ORDIN nr. 74/2012 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice
2012-01-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 73 din 30 Ianuarie 2012
2012-01-09 – Proiect, referat aprobare

ORDIN nr. 74/2012 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

Avand in vedere prevederile art. 5, art. 40 alin. (2)–(7) si ale art. 118 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- publicitate -

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1

Se aproba formularistica elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2)–(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri, prevazuta in anexele nr. 1–4, care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum urmeaza:

a) „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“ (anexa nr. 1);

b) „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania“ (anexa nr. 2);

c) „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2)–(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………., de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si care au o sedere mai mare de 183 de zile“ (anexa nr. 3);

d) „Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2)–(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………., de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si care au o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile“ (anexa nr. 4).

Art. 2

Au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“ persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Art. 3

Au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania“ persoanele fizice rezidente in Romania, precum si persoanele fizice nerezidente, care au avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a), care pleaca din tara noastra si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile intr-un an calendaristic.

Art. 4

(1) Prin exceptie de la art. 2, nu au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“ cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatenii straini care sunt functionari ori angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

(2) Prin exceptie de la art. 3, nu au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania“ cetatenii romani care lucreaza in strainatate, ca functionari sau angajati ai Romaniei intr-un stat strain.

Art. 5

(1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a) si b) vor fi inregistrate de persoanele fizice in cauza, personal sau prin imputernicit, la autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

(2) Formularele prevazute la art. 1 lit. c) si d) se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal potrivit legii, in functie de competente.

CAPITOLUL II

Criterii de stabilire a rezidentei persoanelor fizice, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri

Art. 6

(1) Daca o persoana fizica este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri, atunci rezidenta persoanei fizice se va stabili dupa cum urmeaza:

a) persoana va fi considerata rezidenta numai a statului in care are domiciliul, respectiv locuinta permanenta aflata la dispozitia sa. O locuinta se considera permanenta daca este proprietatea personala a persoanei fizice sau daca aceasta este inchiriata de persoana respectiva;

b) daca aceasta detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in ambele state, persoana este considerata rezidenta numai a statului in care isi are centrul intereselor vitale, respectiv in statul cu care relatiile sale personale si economice sunt mai apropiate. Astfel, se acorda atentie familiei sale (sot/sotie, copil/copii, persoane aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc in Romania impreuna cu aceasta), relatiilor sale economice (angajat al unui angajator roman, implicarea intr-o activitate de afaceri in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania), relatiilor sale sociale (membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participari la activitati culturale sau de alta natura). Daca o persoana fizica ce detine o locuinta intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate cu Romania si detine, in proprietate sau inchiriata, si o locuinta in Romania in timp ce o pastreaza pe prima, faptul ca pastreaza prima locuinta in statul in care a locuit preponderent, unde a muncit si unde se afla familia sa si toate proprietatile sale, poate impreuna cu alte elemente sa demonstreze ca persoana in cauza si-a pastrat centrul intereselor vitale in celalalt stat si nu in Romania. Acelasi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit in mod corespunzator si pentru persoanele fizice rezidente care parasesc Romania;

c) daca nu poate fi determinat statul in care persoana are centrul intereselor vitale sau daca respectiva persoana nu detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in niciunul dintre state, se considera ca este rezidenta a statului in care aceasta locuieste frecvent. Astfel, se vor avea in vedere sederile pe care le are persoana respectiva in toate locurile din acelasi stat;

d) daca persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau in niciunul dintre ele, se va considera ca persoana respectiva este rezidenta a statului a carui nationalitate/cetatenie o are;

e) daca persoana are nationalitatea/cetatenia ambelor state sau a niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva aceasta problema pe cale amiabila la nivelul acestora, potrivit articolului „Procedura amiabila“ din conventia de evitare a dublei impuneri.

(2) La stabilirea rezidentei se vor avea in vedere si comentariile art. 4 „Rezident“ din Modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Art. 7

Orice schimbare aparuta, care poate aduce modificari in ceea ce priveste rezidenta fiscala, trebuie adusa la cunostinta organului fiscal de catre persoana fizica in cauza.

