2010-01-01 – Versiune initiala (Monitorul Oficial): OMFP-3417-2009-instructiuni-aplicare-masuri-simplificare-TVA-Vmoficial.pdf
2010-01-01 – Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2010
2010-01-01 – Abroga OMEF nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie (Monitorul Oficial nr. 770 din 14 noiembrie 2007)
2009-12-28 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 914 din 28 decembrie 2009

ORDINUL nr. 3417/2009 din 21 decembrie 2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, prevazute in anexa nr. 1, si Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 2. – Masurile de simplificare prevazute in anexele nr. 1 si 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici sa se inregistreze in scopuri de TVA in mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achizitii intracomunitare de bunuri asimilate, in cazul in care desfasoara operatiuni pluripartite in cadrul Comunitatii si in cazul retururilor de bunuri in spatiul comunitar.
Art. 3.
(1) Pentru a putea fi aplicate masurile de simplificare prevazute in anexa nr. 1, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contractorul principal:
1. este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in statul membru in care este stabilit;
2. nu are un cod de inregistrare in scopuri de TVA in statul membru in care sunt realizate efectiv lucrarile asupra bunurilor mobile corporale;
3. transmite codul sau de inregistrare in scopuri de TVA partii/partilor cocontractante;
b) ceilalti operatori economici implicati sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
c) produsele prelucrate se vor intoarce in statul membru in care contractorul principal este stabilit si care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA transmis de contractorul principal.
(2) In scopul aplicarii masurilor de simplificare, nu se considera loc de sosire locul unei opriri provizorii in vederea efectuarii anumitor lucrari asupra bunurilor, dar se va considera ca locul de sosire este intotdeauna statul membru al contractorului principal. In acest sens, in toate situatiile in care prin instructiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxa pentru livrarea intracomunitara de bunuri care este conditionata de dovada ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, aceasta dovada a transportului va fi prezentata in cadrul termenului prevazut in contract.
(3) Referirile la operatiunile de prelucrare din cuprinsul instructiunilor prevazute in anexa nr. 1 reprezinta referiri la lucrarile asupra bunurilor mobile corporale si evaluarea bunurilor mobile corporale.
Art. 4. –
(1) Aplicarea masurilor de simplificare este optionala pentru operatorii economici implicati in operatiuni pluripartite sau in cazul retururilor de bunuri in spatiul comunitar. Instructiunile prevazute in anexele nr. 1 si 2 stabilesc si tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care statele membre implicate nu aplica masuri de simplificare sau nu accepta aplicarea masurilor de simplificare.
(2) Situatiile prezentate in instructiunile prevazute in anexele nr. 1 si 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Masurile de simplificare prevazute in anexa nr. 1 se aplica si in cazul in care exista mai mult de doua parti cocontractante, atat timp cat sunt respectate conditiile generale prevazute la art. 3 alin. (1). Daca partea/partile  cocontractanta/cocontractante din Romania realizeaza evaluari sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale se considera ca orice bun incorporat in produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrarile si evaluarile asupra bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoana impozabila catre o alta persoana impozabila, se aplica regulile prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal pentru determinarea locului prestarii serviciului, precum si conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol.
Art. 5. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului si al instructiunilor prevazute in anexele nr. 1 si 2 reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.
Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 ianuarie 2010.
Art. 8. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 21 decembrie 2009.
Nr. 3.417.

- publicitate -

ANEXA Nr. 1 INSTRUCTIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale
ANEXA Nr. 2 INSTRUCTIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

3 COMENTARII