HOTARARE nr. 50/2012 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
2012-01-31 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2012

HOTARARE nr. 50/2012 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I ^[1]

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul I „Dispozitii generale“

1. Dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Definitii ale termenilor comuni

Art. 7. – (1) În intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

[……….]

23. persoana fizica rezidenta – orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

Prin exceptie de la prevederile lit. a)–d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora;

[……….]

Norme metodologice:

1^1. Prin centrul intereselor vitale se intelege statul cu care relatiile personale si economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. Astfel, se va acorda atentie familiei sale, sotului/sotiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc in Romania impreuna cu aceasta, relatiilor sale economice si relatiilor sale sociale. Prin relatii economice se poate intelege: angajat al unui angajator roman, implicarea intr-o activitate de afaceri in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania. Prin relatii sociale se poate intelege: membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participari la activitati culturale sau de alta natura.“

2. Dupa punctul 21 se introduc doua noi puncte, punctele 21^1 si 21^2, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Definitia sediului permanent

Art. 8. – [……….]

(7^1) Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

[……….]

Norme metodologice:

21^1. Prin sintagma orice alte activitati din alin. (7^1) al art. 8 din Codul fiscal se intelege serviciile prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

21^2. Atunci cand nu este incheiat contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.“

B. Titlul II „Impozitul pe profit“

1. Dupa punctul 14 se introduc doua noi puncte, punctele 14^1 si 14^2, cu urmatorul cuprins:

„14^1. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare, efectuata potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscala a titlurilor de participare se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenta a stocurilor.

14^2. Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzile/penalitatile/daunele-interese contractuale anulate prin acte aditionale la contractele economice incheiate sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, in conditiile in care dobanzile/penalitatile/daunele-interese stabilite in cadrul contractelor economice initiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe masura inregistrarii lor. În acest caz, se ajusteaza profitul impozabil al perioadei fiscale in care au fost inregistrate initial veniturile si cheltuielile respective.“

2. La punctul 23, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) dobanzile, penalitatile si daunele-interese, stabilite in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane rezidente/nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe masura inregistrarii lor;“.

3. La punctul 23, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:

„i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare, inregistrata potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

j) cheltuielile reprezentand cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care include si consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distributiei energiei electrice.“

4. La punctul 43, litera d) se abroga.

5. Punctele 45–47 se abroga.

6. Dupa punctul 71^7 se introduce un nou punct, punctul 71^8, cu urmatorul cuprins:

„71^8. Valoarea imobilizarilor necorporale/corporale in curs de executie care nu se mai finalizeaza si se scot din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli, in baza aprobarii/deciziei de sistare sau abandonare, precum si valoarea ramasa a investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, in situatia in care contractele se reziliaza inainte de termen, reprezinta cheltuieli nedeductibile, daca nu au fost valorificate prin vanzare sau casare.“

7. Punctul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„86. În scopul aplicarii prevederilor art. 27 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, activele si pasivele apartinand unei activitati economice a persoanei juridice romane care efectueaza transferul sunt identificate pe baza criteriilor de identificare a totalitatii activelor si pasivelor, prin care se apreciaza caracterul independent al ramurii de activitate prevazute la pct. 86^2. Nu se considera active si pasive apartinand unei activitati economice elementele de activ si/sau de pasiv apartinand altor activitati economice ale persoanei juridice romane care efectueaza transferul, activele si/sau pasivele izolate, precum si cele care se refera la gestiunea persoanei juridice respective.“

8. Dupa punctul 86^2 se introduce un nou punct, punctul 86^3, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat

Art. 28^2. – [……….]

(2) În cazul in care o persoana juridica romana este participant intr-o asociere cu personalitate juridica inregistrata intr-un alt stat, aceasta determina profitul impozabil luand in calcul veniturile si cheltuielile atribuite corespunzator cotei de participare in asociere.

Norme metodologice:

86^3. În aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 28^2 din Codul fiscal, pentru situatia in care profitul obtinut de persoana juridica romana, participanta intr-o asociere cu personalitate juridica inregistrata intr-un alt stat, a fost impozitat in acel stat, acordarea creditului fiscal se efectueaza similar cu procedura de acordare a creditului fiscal pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati prin intermediul unui sediu permanent intr-un alt stat, reglementata conform normelor date in aplicarea art. 31 din Codul fiscal.“

9. Punctul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Pierderi fiscale externe

Art. 32. – Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

Norme metodologice:

94. Potrivit art. 32 din Codul fiscal, pierderile realizate din activitatea desfasurata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri se recupereaza numai din veniturile impozabile realizate de acel sediu permanent. În sensul aplicarii acestei prevederi, prin sursa de venit se intelege tara in care este situat sediul permanent. Recuperarea pierderii se va realiza conform normelor prevazute pentru aplicarea art. 26 din Codul fiscal, in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.“

10. Dupa punctul 97 se introduc patru noi puncte, punctele 97^1–97^4, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Declararea si plata impozitului pe profit

Art. 34. – [……….]

(5) Urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, astfel:

a) organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

c) contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c)–e) au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, conform alin. (1).

(6) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5), care, in anul precedent, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:

a) nou-infiintati;

b) inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent;

c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;

d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in anul pentru care se datoreaza impozitul pe profit aplica sistemul de declarare si plata prevazut la alin. (1). În sensul prezentului alineat nu sunt considerati contribuabili nou-infiintati cei care se inregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

[……….]

(8) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

[……….]

(17) Prin exceptie de la prevederile alin. (16), impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pana la sfarsitul anului fiscal in care se incheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de imprumut.

[……….]

Norme metodologice:

97^1. Contribuabilii nou-infiintati in cursul unui an fiscal, altii decat cei prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, aplica, pentru anul infiintarii, sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.

97^2. Încadrarea in activitatile prevazute la art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obtinute de contribuabili din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura se face la sfarsitul fiecarui an fiscal, iar in situatia in care veniturile majoritare se obtin din alte activitati decat cele mentionate, acestia vor aplica pentru anul fiscal urmator sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.

97^3. În situatia in care, in cursul anului pentru care se efectueaza platile anticipate, impozitul pe profit aferent anului precedent se modifica si se corecteaza in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, platile anticipate care se datoreaza incepand cu trimestrul efectuarii modificarii se determina in baza impozitului pe profit recalculat.

97^4. În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (17) din Codul fiscal, contribuabilii regii autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, au obligatia de a plati impozitul pe profit la bugetul local respectiv, pe intreaga perioada in care intervine obligatia de a contribui, potrivit legii, cu impozitul pe profit la Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare.“

11. Punctele 98–99^1 se abroga.

12. Dupa punctul 99^4 se introduce un nou punct, punctul 99^5, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Depunerea declaratiei de impozit pe profit

Art. 35. – [……….]

(2) Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) au obligatia de a depune si declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor.

Norme metodologice:

99^5. În aplicarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Codul fiscal efectueaza definitivarea si plata impozitului pe profit anual prin formularul 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator.“

C. Titlul III „Impozitul pe venit“

1. Dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Venituri neimpozabile

Art. 42. – În intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

[……….]

Norme metodologice:

4^1. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind si formele de sprijin acordate din bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile in conformitate cu legislatia interna si reglementarile europene, de exemplu:

– ajutoarele de stat acordate producatorilor agricoli, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, potrivit actelor normative de aprobare a respectivelor ajutoare de stat;

– sprijinul acordat producatorilor agricoli sub forma schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, si actelor normative date in aplicarea acesteia;

– sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului National pentru Dezvoltare Rurala, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, prin axa 1 – Îmbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, prin masurile 112 – Instalarea tinerilor fermieri si 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta.“

2. Punctul 7^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

[……….]

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la cap. VIII^1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul instrainarii si bunurile valorificate prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

[……….]

Norme metodologice:

7^2. Veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice sunt venituri neimpozabile.

Nu sunt cuprinse in bunurile mobile din patrimoniul personal deseurile valorificate prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IX «Venituri din alte surse» din Codul fiscal.“

3. La punctul 9, liniuta a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„9. [……….]

– veniturile realizate de catre persoane fizice asociate in forme de proprietate asociative prevazute de art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, din valorificarea direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative respective a produselor silvice, in conditiile legii;“.

4. Punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„10. Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, masa lemnoasa definita potrivit legislatiei in materie, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.“

5. Punctul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Art. 48. – (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.

(2) Venitul brut cuprinde:

a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;

b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;

f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despagubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.

(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;

b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;

c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;

c^1) sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16);

d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;

e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;

f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

f^1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana;

h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;

j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;

k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;

l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria – rata de leasing – in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;

d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);

e) donatii de orice fel;

f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;

g) ratele aferente creditelor angajate;

h) Abrogata.

i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;

k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;

l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

l^1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului. Prin exceptie, cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizarii de venituri sunt deductibile integral pentru situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi;

m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.

(9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii.

Norme metodologice:

36. În venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum ar fi: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a deseurilor si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, inclusiv incasarile efectuate in avans care se refera la alte exercitii fiscale, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea. În venitul brut se includ si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii independente, pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii.

Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.

În venitul brut al afacerii se include si suma reprezentand contravaloarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii care trec pe parcursul exercitarii activitatii si la incetarea definitiva a acesteia in patrimoniul personal al contribuabilului, operatiune considerata din punct de vedere fiscal o instrainare. Evaluarea acestora se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.

În cazul incetarii definitive a activitatii, din punct de vedere fiscal, sumele obtinute din valorificarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar, cum ar fi: mijloacele fixe, obiectele de inventar si altele asemenea, precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri se includ in venitul brut.

În cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati, precum si al transformarii formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in conditiile continuarii activitatii, se include in venitul brut al afacerii care urmeaza sa se transforme/schimbe si contravaloarea bunurilor si drepturilor care trec in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat.

În cazul bunurilor si al drepturilor amortizabile care trec in patrimoniul altei afaceri prin schimbarea modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau transformarea formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, se aplica urmatoarele reguli:

– cele cu valoare ramasa de amortizat se inscriu in Registrul-inventar la aceasta valoare, care constituie si baza de calcul al amortizarii;

– cele complet amortizate se inscriu in Registrul-inventar la valoarea stabilita prin expertiza tehnica sau la pretul practicat pe piata; pentru acestea nu se calculeaza amortizare si valoarea acestora nu constituie cheltuiala deductibila din veniturile noii activitati.

În cazul bunurilor si al drepturilor neamortizabile care trec in patrimoniul altei afaceri prin schimbarea modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau transformarea formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, acestea se inscriu in Registrul-inventar la valoarea inscrisa in evidenta contabila din care provin si nu constituie cheltuiala deductibila din veniturile noii activitati.

Nu constituie venit brut urmatoarele:

– aporturile facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

– sumele primite sub forma de credite bancare ori de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

– sumele primite ca despagubiri;

– sumele ori bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.

În cazul inceperii unei activitati ca urmare a schimbarii modalitatii de exercitare a activitatii si/sau transformarii formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, aporturile aduse in noul patrimoniu nu constituie venit brut.

În cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau al transformarii formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil intr-o forma de organizare prevazuta de lege.

Venitul net anual/Pierderea anuala se determina prin insumarea venitului net/pierderii inregistrat/inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc schimbarea si/sau transformarea formei de exercitare a activitatii.

Venitul net anual/Pierderea anuala se inscrie in declaratia privind venitul realizat.

Pierderea fiscala inregistrata in anul in care a avut loc schimbarea si/sau transformarea formei de exercitare a activitatii se reporteaza si se compenseaza potrivit regulilor de reportare prevazute la art. 80 din Codul fiscal.“

6. Punctul 36^1 se abroga.

7. Punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4)–(7) din Codul fiscal.

Reguli generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor sunt si urmatoarele:

a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;

b) sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente;

c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv in cazul cheltuielilor reprezentand plati efectuate in avans care se refera la alte exercitii fiscale.“

8. La punctul 38, liniuta a 19-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„– cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor, potrivit legii;“.

9. Punctul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

Art. 49. – (1) În cazul contribuabililor care realizeaza venituri comerciale definite la art. 46 alin. (2), venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.

(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;

b) publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

(3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in normele metodologice.

(4) În cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

(6) În cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate desemnata conform alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48.

(7) Abrogat.

(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.

(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

Norme metodologice:

42. În sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizeaza venituri comerciale si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul elaborat de Ministerul Finantelor Publice, venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit. Pentru determinarea venitului net anual se aplica criteriile specifice de corectie asupra normei de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor stabili activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, care genereaza venituri comerciale in sensul art. 49 din Codul fiscal.

În situatia in care un contribuabil desfasoara aceeasi activitate in doua sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a activitatii.

În cazul in care un contribuabil desfasoara mai multe activitati pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit de la locul desfasurarii fiecarei activitati, corectate potrivit criteriilor specifice.“

10. Punctul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla

Art. 51. – (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 48.

(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

(3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Norme metodologice:

58. Optiunea de a determina venitul net in sistem real se face astfel:

a) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care au desfasurat activitate in anul precedent si au fost impusi pe baza de norme de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea acesteia pana la data de 31 ianuarie inclusiv;

b) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care incep activitatea in cursul anului fiscal, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea acesteia in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.“

11. Punctele 59 si 60 se abroga.

12. Punctele 61, 64, 64^1 si 66^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente

Art. 52. – (1) Pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:

a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)–c), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX^2;

b) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. d), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1.

Norme metodologice:

61. Platitorii veniturilor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)–c) din Codul fiscal au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira in cursul anului fiscal impozitul reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili. Plata anticipata se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% la diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX^2 din Codul fiscal. Retinerea impozitului reprezentand plata anticipata se efectueaza din veniturile platite in baza contractului civil incheiat in forma scrisa intre platitorul de venit si beneficiarul venitului, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal.

[……….]

64. În cazul contribuabililor ale caror plati anticipate sunt calculate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a)–c) din Codul fiscal pentru veniturile de aceasta natura si care realizeaza venituri din activitati independente si in alte conditii, pentru acestea din urma au obligatia sa le evidentieze in contabilitate separat si sa efectueze in cursul anului plati anticipate trimestriale, in conformitate cu art. 82 din Codul fiscal.

64^1. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual este stabilit in sistem real si pentru care platitorii de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate in conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determina venitul net anual pe baza contabilitatii in partida simpla. Fac exceptie de la determinarea venitului net anual pe baza contabilitatii in partida simpla contribuabilii care realizeaza venituri prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)–c) din Codul fiscal care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal.

[……….]

66^1. Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, a contractelor de agent, precum si din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, au dreptul sa opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 52^1 din Codul fiscal.“

13. Dupa punctul 66^1 se introduce un nou punct, punctul 66^2, cu urmatorul cuprins:

„66^2. Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011, altele decat cele pentru care la data respectiva erau aplicabile prevederile art. 52 din Codul fiscal, si care sunt calificate drept contracte civile incepand cu data de 1 octombrie 2011, obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor respective.“

14. Punctul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„85. În categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, stabilite in conditiile prevazute de lege sau in contractul de munca aplicabil.“

15. Punctul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„112. În scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:

a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, locul unde are incheiat contractul individual de munca sau alte documente specifice, potrivit legii;

b) in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, locul declarat de persoanele fizice angajate. Angajatul are obligatia sa declare numai angajatorului ales functia pe care o considera de baza, pentru un singur loc de munca, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere. Declaratia pe propria raspundere nu reprezinta un formular tipizat.

Functia de baza poate fi declarata de angajat si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial. La schimbarea locului unde se afla functia de baza, angajatul are obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere de renuntare la functia de baza la angajatorul ales initial.“

16. Punctul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Termenul de plata a impozitului

Art. 58. – (1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se vireaza, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

(3) Numarul mediu de salariati si veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 296 ^19 alin. (1^3) si (1^4).

Norme metodologice:

[……….]

122. Impozitul calculat si retinut lunar se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) al art. 58 din Codul fiscal.“

17. Punctele 124–126 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii

Art. 59. – (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut la art. 93 alin. (2).

(2) Platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

Norme metodologice:

124. Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se completeaza de platitorul de venit si se depun la organul fiscal la care platitorul de venit este inregistrat in evidenta fiscala. Platitorul de venit este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut.

[……….]

125. Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia.

126. În situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, platitorul de venituri din salarii care a detasat comunica platitorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat.

Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatiile solicitate prin ordinul ministrului finantelor publice, in scopul completarii declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.“

18. Punctul 124^1 se abroga.

19. Punctele 137^1 si 138 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

Art. 62. – (1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

(1^1) În cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei.

(2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

(2^1) În cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

(2^2) În cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

(2^3) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

(2^4) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

(2^5) Impozitul astfel calculat si retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(2^6) În cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real, contribuabilii sunt obligati sa precizeze in scris, in contractul/raportul juridic incheiat, la momentul incheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractului/raportului juridic respectiv.

[……….]

Norme metodologice:

[……….]

137^1. În situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

138. Venitul net se determina ca diferenta intre sumele reprezentand chiria in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25% reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.“

20. La punctul 152, liniuta a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„– veniturile obtinute din valorificarea deseurilor prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea; fac exceptie veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor, prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt venituri neimpozabile.“

21. La punctul 152, dupa liniuta a 10-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 11-a, cu urmatorul cuprins:

„– sume ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a padurilor si a caror restituire a fost solicitata de proprietarii de paduri persoane fizice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.“

22. Punctele 161–164 si 166 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Declaratii privind venitul estimat/norma de venit

Art. 81. – (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.

(2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala, au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat/norma de venit, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat/norma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de 15 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent.

(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia privind venitul estimat/norma de venit.

(4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimat/norma de venit completata corespunzator.

Norme metodologice:

161. Contribuabilii care incep o activitate independenta au obligatia declararii veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pe fiecare sursa si categorie de venit. Declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, pe fiecare sursa si categorie de venit, la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Obligatia depunerii declaratiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real si desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere care nu da nastere unei persoane juridice, cat si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.

Nu depun declaratii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.

În cazul in care contribuabilul obtine venituri intr-o forma de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fara personalitate juridica.

162. Asocierile fara personalitate juridica ce incep o activitate independenta au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat/norma de venit la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de asociere, odata cu inregistrarea acestuia la organul fiscal.

163. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia depunerii la organul fiscal competent a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pe fiecare sursa de realizare a venitului, odata cu inregistrarea contractului de cedare a folosintei bunurilor, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.

Nu depun declaratie privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care realizeaza venituri din arenda.

164. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din activitati agricole, impuse pe baza de norme de venit, si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie, completata corespunzator. Contribuabilii care incep o activitate impusa pe baza de norme de venit si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completata corespunzator.

[……….]

166. În sensul art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, prin motive obiective care conduc la depunerea unei noi declaratii privind venitul estimat/norma de venit in vederea recalcularii nivelului platilor anticipate se intelege: intreruperi temporare de activitate in cursul anului din motive medicale justificate cu documente, situatii de forta majora, alte cauze care genereaza modificarea veniturilor.“

23. Punctele 168 si 170 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Stabilirea platilor anticipate de impozit

Art. 82. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. În cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv.

(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).

(5^1) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut si reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real.

(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente si agricole, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.

Norme metodologice:

[……….]

168. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie, cu exceptia veniturilor din activitati agricole, pentru care sumele reprezentand plati anticipate se achita pana la 25 septembrie si 25 noiembrie. În cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.

[……….]

170. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plata anticipata, potrivit art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat/norma de venit.“

24. Punctele 176 si 177 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Declaratia privind venitul realizat

Art. 83. – (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

(1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).

(2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:

a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(2^1) Declaratia de impunere trimestriala se completeaza pentru castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru, generat/generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise.

(3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)–c), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1;

b^1) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1);

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;

e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

f) venituri din pensii;

g) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

i) venituri din alte surse.

Norme metodologice:

176. Declaratiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real.

Fac exceptie de la depunerea declaratiei privind venitul realizat contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal si cei care obtin venituri prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)–c) din Codul fiscal si care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal, pentru care impozitul retinut este final.