CAPITOLUL III

Sosirea pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice nerezidente

SECŢIUNEA 1

Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei fiscale

Art. 8

(1) Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania a unei persoane fizice care soseste in Romania sunt urmatoarele:

a) domiciliul in Romania;

b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;

d) persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei fiscale in Romania sau in statul strain, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicul inregistrat in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania.

Art. 9

(1) Daca o persoana fizica nerezidenta nu face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie si indeplineste conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, se va considera ca este rezident fiscal in statul roman.

(2) Persoana fizica mentionata la alin. (1), potrivit art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, va fi supusa impozitului pe venit pentru venitul obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care aceasta devine rezident fiscal in Romania.

(3) Persoanei fizice care are in Romania obligatie fiscala integrala i se elibereaza la cerere certificatul de rezidenta fiscala, potrivit pct. 14 din normele de aplicare a titlului V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, intr-un an fiscal.

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea rezidentei fiscale de catre autoritatea fiscala competenta la momentul sosirii persoanelor fizice in Romania

Art. 10

Persoana fizica nerezidenta trebuie sa inregistreze la autoritatea fiscala competenta formularul prevazut la art. 1 lit. a), in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania.

Art. 11

La formularul prevazut la art. 1 lit. a), persoana fizica nerezidenta va anexa:

a) copia pasaportului, valabil, iar cetatenii Uniunii Europene vor anexa copia pasaportului sau a documentului national de identitate, valabil;

b) certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;

c) documente care atesta existenta unei locuinte in Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa.

Art. 12

(1) Autoritatea fiscala competenta va analiza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale, conform legislatiei interne a acelui stat, si orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice.

(2) Autoritatea fiscala competenta, in urma analizei efectuate, va stabili daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta fiscala a celuilalt stat potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoana fizica rezidenta fiscal in Romania.

(3) Autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. a), va notifica persoana fizica daca aceasta are obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din Romania. În cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

(4) În situatia in care, pe baza documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania, intervin modificari fata de datele inscrise in notificarea emisa de autoritatea fiscala competenta, aceasta va efectua o noua notificare si o va anula pe cea precedenta, pentru corectarea obligatiei fiscale ce ii revine in Romania persoanei fizice respective, pe baza noilor informatii.

(5) Forma si continutul „Notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2)–(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………., de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si care vor avea o sedere mai mare de 183 de zile“ este prezentata in anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV

Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente si nerezidente

SECŢIUNEA 1

Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania sau in statul strain, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv a Codului fiscal, dupa caz

Art. 13

(1) Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei unei persoane fizice care paraseste Romania sunt urmatoarele:

a) domiciliul din Romania;

b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania; faptul ca sotul/sotia, copilul/copiii sau persoanele aflate in intretinerea persoanei nu parasesc Romania impreuna cu aceasta.

(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la mentinerea rezidentei in Romania, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicule inregistrate in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain pe parcursul perioadei in care sta in strainatate/Romania.

Art. 14

În cazul in care o persoana fizica romana paraseste Romania definitiv si nu mai are domiciliu in tara noastra, rezidenta fiscala obtinuta in alt stat nu va fi afectata de revenirile ocazionale in Romania.

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea rezidentei fiscale de catre autoritatea fiscala competenta la momentul plecarii persoanelor fizice din Romania

Art. 15

În vederea scoaterii/mentinerii din/in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta, persoana fizica rezidenta in Romania, respectiv persoana nerezidenta au obligatia sa inregistreze cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania formularul prevazut la art. 1 lit. b) la autoritatea fiscala competenta unde a inregistrat formularul prevazut la art. 1 lit. a), daca persoana in cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuintei permanente.

Art. 16

(1) Autoritatea fiscala competenta analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice, precum si, dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat.

(2) Autoritatea fiscala competenta, in urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica rezidenta fiscal in Romania pastreaza rezidenta in tara noastra potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, sau este persoana fizica nerezidenta in Romania.

(3) Autoritatea fiscala competenta, in termen de 15 zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. b), va notifica persoanei fizice daca aceasta are in continuare obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi scoasa/mentinuta din/in evidentele fiscale. În cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa in continuare impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

(4) Forma si continutul „Notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2)–(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………., de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile“ este prezentata in anexa nr. 4.

