organul fiscal competent.
9. Circula: – originalul la contribuabil;
– copia la organul fiscal.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

- Publicitate -