Declaratiile privind venitul realizat se depun, in intervalul 1 ianuarie–25 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie.

Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere.

177. Contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.“

25. Punctul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„209. Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre angajatorul roman, se impun in Romania pentru veniturile realizate din activitatea salariala desfasurata in strainatate.

În cazul in care acelasi venit din salarii este supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate, statului strain revenindu-i dreptul de impunere potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu respectivul stat, organul fiscal competent din Romania va proceda la regularizarea impozitului datorat de rezidentul roman, pe baza cererii depuse. În vederea regularizarii impozitului, contribuabilii care au fost impusi pentru aceleasi venituri obtinute din salarii, atat in Romania, cat si in alt stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri vor depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, impreuna cu cererea de restituire ori declaratia privind veniturile realizate din strainatate, dupa caz, urmatoarele documente justificative:

a) fisa fiscala sau documentul mentionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz, intocmita/intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala;

b) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul;

c) contractul de detasare;

d) orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate pentru veniturile platite de angajatorul rezident in Romania sau de catre un sediu permanent in Romania.

Procedura de regularizare a impozitului datorat de rezidentul roman se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania potrivit prevederilor Codului fiscal si nu fac obiectul creditului fiscal extern.“

26. Punctele 212 si 213 se abroga.

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania“

1. La punctul 2, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(12) Sumele platite operatorilor de sateliti de catre societatile de radio, televiziune sau de catre societatile de telecomunicatii ori de catre alti clienti, in baza unor contracte de inchiriere de transponder care permit utilizarea capacitatii de a transmite in mai multe zone geografice, nu reprezinta redeventa daca nu este transferata nicio tehnologie legata de satelit si daca clientul nu se afla in posesia satelitului cand realizeaza transmisiile, ci are numai acces la capacitatea de transmisie a acestuia. În situatia in care proprietarul satelitului inchiriaza satelitul unei alte parti, suma platita de operatorul de satelit proprietarului este considerata ca reprezentand inchirierea unui echipament industrial, comercial sau stiintific. Un tratament similar se aplica sumelor platite pentru inchirierea ori achizitionarea capacitatii unor cabluri pentru transmiterea energiei sau pentru comunicatii ori a unor conducte pentru transportul gazului sau al petrolului.“

2. Punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„9. La impunerea si declararea veniturilor ce reprezinta remuneratii primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane sunt aplicabile dispozitiile titlului III din Codul fiscal.“

3. La punctul 9^6, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) În cazul in care transferul oricaror titluri de valoare detinute de o persoana fizica nerezidenta se realizeaza printr-un intermediar, obligatia de calcul si virare a impozitului pe castigul din transferul unor astfel de titluri, precum si celelalte obligatii declarative revin beneficiarului nerezident al castigului sau reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar pentru cazurile prevazute astfel in titlul III din Codul fiscal. În acest caz, intermediarul va indeplini obligatiile ce ii revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar beneficiarul nerezident al castigului sau imputernicitul desemnat va depune declaratia de impunere trimestriala, respectiv declaratia privind venitul realizat, va indeplini obligatiile fiscale si va anexa la aceste declaratii cate o copie legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), insotita de o traducere autorizata in limba romana.

În situatiile prevazute in mod expres in titlul III din Codul fiscal, cand intermediarul are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe castigul din transferul oricaror titluri de valoare, acesta are obligatia de a pastra certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului venitului, precum si de a indeplini celelalte obligatii declarative.

În situatia in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare este o persoana fizica nerezidenta, iar transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar.“

4. La punctul 12, alineatele (4) si (5) se abroga.

5. La punctul 12, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:

„(10^1) În cazul Romaniei, intreprinderile pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 pct. (1), respectiv pct. (2) ale Acordului incheiat intre Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana de stabilire a unor masuri echivalente cu cele prevazute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi sunt cele mentionate la pct. 213 din normele de aplicare a art. 201 din Codul fiscal, respectiv cele mentionate la art. 124 ^26 lit. x) din Codul fiscal.“

6. Punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

Art. 118. – [……….]

(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. În momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. În acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

Norme metodologice:

13.

(1) Pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul sau de rezidenta, precum si de cele ale legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat.

(2) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului mentionat la alin. (1), insotite de o traducere autorizata in limba romana.

(3) În ipoteza in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania transmite un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) unui platitor de venituri rezident roman care are filiale, sucursale ori puncte de lucru in diferite localitati din Romania si care fac plati, la randul lor, catre beneficiarul de venituri nerezident, primitorul originalului certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) va transmite la fiecare subunitate o copie legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la alin. (1), insotita de o traducere autorizata in limba romana. Pe copia legalizata primitorul originalului certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia.

(4) Prevederile alin. (3) sunt valabile si in situatia in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania are infiintata o filiala in Romania care are relatii contractuale cu diversi clienti din localitati diferite din Romania si care primeste un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1). Filiala apartinand persoanei nerezidente va face copii legalizate pe care le va distribui clientilor romani.

(5) Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat si ca urmare a informatiilor primite pe baza schimbului de informatii initiat/procedurii amiabile declansate de o tara partenera de conventie de evitare a dublei impuneri.

(6) În certificatul de rezidenta fiscala sau in documentul prevazut la alin. (1), prezentat de nerezidentii care au obtinut venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca acestia au fost rezidenti in statele cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, in anul/perioada obtinerii veniturilor sau in anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de rezidenta fiscala ori documentul prevazut la alin. (1).

(7) Platitorul de venit este raspunzator pentru primirea in termenul stabilit a originalului sau a copiei certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului prevazut la alin. (1) si pentru aplicarea prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state.

(8) Forma si continutul certificatului de rezidenta fiscala sau ale documentului prevazut la alin. (1) pentru nerezidenti sunt cele emise de autoritatea din statul de rezidenta al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la alin. (1), de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului sau a documentului.“

7. Dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

Art. 118. – [……….]

(3) În cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

Pentru restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite de un rezident roman persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului platit in plus la platitorul de venit rezident roman.

Cererea de restituire a impozitului va fi depusa de persoana nerezidenta in termenul legal de prescriptie, stabilit prin legislatia statului roman.

Restituirea impozitului retinut in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, respectiv a legislatiei Uniunii Europene coroborat cu legislatia interna, dupa caz, se efectueaza independent de situatia obligatiilor fiscale ale contribuabilului rezident roman, platitor al venitului catre nerezident, obligat potrivit legii sa faca stopajul la sursa.

Norme metodologice:

13^1.

(1) În cazul cand in Romania s-au facut retineri de impozit ce depasesc prevederile din conventiile de evitare a dublei impuneri sau din legislatia Uniunii Europene, dupa caz, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

(2) Pentru restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite nerezidentului, acesta depune, in termenul legal de prescriptie, o cerere de restituire a impozitului platit in plus la platitorul de venit.

(3) Restituirea impozitului retinut in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri sau a legislatiei Uniunii Europene, dupa caz, coroborate cu legislatia interna, se efectueaza de catre platitorul de venit, independent de situatia obligatiilor sale fiscale.

(4) Platitorul de venit va calcula si va restitui nerezidentului suma reprezentand impozit retinut in plus astfel:

a) in situatia in care cota de impunere stabilita in conventiile de evitare a dublei impuneri sau de legislatia Uniunii Europene este mai mica decat cea prevazuta de Codul fiscal, suma restituita nerezidentului este egala cu diferenta de impozit platit in plus;

b) in situatia in care potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri sau legislatiei Uniunii Europene nu se datoreaza impozit, suma restituita nerezidentului este egala cu impozitul platit in Romania.

(5) În vederea recuperarii de la buget a sumelor efectiv restituite, platitorul de venit va depune la organul fiscal competent in administrarea sa declaratia/declaratiile fiscala/fiscale rectificativa/rectificative cu diminuarea obligatiilor fiscale, in care va inscrie suma efectiv restituita persoanei nerezidente cu titlu de impozit retinut in plus.

(6) Ulterior depunerii declaratiei fiscale rectificative, platitorul de venit va depune la acelasi organ fiscal o cerere de restituire a impozitului platit in plus, solutionarea cererii realizandu-se potrivit legislatiei in materie.

(7) În situatia in care restituirea impozitului retinut in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri sau a legislatiei Uniunii Europene, dupa caz, coroborate cu legislatia interna, nu se poate efectua de catre platitorul de venit, contribuabilul nerezident isi va recupera de la bugetul statului acest impozit platit in plus, personal sau prin imputernicit. Procedura de restituire a impozitului platit in plus se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.“

8. Punctele 14 si 14^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

Art. 118. – [……….]

(4) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

Norme metodologice:

14. Ministrul finantelor publice aproba prin ordin macheta certificatului de rezidenta fiscala atat pentru rezidenti, cat si pentru persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din Codul fiscal, care sunt supusi impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, avand in Romania obligatie fiscala integrala.

14^1. Ministrul finantelor publice aproba prin ordin macheta Certificatului privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine. Organul fiscal teritorial in raza caruia este inregistrat sediul permanent ca platitor de impozite si taxe poate elibera, la cererea acestora, certificatul prin care se atesta ca sediul permanent a desfasurat activitate in Romania.“

9. Punctul 15 se abroga.

10. Punctul 15^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Art. 119. – (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului fiscal curent pentru anul expirat.

[……….]

Norme metodologice:

15^1. Declaratia depusa de platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania are urmatorul cuprins:

DECLARATIE INFORMATIVA

privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti

Anul ……….

A. Datele de identificare a platitorului de venit

Denumirea/Numele si prenumele Codul de identificare fiscala/CNP
   
Adresa: Judetul Sectorul Localitatea
     
Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap.
           
Cod postal Telefon Fax E-mail
       

B. Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident

Nr. crt. Denumirea statului de rezidenta a beneficiarului de venit Denumirea/Numele si prenumele Codul de identificare fiscala atribuit de autoritatea din Romania
       
       
       
       

C. Date informative privind impozitul retinut la sursa/venituri scutite pe beneficiari de venit nerezidenti

Nr. crt. Denumirea/Numele si prenumele beneficiarului de venit nerezident Natura venitului Venitul beneficiarului de venit nerezident

(suma bruta)

Impozit retinut si platit la bugetul statului/scutire de impozit Actul normativ care reglementeaza impunerea/scutirea
           
           
           
           

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Numele si prenumele ……….

Functia ……….

Semnatura si stampila
Loc rezervat organului fiscal Numar de inregistrare ……….

Data

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit;

– copia se pastreaza de catre platitorul de venit.“

11. Dupa punctul 15^1 se introduce un nou punct, punctul 15^2, cu urmatorul cuprins:

„15^2. Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor pot solicita organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul lor fiscal atribuirea codului de identificare fiscala pentru contribuabilii nerezidenti, definiti potrivit Codului fiscal, care realizeaza venituri supuse regulilor de impunere la sursa.“

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“

1. La punctul 4, alineatele (4), (7) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) Grupul fiscal se poate constitui de catre persoane impozabile care sunt administrate de catre acelasi organ fiscal competent.

[……….]

(7) Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii prevazute la alin. (6).

[……….]

(11) În situatiile prevazute la alin. (9) lit. c)–e) organul fiscal competent va lua o decizie oficiala in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii si va comunica aceasta decizie reprezentantului. Aceasta decizie va intra in vigoare din prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost transmisa reprezentantului. Pana la primirea deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent. În situatia in care se solicita numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal competent anuleaza calitatea reprezentantului grupului fiscal si in aceeasi notificare va numi un alt reprezentant propus de membrii grupului.“

2. La punctul 4 alineatul (13), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) reprezentantul:

1. va prelua, in primul decont consolidat, soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;

2. va raporta in propriul decont de taxa, mentionat in art. 156^2 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri ori de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;

3. va raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva;

4. va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si formularul de decont de taxa consolidat;

5. va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.“

3. La punctul 6, alineatul (5) se abroga.

4. La punctul 6, alineatele (7) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(7) În conformitate cu prevederile art. 145 din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in masura in care face dovada ca acestea sunt utilizate in scopul operatiunilor sale care dau drept de deducere. Pierderile tehnologice nu intra sub incidenta prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal in limitele stabilite potrivit legii sau, in lipsa acestora, in limitele stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum, dar pentru a preveni practici abuzive depasirea acestor norme este asimilata livrarii de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Prin exceptie, in cazul societatilor de distributie a energiei electrice nu intra sub incidenta prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru fiecare societate de distributie a energiei electrice, care include si consumul propriu comercial. Deducerea taxei pentru achizitiile de bunuri/servicii utilizate in activitati economice care dau nastere la pierderi tehnologice se realizeaza pe baza prevederilor generale ale art. 145 alin. (2) sau, dupa caz, ale art. 147 din Codul fiscal.

[……….]

(13) În sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, casarea activelor corporale fixe, indiferent daca sunt sau nu de natura bunurilor de capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri. Se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal pentru activele corporale fixe de natura bunurilor de capital casate daca la achizitia sau, dupa caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, constructia acestora taxa a fost dedusa total ori partial si daca urmatoarele operatiuni au intervenit in legatura cu un bun de capital dupa data aderarii: achizitia sau, dupa caz, fabricarea, constructia, prima utilizare dupa modernizare ori transformare. Prevederile art. 148 nu se aplica in cazul casarii de active corporale fixe de alta natura decat bunurile de capital.“

5. La punctul 6 alineatul (14), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri de acelasi fel ca si cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila si/sau nu sunt de acelasi fel ca si cele care sunt ori au fost livrate clientului, acordarea gratuita a acestora nu va fi considerata livrare de bunuri daca:

1. se poate face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utilizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le-a achizitionat de la respectiva persoana impozabila; sau

2. bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor/serviciilor furnizate acestuia;“.

6. La punctul 6, alineatele (19) si (20) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(19) Furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor, constituie livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezinta orice software produs ca un bun de folosinta generala care contine date preinregistrate, este comercializat ca atare si, dupa instalare si eventual o perioada scurta de training, poate fi utilizat in mod independent de catre clienti in formatul standard pentru aceleasi aplicatii si functii.

(20) Procesarea fotografiilor digitale constituie:

a) livrare de bunuri, in sensul art. 128 din Codul fiscal, in masura in care se limiteaza la reproducerea fotografiilor pe suporturi, dreptul de a dispune de acestea fiind transferat de la procesator la clientul care a comandat copiile dupa original;

b) prestare de servicii, in sensul art. 129 din Codul fiscal, atunci cand procesarea este insotita de prestari de servicii complementare care pot avea, tinand seama de importanta pe care o au pentru client, de timpul necesar pentru executarea lor, de tratamentul necesar pentru documentele originale si de partea din costul total pe care o reprezinta aceste prestari de servicii, un caracter predominant in raport cu operatiunea de livrare de bunuri, astfel incat acestea sa constituie un scop in sine pentru client.“

7. Punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Prestarea de servicii

Art. 129. – (1) Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.

(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective.

(3) Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:

a) inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;

b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

d) prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;

e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

(4) Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:

a) utilizarea bunurilor, altele decat bunurile de capital, care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;

b) serviciile prestate in mod gratuit de catre o persoana impozabila pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.

(5) Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata in sensul alin. (4), fara a se limita la acestea, operatiuni precum:

a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile sau prestarea de servicii in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, in conditiile stabilite prin norme;

b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;

c) serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

(6) Abrogat.

(7) Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplica in mod corespunzator si prestarilor de servicii.

Norme metodologice:

7.

(1) În sensul art. 129 alin. (1) din Codul fiscal, atunci cand nu exista un contract de comision sau intermediere intre parti si nu se refactureaza cheltuielile conform pct. 19 alin. (4), dar pentru aceeasi prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care actioneaza in nume propriu, prin tranzactii succesive, se considera ca fiecare persoana a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.

(2) Normele metodologice prevazute la pct. 6 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfarsitul perioadei de leasing, daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Daca transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator se realizeaza inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing, se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Daca in cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerandu-se ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului. Operatiunea este considerata in continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing avand aceleasi obligatii ca si cedentul in ceea ce priveste taxa.

(4) Este considerata prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuata de o persoana care actioneaza in numele si in contul altei persoane atunci cand intervine intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. În sensul prezentelor norme, intermediarul care actioneaza in numele si in contul altei persoane este persoana care actioneaza in calitate de mandatar potrivit Codului civil. În cazul in care mandatarul intermediaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, furnizorul/prestatorul efectueaza livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre beneficiar, pentru care emite facturi fiscale direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul efectueaza o prestare de servicii, pentru care intocmeste facturi fiscale de comision care reprezinta contravaloarea serviciului de intermediere prestat catre mandant, respectiv catre beneficiar sau, dupa caz, catre furnizor/prestator.

(5) Emiterea de catre mandatar a unei facturi in numele sau catre cumparator, pentru livrarea de bunuri intermediata, este suficienta pentru a-l transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum este prevazut la pct. 6 alin. (3). De asemenea, mandatarul devine din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata un cumparator revanzator, daca primeste de la vanzator o factura intocmita pe numele sau.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si in cazul in care mandatarul intermediaza o prestare de servicii.

(7) Prevederile pct. 6 alin. (14)–(16) se aplica corespunzator si pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal.

(8) În sensul art. 129 alin. (5) din Codul fiscal, utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau serviciile prestate in mod gratuit de catre persoana impozabila pentru uzul propriu sunt asimilate unei prestari de servicii cu plata numai in situatia in care sunt destinate altor scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. De exemplu, o societate comerciala care produce frigidere pe care le pune la dispozitia gradinitei de copii organizate in cadrul societatii comerciale se considera ca utilizeaza in folosul propriu bunurile respective, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.

(9) Prevederile pct. 6 alin. (9) si (10) se vor aplica corespunzator si pentru prevederile art. 129 alin. (7) din Codul fiscal.

(10) Transferul cu plata al unui sportiv de la un club sportiv la un alt club sportiv este considerat o prestare de servicii cu plata in sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele platite drept compensatie pentru incetarea contractului sau drept penalitati pentru neindeplinirea unor obligatii prevazute de partile contractante nu sunt considerate prestari de servicii efectuate cu plata.

(11) În sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate prestari de servicii urmatoarele:

a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice alta retea electronica si care este in principal automatizata, necesitand interventie umana minima, fiind un serviciu furnizat pe cale electronica, conform art. 125^1 alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;

b) furnizarea de licente in cadrul unui contract de licenta privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse statii de lucru, impreuna cu furnizarea de programe software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal;

c) furnizarea de programe informatice software personalizate, chiar si in cazul in care programul software este furnizat pe discheta sau pe un alt purtator de date. Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia.“

8. La punctul 13, alineatele (9), (10) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(9) În cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix aflat in alt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice sau, dupa caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA. Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana impozabila:

a) atunci cand respectivul client i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA si daca prestatorul obtine confirmarea validitatii codului de inregistrare respectiv, precum si a numelui/denumirii si adresei aferente acestuia in conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata;

b) atunci cand beneficiarul nu a primit inca un cod individual de inregistrare in scopuri de TVA, insa il informeaza pe prestator ca a depus o cerere in acest sens, si daca prestatorul obtine orice alta dovada care demonstreaza ca clientul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila care trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA, precum si daca efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii ori a platii. Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana neimpozabila atunci cand demonstreaza ca acel client nu i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).