Art. 17

(1) Daca ulterior inregistrarii formularului prevazut la art. 1 lit. b), persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus mentionat certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care il considera rezident fiscal sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in vederea aplicarii prevederilor conventiei. Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, va continua sa fie considerata rezidenta in Romania, avand obligatie fiscala integrala pana la sfarsitul anului calendaristic in care a facut dovada schimbarii rezidentei fiscale in alt stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

(2) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care pleaca intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, completeaza formularul prevazut la art. 1 lit. b) si este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care persoana fizica paraseste tara noastra, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.

(3) Persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) si a obtinut pe perioada sederii in Romania rezidenta fiscala in Romania va completa la parasirea teritoriului Romaniei numai formularul prevazut la art. 1 lit. b) si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat. Aceasta va fi considerata rezident fiscal in Romania pana la sfarsitul anului calendaristic in care a intervenit schimbarea in urma careia persoana fizica paraseste Romania si completeaza formularul prevazut la art. 1 lit. b), avand si pentru acest an obligatie fiscala integrala in Romania.

(4) Persoana fizica nerezidenta care pe perioada sederii in Romania si-a dovedit rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) va completa la parasirea teritoriului Romaniei formularul prevazut la art. 1 lit. b).

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 18

(1) Pe parcursul anului 2012 au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“, prevazut la art. 1 lit. a), si persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1 ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in Romania si dupa 1 ianuarie 2012.

(2) Persoanele fizice nerezidente sosite in tara noastra inainte de 1.01.2009 si care solicita eliberarea „Certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane fizice rezidente in Romania“ au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“, prevazut la art. 1 lit. a), si totodata sa faca dovada platii impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru categoriile de venituri supuse impozitului in Romania.

Art. 19

Formularistica prevazuta la art. 1 poate fi adaptata in functie de situatia concreta a contribuabilului.

Art. 20

(1) Formularele prevazute in anexele nr. 1 si 2 se difuzeaza gratuit persoanelor fizice de catre unitatile fiscale subordonate sau se pot descarca de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.ro

(2) Formularele prevazute in anexele nr. 1 si 2 se depun in format hartie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

Art. 21

Directia legislatie impozite directe din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala metodologii fiscale, indrumare si asistenta a contribuabililor, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 22

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA Nr. 1

Annex no. 1

Numarul si data inregistrarii la autoritatea fiscala*Number and date of registration at the tax authority *………./……….

Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania

Set of questions for determining the fiscal residence ofthe individual on the arrival in Romania

A. Date de identificare ale persoanei fizice care soseste in Romania

Identification data of the individual arriving in Romania

Nume si prenume Name and surname ………., cetatenie/nationalitate Citizenship/Nationality ……….,

Cod numeric personal (din statul strain) ……….,

Personal Identification number (ofthe foreign state)

Cod numeric personal (emis de autoritatea romana)/NIF ……….,

Personal/Tax Identification number (given by the Romanian authority)

Data nasterii (zz.ll.aaaa) Date of birth (dd/mm/yyyy) ………., anul fiscal Fiscal year ……….

Stare civila:Civil status□ casatorit(a)married□ necasatorit(a)single□ divortat(a)divorced□ vaduv(a)widower/widow

B. Adresa si perioada de sedere in Romania

Address and period of staying in Romania

Adresa din Romania si telefonul ……….

Address in Romania and phone

……….

Adresa de e-mail ……….

E-mail address

Adresa din strainatate (inainte de a sosi in Romania) ……….

Address abroad (before arriving in Romania)

………., Statul Country ……….

Data sosirii in Romania (zz.ll.aaaa) ……….

Date of arrival in Romania (dd/mm/yyyy)

Cat timp preconizati ca veti petrece in Romania? ……….

How long do you intend to stay in Romania?

C. Rezidenta fiscala

Fiscal residence

a) Sunteti considerat rezident fiscal intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri?□ DA□ NU
Are you considered a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?YESNO
b) Sunteti considerat rezident fiscal intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri?□ DA□ NU
Are you considered a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?YESNO
În caz afirmativ, aveti obligatie fiscala integrala in acel stat?□ DA□ NU
If yes, do you have a full tax liability in that country?YESNO
c) Ati prezentat autoritatilor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care va considera rezident?□ DA□ NU
Have you presented to the Romanian tax authorities the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its resident?YESNO

Prezentarea certificatului de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care va considera rezident fiscal face posibila aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata de Romania cu statul care a emis certificatul de rezidenta fiscala.