(10) În cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre un beneficiar persoana impozabila stabilit in alt stat membru, care a comunicat prestatorului un cod valabil de TVA, pentru a stabili daca serviciile prestate sunt utilizate in scop personal sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile, prestatorul va tine cont de natura serviciilor prestate. Numai atunci cand datorita naturii serviciilor prestate se prezuma ca acestea ar putea fi utilizate in scopuri personale prestatorul va solicita o declaratie din partea clientului sau in ceea ce priveste scopul in care serviciile vor fi utilizate. Daca din aceasta declaratie reiese ca beneficiarul nu va utiliza respectivele servicii in scop personal sau pentru uzul personal al angajatilor, se considera ca prestatorul a actionat cu buna-credinta in ceea ce priveste determinarea locului prestarii serviciilor si este scutit de orice viitoare obligatie de plata a taxei. Atunci cand serviciul urmeaza a fi utilizat de beneficiar partial pentru scopuri personale sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile si partial in scopul activitatii economice, prestarea respectivului serviciu va fi tratata ca fiind realizata in relatia cu o persoana impozabila. Atunci cand serviciul urmeaza a fi utilizat de beneficiar integral in scopuri personale ori pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile, prestarea respectivului serviciu va fi tratata ca fiind realizata in relatia cu o persoana neimpozabila. În ceea ce priveste utilizarea fiecarui serviciu pentru stabilirea locului prestarii, vor fi luate in considerare numai circumstantele existente in momentul prestarii serviciului. Orice modificare subsecventa a uzului serviciului respectiv de catre beneficiar in sensul acestui alineat nu va avea consecinte in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii, cu exceptia situatiei in care se poate face dovada unei practici abuzive.

[……….]

(12) Pentru alte servicii decat cele prevazute la alin. (11), prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestarii nu este considerat a fi in Romania, daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un beneficiar stabilit in afara Comunitatii are statutul de persoana impozabila:

a) daca obtine din partea beneficiarului un certificat eliberat de autoritatile fiscale competente din tara beneficiarului, prin care se confirma ca respectivul beneficiar desfasoara activitati economice astfel incat sa i se permita acestuia sa obtina o rambursare a TVA in temeiul Directivei 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii;

b) atunci cand beneficiarul nu detine certificatul respectiv, daca prestatorul dispune de codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului sau de un cod similar atribuit beneficiarului de tara de stabilire si utilizat pentru a identifica societatile ori de orice alta dovada care sa ateste faptul ca clientul este o persoana impozabila si daca prestatorul efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de beneficiar, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii sau a platii.

Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).“

9. Punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„14.

(1) Serviciile prevazute la art. 133 alin. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. 133 alin. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.

(2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil includ acele servicii care au o legatura suficient de directa cu respectivele bunuri imobile si au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind printre altele operatiuni precum:

a) elaborarea de planuri pentru o constructie sau o parte a unei constructii care sunt alocate unei anumite parcele de teren, indiferent daca constructia este ridicata sau nu;

b) furnizarea de servicii de supraveghere/securitate pe santier;

c) construirea unei cladiri sau edificarea unei constructii, precum si lucrarile de constructii si demolare efectuate asupra unei constructii ori asupra unor parti ale unei constructii;

d) lucrari asupra pamantului, inclusiv servicii agricole, cum ar fi aratul, semanatul, irigatul si fertilizarea;

e) supravegherea si evaluarea riscurilor si integritatii bunurilor imobile;

f) servicii de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv in cazul in care astfel de servicii sunt necesare in scopul incheierii unei asigurari, pentru a determina valoarea unei proprietati ca garantie pentru un imprumut sau pentru evaluarea riscului si daunelor-interese in contextul unor litigii;

g) arendarea, concesionarea, leasingul sau inchirierea de bunuri imobile, altele decat cele reglementate la alin. (3), inclusiv depozitarea de bunuri pentru care este atribuita o anumita parte din bunul imobil pentru uzul exclusiv al clientului;

h) servicii de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta ori locuri amenajate pentru a fi utilizate ca locuri de camping, inclusiv dreptul de a sta intr-o anumita locatie pe o durata limitata de timp ca rezultat al conversiei dreptului de utilizare comuna a locatiei respective;

i) atribuirea si transmiterea de drepturi, altele decat cele prevazute la lit. g) si h), de a utiliza un bun imobil in intregime sau parti ale unui bun imobil, inclusiv autorizarea de a utiliza o parte a unui bun imobil, cum ar fi acordarea dreptului de pescuit, de vanatoare ori de acces la salile de asteptare din aeroporturi sau utilizarea unei infrastructuri pentru care se platesc taxele de trecere, cum ar fi un pod ori tunel;

j) lucrari de transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, renovare a unei constructii sau a unei parti de constructii, inclusiv lucrari cum ar fi curatarea, placarea, tapetarea si parchetarea;

k) instalarea sau asamblarea de masini ori echipamente care, dupa instalare sau asamblare, se califica drept bunuri imobile;

l) intretinerea, reparatia, inspectia si supravegherea de masini, utilaje sau echipamente, in cazul in care acestea se califica drept bunuri imobile;

m) managementul proprietatii, altul decat managementul portofoliului de investitii in proprietati imobiliare prevazut la alin. (3), care consta in exploatarea proprietatilor imobiliare de tip comercial, industrial sau rezidential de catre ori in numele proprietarului respectivelor proprietati imobiliare;

n) intermedierea in vanzarea, leasingul sau inchirierea de bunuri imobile, precum si intermedierea in anumite drepturi asupra bunurilor imobile;

o) serviciile de natura juridica referitoare la transmiterea sau transferul unui titlu de proprietate asupra unui bun imobil, la anumite drepturi asupra bunurilor imobile, cum ar fi serviciile notariale, ori intocmirea unui contract de vanzare-cumparare pentru un astfel de bun, indiferent daca tranzactia in sine care ar conduce la modificarea naturii juridice a proprietatii se realizeaza sau nu;

p) acordarea de credite atunci cand o anumita constructie sau o parte dintr-o constructie ori un anumit teren ce urmeaza a fi achizitionate, construite, renovate sau reparate se ipotecheaza;

q) servicii de asigurare si de reasigurare care acopera riscul de pierdere si de deteriorare a bunurilor imobile;

r) punerea la dispozitie de spatii de parcare;

s) inchirierea de seifuri care sunt bunuri imobile prin natura lor.

(3) Nu se considera servicii legate de bunul imobil in sensul art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal operatiuni precum:

a) elaborarea de planuri/schite pentru o constructie sau o parte a unei constructii care nu sunt alocate unei anumite parcele de teren;

b) depozitarea marfurilor intr-un bun imobil fara ca o anume parte a bunului imobil sa fie atribuita pentru uzul exclusiv al clientului;

c) inchirierea unui bun imobil sau a unei parti a unui bun imobil pentru a fi utilizat/utilizata in mod concret in scopuri publicitare;

d) intermedierea in ceea ce priveste serviciile de cazare la un hotel sau cazare in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta ori locuri amenajate pentru a fi utilizate ca locuri de camping, in cazul in care este realizata de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane;

e) asigurarea unei locatii in stand la un targ sau la o expozitie si la alte evenimente similare si alte servicii specifice prin care se permite expozantului sa isi expuna obiectele, cum ar fi designul standului, transportul si depozitarea obiectelor, furnizarea de utilaje, instalarea de cablu, servicii de asigurare si furnizarea de materiale publicitare;

f) instalarea sau asamblarea, intretinerea si repararea, verificarea ori supravegherea de masini sau echipamente care nu sunt ori nu devin parte din bunul imobil;

g) gestionarea unui portofoliu de investitii in proprietati imobiliare;

h) servicii de natura juridica, altele decat cele reglementate de alin. (2), in legatura cu contracte, inclusiv recomandari date cu privire la termenii unui contract de transfer de bunuri imobile, sau in legatura cu punerea in aplicare a unui astfel de contract ori pentru dovedirea existentei unui astfel de contract, in cazul in care astfel de servicii nu sunt specifice unui transfer de titlu de proprietate pentru un bun imobil.

(4) Pentru a determina daca prestarea unui serviciu juridic complex, format din diferite elemente, intra sau nu sub incidenta prevederilor art. 133 alin. lit. a) din Codul fiscal trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.“

10. La punctul 14^3, alineatele (1)–(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„14^3.

(1) În scopul aplicarii prevederilor art. 133 alin. (2), (3), alin. (4) lit. e) si alin. (6) din Codul fiscal, sunt considerate mijloace de transport vehiculele, motorizate sau nu, si alte echipamente si dispozitive destinate transportului de persoane ori obiecte dintr-un loc in altul, care pot fi trase, tractate sau impinse de vehicule si care sunt in mod normal proiectate sa fie utilizate pentru transport si pot realiza efectiv acest lucru.

(2) Potrivit prevederilor alin. (1), sunt incluse in categoria mijloacelor de transport in special urmatoarele vehicule:

a) vehiculele terestre, precum automobile, motociclete, biciclete, triciclete si rulote;

b) remorcile si semiremorcile;

c) vagoanele feroviare;

d) navele;

e) aeronavele;

f) vehiculele proiectate special pentru transportul persoanelor bolnave sau ranite;

g) tractoarele agricole si alte vehicule agricole;

h) vehiculele pentru invalizi actionate manual sau electronic.

(3) Nu sunt considerate mijloace de transport in sensul alin. (1) vehiculele care sunt imobilizate in permanenta si containerele.“

11. La punctul 15^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) În sensul art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal:

a) acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau la alte evenimente similare include prestarea serviciilor ale caror caracteristici esentiale constau in garantarea dreptului de acces la un eveniment in schimbul unui bilet ori al unei plati, inclusiv sub forma unui abonament sau a unei cotizatii periodice;

b) conceptul de acces la un eveniment cuprinde urmatoarele servicii, fara a se limita la acestea:

1. dreptul de acces la spectacole, reprezentatii teatrale, reprezentatii de circ, parcuri de distractii, concerte, targuri, expozitii si alte evenimente similare;

2. dreptul de acces la evenimente sportive precum meciuri sau competitii;

3. dreptul de acces la evenimente educationale si stiintifice, precum conferinte si seminare;

c) conceptul de acces la un eveniment nu cuprinde utilizarea unor facilitati, in schimbul platii unei cotizatii, precum cele oferite de o sala de gimnastica sau altele asemanatoare;

d) serviciile auxiliare prevazute la art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal includ serviciile legate in mod direct de accesul la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau la alte evenimente similare furnizate separat unei persoane care participa la un eveniment, in schimbul platii unei sume de bani. Astfel de servicii auxiliare includ in special utilizarea vestiarelor sau a instalatiilor sanitare, dar nu includ serviciile de intermediere legate de vanzarea biletelor.“

12. La punctul 15^1, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) În sensul art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal, conceptul de eveniment nu cuprinde serviciile de instruire, indiferent de durata procesului de instruire, care nu sunt organizate sub forma unor seminare.“

13. Punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Art. 134^1. – (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.

(2) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai.

(3) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.

(4) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de productie.

(5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie, stocurile la dispozitia clientului, bunurile livrate in vederea testarii sau a verificarii conformitatii.

(6) Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.

(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau, dupa caz, in functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari.

(8) În cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin. (7), cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile de telefonie, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.

(9) În cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.

(10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu art. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade, se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat.

Norme metodologice:

16.

(1) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. În sensul titlului VI din Codul fiscal, contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Consignatarul actioneaza in nume propriu, dar in contul consignantului, cand livreaza bunurile catre cumparatori.

(2) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii lor de catre beneficiar. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii sunt bunurile oferite de furnizor clientilor, acestia avand dreptul fie sa le achizitioneze, fie sa le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate in vederea testarii este un contract provizoriu prin care vanzarea efectiva a acestora este conditionata de obtinerea de rezultate satisfacatoare in urma testarii de catre clientul potential, testare ce are scopul de a stabili ca bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

(3) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia acestora. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, iar transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie, dar si pentru alte activitati economice.

(4) Prevederile alin. (1)–(3) nu se aplica in situatia in care bunurile provin din import si beneficiarul inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal a optat pentru calitatea de persoana obligata la plata taxei pentru import, conform prevederilor pct. 59 alin. (1) lit. e) pct. 1, fiind aplicabile prevederile art. 136 din Codul fiscal referitoare la exigibilitatea taxei pentru un import.“

14. Punctul 16^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Art. 134^2. – (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora;

c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.

(3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Norme metodologice:

16^1.

(1) Prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se aplica in situatia in care facturile totale ori partiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise inaintea faptului generator de taxa si includ si situatia in care sunt emise facturi pentru avansuri inainte de incasarea acestora.

(2) În aplicarea art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. Pentru operatiunile a caror baza impozabila este determinata in valuta, cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de impozitare este acelasi ca al operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea de baza. Totusi, in cazul in care nu se poate determina operatiunea de baza care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul si, corespunzator, si cursul de schimb valutar de la aceasta data, in cazul operatiunilor pentru care baza de impozitare este determinata in valuta.

(3) În cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, pentru achizitii intracomunitare de bunuri, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota in vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara potrivit art. 135 din Codul fiscal. În situatia in care nu se poate determina achizitia intracomunitara care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul.

Exemplu: Societatea A din Romania a primit o factura pentru un avans la o achizitie intracomunitara de bunuri in suma de 1.000 euro, emisa la data de 12 mai 2010. Taxa aferenta achizitiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb in vigoare la data de 12 mai 2010, respectiv 4,18 lei/euro, aplicandu-se cota de TVA de 19%, astfel: 1.000 euro × 4,18 lei/euro × 19% = 794,2 lei.

În luna iulie, societatea primeste facturi fiscale emisa la data de 16 iulie 2010 pentru diferenta pana la valoarea integrala a bunurilor care sunt achizitionate intracomunitar, in suma de 5.000 euro, valoarea integrala a bunurilor fiind de 6.000 euro. Taxa aferenta achizitiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb in vigoare la data de 16 iulie 2010, respectiv 4,26 lei/euro, aplicandu-se cota de TVA de 24%, astfel: 5.000 euro × 4,26 lei/euro × 24% = 5.112 lei.

La data de 5 august 2010, furnizorul extern emite un credit-note prin care acorda o reducere de pret de 10% aferenta livrarii intracomunitare care a generat achizitia intracomunitara de bunuri la societatea A din Romania. Societatea A are obligatia sa ajusteze baza de impozitare a achizitiei intracomunitare cu sumele calculate astfel:

1.000 euro × 10% × 4,18 lei/euro × 19% = 79,42 lei

5.000 euro × 10% × 4,26 lei/euro × 24% = 511,2 lei.“

15. La punctul 19, exemplul nr. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Exemplul nr. 4: Societatea A din Franta isi trimite angajatii in Romania pentru negocierea unor contracte cu parteneri din Romania. Conform intelegerii dintre parti, facturile pentru cazare, transport local si alte cheltuieli efectuate pentru angajatii trimisi din Franta vor fi emise catre partenerii din Romania, acestia urmand sa isi recupereze sumele achitate prin refacturare catre societatea A din Franta. Pentru fiecare cheltuiala refacturata se va avea in vedere in primul rand locul prestarii serviciului si, daca locul este in Romania, refacturarea se va face aplicandu-se acelasi regim ca si cel aplicat de prestatorul acestor servicii. Astfel, serviciile de cazare au locul in Romania, acolo unde este situat bunul imobil [art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal], si vor fi refacturate prin aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, serviciile de transport local de calatori au locul in Romania, acolo unde sunt efectiv prestate [art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal], si vor fi refacturate prin aplicarea cotei standard de TVA de 24%. În situatia in care facturi fiscale de transport ar fi fost emisa in luna iunie 2010 cu cota de 19%, daca refacturarea ar avea loc in luna iulie 2010, cota de TVA aplicabila de catre persoana impozabila din Romania este de 24%. Se considera ca la aplicarea structurii de comisionar faptul generator pentru operatiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de catre persoana care refactureaza cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de natura operatiunilor refacturate.“

16. La punctul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) În contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. În cazul emiterii de facturi inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data emiterii acestor facturi va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv la data regularizarii operatiunii. În cazul incasarii de avansuri pentru care facturi fiscale este emisa ulterior incasarii avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor incasate.

Exemplul nr. 1: În luna august 2010, o persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.000 euro drept avans pentru livrarea in interiorul tarii a unui automobil de la o alta societate B; A va emite o factura catre B la cursul de 4,2 lei/euro, valabil la data incasarii avansului.

Baza de impozitare a TVA = 1.000 euro × 4,2 lei/euro = 4.200 lei.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 4.200 lei × 24% = 1.008 lei.

Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului, care costa 5.000 euro. Cursul din data livrarii bunului este de 4,3 lei/euro. La data livrarii se vor storna avansul si taxa pe valoarea adaugata aferenta acestuia, respectiv 4.200 lei si 1.008 lei, cu semnul minus.

Baza de impozitare a TVA pentru livrare se determina astfel:

[(1.000 euro × 4,2 lei/euro) + (4.000 euro × 4,3 lei/euro)] = 21.400 lei.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarii se determina astfel:

21.400 lei × 24% = 5.136 lei.

Exemplul nr. 2: Compania A incaseaza in luna iunie 2010 un avans de 2.000 euro pentru livrarea in interiorul tarii a unui utilaj catre clientul sau B. Livrarea utilajului are loc in cursul lunii iulie la pretul de 6.000 euro.

A va emite o factura pentru avansul de 2.000 euro catre B la cursul de 4,1 lei/euro, valabil la data incasarii avansului in luna iunie.

Baza de impozitare a TVA pentru avans = 2.000 euro × 4,1 lei/euro = 8.200 lei.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 8.200 lei × 19% = 1.558 lei.

În luna iulie, la livrarea utilajului se regularizeaza avansul facturat, inclusiv cota de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a modificarii cotei standard la 1 iulie 2010. Cursul din data livrarii bunului este de 4,3 lei/euro. Regularizarile efectuate, inclusiv regularizarea cotei de TVA:

Stornarea avansului, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata aferente acestuia, respectiv 8.200 lei si 1.558 lei, cu semnul minus.

Baza de impozitare a livrarii: [(2.000 euro × 4,1 lei/euro) + (4.000 euro × 4,3 lei/euro)] = 8.200 lei + 17.200 lei = 25.400 lei.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarii: 25.400 lei × 24% = 6.096 lei.“

17. Punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

Art. 141. – (1) Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:

a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;

Norme metodologice:

24.

(1) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica pentru:

a) serviciile de spitalizare si alte servicii al caror scop principal il constituie ingrijirea medicala, respectiv protejarea, inclusiv mentinerea sau refacerea sanatatii, desfasurate de unitatile autorizate prevazute la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Se cuprind in sfera de aplicare a acestei scutiri inclusiv servicii precum: efectuarea examinarilor medicale ale persoanelor fizice pentru angajatori sau companiile de asigurare, prelevarea de sange ori alte probe in vederea testarii prezentei unor virusi, infectii sau alte boli, in numele angajatorilor ori al asiguratorilor, certificarea starii de sanatate, de exemplu cu privire la posibilitatea de a calatori;

b) operatiunile care sunt strans legate de spitalizare, ingrijirile medicale, incluzand livrarea de medicamente, bandaje, proteze si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare catre pacienti in perioada tratamentului, precum si furnizarea de hrana si cazare pacientilor in timpul spitalizarii si ingrijirii medicale, desfasurate de unitatile autorizate prevazute la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Totusi scutirea nu se aplica meselor pe care spitalul le asigura contra cost vizitatorilor intr-o cantina sau in alt mod si nici pentru bunurile vandute la cantina spitalului.

(2) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru:

a) serviciile care nu au ca scop principal ingrijirea medicala, respectiv protejarea, mentinerea sau refacerea sanatatii, ci mai degraba furnizarea unor informatii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinte juridice, cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sanatate a unei persoane, destinate utilizarii in scopul acordarii dreptului la o pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind stabilirea raspunderii in cazurile de vatamare corporala, precum si examinarile medicale efectuate in acest scop, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind respectarea normelor de medicina muncii, in vederea solutionarii unor litigii, precum si efectuarea de examinari medicale in acest scop, pregatirea unor rapoarte medicale bazate pe fise medicale, fara efectuarea de examinari medicale;

b) furnizarea de medicamente, bandaje, proteze medicale si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare, care nu este efectuata in cadrul tratamentului medical sau al spitalizarii, cum ar fi cele efectuate de farmacii, chiar si in situatia in care acestea sunt situate in incinta unui spital ori a unei clinici si/sau sunt conduse de catre acestea;

c) serviciile medicale veterinare, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza CEJ C-122/87 Comisia Comunitatilor Europene impotriva Republicii Italia.

(3) În conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata serviciile de ingrijire medicala furnizate de unitati autorizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 343/2002, cu modificarile ulterioare, precum si serviciile de cazare si masa furnizate pe perioada acordarii ingrijirilor medicale. Scutirea se aplica atat pentru serviciile prestate pacientilor ale caror bilete sunt decontate de Casa Nationala de Pensii Publice, cat si pentru cele prestate pacientilor care beneficiaza de tratament pe baza de trimitere de la medic. Serviciile de cazare si masa beneficiaza de scutirea de TVA in masura in care sunt furnizate de aceeasi persoana care furnizeaza serviciul de tratament, fiind considerate accesorii serviciului principal scutit, respectiv serviciului de tratament – Cauza CEJ C-349/96 – Card Protection Plan Ltd (CPP) impotriva Commissioners of Customs & Excise. În acest sens, persoana care furnizeaza pachetul de servicii poate furniza serviciile de tratament, cazare si masa cu mijloace proprii sau achizitionate de la terti. Nu beneficiaza de scutirea de TVA serviciile de cazare si/sau masa furnizate de alte persoane catre persoana impozabila care furnizeaza pachetul de servicii compus din servicii de tratament, masa si/sau cazare.“

18. La punctul 25^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„25^1.

(1) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. lit. f) din Codul fiscal pentru formarea profesionala a adultilor se aplica de persoanele autorizate in acest scop conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de persoanele autorizate pentru formarea profesionala a personalului aeronautic civil navigant prevazut de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu modificarile ulterioare, precum si de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru activitatea de perfectionare profesionala. Sunt de asemenea scutite serviciile de formare profesionala prestate de furnizorii de formare profesionala in baza contractelor de parteneriat incheiate cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in baza art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.“

19. La punctul 35, alineatele (7)–(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(7) Exceptia prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal referitoare la neaplicarea scutirii de TVA pentru recuperarea de creante se aplica in functie de natura operatiunii, indiferent de terminologia utilizata, respectiv recuperare de creante sau factoring.

(8) În situatia in care, conform contractului, scopul operatiunii la care se face referire la alin. (7) nu il constituie recuperarea de creante, ci acordarea unui credit, societatea care preia creantele aferente unui credit acordat asumandu-si pozitia creditorului, operatiunea este scutita de taxa pe valoarea adaugata, nefacand obiectul exceptiei prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal.

(9) Operatiunile cu creante se clasifica, in functie de contractul incheiat intre parti, in:

a) operatiuni prin care persoana care detine creantele angajeaza o persoana in vederea recuperarii acestora, care nu presupun cesiunea creantelor;

b) operatiuni care presupun cesiunea creantelor.“

20. La punctul 35, dupa alineatul (9) se introduc sase noi alineate, alineatele (9^1)–(9^6), cu urmatorul cuprins:

„(9^1) În situatia prevazuta la alin. (9) lit. b) se disting operatiuni prin care:

a) cesionarul cumpara creantele, fara ca operatiunea sa aiba drept scop recuperarea creantei;

b) cesionarul cumpara creantele, asumandu-si sau nu riscul neincasarii acestora, percepand un comision de recuperare a creantelor de la cedent;

c) cesionarul cumpara creantele, asumandu-si riscul neincasarii acestora, la un pret inferior valorii nominale a creantelor, fara sa perceapa un comision de recuperare a creantelor de la cedent.

(9^2) Se considera ca cesionarul realizeaza o prestare de servicii de recuperare de creante in beneficiul cedentului, taxabila conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal in situatia prevazuta la alin. (9^1) lit. b), intrucat percepe de la cedent un comision pentru aceasta operatiune. De asemenea, persoana care este angajata in scopul recuperarii creantelor in situatia prevazuta la alin. (9) lit. a) realizeaza o prestare de servicii de recuperare de creante in beneficiul persoanei care detine creantele, taxabila conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal.

(9^3) În situatia prevazuta la alin. (9^1) lit. b) se considera ca cesiunea creantei de catre cedent nu reprezinta o operatiune in sfera de aplicare a TVA.

(9^4) În situatia prevazuta la alin. (9^1) lit. a):

a) daca pretul de vanzare al creantei este mai mare decat valoarea nominala a creantei, cedentul realizeaza o operatiune scutita de TVA conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. pct. 3 din Codul fiscal, iar cesionarul nu realizeaza o operatiune in sfera de aplicare a TVA;

b) daca pretul de vanzare al creantei este mai mic sau egal cu valoarea nominala a creantei, nici cedentul, nici cesionarul nu realizeaza operatiuni in sfera de aplicare a TVA.

(9^5) În cazul cesiunii de creanta prevazute la alin. (9^1) lit. c):

a) se considera ca cesiunea creantei de catre cedent reprezinta o operatiune scutita de TVA in sensul art. 141 alin. (2) lit. pct. 3 din Codul fiscal;

b) cesionarul se considera ca nu efectueaza o prestare de servicii de recuperare de creante in beneficiul cedentului, respectiv nu realizeaza o operatiune in sfera de aplicare a TVA, intrucat nu percepe un comision pentru aceasta operatiune.

(9^6) În sensul alin. (9)–(9^5) au fost pronuntate si deciziile in cauzele Curtii Europene de Justitie nr. C-305/01 Finanzamt Groß-Gerau impotriva MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH si C-93/10 Finanzamt Essen-NordOst impotriva GFKL Financial Services AG“

21. La punctul 35, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(10) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile constand in recuperare de creante prevazute la alin. (9^2) este constituita din contravaloarea serviciului, reprezentand toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de finantare.“

22. La punctul 35 alineatul (15), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) organismele de plasament colectiv definite conform legislatiei in vigoare care reglementeaza aceste organisme;“.

23. Punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

Art. 141. – [……….]

(2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

[……….]

f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:

1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;

2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;

3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;

4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;

Norme metodologice:

37.

(1) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar, identificat printr-un singur numar cadastral:

a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei, daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza;

b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata, daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza;

c) daca terenul si constructia au valori egale, asa cum rezulta din raportul de expertiza, regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ceea ce priveste TVA, avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren, iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla aceasta, indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. În acest sens a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV impotriva Staatssecretaris van Financiën.

(3) Se considera a fi data primei ocupari, in cazul unei constructii sau al unei parti din constructie care nu a suferit transformari de natura celor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal, data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a constructiei sau a unei parti din constructie. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform legislatiei in vigoare. În cazul unei constructii realizate in regie proprie, data primei ocupari este data documentului pe baza caruia constructia sau partea din constructie este inregistrata in evidentele contabile drept activ corporal fix.

(4) Data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform legislatiei in vigoare. În cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective.

(5) Daca livrarea unei constructii intervine inainte de data primei ocupari, astfel cum este definita prima ocupare la alin. (3), se considera ca are loc livrarea unei constructii noi.

(6) În aplicarea art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie, la momentul vanzarii sale de catre proprietar, rezulta din certificatul de urbanism. În situatia in care livrarea unui teren pe care se afla o constructie are loc ulterior livrarii constructiei sau independent de livrarea constructiei, livrarea fiind realizata de persoana care detine titlul de proprietate asupra constructiei ori de alta persoana care detine numai titlul de proprietate asupra terenului, se considera ca are loc livrarea unui teren construibil in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.“

24. Dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

Art. 141. – [……….]

(2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

[……….]

g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 145 alin. (5) lit. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. 145^1.

Norme metodologice:

37^1. În cazul livrarii de bunuri a caror achizitie a facut obiectul limitarilor speciale ale dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal, scutirea prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplica numai in situatia in care achizitia bunurilor a facut obiectul limitarii totale a dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal. Scutirea nu se aplica pentru livrarea bunurilor a caror achizitie a facut obiectul restrictionarii la 50% a dreptului de deducere, conform prevederilor art. 145^1 din Codul fiscal.“

25. Punctul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Sfera de aplicare a dreptului de deducere

Art. 145. – (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:

a) operatiuni taxabile;

b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;

c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 144^1;

d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1–5 si lit. b), in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni;

e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.

(3) Daca nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin. (5).

(4) În conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA conform art. 153.

(4^1) În conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv, potrivit art. 11, sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.

(5) Nu sunt deductibile:

a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);

b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

Norme metodologice:

45.

(1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pentru achizitiile efectuate de aceasta inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal din momentul in care aceasta persoana intentioneaza sa desfasoare o activitate economica, cu conditia sa nu se depaseasca perioada prevazuta la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Intentia persoanei trebuie evaluata in baza elementelor obiective, cum ar fi faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare initierii acestei activitati economice. Deducerea se exercita prin inscrierea taxei deductibile in decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal, depus dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. În cazul persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul Romaniei se aplica prevederile art. 147^2 din Codul fiscal in perioada in care nu au fost inregistrate in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, in situatia in care persoanele respective au solicitat rambursarea taxei in baza art. 147^2 din Codul fiscal si in perioada respectiva indeplineau conditiile pentru a beneficia de rambursare conform prevederilor art. 147^2 din Codul fiscal. Persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, aplica prevederile art. 147^1 din Codul fiscal inclusiv pentru achizitiile efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA, in situatia in care pentru respectivele achizitii nu au solicitat rambursarea taxei conform art. 147^2 din Codul fiscal.

(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevazut la alin. (1) trebuie indeplinite conditiile si formalitatile prevazute la art. 145–147^1 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, facturi fiscale nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru operatiunile efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.

(3) În cazul micilor intreprinderi care au aplicat regimul special de scutire in conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizitii efectuate inainte de inregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (6)–(8) si pct. 62 alin. (4)–(6).

(4) În aplicarea prevederilor art. 145 alin. (4^1) din Codul fiscal, in cazul bunurilor supuse executarii silite pentru care se aplica procedura prevazuta la pct. 75 se acorda dreptul de deducere a taxei, in limitele si in conditiile prevazute la art. 145–147^1 din Codul fiscal, pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv fiscal potrivit legii sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, daca livrarea bunurilor ar fi fost taxabila, prin efectul legii ori prin optiune, in situatia in care respectiva persoana impozabila nu ar fi fost inactiva.

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, facturi fiscale pentru achizitiile de bunuri efectuate in situatiile prevazute la alin. (4) nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit furnizorului conform art. 153 din Codul fiscal.

(6) În cazul imobilizarilor in curs de executie care nu se mai finalizeaza, in baza unei decizii de abandonare a executarii lucrarilor de investitii, fiind scoase din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli, persoana impozabila isi poate pastra dreptul de deducere exercitat in baza art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizarilor ca atare sau dupa casare, daca din circumstante care nu depind de vointa sa persoana impozabila nu utilizeaza niciodata aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economica, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-37/95 Statul Belgian impotriva Ghent Coal Terminal NV. Dreptul de deducere poate fi pastrat si in alte situatii in care achizitiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economica a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de vointa sa, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) impotriva Statului Belgian.

(7) Justificarea intentiei persoanei impozabile de a realiza operatiuni cu drept de deducere in cazul livrarii de bunuri imobile care nu mai indeplinesc conditiile de a fi considerate noi in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal si al inchirierii de bunuri imobile, anterior momentului livrarii/inchirierii acestora, se realizeaza prin depunerea notificarilor prevazute in anexa nr. 1 sau, dupa caz, in anexa nr. 2 la prezentele norme in vederea exercitarii optiunii de taxare a operatiunilor respective in conformitate cu art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-268/83 D.A. Rompelman si E.A. Rompelman – Van Deelen impotriva Minister van Financiën. Organele de inspectie fiscala vor permite in timpul desfasurarii controlului depunerea acestor notificari.“

26. Punctul 45^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Limitari speciale ale dreptului de deducere

Art. 145^1. – (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si, respectiv, 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;

d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.

(2) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (1), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate, inainte de data de 1 ianuarie 2012, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv.

(4) Abrogat.

(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146–147^1.

Norme metodologice:

45^1.

(1) În aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau interventie reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie;

b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie sunt vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;

d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audiovideo sau transmisii complexe video, audio si/sau date prin unde hertziene ori medii optice, capabile sa efectueze productii de televiziune sau radio inregistrate ori transmise in direct sau sa transmita la distanta prin tehnologii de radiofrecventa (radiorelee, transmisii prin satelit) ori prin fibra optica semnalul unei productii de televiziune sau de radio catre alte care de reportaj ori catre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;

e) vehiculele destinate exclusiv utilizarii de catre agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. În aceasta categorie sunt cuprinse si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea ori la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii, atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport;

g) vehiculele utilizate exclusiv de agenti de recrutare a fortei de munca sunt vehiculele utilizate in cadrul activitatii agentiilor de plasare a fortei de munca de catre personalul care se ocupa in principal cu recrutarea si plasarea fortei de munca. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a fortei de munca.

(2) În sensul art. 145^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plata se intelege vehiculele care contribuie in mod esential la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara de care serviciile nu pot fi efectuate.“

27. La punctul 53, alineatele (2), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) În baza prevederilor art. 148 lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila poate sa ajusteze taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in situatia in care persoana impozabila castiga dreptul de deducere a taxei ca urmare a unor situatii cum ar fi:

a) modificari legislative;

b) modificari ale obiectului de activitate;

c) alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care nu dau drept de deducere si ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere.

Ajustarea in acest caz reprezinta exercitarea dreptului de deducere si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea, sau, dupa caz, intr-un decont de taxa ulterior.

[……….]

(6) În baza art. 148 lit. a) si c) din Codul fiscal, persoana impozabila trebuie sa ajusteze, la data modificarii intervenite, taxa deductibila aferenta serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in situatia in care persoana impozabila pierde dreptul de deducere a taxei ca urmare a unor situatii cum ar fi:

a) modificari legislative;

b) modificari ale obiectului de activitate;

c) alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere.

Ajustarea reprezinta in aceasta situatie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata deduse initial si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.

(7) În cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a)–e) din Codul fiscal, se considera ca activele corporale fixe, care nu sunt amortizate integral, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, sunt alocate pe perioada in care nu au avut un cod valabil de TVA unei activitati fara drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148 lit. c) din Codul fiscal pentru valoarea ramasa neamortizata. Ajustarea se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei activului corporal fix. În sensul prezentelor norme, prin valoare ramasa neamortizata se intelege valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila. Ajustarea va fi reflectata in ultimul decont de taxa depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile. În cazul in care nu a evidentiat corect sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute, persoana impozabila va declara si va plati sumele rezultate din ajustarea taxei, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, persoanele impozabile pot ajusta, in conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), taxa aferenta activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital potrivit art. 149 din Codul fiscal, pentru valoarea ramasa neamortizata, inclusiv in situatia in care acestea au fost livrate in regim de taxare in perioada in care nu au avut un cod valabil de TVA, in cadrul procedurii de executare silita. Ajustarea va fi reflectata in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.“

28. Punctul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

Art. 149. – (1) În sensul prezentului articol:

a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparatiile ori lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a caror durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este egala sau mai mare de 5 ani;

b) bunurile care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinand persoanei care le inchiriaza, le da in leasing sau le pune la dispozitia altei persoane;

c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;

d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori intretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori intretinerii bunurilor de capital.

(2) Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, in conditiile in care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza, in situatiile prevazute la alin. (4) lit. a)–d):

a) pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat cele prevazute la lit. b);

b) pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

(3) Perioada de ajustare incepe:

a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;

b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;

c) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt achizitionate, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au indeplinit in anul aderarii sau intr-un an ulterior anului aderarii;

d) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la alin. (2) lit. b), a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.

(4) Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:

a) in situatia in care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:

1. integral sau partial, pentru alte scopuri decat activitatile economice;

2. pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;

3. pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala;

b) in cazurile in care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;

c) in situatia in care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. În cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;

d) in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta, cu exceptia cazurilor in care se dovedeste ca respectivul bun de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;

e) in cazurile prevazute la art. 138.

(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel:

a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situatia in care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial;

b) pentru cazul prevazut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaza de persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezinta o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial si se efectueaza in ultima perioada fiscala a anului calendaristic, pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2);

c) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c) si d), ajustarea se efectueaza in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii;

d) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaza atunci cand apar situatiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevazute in norme.

(5^1) Daca pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea in favoarea persoanei impozabile sau in favoarea statului, ajustarile prevazute la alin. (5) lit. a) si c) se vor efectua pentru acelasi bun de capital succesiv in cadrul perioadei de ajustare ori de cate ori apar respectivele evenimente.

(6) Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarilor este neglijabila, conform prevederilor din norme.

Norme metodologice:

54.

(1) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane se efectueaza de catre persoana care inchiriaza, da in leasing ori pune la dispozitia altei persoane bunurile respective, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (2). Data la care bunul se considera achizitionat din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de proprietate de catre locator/finantator. Pentru taxa aferenta achizitiei bunurilor de capital care au fost cumparate de locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare incepe la data de 1 ianuarie a anului in care a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate. În sensul art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin durata normala de functionare se intelege durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala, in cazul activelor corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile conform prevederilor legale in vigoare. Activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este egala sau mai mare de 5 ani.

(2) Taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta transformarii sau modernizarii unui bun imobil ori a unei parti a acestuia se ajusteaza de catre persoana la dispozitia careia este pus bunul imobil sau o parte a acestuia in situatia in care lucrarile de transformare ori modernizare sunt efectuate de catre aceasta persoana, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala dupa transformarea ori modernizarea bunului imobil sau a partii de bun imobil. În situatia in care valoarea fiecarei transformari sau modernizari nu depaseste 20% din valoarea totala dupa transformarea ori modernizarea bunului imobil sau a partii de bun imobil, nu se efectueaza ajustari privind taxa pe valoarea adaugata conform art. 149 sau art. 148 din Codul fiscal. În sensul prezentelor norme metodologice sunt luate in considerare operatiunile de transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil. În scopul calcularii acestei depasiri se vor avea in vedere valorile reevaluate ale bunurilor respective, asa cum sunt inregistrate in contabilitate. Se considera ca bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare ori modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la art. 149 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, la data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. În cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea activului corporal fix cu valoarea transformarii respective.

(3) În situatia in care in cursul perioadei de ajustare expira contractul de inchiriere, leasing, concesionare sau orice alt tip de contract prin care bunul imobil ori o parte a acestuia a fost pus/pusa la dispozitia altei persoane si bunul de capital este restituit proprietarului, se considera ca bunul de capital constand in modernizarile/transformarile efectuate conform alin. (2) isi inceteaza existenta in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile care a utilizat bunul respectiv, conform art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Ajustarea deducerii aferente operatiunilor de transformare sau modernizare se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care bunul este restituit proprietarului, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal.

(4) În cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a)–e) din Codul fiscal, se considera ca bunurile de capital nu sunt alocate unei activitati economice pe perioada in care nu au avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea va fi reflectata in ultimul decont de taxa depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferenta bunurilor de capital proportional cu perioada ramasa din perioada de ajustare, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. În situatia bunurilor de capital livrate in cadrul procedurii de executare silita, in regim de taxare, in perioada in care persoanele impozabile nu au avut un cod valabil de TVA, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferenta acestora proportional cu perioada ramasa din perioada de ajustare, determinata in functie de anul in care a avut loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea va fi reflectata in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.

(5) Începand cu anul 2008, conform art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, daca bunul de capital este utilizat total sau partial in alte scopuri decat activitatile economice ori pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare si proportional cu partea din bunul de capital utilizata in aceste scopuri. În cazul in care dreptul de deducere aferent bunului de capital achizitionat se exercita pe baza de pro rata, se aplica prevederile alin. (6). Dispozitii tranzitorii pentru bunurile de capital pentru care in anul 2007 nu s-a exercitat dreptul de deducere pe baza de pro rata, ci s-a aplicat ajustarea pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an in care apare o modificare a destinatiei de utilizare, datorita faptului ca nu erau utilizate integral pentru operatiuni care dau drept de deducere: la finele anului 2008, taxa aferenta partii din bunul de capital utilizate pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, respectiv diferenta ramasa de 4/5 sau 19/20, va fi ajustata o singura data si inscrisa in decontul lunii decembrie 2008 la randul corespunzator din decontul de taxa. Dispozitia tranzitorie nu se aplica in cazul in care in cursul anului 2008 trebuie efectuata ajustarea o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, conform art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal.