The presentation of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its fiscal resident enables the application of the convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and the country that has issued the certificate of fiscal residence.

D. Motivul sosirii in Romania

Reason for the arrival in Romania

□ ati fost detasat in Romania de un angajator strain;

You have been detached in Romania by a foreign employer

□ ati fost angajat in Romania de un angajator roman;

You have been hired in Romania by a Romanian employer

□ desfasurati activitate independenta in Romania;

You are performing a self-employment activity in Romania

□ sunteti pensionar;

You are retired

□ studiati, predati sau efectuati cercetare intr-o institutie de invatamant din Romania sau intr-un institut de cercetare din Romania (mentionati numele si adresa institutiei) ……….;

You are studying, teaching or doing research in an educational institution or research institute in Romania (please mention the name and address of the institution)

□ altele (explicatii) ……….

others (please explain)

E. Relatia de angajare

Employment relationship

Daca veti fi angajat sau veti desfasura activitate in Romania, bifati casuta care vi se aplica:

If you are going to be hired or performing activity in Romania, please tick the appropriate box

□ Sunteti detasat in Romania de un angajator strain (precizati numele, adresa persoanei unde ati fost detasat si anexati contractul)

You are detached in Romania by a foreign employer (please mention the name and address of the person where you have been detached and attach the contract

……….

□ Sunteti angajat in Romania de un angajator roman (precizati numele, adresa angajatorului roman si anexati contractul)

You are hired in Romania by a Romanian employer (please mention the name and address ofthe Romanian employer and attach the contract)

……….

□ Desfasurati activitate independenta in Romania (mentionati tipul activitatii si locul unde se desfasoara activitatea si anexati documentul care atesta autorizarea)

You are performing a self-employment activity in Romania (please mention the type of activity and place where the activity is performed and attach the document certifying the authorization)

……….

……….

F. Relatii familiale

Family relations

Sosesc in Romania impreuna cu dumneavoastra si se afla in intretinerea dumneavoastra:

There are arriving with you in Romania and are depending on you

□ sotul/sotiahusband/wife•□ rezident in Romaniaresident in Romania•□ nerezident in Romanianon-resident in Romania•□ statut nedeterminatundetermined status
□ copilul minorminor child•□ rezident in Romaniaresident in Romania•□ nerezident in Romanianon-resident in Romania•□ statut nedeterminatundetermined status
sauor
□ o persoanaa person•□ rezident in Romania resident in Romania•□ nerezident in Romanianon-resident in Romania•□ statut nedeterminatundetermined status

Introduceti numele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala si adresa unde locuiesc aceste persoane

Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live

……….

……….

……….

……….

În strainatate detineti o locuinta:

You have a dwelling place abroad

□ in proprietate (precizati adresa) ……….

owned (please mention the address)

□ inchiriata (precizati adresa si perioada pentru care ati inchiriat locuinta) ……….

rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented)

G. Veti continua sa obtineti venituri din strainatate din:

You will continue to obtain income from abroad of

□ activitati dependenteemployment activities□ activitati independenteself-employment activities□ dobanziinterest□ dividendedividends
□ castiguri de capitalcapital gains□ venituri din proprietati imobiliareincome from immovable property□ redeventeroyalties
□ pensiipension□ altele (descrieti) ……….others (please describe)
□ niciun punct nu se aplicanone of the points apply

H. Informatii suplimentare

Additional information

□ intentionati sa detineti in continuare o locuinta in strainatate

you still intend to have a dwelling place abroad

□ sotul/sotia,husband/wife□ copilul minorminor childsauor□ o persoana aflata in intretinerea dumneavoastra.a person depending on you

raman in strainatate si nu sosesc in Romania impreuna cu dumneavoastra

are remaining abroad and are not arriving with you in Romania

• aveti autovehicul inregistratyou have a registered vehicle□ in strainatateabroad□ in Romaniain Romania
• aveti permis de conducere emis de autoritatea competentayou have a driving license issued by the competent authority□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
• aveti pasaport emis de o autoritate competentayou have a passport issued by a competent authority□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
• sunteti asigurat la sistemul asigurarilor sociale de sanatateyou are insured with a health insurance system□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
• sunteti asigurat la sistemul asigurarilor socialeyou are insured with a social security system□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
□ niciun punct din aceasta sectiune nu se aplicanone of the points in this section apply