Exemplul nr. 1, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal:

O persoana impozabila cumpara o cladire pentru activitatea sa economica la data de 23 iulie 2007. La 1 august 2009, aceasta persoana se decide sa utilizeze cladirea integral in scop de locuinta sau pentru operatiuni scutite fara drept de deducere. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare (2009–2026) si persoana respectiva trebuie sa restituie 18 douazecimi din TVA dedusa initial. Daca ulterior cladirea va fi din nou utilizata pentru operatiuni cu drept de deducere, se va realiza ajustarea pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, in favoarea persoanei impozabile, conform art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Numarul ajustarilor poate fi nelimitat, acesta depinzand de modificarea destinatiei bunului respectiv in perioada de ajustare, respectiv pentru operatiuni care dau sau nu drept de deducere.

Exemplul nr. 2, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal achizitioneaza un imobil in anul 2007 in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere si deduce integral taxa pe valoarea adaugata la data achizitionarii. În anul 2009 inchiriaza in intregime imobilul in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare (2009–2026) si persoana respectiva trebuie sa restituie 18 douazecimi din TVA dedusa initial.

Exemplul nr. 3, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal detine un hotel care a fost cumparat in anul 2007 si s-a dedus TVA de 6 milioane lei pentru cumpararea acestui imobil. În anul 2010, la parterul hotelului se amenajeaza un cazinou care ocupa 30% din suprafata cladirii. Activitatea de jocuri de noroc fiind scutita de TVA fara drept de deducere, persoana respectiva trebuie sa ajusteze taxa dedusa initial, proportional cu suprafata ocupata de cazinou. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana la finele anului 2026. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, la schimbarea destinatiei unei parti din cladire, astfel:

– pentru 2007, 2008, 2009, persoana impozabila nu ajusteaza taxa dedusa initial, aferenta acestor ani, care reprezinta 300.000 lei × 3 ani = 900.000 lei;

– pentru perioada ramasa, 2010–2026 = 17 ani, taxa se ajusteaza astfel:

– 5.100.000 lei × 30% = 1.530.000 lei – taxa nedeductibila, care se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata din perioada fiscala in care apare modificarea de destinatie. În situatia in care partea alocata cazinoului de 30% din cladire se mareste sau se micsoreaza, se fac ajustari suplimentare in plus ori in minus conform aceleiasi proceduri.

Exemplul nr. 4, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, dispozitii tranzitorii:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal inchiriaza in cursul anului 2007 o cladire care a fost cumparata in cursul aceluiasi an si s-a dedus TVA de 9 milioane lei aferenta bunului cumparat. În cursul anului 2007, o parte din bunul imobil este inchiriata in regim de scutire conform art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, respectiv 50% din suprafata bunului imobil. Persoana impozabila a efectuat urmatoarea ajustare in anul 2007:

9.000.000: 20 = 450.000; 450.000 × 50% = 225.000 lei, taxa de ajustat aferenta anului 2007, care s-a inscris in decontul din decembrie 2007 la rubrica corespunzatoare cu semnul minus.

În anul 2008, persoana impozabila trebuie sa efectueze urmatoarea ajustare: 225.000 × 19 = 4.275.000 lei, care se va inscrie in decontul lunii decembrie cu semnul minus. Daca, incepand cu data de 1 ianuarie 2008 si pana in anul 2026 inclusiv, se va modifica suprafata inchiriata in regim de scutire in plus sau in minus, de fiecare data se vor efectua ajustari ale taxei pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare in decontul lunii in care a aparut fiecare modificare.

Daca taxa aferenta aceluiasi bun imobil s-ar fi dedus pe baza de pro rata in anul 2007, nu se mai aplica ajustarile din exemplul nr. 4, ci se aplica ajustarea prevazuta la alin. (6).

(6) Pentru cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa initial pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse, in functie de pro rata definitiva la finele fiecarui an, conform procedurii descrise in exemplu. Aceasta ajustare se aplica pentru bunurile la achizitia carora se aplica prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal. Fata de ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care se face de cate ori apare un eveniment care conduce la ajustare, in cazul prevazut la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual, pe durata intregii perioade de ajustare, atata timp cat bunul de capital este alocat unei activitati in cazul careia nu se poate determina proportia in care este utilizat pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca in cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplica metoda de ajustare prevazuta de prezentul alineat, apare unul dintre urmatoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decat activitatea economica, este alocat unui sector de activitate care nu da drept de deducere, face obiectul unei operatiuni pentru care taxa este deductibila integral sau isi inceteaza existenta, taxa se ajusteaza conform prevederilor alin. (5), (8) sau (9).

Exemplu: O persoana impozabila cu regim mixt cumpara un utilaj la data de 1 noiembrie 2008, in valoare de 20.000 lei, plus 19% TVA, adica 3.800 lei. Pro rata provizorie pentru anul 2008 este 40%, iar taxa dedusa este de 1.520 lei (3.800 lei × 40%). Pro rata definitiva calculata la sfarsitul anului 2008 este de 30%.

La sfarsitul anului 2008 se realizeaza ajustarea taxei pe baza pro rata definitiva, respectiv 3.800 lei × 30% = 1.140 lei taxa de dedus, care se compara cu taxa dedusa pe baza pro rata provizorie (1.520 lei), iar diferenta de 380 lei se inscrie in decontul din luna decembrie ca taxa nedeductibila. Aceasta ajustare a deducerii se refera la intreaga suma dedusa initial provizoriu si prin urmare acopera si ajustarea aferenta primei cincimi pentru bunurile de capital.

Ajustarile pentru anii 2009, 2010, 2011 si 2012 se realizeaza astfel:

TVA deductibila se imparte la 5: 3.800 lei: 5 = 760 lei.

TVA efectiv dedusa in baza pro rata definitiva pentru prima perioada se imparte la randul sau la 5: 1.140 lei: 5 = 228 lei.

Rezultatul inmultirii taxei pe valoarea adaugata deductibile de 760 lei cu pro rata definitiva pentru fiecare dintre perioadele urmatoare se va compara apoi cu 228 lei.

Diferenta rezultata va constitui ajustarea deducerii in favoarea fie a statului, fie a persoanei impozabile.

Ajustarea pentru anul 2009:

– pro rata definitiva pentru anul 2009 este de 50%;

– deducere autorizata: 760 lei × 50% = 380 lei;

– deja dedus: 228 lei;

– deducerea suplimentara permisa: 380 lei – 228 lei = 152 lei.

Ajustarea pentru anul 2010:

– pro rata definitiva pentru anul 2010 este de 20%;

– deducere autorizata: 760 lei × 20% = 152 lei;

– deja dedus: 228 lei;

– ajustare in favoarea statului: 228 lei – 152 lei = 76 lei.

Ajustarea pentru anul 2011:

– pro rata definitiva pentru anul 2011 este de 25%;

– deducere autorizata: 760 lei × 25% = 190 lei;

– deja dedus: 228 lei;

– ajustare in favoarea statului: 228 lei – 190 lei = 38 lei.

Ajustarea pentru anul 2012:

– pro rata definitiva pentru anul 2012 este de 70%;

– deducere autorizata: 760 lei × 70% = 532 lei;

– deja dedus: 228 lei;

– deducere suplimentara permisa: 532 lei – 228 lei = 304 lei.

Orice modificare a pro rata in anii urmatori, respectiv dupa scurgerea ultimului an de ajustare (2012), nu va mai influenta deducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrari catre sine nu exista limita de timp.

Daca presupunem ca utilajul ar fi vandut in cursul anului 2011 la valoarea de 15.000 lei plus 3.600 lei, reprezentand TVA calculata aplicand cota de 24%, persoana impozabila ar avea dreptul sa efectueze o ajustare in favoarea sa astfel:

– taxa nededusa: 2.660 lei;

– taxa colectata: 3.600 lei;

– ajustare permisa: 2.660 lei × 2/5 = 1.064 lei (deoarece este mai mica decat taxa colectata).

Daca presupunem ca acelasi utilaj ar fi alocat in cursul anului 2010 unui sector de activitate care nu da drept de deducere sau isi inceteaza existenta ori este utilizat pentru alte scopuri decat activitatea economica, persoana impozabila ar avea obligatia sa efectueze urmatoarele ajustari:

– perioada ramasa din perioada de ajustare: 2 ani;

– taxa dedusa initial: 1.140 lei;

– ajustare in favoarea bugetului de stat: 228 lei × 2/5 = 456 lei.

(7) Ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal nu se efectueaza in situatia in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (4) lit. a), b) si d) din Codul fiscal referitoare la livrarea catre sine, precum si in situatia in care nu are loc o livrare de bunuri in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, cu exceptia casarii activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. În situatia in care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este realizata in conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active, nu se efectueaza ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.

(8) Ajustarea taxei deductibile prevazute la art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal se efectueaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii, fiind de pana la o cincime ori, dupa caz, o douazecime pe an din valoarea taxei nededuse pana la momentul ajustarii, si se inscrie in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care apare livrarea sau orice alta operatiune pentru care taxa aferenta bunului de capital este deductibila. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu cele ale pct. 38 si 39.

(9) Ajustarea taxei deductibile prevazute la art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal se efectueaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau, dupa caz, o douazecime pe an din valoarea taxei deduse initial, fiind operata in decontul de TVA aferent perioadei fiscale in care bunurile de capital isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (7). Casarea unui bun de capital inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestuia nu este considerata livrare catre sine, dar se aplica prevederile referitoare la ajustare, daca bunul isi inceteaza existenta in cadrul perioadei de ajustare.

Exemplu: O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata normala de functionare este de 7 ani, la data de 30 noiembrie 2007, in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900 lei), si deduce 1.900 lei.

La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. În acest caz exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de 3 cincimi din 1.900 lei, respectiv 1.140 lei.

(10) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital, conform art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, se efectueaza in cazul in care furnizorul ajusteaza baza de impozitare conform art. 138 lit. a)–c) din Codul fiscal. Ajustarea se efectueaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare in perioada fiscala in care apar situatiile prevazute la art. 138 lit. a)–c) din Codul fiscal, pe baza facturii emise de furnizor. Ajustarile ulterioare prevazute la art. 149 alin. (4) lit. a)–d) din Codul fiscal se vor efectua tinandu-se cont de taxa dedusa dupa efectuarea ajustarii prevazute de prezentul alineat.

(11) În vederea ajustarii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate sa tina un registru al bunurilor de capital, in care sa evidentieze pentru fiecare bun de capital, astfel cum este definit la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, urmatoarele informatii:

a) data achizitiei, fabricarii, finalizarii construirii sau transformarii/modernizarii;

b) valoarea (baza de impozitare) bunului de capital;

c) taxa deductibila aferenta bunului de capital;

d) taxa dedusa;

e) ajustarile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.

(12) Prevederile art. 149 din Codul fiscal si ale prezentului punct se aplica si de catre persoanele impozabile care efectueaza operatiuni imobiliare constand in operatiuni de livrare, inchiriere, leasing, arendare, concesionare si alte operatiuni similare, efectuate in legatura cu bunurile imobile.

(13) În sensul art. 149 alin. (7) din Codul fiscal, nu se efectueaza ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital in situatia in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarii fiecarui bun de capital este mai mica de 1.000 lei.“

29. Punctul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania

Art. 150. – (1) Persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2)–(6) si art. 160.

(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5).

(3) Taxa este datorata de orice persoana inregistrata conform art. 153 sau 153^1, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5).

(4) Taxa este datorata de persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:

1. cumparatorul revanzator al bunurilor sa nu fie stabilit in Romania, sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania care nu este impozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b); si

2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, direct catre beneficiarul livrarii; si

3. cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.

(5) Taxa este datorata de persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d).

(6) În alte situatii decat cele prevazute la alin. (2)–(5), in cazul in care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita in Romania, dar inregistrata in Romania conform art. 153, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133.

[……….]

Norme metodologice:

55.

(1) O persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si livreaza bunuri sau presteaza servicii de la un sediu fix situat in afara Romaniei catre beneficiari persoane impozabile stabilite in Romania, iar locul acestor operatiuni este considerat a fi in Romania, conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, nu poate fi considerata ca nefiind stabilita in Romania, chiar daca sediul activitatii economice nu participa la livrarea bunurilor si/sau la prestarea serviciilor, fiind persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) În sensul art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care bunurile ies din regimurile ori situatiile respective printr-un import, caz in care se aplica prevederile art. 151^1 din Codul fiscal si pct. 59.

(3) Prevederile art. 150 alin. (6) din Codul fiscal nu se aplica in cazul vanzarilor la distanta realizate dintr-un stat membru in Romania de o persoana nestabilita in Romania, pentru care locul livrarii este in Romania conform art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, persoana nestabilita in Romania fiind obligata sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

(4) În cazul serviciilor taxabile achizitionate intracomunitar, taxa este datorata conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in situatia in care beneficiarul persoana impozabila stabilit in Romania nu si-a indeplinit obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.“

30. La punctul 59 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data. Prin exceptie, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania, cu exceptia livrarilor de bunuri pentru care se aplica regulile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal;“.

31. Punctul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici

Art. 152. – (1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate aplica scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa in situatia prevazuta la alin. (7) si (7^1), a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(3) Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.

(4) O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).

(5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1) ori, dupa caz, la alin. (5) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa conform art. 153.

(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. În ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu. Prin exceptie, persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

(7^1) Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri, determinata conform alin. (2), mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1), are obligatia sa respecte prevederile prezentului articol si, dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153, are dreptul sa efectueze ajustarile de taxa conform prezentului titlu. Ajustarile vor fi reflectate in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.

(7^2) Persoana impozabila care solicita, conform alin. (7), scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obligatia de a se inregistra in scopuri de taxa, conform art. 153^1, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153. Înregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabila incepand cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care persoana impozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

(8) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:

a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si 146;

b) nu are voie sa mentioneze taxa pe facturi fiscale sau alt document;

c) abrogata.

(9) Prin norme se stabilesc regulile de inregistrare si ajustarile de efectuat in cazul modificarii regimului de taxa.

Norme metodologice:

61.

(1) În sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, o operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la pct. 47 alin. (3).

(2) La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Echivalentul in lei al plafonului de 35.000 euro prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, determinat in functie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, rotunjit la urmatoarea mie, este de 119.000 lei.

(3) Persoanele impozabile care, daca ar fi inregistrate normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxa conform prevederilor art. 152^1 si 152^2 din Codul fiscal vor lua in calculul determinarii cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabila pentru respectivele operatiuni determinata in conformitate cu prevederile art. 152^1 si 152^2 din Codul fiscal.

(4) Activele fixe corporale prevazute la art. 152 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sunt cele definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, iar activele necorporale sunt cele definite de legislatia contabila si care din punctul de vedere al taxei sunt considerate servicii.

(5) În sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa trebuie sa solicite inregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal si sa aplice regimul normal de taxa incepand cu data inregistrarii.

(6) Persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, are obligatia sa ajusteze taxa deductibila aferenta:

a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul de scutire;

b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul de scutire. În cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul de scutire. În cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;

c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data anularii calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

(7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevazuta la alin. (6), se realizeaza potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe in curs de executie, pentru serviciile neutilizate, precum si pentru situatiile prevazute la alin. (6) lit. c) se efectueaza potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustarile de taxa realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 148 din Codul fiscal se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei bunurilor mobile corporale.

(8) Valoarea rezultata ca urmare a efectuarii ajustarilor de taxa conform alin. (6) se evidentiaza in ultimul decont de taxa depus conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal sau, dupa caz, potrivit art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal. În situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca persoana impozabila nu a evidentiat corect sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute la alin. (6), acestea vor stabili valoarea corecta a ajustarilor de taxa si, dupa caz, vor solicita plata sau vor dispune restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustarii.

(9) În cazul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, acesta are obligatia, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, sa ajusteze:

a) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, inclusiv taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal si pct. 54;

b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.

Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili procedura de declarare si plata a sumelor rezultate din ajustarea taxei.

(10) În sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa prin optiune conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa in cazul depasirii plafonului de scutire in termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:

a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul normal de taxare;

b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul normal de taxa. În cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxa. În cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;

c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data trecerii la regimul normal de taxa si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

(11) Ajustarile efectuate conform alin. (10) se inscriu in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.

(12) Pentru ajustarea taxei prevazute la alin. (10), persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 145–149 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, facturi fiscale pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.“

32. La punctul 62, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege, indiferent daca au facut sau nu obiectul inspectiei fiscale, au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, in conditiile prevazute la art. 145–149 din Codul fiscal:

a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege;

b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, cu conditia, in cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat. În cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la data respectiva. În cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;

c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata, inclusiv taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata;

d) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de taxa.“

33. Punctul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Regimul special pentru aurul de investitii

Art. 152^3. – (1) Aurul de investitii inseamna:

a) aurul, sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase, avand puritatea minima de 995‰, reprezentate sau nu prin hartii de valoare, cu exceptia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g;

b) monedele de aur care indeplinesc urmatoarele conditii:

1. au titlul mai mare sau egal cu 900‰;

2. sunt reconfectionate dupa anul 1800;

3. sunt sau au constituit moneda legala de schimb in statul de origine; si

4. sunt vandute in mod normal la un pret care nu depaseste valoarea de piata libera a aurului continut de monede cu mai mult de 80%.

(2) În sensul prezentului articol, monedele prevazute la alin. (1) lit. b) nu se considera ca fiind vandute in scop numismatic.

(3) Urmatoarele operatiuni sunt scutite de taxa:

a) livrarile, achizitiile intracomunitare si importul de aur de investitii, inclusiv investitiile in hartii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat in conturi de aur si cuprinzand mai ales imprumuturile si schimburile cu aur care confera un drept de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii, precum si operatiunile referitoare la aurul de investitii care constau in contracte la termen futures si forward, care dau nastere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii;

b) serviciile de intermediere in livrarea de aur de investitii, prestate de agenti care actioneaza in numele si pe seama unui mandant.

(4) Persoana impozabila care produce aurul de investitii sau transforma orice aur in aur de investitii poate opta pentru regimul normal de taxa pentru livrarile de aur de investitii catre alta persoana impozabila, care in mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).

(5) Persoana impozabila care livreaza in mod curent aur in scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxa, pentru livrarile de aur de investitii prevazut la alin. (1) lit. a) catre alta persoana impozabila, care in mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).

(6) Intermediarul care presteaza servicii de intermediere in livrarea de aur, in numele si in contul unui mandant, poate opta pentru taxare, daca mandantul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (4).

(7) Optiunile prevazute la alin. (4)–(6) se exercita printr-o notificare transmisa organului fiscal competent. Optiunea intra in vigoare la data inregistrarii notificarii la organele fiscale sau la data depunerii acesteia la posta, cu confirmare de primire, dupa caz, si se aplica tuturor livrarilor de aur de investitii efectuate de la data respectiva. În cazul optiunii exercitate de un intermediar, optiunea se aplica pentru toate serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar in beneficiul aceluiasi mandant care si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (5). În cazul exercitarii optiunilor prevazute la alin. (4)–(6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul special.

(8) În cazul in care livrarea de aur de investitii este scutita de taxa, conform prezentului articol, persoana impozabila are dreptul sa deduca:

a) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile de aur de investitii efectuate de la o persoana care si-a exercitat optiunea de taxare;

b) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior transformat in aur de investitii de persoana impozabila sau de un tert in numele persoanei impozabile;

c) taxa datorata sau achitata, pentru serviciile prestate in beneficiul sau, constand in schimbarea formei, greutatii sau puritatii aurului, inclusiv aurului de investitii.

(9) Persoana impozabila care produce aur de investitii sau transforma aurul in aur de investitii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii legate de productia sau transformarea aurului respectiv.

(10) Pentru livrarile de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325‰, precum si pentru livrarile de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare catre cumparatori persoane impozabile, cumparatorul este persoana obligata la plata taxei, conform normelor.

(11) Persoana impozabila care comercializeaza aur de investitii va tine evidenta tuturor tranzactiilor cu aur de investitii si va pastra documentatia care sa permita identificarea clientului in aceste tranzactii. Aceste evidente se vor pastra minimum 5 ani de la sfarsitul anului in care operatiunile au fost efectuate.

Norme metodologice:

65.

(1) În scopul implementarii art. 152^3 alin. (1) din Codul fiscal, greutatile acceptate pe pietele de lingouri cuprind cel putin urmatoarele unitati si greutati:

Unitate Greutati tranzactionate
Kg 12,5/1
Gram 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
Uncie (1 oz = 31,1035 g) 100/10/5/1/1/2/1/4
Tael (1 tael = 1,193 oz

(unitate de masura chinezeasca)

10/5/1
Tola (10 tolas = 3,75 oz)

(unitate de masura indiana)

10

(2) În sensul art. 152^3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, prin monede reconfectionate dupa anul 1800 se intelege monedele care sunt batute dupa anul 1800.

(3) Notificarea prevazuta la art. 152^3 alin. (7) din Codul fiscal trebuie sa fie efectuata anterior operatiunilor carora le este aferenta si trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

a) prevederile legale in baza carora este efectuata, precum si daca persoana impozabila exercita optiunea in calitate de furnizor sau de intermediar;

b) numele si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile in beneficiul careia s-au efectuat sau se vor efectua livrarile, precum si baza de impozitare a acestora.

(4) În aplicarea prevederilor art. 152^3 alin. (10) din Codul fiscal, cumparatorul, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, este persoana obligata la plata taxei pentru:

a) livrarile in interiorul tarii de aliaje ori semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie;

b) livrarile de aur de investitii efectuate in interiorul tarii de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare pentru respectivele livrari.

(5) Regulile de aplicare a taxarii inverse prevazute la art. 160 din Codul fiscal se aplica in mod corespunzator si in situatiile prevazute la art. 152^3 alin. (10) din Codul fiscal.“

34. Punctul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Înregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Art. 153. – (1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;

2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).

(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, astfel:

a) inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in sensul art. 125^1 alin. (2) in alt stat membru;

b) inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita in sensul art. 125^1 alin. (2) in alt stat membru care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);

c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) si c) care implica:

1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);

2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);

3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);

4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.

(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.

(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)–m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)–(6). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania, conform acestui articol, persoanele stabilite in afara Comunitatii Europene care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. Persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153, poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urmatoarele operatiuni:

a) importuri de bunuri;

b) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);

c) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. 141 alin. (3).

(5) Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care intentioneaza:

a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151; sau

b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa.

(6) Persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate, in conditiile stabilite prin norme, sa isi indeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Comunitate care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa se inregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

(7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).

(7^1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA. Prin exceptie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(8) În cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

(9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) daca este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;

b) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic;

f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol;

g) in situatia prevazuta la art. 152 alin. (7).

Pentru situatiile prevazute la lit. a)–e), anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. Pentru situatia prevazuta la lit. f), anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente, dupa caz. Pentru situatia prevazuta la lit. g), anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile.

(9^1) Procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)–e), organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel:

a) din oficiu, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, pentru situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) si b);

b) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. c), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA;

c) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. d), de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:

1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;

2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;

Dupa prima abatere prevazuta la alin. (9) lit. d), persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA, daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege, numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. În cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

d) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. În situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3).

(9^2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Registrele sunt publice si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Înscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii.

(10) Persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente cu privire la modificarile informatiilor declarate in cererea de inregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, in legatura cu inregistrarea sa, sau care apar in certificatul de inregistrare in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente.

(11) În cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei sau in cazul incetarii activitatii sale economice, orice persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente in scopul scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.

Norme metodologice:

66.

(1) În cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal ori opteaza pentru inregistrare conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera valabila incepand cu:

a) data comunicarii certificatului de inregistrare, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (2), (4) si (5) din Codul fiscal;

b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;

c) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

d) data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (8) din Codul fiscal.

(2) În aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economica se considera ca fiind inceputa din momentul in care o persoana intentioneaza sa efectueze o astfel de activitate. Intentia persoanei trebuie apreciata in baza elementelor obiective, de exemplu, faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare initierii unei activitati economice.

(3) Institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau care sunt inregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 127 din Codul fiscal, in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila, respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica, li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila, respectiv operatiuni taxabile, scutite fara drept de deducere conform art. 141 din Codul fiscal sau scutite cu drept de deducere conform art. 143, 144, 144^1 din Codul fiscal, si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA, acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, pe care le va realiza ulterior. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal va fi considerata persoana impozabila conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.

(4) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si care are pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal.

(5) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si este stabilita in Romania printr-unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal. În acest scop persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei va desemna unul dintre sediile fixe aflate pe teritoriul Romaniei sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform acestui titlu, ale tuturor sediilor fixe stabilite in Romania ale acestei persoane impozabile. Sediul fix este intotdeauna o structura fara personalitate juridica si poate fi, de exemplu, o sucursala, un birou de vanzari, un depozit, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

(6) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si nu este stabilita prin sediu/sedii fix/fixe in Romania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru operatiunile prevazute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, cu exceptia celor pentru care inregistrarea este optionala, si la art. 153 alin. (5) din Codul fiscal. În cazul operatiunilor prevazute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, altele decat cele pentru care inregistrarea este optionala, organul fiscal competent nu va inregistra in scopuri de TVA persoana impozabila nestabilita in Romania daca aceasta urmeaza sa realizeze in Romania numai operatiuni pentru care, potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)–(6) din Codul fiscal, beneficiarul este persoana obligata la plata TVA. Organul fiscal competent va inregistra in scopuri de TVA persoana impozabila nestabilita in Romania care urmeaza sa realizeze operatiuni pentru care inregistrarea este optionala conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, respectiv: servicii de transport si servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)–m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, importuri de bunuri, operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3), si/sau operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. În vederea inregistrarii in scopuri de TVA:

a) persoana impozabila nestabilita in Romania obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal trebuie sa furnizeze o declaratie pe propria raspundere organului fiscal competent, in care sa mentioneze ca va realiza in Romania operatiuni taxabile pentru care este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal si/sau ca urmeaza sa desfasoare operatiuni scutite cu drept de deducere, cu exceptia serviciilor de transport si a serviciilor auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)–m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care inregistrarea este optionala. Pe langa declaratia pe propria raspundere, vor fi prezentate contractele sau comenzile din care rezulta aceste informatii;

b) persoana impozabila nestabilita in Romania care opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile stabilite la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal:

1. trebuie sa depuna in vederea inregistrarii notificarile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice pentru operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f), daca opteaza pentru taxarea acestora conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;

2. trebuie sa furnizeze o declaratie pe propria raspundere organului fiscal competent, in care sa mentioneze ca va realiza in Romania importuri, operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, daca acestea sunt taxabile prin efectul legii, si/sau pentru alte operatiuni pentru care inregistrarea este optionala, respectiv: servicii de transport si servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)–m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, precum si contractele sau comenzile din care rezulta aceste informatii;

c) persoana impozabila nestabilita in Romania care solicita inregistrarea conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal trebuie sa prezinte contractele/comenzile in baza carora urmeaza sa efectueze livrari si/sau achizitii intracomunitare care au locul in Romania.

(7) Persoana impozabila nestabilita in Romania se va inregistra la autoritatea fiscala competenta dupa cum urmeaza:

a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana este stabilita in spatiul comunitar. În cazul inregistrarii directe, aceasta persoana va declara adresa din Romania la care pot fi examinate toate evidentele si documentele ce trebuie pastrate in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana nu este stabilita in spatiul comunitar.

(8) Daca, ulterior inregistrarii directe in scopuri de taxa conform alin. (7) lit. a), persoana impozabila nestabilita in Romania va fi stabilita in Romania printr-un sediu fix, inclusiv o sucursala, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de inregistrare in scopuri de taxa, fiind pastrat codul de inregistrare in scopuri de taxa acordat initial.

(9) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si care se inregistreaza in scopuri de taxa conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal prin sedii fixe, altele decat sucursalele, si ulterior vor infiinta sucursale in Romania, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de inregistrare in scopuri de taxa, fiind pastrat codul de inregistrare in scopuri de taxa acordat initial.

(10) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care, ulterior inregistrarii respective, desfasoara exclusiv operatiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita anularea inregistrarii in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere. Dovada faptului ca persoana nu mai realizeaza operatiuni cu drept de deducere trebuie sa rezulte din obiectul de activitate si, dupa caz, din declaratia pe propria raspundere data de imputernicitul legal al persoanei impozabile in cazul operatiunilor scutite pentru care persoana impozabila poate opta pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

(11) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA se va efectua in prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (10) are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.

(12) Orice persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA care isi inceteaza activitatea economica trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt. Persoana impozabila nestabilita in Romania, care s-a inregistrat conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza in Romania operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Romania, care s-a inregistrat prin optiune conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza in Romania operatiuni de natura celor pentru care a solicitat inregistrarea si nici alte operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia de incetare a activitatii. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.

(13) În situatia in care art. 153 din Codul fiscal prevede ca persoana impozabila trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA anticipat, respectiv inainte de realizarea unei operatiuni, dar aceasta obligatie este indeplinita ulterior, organele fiscale vor inregistra persoana respectiva atunci cand aceasta solicita inregistrarea, daca intre timp nu a fost inregistrata din oficiu. Pentru neinregistrarea anticipata prevazuta de lege, organele fiscale vor stabili consecintele acesteia in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum si ale Codului de procedura fiscala.

(14) Organele fiscale competente vor inregistra din oficiu persoanele impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, si care nu solicita inregistrarea, indiferent daca sunt persoane care au sediul activitatii economice in Romania, un sediu fix in Romania sau sunt nestabilite in Romania.“

35. Punctul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Înregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii

Art. 153^1. – (1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;

b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau c) sau alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;

c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau b) sau alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective.

(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).

(3) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita inregistrarea, conform alin. (1) sau (2).

(4) Daca persoana obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conditiile alin. (1), nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

(5) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) poate solicita anularea inregistrarii sale oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).

(6) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (2) poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).

(7) Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care urmeaza celui in care s-a efectuat inregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului in care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.

(8) Persoana inregistrata conform alin. (1) lit. b) si c) poate solicita anularea inregistrarii sale oricand dupa expirarea anului calendaristic in care a fost inregistrata, cu exceptia situatiei in care trebuie sa ramana inregistrata conform alin. (5)–(7).

(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, in urmatoarele situatii:

a) persoana respectiva este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153; sau

b) persoana respectiva are dreptul la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5), (6) si (8); sau

c) persoana respectiva isi inceteaza activitatea economica.

(10) Înregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru.

(11) Prevederile art. 153 alin. (9) se aplica corespunzator si pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului articol.

Norme metodologice:

67.

(1) Au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal numai persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania.

(2) Persoanele impozabile prevazute la art. 126 alin. (4) din Codul fiscal sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, daca depasesc plafonul pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro stabilit conform pct. 2 alin. (5)–(7). În cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153^1 alin. (1) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.

(3) În situatia in care obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal revine unei persoane impozabile care realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri care nu sunt impozabile in Romania conform art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, respectiva persoana poate aplica regulile referitoare la plafonul pentru achizitii intracomunitare si dupa inregistrare, pana la depasirea respectivului plafon, in acest scop nu va comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizorilor sai din alte state membre.

(4) Înregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal se solicita numai de persoanele care nu sunt deja inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru achizitiile intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si numai in cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentul acestui articol din legislatia altui stat membru, altele decat cele scutite de taxa. Înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii. Nu se va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal daca serviciile se incadreaza in oricare din prevederile art. 133 alin. (3)–(7) din Codul fiscal. De asemenea nu se va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal in cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoana impozabila din Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii sau sunt prestate de o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii in beneficiul unei persoane impozabile stabilite in Romania.

(5) În cazul in care o persoana solicita inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv prin optiunea de a aplica regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.

(6) În cazul in care o persoana solicita anularea inregistrarii in conditiile art. 153^1 alin. (5), (6) sau (8) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera anulata din prima zi a anului calendaristic in care se face cererea de anulare.

(7) Persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.

(8) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila care nu este inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal si care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri accizabile nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.

(9) Orice persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru plata taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.

(10) Prevederile prezentelor norme se completeaza cu prevederile pct. 2.

(11) Institutiile publice care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte din structura, nu vor solicita inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal. Pentru toate achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru prestarile de servicii intracomunitare si pentru achizitiile de servicii intracomunitare vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153, indiferent daca achizitiile sunt destinate utilizarii pentru activitatea desfasurata in calitate de autoritate publica, pentru care institutia publica nu are calitatea de persoana impozabila, sau pentru activitati pentru care institutia publica are calitatea de persoana impozabila. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal va fi considerata persoana impozabila conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.“

36. La punctul 72, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, facturi fiscale se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii:

a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;

c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate;

d) atat furnizorul/prestatorul, cat si cumparatorul, in cazul in care sunt inregistrati in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, inainte de a se emite facturi de catre cumparator in numele si in contul furnizorului/prestatorului, si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. a) si, respectiv, lit. b). În situatia in care numai una dintre parti este inregistrata in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, numai partea respectiva are obligatia notificarii organului fiscal competent;

e) facturi fiscale sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului;

f) facturi fiscale sa cuprinda elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

g) facturi fiscale sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.“

37. La punctul 73 alineatul (1) litera a) punctul 2, punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(iii) alte modalitati de garantare a autenticitatii sursei si integritatii continutului facturii decat cele prevazute la pct. (i) si (ii);“

38. La punctul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„80.

(1) În sensul art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, in orice situatie, echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului. La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal.“

39. Punctul 80^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Decontul special de taxa si alte declaratii

Art. 156^3. – (1) Decontul special de taxa se depune la organele fiscale competente de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, astfel:

a) pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1;

b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1;

c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1;

d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2)–(4) si (6);

e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.

(2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1 alin. (3), au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. În cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat care sa ateste plata taxei in Romania sau din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.

(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;

c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;

d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

(6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.

(7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.

(8) Persoana impozabila care este beneficiar al transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7), care nu este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161.

(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) si care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit aceasta obligatie o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata.

(10) Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)–e) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.

Norme metodologice:

80^1.

(1) În aplicarea prevederilor art. 156^3 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul persoanelor care realizeaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport, organele fiscale competente trebuie sa analizeze daca din documentatia care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca acesta se incadreaza sau nu in categoria mijloacelor de transport noi in sensul art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal si daca se datoreaza sau nu taxa aferenta respectivei achizitii intracomunitare in Romania, astfel:

a) in cazul in care achizitia intracomunitara este realizata de orice persoana care nu este inregistrata si care nu avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal, si in urma analizei rezulta ca mijlocul de transport este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte:

1. fie ca s-a efectuat plata taxei de catre persoana care a achizitionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, dupa depunerea decontului special si achitarea taxei, in conditiile prevazute la art. 156^3 alin. (2) si art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;

2. fie ca nu se datoreaza taxa:

(i) in situatia in care respectiva persoana realizeaza in Romania o achizitie intracomunitara, dar aceasta nu este impozabila in Romania conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutita de taxa conform art. 142 din Codul fiscal;

(ii) in situatia transferului unui mijloc de transport nou din alt stat membru in Romania de catre o persoana neimpozabila cu ocazia unei schimbari de resedinta, daca la momentul livrarii nu a putut fi aplicata scutirea prevazuta la echivalentul din legislatia altui stat membru al art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, avand in vedere ca respectivul transfer nu determina o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania;

b) in cazul in care, in urma analizei, rezulta ca mijlocul de transport nu este nou, iar achizitia intracomunitara a fost efectuata de o persoana care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal si care nu are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania;

c) in cazul in care achizitia intracomunitara este realizata de o persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este sau ar trebui sa fie inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal, si in urma analizei rezulta ca mijlocul de transport nu este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte:

1. fie ca s-a efectuat plata taxei de catre persoana care a achizitionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, dupa depunerea decontului special si achitarea taxei, in conditiile prevazute la art. 156^3 alin. (2) si art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;

2. fie ca nu se datoreaza taxa in Romania, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara nu este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal. De exemplu, mijloacele de transport care nu sunt noi si sunt achizitionate intracomunitar de la persoane fizice, mici intreprinderi, de la persoane impozabile care au aplicat regimul special pentru bunuri second-hand potrivit unor prevederi din alte state membre similare art. 152^2 din Codul fiscal nu sunt achizitii intracomunitare impozabile in Romania, potrivit art. 126 alin. (3) lit. a) si alin. (8) lit. c) din Codul fiscal.

(2) Persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (1^1) si (1^3) din Codul fiscal, care efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita, depun declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (10) din Codul fiscal, dar plata taxei se efectueaza de organul de executare silita sau, dupa caz, de cumparator, conform prevederilor pct. 75.“

40. Punctul 80^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Declaratia recapitulativa

Art. 156^4. – (1) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:

a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5) efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate.

(2) Declaratia recapitulativa se intocmeste conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.

(3) Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:

a) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din Romania, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrari intracomunitare de bunuri in conditiile mentionate la art. 143 alin. (2) lit. a), a prestat servicii in conditiile stabilite la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, a efectuat achizitii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat membru sau a achizitionat serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;

b) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia furnizorul sau prestatorul din Romania i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) sau prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;

c) codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaza o livrare intracomunitara/o prestare de servicii in conditiile stabilite la art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, doar codul statului membru din care are loc livrarea intracomunitara sau prestarea de servicii, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in statul respectiv, pentru persoanele din Romania care realizeaza achizitii intracomunitare taxabile sau achizitioneaza serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA;

d) codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile care efectueaza un transfer in alt stat membru si pe baza caruia a efectuat acest transfer, in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. d), precum si codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;

e) codul de identificare in scopuri de TVA din statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor al persoanei impozabile care efectueaza in Romania o achizitie intracomunitara taxabila conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, doar codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru, precum si codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al acestei persoane;

f) pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, valoarea totala a livrarilor/prestarilor pe fiecare client in parte;

g) pentru livrarile intracomunitare de bunuri ce constau in transferuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. d), valoarea totala a livrarilor, determinata in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor;

h) pentru achizitiile intracomunitare taxabile, valoarea totala pe fiecare furnizor in parte;

i) pentru achizitiile intracomunitare asimilate care urmeaza unui transfer din alt stat membru, valoarea totala a acestora stabilita in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor sau, dupa caz, pe codul statului membru respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in acel stat membru;

j) pentru achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA, valoarea totala a acestora pe fiecare prestator in parte;

k) valoarea ajustarilor de TVA efectuate in conformitate cu prevederile art. 138 si art. 138^1. Acestea se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.

(4) Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate la alin. (1).

Norme metodologice:

80^2.

(1) În sensul art. 156^4 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, in cazul prestarilor de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, prestatorul va raporta in declaratia recapitulativa numai serviciile care nu beneficiaza de scutire de taxa in statul membru in care acestea sunt impozabile. În acest scop, se va considera ca operatiunea este scutita de taxa in statul membru in care este impozabila daca respectiva operatiune ar fi scutita de taxa in Romania. În situatia in care in Romania nu este aplicabila o scutire de taxa, prestatorul este exonerat de obligatia de a declara in declaratia recapitulativa respectivul serviciu, daca primeste o confirmare oficiala din partea autoritatii fiscale din statul membru in care operatiunea este impozabila, din care sa rezulte ca in statul membru respectiv se aplica o scutire de taxa.

(2) În sensul art. 156^4 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, beneficiarii persoane impozabile din Romania au obligatia de a declara in declaratia recapitulativa achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, atunci cand au obligatia platii taxei pentru respectivele servicii conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv atunci cand nu se aplica nicio scutire de taxa pentru serviciul respectiv.“

41. Punctul 81^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Registrul operatorilor intracomunitari

Art. 158^2. – (1) Începand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:

a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);

b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;

c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;

d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 132^1;

e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

(2) La data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1 persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent si inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevazute la alin. (1).

(3) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 vor solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1), inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

(4) În vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. În cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.