I. Alte informatii

Other Information

Prezentati informatii suplimentare care considerati ca sunt utile autoritatii fiscale in vederea stabilirii rezidentei dumneavoastra fiscale in Romania/alt statPlease provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country

 

……….Data

Date

……….Semnatura solicitantului

Signature of applicant

J. Date de identificare ale imputernicitului

(imputernicirea emisa de o autoritate straina va fi insotita de o traducere autorizata in limba romana)

Identification data of the assignee

(the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)

□ Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice

Agent/assignee of the individual

Nume si prenume: ……….

Name and surname

Domiciliu fiscal: ……….

Fiscal domicile

Cod numeric personal: ……….

Personal identification number

Semnatura: ……….

Signature

Data: ……….

Date

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document are correct and complete.

Persoana impozabila este obligata sa aduca la cunostinta organului fiscal orice schimbare aparuta care poate aduce modificari in ceea ce priveste statutul rezidentei in Romania.

The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania.

INSTRUCŢIUNI

A. Persoana fizica nerezidenta va anexa:

a) copia pasaportului, valabil, iar cetatenii Uniunii Europene vor anexa copia pasaportului sau a documentului national de identitate, valabil; si dupa caz,

b) certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana;

c) documente care atesta existenta unei locuinte in Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;

d) la cererea autoritatii fiscale romane, persoana impozabila este obligata sa prezinte documentele solicitate de aceasta, insotite de o traducere autorizata in limba romana, si, dupa caz, sa aduca clarificari aditionale.

B. Pentru informatiile prevazute la lit. C, organul fiscal va acorda asistenta necesara declarantului.

C. Chestionarul va fi completat citet, cu majuscule sau, dupa caz, prin bifarea cu „X“ a casutei corespunzatoare. Se admite editarea si/sau completarea chestionarului in format Word. Chestionarul va fi in format A4 si se completeaza pe ambele parti ale imprimatului.

INSTRUCTIONS

A. The non-resident individual shall enclose:

a) a valid copy of the passport and for the European Union citizens a valid copy of the passport or the national identity document;

b) and, as the case may be, the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian;

c) documents attesting the existence of a dwelling place of the individual in Romania, which can be owned or rented and which remains available at any time for that person and/or his/her family;

d) at the request of the Romanian tax authority, the taxpayer is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications.

B. For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.

C. The questionnaire will be legibly filled in, in capital letters or, as the case may be, by ticking „X“ in the appropriate box. The editing and/or completion of the questionnaire in a Word format is accepted. The questionnaire will have an A4 format and is completed on both sides.

ANEXA Nr. 2

Annex no. 2

Numarul si data inregistrarii la autoritatea fiscala*Number and date of registration at the tax authority *………./……….

Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania

Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania

A. Date de identificare ale persoanei fizice rezidente/nerezidente care pleaca din Romania

Identification data of the resident/non-resident individual leaving Romania

Nume si prenume Name and surname ………., cetatenie/nationalitate Citizenship/Nationality ……….,

Cod numeric personal/NIF ……….,

Personal/Tax Identification number

Data nasterii (zz.ll.aaaa) Date of birth (dd/mm/yyyy) ………., anul fiscal Fiscal year ……….

Stare civila:Civil status□ casatorit(a)married□ necasatorit(a)single□ divortat(a)divorced□ vaduv(a)widower/widow

B. Adresa in/in afara Romaniei si perioada de sedere in afara Romaniei

Address in/outside Romania and period of staying outside Romania

Adresa din Romania (inainte de a parasi Romania)

Address in Romania (before leaving Romania)

□ adresa de domiciliu ……….

home address

□ adresa locuintei permanente ……….

permanent home address

Statul in care veti locui/se solicita rezidenta ……….

Country you will live in/for which residence is requested

Adresa, telefonul si adresa de e-mail din strainatate ……….

Address, phone and e-mail address from abroad

……….

Data plecarii din Romania (zz.ll.aaaa) ……….

Date of departure from Romania (dd/mm/yyyy)

Cat timp preconizati ca veti petrece in afara Romaniei? ……….

How long do you intend to stay outside Romania?

C. Declaratie privind rezidenta fiscala

Declaration on fiscal residence

a) Sunteti rezident fiscal in Romania la data plecarii din Romania?□ DA□ NU
Are you a fiscal resident of Romania when leaving Romania?YESNO
b) Sunteti rezident fiscal intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri?□ DA□ NU
Are you a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?YESNO
În caz afirmativ, aveti obligatie fiscala integrala in acel stat?□ DA□ NU
If yes, do you have a full tax liability in that country?YESNO
c) Sunteti rezident fiscal intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri?□ DA□ NU
Are you a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?YESNO

Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, persoana fizica romana are obligatia sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului strain care il considera rezident fiscal si cu care Romania are incheiata conventie.

For the application of the provisions of the convention for the avoidance of double taxation, the Romanian individual is required to submit the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country that considers him/her to be its fiscal resident and that has a convention concluded with Romania.

D. Motivul plecarii din Romania

Reason for leaving Romania

□ sunteti detasat in strainatate de un angajator roman;

You have been detached abroad by a Romanian employer

□ sunteti angajat in strainatate de un angajator strain;

You have been hired abroad by a foreign employer

□ desfasurati activitate independenta in strainatate;

You are performing a self-employment activity abroad

□ sunteti pensionar;

You are retired

□ studiati, predati sau efectuati cercetare intr-o institutie de invatamant straina sau intr-un institut strain de cercetare (mentionati numele si adresa institutiei)

You are studying, teaching or doing research in a foreign educational institution or research institute (please mention the name and address of the institution) ……….;

□ altele (explicatii) ……….

others (please explain)

E. Relatia de angajare

Employment relationship

Daca veti fi angajat sau veti desfasura activitate in strainatate, bifati casuta care vi se aplica:

If you are going to be hired or performing activity abroad, please tick the appropriate box

□ Sunteti sau veti fi detasat in strainatate de un angajator roman (mentionati numele si adresa angajatorului si anexati contractul)

You are or will be detached abroad by a Romanian employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)

……….

……….

□ Sunteti sau veti fi angajat de un angajator strain (mentionati numele si adresa angajatorului si anexati contractul)

You are or will be hired by a foreign employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)

……….

……….

□ Veti desfasura activitate independenta (mentionati tipul activitatii si locul unde se desfasoara activitatea)

You are going to perform a self-employment activity (please mention the type of activity and the place where the activity is performed)

……….

……….

F. Relatii familiale

Family relations

Parasesc Romania impreuna cu dumneavoastra si se afla in intretinerea dumneavoastra:

There are leaving Romania with you and are depending on you

□ sotul/sotiahusband/wife•□ rezident in Romaniaresident in Romania•□ nerezident in Romanianon-resident in Romania•□ statut nedeterminatundetermined status
□ copilul minorminor child•□ rezident in Romaniaresident in Romania•□ nerezident in Romanianon-resident in Romania•□ statut nedeterminatundetermined status
sauor
□ o persoanaa person•□ rezident in Romaniaresident in Romania•□ nerezident in Romanianon-resident in Romania•□ statut nedeterminatundetermined status

Introduceti numele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala si adresa unde locuiesc aceste persoane:

Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live:

……….

……….

……….

……….

În strainatate detineti o locuinta:

You have a dwelling place abroad

□ in proprietate (precizati adresa) ……….

owned (please mention the address)

……….;

□ inchiriata (precizati adresa si perioada pentru care ati inchiriat locuinta) ……….

rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented)

……….

G. Veti continua sa obtineti venituri din Romania din:

You will continue to obtain income from Romania of

□ activitati dependenteemployment activities□ activitati independenteself-employment activities□ dobanziinterest□ dividendedividends
□ castiguri de capitalcapital gains□ venituri din cedarea folosintei bunurilorincome from assigning the use of property□ pensiipension
□ altele (descrieti)others (please describe)
□ niciun punct nu se aplicanone of the points apply