(5) În cazul persoanelor prevazute la alin. (2), organul fiscal va analiza si va dispune aprobarea sau respingerea motivata a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, odata cu inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

(6) În cazul persoanelor prevazute la alin. (3), organul fiscal va verifica indeplinirea conditiei prevazute la alin. (8) lit. b) si va dispune aprobarea sau respingerea de indata a cererii.

(7) Aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent, care se comunica solicitantului conform Codului de procedura fiscala. Înregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.

(8) Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1;

b) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).

(9) Organul fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile care depun o cerere in acest sens.

(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 153 alin. (9);

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1);

c) persoanele inregistrate conform art. 153 sau 153^1, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;

d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).

(11) Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face in baza deciziei emise de catre organul fiscal competent, care se comunica solicitantului conform Codului de procedura fiscala. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.

(12) Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) si (10) pot solicita reinscrierea in acest registru dupa inlaturarea cauzelor care au determinat radierea, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevazute la alin. (1). Reinscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se efectueaza de catre organele fiscale in conditiile prevazute de prezentul articol. De asemenea pot solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari persoanele prevazute la alin. (8) lit. a), daca la data solicitarii sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1, precum si persoanele prevazute la alin. (8) lit. b), dupa inlaturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost eligibile pentru inscrierea in registru.

(12^1) Persoanele impozabile inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari isi pastreaza aceasta calitate, in cazul modificarii tipului de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153^1, cu actualizarea corespunzatoare a informatiilor din acest registru.

(13) Organizarea si functionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de inscriere si de radiere din acest registru, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(14) Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1.

(15) În sensul prezentului articol, prin asociati se intelege asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.

Norme metodologice:

81^1.

(1) În sensul art. 158^2 alin. (4) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, prin asociati si administratori se intelege numai asociatii si administratorii societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice in Romania, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu si al asociatilor.

(3) Institutiile publice, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite in Romania, care nu sunt constituite in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia prezentarii cazierului judiciar in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.

(4) Prevederile alin. (1)–(3) se aplica corespunzator si in situatiile prevazute la art. 158^2 alin. (8) lit. b) si alin. (10) lit. d) din Codul fiscal.“

42. Punctul 81^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Corectarea documentelor

Art. 159. – (1) Corectarea informati i lor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de facturi fiscale se efectueaza astfel:

a) in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;

b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.

(2) În situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d).

(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145–147^2.

Norme metodologice:

81^2.

(1) În sensul prevederilor art. 159 alin. (1) din Codul fiscal, documentul care tine loc de facturi fiscale este documentul emis pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in conformitate cu obligatiile impuse de un acord sau tratat la care Romania este parte, care contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

(2) În situatia in care o persoana impozabila a emis facturi aplicand regimul de taxare si ulterior intra in posesia documentelor justificative care ii dau dreptul la aplicarea unei scutiri de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143, 144 sau 144^1 din Codul fiscal, aceasta poate corecta facturile emise, potrivit art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, aplicand regimul de scutire corespunzator operatiunilor realizate.

(3) Organele de inspectie fiscala vor permite deducerea taxei pe valoarea adaugata in cazul in care documentele controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau/si acestea sunt incorecte, daca pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator in conformitate cu art. 159 din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul are dreptul sa aplice prevederile art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal pentru a corecta anumite informatii din facturi fiscale care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care au fost omise sau inscrise eronat, dar care nu sunt de natura sa modifice baza de impozitare si/sau taxa aferenta operatiunilor ori nu modifica regimul fiscal al operatiunii facturate initial, chiar daca a fost supus unei inspectii fiscale. Aceasta facturi fiscale va fi atasata facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.

(4) Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corectie dupa inspectia fiscala, in conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, vor inscrie aceste facturi in jurnalul pentru vanzari intr-o rubrica separata, iar acestea vor fi preluate de asemenea intr-o rubrica separata din decontul de taxa, fara a avea obligatia sa colecteze taxa pe valoarea adaugata inscrisa in respectivele facturi. Pentru a evita situatiile de abuz si pentru a permite identificarea situatiilor in care se emit facturi dupa inspectia fiscala, in cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor mentiona ca sunt emise dupa inspectia fiscala. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145–147^1 din Codul fiscal, taxa fiind inscrisa in rubricile din decontul de taxa aferente achizitiilor de bunuri si servicii. Emiterea facturilor de corectie nu poate depasi perioada prevazuta la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal.

(5) Prevederile alin. (4) si ale art. 159 alin. (3) din Codul fiscal se aplica si pentru situatiile in care facturile de corectie se refera la perioade fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2010.

(6) Prevederile alin. (4) si (5) se aplica inclusiv in cazul micilor intreprinderi care nu s-au inregistrat in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal la depasirea plafonului prevazut de art. 152 din Codul fiscal si organele de inspectie fiscala au stabilit diferente de taxa colectata de plata conform pct. 62 alin. (2).

(7) Prevederile art. 159 din Codul fiscal se aplica numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania. În cazul persoanelor care nu sunt inregistrate si nu au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, se aplica prevederile art. 155 alin. (11) din Codul fiscal.

(8) În cazul autofacturilor emise conform art. 155 alin. (2) si (4) si art. 155^1 alin. (2) din Codul fiscal, daca persoana impozabila emitenta constata ca a inscris informatii in mod eronat in respectivele autofacturi, fie va emite o noua autofactura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din autofactura initiala, numarul si data autofacturii corectate, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie va emite o noua autofactura continand informatiile si valorile corecte si concomitent va emite o autofactura cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data autofacturii corectate. În situatia in care autofactura a fost emisa in mod eronat sau prin norme se prevede ca in anumite situatii se poate anula livrarea/prestarea catre sine, persoana impozabila emite o autofactura cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data autofacturii anulate.“

43. Punctul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Masuri de simplificare

Art. 160. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 150 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153.

(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:

a) livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:

1. livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

2. livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;

3. livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;

4. livrarea materialelor prevazute la pct. 1–3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;

b) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) livrarea de cereale si plante tehnice mentionate in continuare, care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun:

Cod NC Produs
1001 10 00 Grau dur
1001 90 10 Alac (Triticum spelta), destinat insamantarii
ex 1001 90 91 Grau comun destinat insamantarii
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii
1002 00 00 Secara
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia, chiar sfaramate
1205 Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate
1206 00 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate
1212 91 Sfecla de zahar

d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva.

(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii prevazute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145–147^1.

(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilitatile partilor implicate in situatia in care nu s-a aplicat taxare inversa.

(5) Prevederile prezentului articol se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.

(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplica pana la data de 31 mai 2013 inclusiv.

Norme metodologice:

82.

(1) În sensul art. 160 alin. (5) din Codul fiscal, prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal.

(2) În sensul art. 160 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu Directiva 2003/87/CE se intelege unitatile prevazute la art. 3 lit. (m) si (n) din Directiva 2003/87/CE, cu modificarile ulterioare.

(3) În cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.

(4) Înregistrarea taxei de catre cumparator atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situatii in care se aplica taxarea inversa.

(5) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa in decontul de taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145, 1451, 146, 147 si 147^1 din Codul fiscal.

(6) Furnizorii/Prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua in calculul pro rata, ca operatiuni taxabile, valoarea livrarilor/prestarilor pentru care au aplicat taxarea inversa.

(7) În cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. În cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), daca la data constatarii de catre organele de inspectie fiscala a neaplicarii taxarii inverse furnizorii/prestatorii si/sau beneficiarii se afla in situatie de insolventa potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, de insolvabilitate in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si in situatii in care masurile prevazute la alin. (7) nu pot fi aplicate concomitent si la furnizor/prestator, si la beneficiar, deoarece cel putin unul dintre acestia se afla in situatii cum ar fi starea de inactivitate conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suspendare din registrul comertului, radiere din registrul comertului, anulare a codului de inregistrare in scopuri de TVA potrivit legii, regimul normal de taxare ramane valabil aplicat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) potrivit constatarilor organelor de inspectie fiscala nu s-au produs consecinte fiscal-bugetare negative la furnizori/prestatori si/sau la beneficiari ca urmare a aplicarii regimului normal de taxare;

b) aplicarea taxarii inverse la furnizori/prestatori si/sau la beneficiari poate genera consecinte fiscal-bugetare negative.

(9) Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni din/in categoria celor pentru care se aplica taxarea inversa in cadrul art. 160 din Codul fiscal, se aplica prevederile art. 134 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa. În acest sens se va proceda conform urmatorului exemplu:

Exemplu: O persoana impozabila aflata in stare de insolventa a emis facturi partiale si/sau de avansuri in cursul anului 2009. Faptul generator de taxa are loc dupa data de 1 ianuarie 2010. La regularizarea facturilor partiale si/sau de avansuri emise in anul 2009 se va mentine regimul aplicat la data exigibilitatii de taxa, respectiv taxarea inversa, furnizorul/prestatorul fiind obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii/prestarii si sumele facturate in anul 2009.“

F. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale“

1. La punctul 30^2, alineatele (5) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(5) Autorizatia de operator economic pentru achizitii intracomunitare are valabilitate 3 ani, cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care operatorul economic face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de autoritatea vamala teritoriala. Orice astfel de operator are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 3% din suma totala a accizelor aferente produselor achizitionate in anul anterior. În cazul unui nou operator, garantia va reprezenta 3% din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a se achizitiona pe parcursul unui an. Garantia poate fi sub forma de depozit in numerar si/sau de garantii personale, modul de constituire fiind cel prevazut la pct. 108.

[……….]

(13) Contestarea deciziei de revocare a autorizatiei de operator economic pentru achizitii intracomunitare nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.“

2. La punctul 31, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(11) În toate situatiile, autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre solicitant autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(12) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (11) autoritatii fiscale teritoriale.“

3. La punctul 31, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:

„(13) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

4. Punctul 32^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„32^1. Pentru asigurarea aplicarii corecte a cursului de schimb valutar pentru calculul accizelor si al impozitului la titeiul din productia interna, acesta va fi comunicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs care se va utiliza pe toata durata anului urmator.“

5. La punctul 71 alineatul (2), literele d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„d) pentru tigarete:

Total acciza = A1 + A2,

in care:

A1 = acciza specifica

A2 = acciza ad valorem

A1 = K1 × R × Q1

A2 = K2 × PA × Q2,

unde:

K1 = acciza specifica prevazuta in anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal

K2 = acciza ad valorem prevazuta in anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

PA = pretul de vanzare cu amanuntul

Q1 = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigarete

Q2 = numarul de pachete de tigarete aferente lui Q1

[……….]

g) pentru produse energetice:

A = Q × K × R,

unde:

A = cuantumul accizei

Q = cantitatea exprimata in tone, 1.000 litri sau gigajouli

K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 10–17 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

Pentru gazul natural, determinarea continutului de energie furnizata se face in conformitate cu Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionale angro, aprobat prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.“

6. La punctul 72 alineatul (4), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

„f) comisiile constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumite in continuare comisii teritoriale.“

7. La punctul 73, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(10) Pentru pierderile neadmise ca neimpozabile se datoreaza accizele aferente acestora in Romania, calculate pe baza cotelor de accize in vigoare la momentul constatarii de primitorul produselor accizabile, obligatia de plata a accizelor la bugetul statului revenind in sarcina expeditorului. În cazul produselor energetice pentru care nu este prevazut un nivel de accize, se datoreaza o acciza la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.“

8. La punctul 73, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:

„(10^1) Prevederile alin. (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si in cazul pierderilor de produse intervenite pe parcursul transportului national al produselor accizabile in regim suspensiv de accize.“

9. La punctul 77^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Tutun prelucrat

Art. 206 ^15. – [……….]

(2) Se considera tigarete:

[……….]

d) orice produs care contine total sau partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).

[……….]

(5^1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2) lit. d) si alin. (4) lit. c), produsele care nu contin tutun si care sunt utilizate exclusiv in scopuri medicale nu sunt tratate ca tutun prelucrat, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Norme metodologice:

(3) Nu sunt tratate ca tutun prelucrat produsele care nu contin tutun si care sunt incadrate in categoria «produse din plante medicinale sau aromatice pentru uz intern», in categoria «medicamente» sau in categoria «dispozitive medicale», potrivit Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii nr. 253/2010 privind inregistrarea dispozitivelor medicale.“

10. La punctul 82, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:

„(9^1) Procedura de eliberare a autorizatiilor de utilizator final nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.“

11. La punctul 82, dupa alineatul (20) se introduc doua noi alineate, alineatele (20^1) si (20^2), cu urmatorul cuprins:

„(20^1) În situatia prevazuta la alin. (6), operatorul economic are obligatia de a constitui si garantia aferenta calitatii de destinatar inregistrat.

(20^2) Pentru produsele energetice prevazute la art. 206 ^16 alin. (2), altele decat cele de la alin. (3) al aceluiasi articol, din Codul fiscal, garantia prevazuta la alin. (20^1) se determina pe baza nivelului accizelor aferent motorinei.“

12. La punctul 82, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (21^1) si (21^2), cu urmatorul cuprins:

„(20^1) Orice operator economic care detine autorizatie de utilizator final are obligatia de a instiinta autoritatea vamala teritoriala despre orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de utilizator final, cu minimum 5 zile inainte de producerea modificarii.

(20^2) În cazul modificarilor care se inregistreaza la oficiul registrului comertului, operatorul economic are obligatia de a prezenta, in fotocopie, documentul care atesta realizarea efectiva a modificarii, in termen de 30 de zile de la data emiterii acestui document.“

13. La punctul 82, alineatul (22) si litera a) a alineatului (23) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(22) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse energetice achizitionata, cantitatea utilizata/comercializata, stocul de produse energetice la sfarsitul lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate, cantitatea de produse finite expediate si destinatarul produselor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.

(23) [……….]

a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;“.

14. La punctul 82 alineatul (23), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

„d) a fost adusa orice modificare asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de utilizator final, cu nerespectarea prevederilor alin. (21^1) si (21^2).“

15. La punctul 82, dupa alineatul (27) se introduce un nou alineat, alineatul (27^1), cu urmatorul cuprins:

„(27^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.“

16. La punctul 82, alineatele (34) si (35) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(34) În intelesul prezentelor norme metodologice, prin procese metalurgice se intelege acele procese industriale de transformare a materiilor prime naturale si/sau artificiale, dupa caz, in produse finite sau semifabricate care se incadreaza in nomenclatura CAEN la sectiunea C – Industria prelucratoare, diviziunea 24 – Prelucrarea metalelor de baza, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 393 din 30 decembrie 2006.

(35) În intelesul prezentelor norme metodologice, prin procese mineralogice se intelege procesele clasificate in nomenclatura CAEN la sectiunea C – Industria prelucratoare, diviziunea 23 – Fabricarea altor produse minerale nemetalice, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.“

17. La punctul 83, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) În antrepozitul fiscal de depozitare al unui antrepozitar autorizat pentru productie sau al unei persoane afiliate acestuia este permisa depozitarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile. În cazul produselor energetice, in antrepozitul de depozitare este permisa detinerea in regim suspensiv de accize si a produselor energetice accizabile de natura aditivilor sau a produselor realizate din biomasa, utilizate exclusiv pentru aditivare sau amestec.“

18. La punctul 83, dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (22^1), cu urmatorul cuprins:

„(20^1) În situatia in care micii producatori de vinuri linistite comercializeaza vinul realizat catre antrepozite fiscale, deplasarea acestor produse va fi insotita de un document comercial care va contine aceleasi informatii ca cele din documentul administrativ electronic pe suport hartie prevazut in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea micul producator de vinuri linistite, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor.“

19. La punctul 83, alineatul (26) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(26) Nerespectarea prevederilor alin. (23)–(25) atrage aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor din Codul fiscal.“

20. La punctul 83 alineatul (27), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

„f) vanzarea de bere in interiorul antrepozitului fiscal, autorizat exclusiv pentru productia de bere.“

21. La punctul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 206 ^22. – (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile, emisa de autoritatea competenta prin Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumita in continuare Comisie.

(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizarea de catre Ministerul Finantelor Publice a antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili, altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, precum si micile distilerii, prevazute la art. 206 ^14 alin. (4), se poate face si prin comisii constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Norme metodologice:

84.

(1) Un antrepozit fiscal poate functiona doar in baza unei autorizatii valabile emise de Comisie sau de comisia teritoriala.“

22. La punctul 84, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)–(4^3), cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 206 ^22. – [……….]

(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie insotita de documente cu privire la:

[……….]

i) dovada constituirii capitalului social minim subscris si varsat in cuantumul prevazut in normele metodologice.

Norme metodologice:

(4^1) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari autorizati pentru productie de produse accizabile trebuie sa prezinte dovada constituirii capitalului social subscris si varsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, dupa cum urmeaza:

a) pentru productia de bere – 1.500.000 lei;

b) pentru productia de bere realizata de micii producatori – 500.000 lei;

c) pentru productia de bere de maximum 2.500 hl pe an – 5.000 lei;

d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an – 25.000 lei;

e) pentru productia de vinuri peste 5.000 hl pe an – 50.000 lei;

f) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, de maximum 5.000 hl pe an – 75.000 lei;

g) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 5.000 hl pe an – 150.000 lei;

h) pentru productia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an – 100.000 lei;

i) pentru productia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an – 200.000 lei;

j) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 1.000 hl alcool pur pe an – 100.000 lei;

k) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 1.001 si 5.000 hl alcool pur pe an – 500.000 lei;

l) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an – 1.000.000 lei;

m) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii – 10.000 lei;

n) pentru productia de tutun prelucrat – 2.000.000 lei;

o) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL – 4.000.000 lei;

p) pentru productia de GPL – 500.000 lei;

q) pentru productia exclusiva de biocombustibili si biocarburanti – 50.000 lei.

(4^2) În cazul antrepozitarilor autorizati care produc mai multe categorii de produse accizabile, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim corespunzator acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.

(4^3) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de productie de produse accizabile trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda calculul prevazut la pct. 85 alin. (15^1) pentru fiecare tip de produs accizabil ce urmeaza a fi realizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 38^1.“

23. La punctul 84, alineatele (5)–(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(5) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de productie de produse accizabile trebuie sa detina in proprietate sau sa detina contracte de leasing financiar pentru instalatiile si echipamentele care contribuie direct la productia de produse accizabile pentru care urmeaza sa fie autorizat.

(6) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (4)–(5) unitatile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit reglementarilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) În cazul productiei de alcool si bauturi alcoolice, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna pe langa documentatia intocmita si lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie ce urmeaza a se realiza in antrepozitul fiscal.“

24. La punctul 84, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:

„(7^1) Autoritatea vamala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de antrepozitarul propus. La aceasta verificare se au in vedere indeplinirea conditiilor de autorizare, precum si capacitatea de a respecta obligatiile antrepozitarului autorizat.“

25. La punctul 84, alineatele (8), (9), (12) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(8) Antrepozitarii propusi prevazuti la alin. (7) pot desfasura activitate in regim de probe tehnologice, sub controlul autoritatii vamale teritoriale, pe o perioada de maximum 60 de zile de la data obtinerii aprobarii scrise.

(9) În perioada de probe tehnologice, antrepozitarul propus are obligatia sa obtina incadrarea tarifara a produselor finite, precum si incadrarea in nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de autoritatea vamala centrala, pentru care va prezenta acestei autoritati:

a) documentatia tehnica care reglementeaza caracteristicile fiecarui produs finit (specificatie tehnica, standard de firma sau similar), precum si alte documente din care sa rezulte toate informatiile necesare stabilirii clasificarii tarifare si atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura si cantitatea materiilor prime utilizate, procesul tehnologic de fabricatie a produsului finit;

b) o nota intocmita de autoritatea vamala teritoriala ca urmare a supravegherii fabricarii unui lot din fiecare produs finit din care sa rezulte cantitatile de materii prime utilizate, cantitatile de produse finite obtinute si consumurile de utilitati.

[……….]