H. Informatii suplimentare

Additional Information

□ intentionati sa detineti in continuare o locuinta in Romania

you still intend to have a dwelling place in Romania

□ sotul/sotia,husband/wife□ copilul minorminor childsauor□ o persoana aflata in intretinerea dumneavoastra.a person depending on you

raman in Romania si nu parasesc tara impreuna cu dumneavoastra

remain in Romania and are not leaving the country with you

• aveti autovehicul inregistratyou have a registered vehicle□ in strainatateabroad□ in Romaniain Romania
• aveti permis de conducere emis de autoritatea competentayou have a driving license issued by the competent authority□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
• aveti pasaport emis de o autoritate competentayou have a passport issued by a competent authority□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
• sunteti asigurat la sistemul asigurarilor sociale de sanatateyou are insured with a health insurance system□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania
• sunteti asigurat la sistemul asigurarilor socialeyou are insured with a social security system□ din strainatatefrom abroad□ din Romaniafrom Romania

□ niciun punct din aceasta sectiune nu se aplica

none of the points in this section apply

I. Alte informatii

Other Information

Prezentati informatii suplimentare care considerati ca sunt utile autoritatii fiscale in vederea stabilirii rezidentei dumneavoastra fiscale in Romania/alt statPlease provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country

 

……….Data

Date

……….Semnatura solicitantului

Signature of applicant

J. Date de identificare ale imputernicitului

(imputernicirea emisa de o autoritate straina va fi insotita de o traducere autorizata in limba romana)

Identification data of the assignee

(the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)

□ Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice

Agent/assignee of the individual

Nume si prenume: ……….

Name and surname

Domiciliu fiscal: ……….

Fiscal domicile

Cod numeric personal: ……….

Personal identification number

Semnatura: ……….

Signature

Data: ……….

Date

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document is correct and complete.

Persoana impozabila este obligata sa aduca la cunostinta organului fiscal orice schimbare aparuta care poate aduce modificari in ceea ce priveste statutul rezidentei in Romania

The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania.

În situatia in care plecarea dumneavoastra se anuleaza si ati depus deja acest formular, va rugam sa informati autoritatea fiscala asupra schimbarii produse

If your departure is canceled and you have already filed this form, please notify the fiscal authority of the change occurred

INSTRUCŢIUNI

A. Persoana fizica rezidenta cu domiciliul in Romania va anexa, dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

B. La cererea autoritatii fiscale romane, persoana fizica este obligata sa prezinte documentele solicitate de aceasta, insotite de o traducere autorizata in limba romana, si, dupa caz, sa aduca clarificari aditionale.

C. Pentru informatiile prevazute la lit. C, organul fiscal va acorda asistenta necesara declarantului.

D. Chestionarul va fi completat citet, cu majuscule sau, dupa caz, prin bifarea cu „X“ a casutei corespunzatoare. Se admite editarea si/sau completarea chestionarului in format Word. Chestionarul va fi in format A4 si se completeaza pe ambele parti ale imprimatului.

INSTRUCTIONS

A) The resident individual residing in Romania shall enclose as the case may be the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian.

B) At the request of the Romanian tax authority, the individual is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications.

C) For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.

D) The questionnaire will be legibly filled in, in capital letters or, as the case may be, by ticking „X“ in the appropriate box. The editing and/or completion of the questionnaire in a Word format is accepted. The questionnaire will have an A4 format and is completed on both sides.

ANEXA Nr. 3

ANNEX No. 3

ROMÂNIAROMANIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEMINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

National Agency for Tax Administration

……….

Adresa: ……….Address

E-mail: ……….

E-mail address

Numarul si data eliberariiNumber and date ofissue

………./……….

NOTIFICARE

NOTIFICATION

privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2)–(6)

regarding the fulfillment of ihe fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Article 40 para. (2)–(6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions

sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri,

or the Convention for the avoidance of double taxation

incheiata intre Romania si ……….,

concluded between Romania and

de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si

by individuals arriving in Romania and which

care vor avea o sedere mai mare de 183 de zile

are going to stay for more than 183 days

Catre: To Nume si prenume Name and surname ………., cetatenie/nationalitate Citizenship/Nationality ……….,

Cod numeric personal (din statul strain) ……….,

Personal Identification number (of the foreign state)

Cod numeric personal (emis de autoritatea romana)/NIF ……….,

Personal/Tax Identification number (given by the Romanian authority)

Adresa de corespondenta:

Address of correspondence

Judetul County ………., localitatea City ………., sectorul District ………., codul postal Postal code ………., str. Street ………. nr. No. ………., bl. Block ………., sc. Scale ………., et. Flat ………., ap. Ap. ……….

Din analiza datelor furnizate de dumneavoastra prin „Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“, inregistrat cu nr. ………. din data de ………., a Certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta din ………. in data de ………., precum si a documentatiei depuse de dumneavoastra, au rezultat urmatoarele constatari referitoare la implicatiile fiscale ale sederii dumneavoastra in Romania:

By analyzing the data that you have provided in the „Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania“, registered with no. ………. of ………. the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ………. on, ………. as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your stay in Romania have resulted:

□ Sunteti considerata persoana fizica nerezidenta si va pastrati rezidenta statului ………., potrivit Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………. .

You are considered a non-resident individual and you keep your residence in ………. according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ………. .

Sunt impozabile in Romania numai veniturile obtinute de dumneavoastra din Romania.

Romania will tax only the income obtained by you from Romania.

sau/or

□ Sunteti considerata persoana fizica rezidenta in Romania si aveti obligatie fiscala integrala in Romania.

You are considered an individual resident in Romania and you have a full tax liability in Romania.

În cazul obligatiei fiscale integrale, sunteti supus impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.

Pentru informatii suplimentare in legatura cu aceasta notificare, persoana care poate fi contactata este dna/dl. ………., la sediul nostru sau la numarul de telefon ………., intre orele ………. .

For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. ………. at our office or at the phone number ………. within the following hours ……….

Director executiv/general,

Executive/General Director

Nume si prenume ……….

Name and surname

Semnatura si stampila unitatii

Signatura and stamp

ANEXA Nr. 4

ANNEX No. 4

ROMÂNIAROMANIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEMINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

National Agency for Tax Administration

……….

Adresa: ……….Address

E-mail: ……….

E-mail address

Numarul si data eliberariiNumber and date ofissue

………./……….

NOTIFICARE

NOTIFICATION

privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2)–(7)

regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Article 40 para. (2)–(7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions

sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri

or the Convention for the avoidance

incheiata intre Romania si ……….,

of double taxation concluded between Romania and

de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si

by individuals leaving Romania and which

care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile

are going to stay abroad for more than 183 days

Catre: To Nume si prenume Name and surname ………., cetatenie/nationalitate Citizenship/Nationality ……….,

Cod numeric personal/NIF ……….,

Personal/Tax Identification number

Adresa de corespondenta:

Address of correspondence

Judetul County ………., localitatea City ………., sectorul District ………., codul postal Postal code ………., str. Street ………. nr. No. ………., bl. Block ………., sc. Scale ………., et. Flat ………., ap. Ap. ……….

Din analiza datelor furnizate de dumneavoastra prin „Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romaniei“, inregistrat cu nr. ………. din data de ………., a Certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta din ………. in data de ………., precum si a documentatiei depuse de dumneavoastra, au rezultat urmatoarele constatari referitoare la implicatiile fiscale ca urmare a plecarii dumneavoastra din Romania:

By analyzing the data that you have provided in the „Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania“, registered with no. ………. of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ………. on ………., as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your departure from Romania have resulted:

□ Sunteti considerata persoana fizica rezidenta in Romania si aveti in continuare obligatie fiscala integrala in Romania.

You are considered an individual resident in Romania and you still have a full tax liability in Romania.

□ potrivit Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ……….

according to the Convention for the avoidance ofdouble taxation concluded between Romania and ……….

sau

or

□ potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

according to the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code, with subsequen amendments and completions.

În cazul obligatiei fiscale integrale, sunteti supus impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.

□ Sunteti considerat rezident fiscal al ………., potrivit Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………., si veti fi mentinut/scos din evidenta autoritatii fiscale romane incepand cu data de ………. .

You are considered a fiscal resident of ………. according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ………. and you are going to be kept/removed from the records of the Romanian tax authority starting with ………. .

Pentru informatii suplimentare in legatura cu aceasta notificare, persoana care poate fi contactata este dna/dl. ………., la sediul nostru sau la numarul de telefon ………., intre orele ………. .

For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. ………. at our office or at the phone number ………. within the following hours ………. .

Director executiv/general,

Executive/General Director

Nume si prenume ……….

Name and surname

Semnatura si stampila unitatii

Signature and stamp

*

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759

Registration number as personal data operator: 759

 

1 COMENTARIU