(12) În cazul productiei de produse energetice, antrepozitarul propus trebuie sa depuna pe langa documentatia intocmita conform alin. (9) si lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, precum si domeniul de utilizare al acestora, avizata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Lista va cuprinde si o rubrica aferenta asimilarii produselor din punctul de vedere al accizelor. Procedura prevazuta la alin. (8)–(11) se va aplica si antrepozitarilor propusi pentru productia de produse energetice.

[……….]

(14) Dupa incheierea probelor tehnologice, antrepozitarul propus are obligatia ca in prezenta reprezentantului autoritatii vamale teritoriale sa preleve probe din fiecare produs accizabil realizat, fiecare proba fiind constituita din doua esantioane identice. Fiecare esantion va fi sigilat de autoritatea vamala teritoriala care preda spre analiza un esantion catre un laborator autorizat, urmand ca celalalt esantion sa fie pastrat ca proba-martor de antrepozitarul autorizat propus.“

26. La punctul 84, dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alineatele (14^1) si (14^2), cu urmatorul cuprins:

„(14^1) Pe baza rezultatelor analizelor efectuate conform procedurii prevazute la alin. (14), autoritatea vamala teritoriala verifica daca produsele analizate corespund incadrarii tarifare, precum si incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile stabilite de autoritatea vamala centrala pe baza documentelor mentionate la alin. (9).

(14^2) În situatia in care se constata diferente privind incadrarea tarifara stabilita pe baza de documente fata de incadrarea tarifara stabilita in urma rezultatelor analizelor, antrepozitarul propus are obligatia remedierii neconcordantelor.“

27. La punctul 84, alineatele (17)–(19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(17) În termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete, autoritatea vamala teritoriala va inainta aceasta documentatie autoritatii fiscale centrale – directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau autoritatii teritoriale care asigura secretariatul comisiei teritoriale, dupa caz, insotita de un referat intocmit de autoritatea vamala teritoriala care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul propus. Referatul va purta semnatura si stampila autoritatii vamale teritoriale.

(18) Autoritatea fiscala centrala, prin directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, sau, dupa caz, autoritatea teritoriala care asigura secretariatul comisiei teritoriale poate sa solicite antrepozitarului autorizat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare cu privire la:

a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal propus;

b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal propus;

c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;

d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garantia.

(19) În cazul oricarui nou produs ce urmeaza a intra in nomenclatorul de fabricatie, antrepozitarul autorizat are obligatia de a prezenta autoritatii vamale centrale documentatia completa potrivit prevederilor alin. (9), in vederea obtinerii incadrarii tarifare a produsului, precum si a incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de aceasta autoritate.“

28. La punctul 84, dupa alineatul (19) se introduc cinci noi alineate, alineatele (19^1)–(19^5), cu urmatorul cuprins:

„(19^1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin notiunea produs nou se intelege produsul finit accizabil care, datorita caracteristicilor si proprietatilor fizico-chimice si organoleptice, este diferit de produsele accizabile existente in nomenclatorul de fabricatie si incadrate in nomenclatorul codurilor de produse accizabile ale antrepozitului fiscal.

(19^2) În situatia prevazuta la alin. (19), antrepozitarul autorizat poate desfasura activitatea de productie in conditiile in care a fost depusa documentatia completa in vederea obtinerii incadrarii tarifare a produselor finite, precum si a incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile.

(19^3) Imediat dupa introducerea in fabricatie a noului produs, antrepozitarul autorizat are obligatia indeplinirii procedurii cu privire la prelevarea de probe prevazuta la alin. (14)–(14^2).

(19^4) Procedura cu privire la prelevarea de probe prevazuta la alin. (14)–(14^2) se aplica si pentru antrepozitarii autorizati, atunci cand autoritatea vamala teritoriala considera ca este necesara aceasta procedura.

(19^5) În situatiile prevazute la alin. (19^3) si (19^4), atunci cand se constata diferente privind incadrarea tarifara stabilita pe baza de documente fata de incadrarea tarifara rezultata in urma rezultatelor analizelor, antrepozitarul autorizat are obligatia de a plati acciza aferenta incadrarii efectuate de autoritatea vamala centrala, inclusiv diferenta pentru produsele deja eliberate pentru consum.“

29. La punctul 85, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

„(1^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) tancurile plutitoare si barjele aflate in perimetrul zonelor portuare, destinate depozitarii produselor energetice in vederea aprovizionarii navelor.“

30. La punctul 85, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu urmatorul cuprins:

„(13^1) Obligativitatea calibrarii rezervoarelor aferente tancurilor plutitoare si a barjelor pentru depozitarea produselor energetice intervine potrivit reglementarilor specifice ale Biroului Roman de Metrologie Legala.“

31. La punctul 85, dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate, alineatele (15^1) si (15^2), cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Conditii de autorizare

Art. 206 ^23. – (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

[……….]

h) nivelul accizelor pentru produsul finit nu poate fi mai mic decat media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime potrivit prevederilor din normele metodologice;

Norme metodologice:

(15^1) Media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime se calculeaza in functie de valoarea totala a accizelor aferente materiilor prime achizitionate si utilizate in vederea obtinerii produsului finit, in functie de consumurile specifice, impartita la cantitatea totala de materii prime folosite. Media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime achizitionate si utilizate se stabileste de operatorul economic pe baza datelor privind cantitatile de materii prime utilizate pentru obtinerea unei cantitati de produs finit echivalente unitatii de masura in care este exprimat nivelul accizelor.

(15^2) Media ponderata prevazuta la alin. (15^1) nu se calculeaza atunci cand pentru realizarea produsului finit se utilizeaza numai materii prime care nu sunt supuse reglementarilor privind regimul accizelor armonizate.“

32. La punctul 86, alineatele (1), (3) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„86.

(1) Dupa analizarea referatelor intocmite de autoritatile vamale teritoriale si a documentatiilor depuse de solicitant, Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz, aproba sau respinge cererea de autorizare a antrepozitarului autorizat propus.

[……….]

(3) Autorizatia pentru un antrepozit fiscal are ca data de incepere a valabilitatii data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata cererea de autorizare de catre Comisie sau de catre comisia teritoriala, dupa caz.

[……….]

(8) Antrepozitarii autorizati pot solicita autoritatii fiscale centrale sau autoritatii teritoriale, dupa caz, modificarea autorizatiei atunci cand constata erori in redactarea autorizatiei de antrepozit fiscal ori in alte situatii in care se justifica acest fapt.“

33. La punctul 86, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:

„(11^1) Cererile de reautorizare nedepuse in termenul prevazut la alin. (9) si (11) vor fi solutionate potrivit procedurii de autorizare.“

34. La punctul 86, alineatele (12), (13) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(12) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9)–(11), autoritatea vamala teritoriala va inainta documentatiile directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau al comisiei teritoriale, dupa caz, insotite de un referat intocmit de autoritatea vamala teritoriala care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii autorizarii/reautorizarii antrepozitului fiscal si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila autoritatii vamale teritoriale.

(13) Directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau al comisiei teritoriale, dupa caz, poate sa solicite antrepozitarului autorizat orice informatie si documente pe care le considera necesare cu privire la:

a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal;

b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal;

c) capacitatea antrepozitarului autorizat de a asigura garantia.

(14) Modificarea autorizatiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbarii sediului social, a denumirii sau a formei de organizare nu intra sub incidenta alin. (3) si este valabila de la data aprobarii de catre Comisie ori de catre comisia teritoriala, dupa caz.“

35. La punctul 86, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu urmatorul cuprins:

„(16) Schimbarea calitatii unui contribuabil, prevazuta la art. 206 ^24 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, in perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal nu atrage modificarea perioadei de valabilitate.“

36. La punctul 87, alineatele (1), (2) si (24) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„87.

(1) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile teritoriale, dupa caz, stabilesc o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile produse si/sau depozitate in fiecare antrepozit fiscal.

(2) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile teritoriale, dupa caz, stabilesc obligatoriu o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile deplasate in regim suspensiv de accize, in cazul circulatiei intracomunitare.

[……….]

(24) Intra sub incidenta termenului de minimum 5 zile orice modificare pe care antrepozitarul autorizat intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, prin notificarea intentiei respective autoritatii vamale teritoriale. Atunci cand intentia de modificare atrage modificarea autorizatiei, aceasta intentie va fi notificata si autoritatii fiscale centrale – directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau, dupa caz, autoritatii teritoriale care asigura secretariatul comisiei teritoriale. În cazul modificarilor care se inregistreaza la oficiul registrului comertului, antrepozitarul autorizat are obligatia de a prezenta atat autoritatii fiscale centrale sau teritoriale, dupa caz, cat si autoritatii vamale teritoriale documentul, in fotocopie, care atesta realizarea efectiva a modificarii, in termen de 30 de zile de la data emiterii acestui document.“

37. La punctul 88, alineatele (1)–(3), (5), (6), (10), (11) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„88.

(1) Masura suspendarii – cu exceptia cazului prevazut la alin. (4) –, a revocarii sau a anularii autorizatiilor se va dispune de catre Comisie sau de catre comisiile teritoriale, dupa caz, in baza actelor de control emise de organele de specialitate prin care s-au consemnat incalcari ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor masuri.

(2) Actele de control prevazute la alin. (1), temeinic justificate, in care faptele constatate genereaza consecinte fiscale, vor fi aduse la cunostinta autoritatii fiscale centrale – directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau, dupa caz, a autoritatii teritoriale care asigura secretariatul comisiei teritoriale, in termen de doua zile lucratoare de la finalizare, care le va inainta Comisiei sau, dupa caz, comisiei teritoriale in vederea analizarii si dispunerii masurilor ce se impun.

(3) Decizia Comisiei sau, dupa caz, a comisiei teritoriale va fi adusa la cunostinta antrepozitarului autorizat sanctionat. Totodata, aceasta decizie va fi adusa si la cunostinta autoritatii vamale teritoriale, care, in maximum 48 de ore de la data la care decizia produce efecte, va proceda la verificarea stocurilor de produse detinute de operatorul economic la acea data.

[……….]

(5) Atunci cand deficientele care atrag masura revocarii sau a suspendarii nu genereaza consecinte fiscale si sunt remediate in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii actului de control, dupa constatarea remedierii deficientelor de catre organul de control, acesta nu va da curs propunerii de revocare sau de suspendare catre Comisie sau, dupa caz, catre comisia teritoriala.

(6) În cazul in care a intervenit suspendarea autorizatiei pentru un antrepozit fiscal – cu exceptia cazului prevazut la alin. (4) –, incetarea suspendarii autorizatiei va fi dispusa de Comisie sau, dupa caz, de catre comisia teritoriala, in baza referatului emis in acest sens de aceeasi autoritate care a efectuat controlul cu privire la inlaturarea deficientelor inscrise in decizia Comisiei sau, dupa caz, a comisiei teritoriale.

[……….]

(10) În cazul anularii sau revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de Comisie sau, dupa caz, de catre comisia teritoriala numai dupa o perioada de 5 ani, respectiv 6 luni de la data la care decizia de anulare sau revocare a autorizatiei devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

(11) Cererea de renuntare la un antrepozit fiscal, in care se vor mentiona si motivele acesteia, se depune la autoritatea vamala teritoriala. Aceasta autoritate are obligatia de a verifica daca la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat detine stocuri de produse accizabile si daca au fost respectate prevederile legale in domeniul accizelor. Dupa verificare, cererea de renuntare, insotita de actul de verificare, va fi transmisa Comisiei sau, dupa caz, comisiei teritoriale, care va proceda la revocarea autorizatiei.

[……….]

(13) Cererea de renuntare la autorizatia emisa pentru un antrepozit fiscal, dupa ce Comisia sau, dupa caz, comisia teritoriala a decis revocarea sau anularea autorizatiei din alte motive, nu produce efecte juridice pe perioada in care decizia de revocare ori de anulare, dupa caz, se afla in procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.“

38. La punctul 89, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) Pentru a fi autorizat, fiecare destinatar inregistrat propus trebuie sa aiba declarata cel putin o locatie in care urmeaza sa realizeze receptia de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize din alte state membre, pentru care trebuie sa faca dovada inregistrarii punctului de lucru la oficiul registrului comertului.

(5) În situatia in care receptia produselor accizabile se realizeaza in mai multe locatii, cererea va fi insotita de o declaratie privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia acestor produse, precum si de dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului.“

39. La punctul 89, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

„(6^1) Autoritatea vamala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de destinatarul inregistrat propus.“

40. La punctul 89, alineatele (10), (21) si (25) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(10) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de destinatar inregistrat numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar inregistrat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar inregistrat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar inregistrat nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

[……….]

(21) Autorizatia de destinatar inregistrat poate fi revocata in urmatoarele situatii:

a) atunci cand titularul acesteia nu respecta una dintre cerintele prevazute la art. 206 ^29 din Codul fiscal;

b) atunci cand titularul acesteia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;

c) in cazul unui destinatar inregistrat, persoana fizica, atunci cand aceasta a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) in cazul unui destinatar inregistrat, persoana juridica, atunci cand oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

[……….]

(25) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizatiei de destinatar inregistrat nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.“

41. La punctul 90, subpunctul 90.1, alineatele (4), (5), (12) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) Comisia elibereaza autorizatia de expeditor inregistrat numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) au fost prezentate documentele prevazute la alin. (2);

b) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor inregistrat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor inregistrat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(5) Pentru antrepozitarii autorizati care intentioneaza sa achizitioneze produse accizabile din operatiuni proprii de import, autorizarea ca expeditor inregistrat si atribuirea codului de accize se fac in baza unei cereri depuse la autoritatea fiscala centrala, conform modelului prevazut in anexa nr. 55, insotita de declaratia pe propria raspundere cu privire la locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Comunitatii si de lista produselor accizabile in care sa fie mentionate cantitatile estimate a fi importate la nivelul unui an, cantitatea maxima estimata aferenta unei deplasari, codul NC al produselor si codul din Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.

[……….]

(12) Autorizatia de expeditor inregistrat poate fi revocata in urmatoarele situatii:

a) atunci cand titularul acesteia nu respecta una dintre cerintele prevazute la alin. (9);

b) atunci cand titularul acesteia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;

c) in cazul unui expeditor inregistrat, persoana fizica, atunci cand aceasta a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,;

d) in cazul unui expeditor inregistrat, persoana juridica, atunci cand oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

[……….]

(15) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizatiei de expeditor inregistrat nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.“

42. La punctul 91, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize, atunci cand expeditorul este din Romania, trebuie sa fie insotita de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic, al carui model este prevazut in anexa nr. 40.1.“

43. La punctul 94, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Modelul documentului pe suport hartie este prevazut in anexa nr. 40.2.“

44. La punctul 98 subpunctul 98.1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de antrepozitarul autorizat sau de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.“

45. La punctul 98 subpunctul 98.1, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

„(6) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (5) autoritatii fiscale teritoriale.

(7) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

46. La punctul 98 subpunctul 98.2, alineatele (6) si (13) se abroga.

47. La punctul 98 subpunctul 98.2, dupa alineatul (20) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)–(23), cu urmatorul cuprins:

„(21) În toate situatiile de restituire, autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de beneficiarul restituirii autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(22) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (21) autoritatii fiscale teritoriale.

(23) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

48. La punctul 98, dupa subpunctul 98.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 98.3, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Restituiri de accize

Art. 206 ^42. – [……….]

(3^1) Pentru produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania si care ulterior sunt exportate, persoana care a efectuat exportul are drept de restituire a accizelor, in conditiile prevazute in normele metodologice.

Norme metodologice:

98.3.

(1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in Romania de catre destinatari inregistrati si livrate la export, accizele platite pot fi restituite la cererea acestora.

(2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, destinatarul inregistrat va depune trimestrial pana pe data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare expirarii trimestrului o cerere in acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, insotita de urmatoarele documente:

a) copia documentelor care atesta faptul ca produsele respective au fost achizitionate de la un antrepozit fiscal dintr-un stat membru;

b) copia facturii de livrare catre cumparatorul dintr-o tara terta;

c) copia declaratiei vamale de export si, dupa caz, copia documentului care atesta ca produsele au parasit teritoriul comunitar;

d) copia documentului care atesta plata accizelor la bugetul de stat.

(3) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, destinatarul inregistrat va depune o notificare la autoritatea vamala teritoriala cu 7 zile lucratoare inainte ca produsele accizabile sa fie livrate la export.

(4) Notificarea prevazuta la alin. (3) va cuprinde urmatoarele informatii:

a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum, care fac obiectul restituirii accizelor;

b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum;

c) seria si numarul de identificare ale banderolelor sau timbrelor;

d) valoarea accizelor platite pentru produsele eliberate pentru consum.

(5) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, inainte de livrarea produselor accizabile la export, se va efectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale si va fi consemnata intr-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va insoti marcajele care vor fi expediate pentru distrugere Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A., operatiunea de distrugere efectuandu-se pe cheltuiala operatorului economic care returneaza marcajele.

(6) O copie a procesului-verbal prevazut la alin. (5) va fi anexata cererii prevazute la alin. (2).

(7) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre destinatarul inregistrat autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(8) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (7) autoritatii fiscale teritoriale.

(9) În cazul in care decizia este de admitere, in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

49. La punctul 100, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de comerciantul expeditor autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.“

50. La punctul 100, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:

„(4^1) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (4) autoritatii fiscale teritoriale.

(4^2) În cazul in care decizia este de admitere, in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

51. La punctul 101, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala teritoriala unde comerciantul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea va fi insotita de:

a) documentul care sa ateste ca acciza a fost platita; si

b) copiile documentelor care fac dovada ca livrarea s-a efectuat catre un antrepozit fiscal de productie bauturi alcoolice la preturi fara accize; sau

c) copiile documentelor care fac dovada ca livrarea s-a efectuat catre un operator economic producator de bauturi nealcoolice ori produse alimentare, in care sa fie inscrisa mentiunea «scutit de accize».“

52. La punctul 101, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)–(7), cu urmatorul cuprins:

„(5) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de comerciant autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(6) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (5) autoritatii fiscale teritoriale.

(7) În cazul in care decizia este de admitere, in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

53. La punctul 103, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(22) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de vanzator autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.“

54. La punctul 103, dupa alineatul (22) se introduc doua noi alineate, alineatele (22^1) si (22^2), cu urmatorul cuprins:

„(22^1) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (22) autoritatii fiscale teritoriale.

„(22^2) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

55. La punctul 105, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.“

56. La punctul 107, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Pentru livrarile de tigarete, facturi fiscale va cuprinde si o rubrica aferenta pretului de vanzare cu amanuntul declarat.“

57. La punctul 108, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (8^1) si (8^2), cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Garantii

Art. 206 ^54. – [……….]

(4^1) Valoarea garantiei nu poate fi mai mica decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de natura produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate.

Norme metodologice:

(8^1) Cuantumul garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru productie nu poate fi mai mic decat limitele prevazute mai jos:

a) pentru productia de bere – 100.000 euro;

b) pentru productia de bere realizata de micii producatori – 50.000 euro;

c) pentru productia de bere de maximum 2.500 hl pe an realizata de micii producatorii – 1.000 euro;

d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an – 5.000 euro;

e) pentru productia de vinuri peste 5.000 hl pe an – 10.000 euro;

f) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, de maximum 5.000 hl pe an – 20.000 euro;

g) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 5.000 hl pe an – 50.000 euro;

h) pentru productia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an – 25.000 euro;

i) pentru productia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an –75.000 euro;

j) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 1.000 hl alcool pur pe an – 25.000 euro;

k) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 1.001 si 5.000 hl alcool pur pe an – 100.000 euro;

l) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an – 250.000 euro;

m) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii – 2.500 euro;

n) pentru productia de tutun prelucrat – 1.000.000 euro;

o) pentru productia de produse energetice, cu exceptia GPL – 2.000.000 euro;

p) pentru productia de GPL – 10.000 euro;

q) pentru productia exclusiva de biocombustibili si biocarburanti – 5.000 euro;

(8^2) În cazul antrepozitarilor autorizati care produc mai multe categorii de produse accizabile, obligatia acestora este de a constitui garantia corespunzatoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.“

58. La punctul 108, alineatele (20), (23), (24) si (29) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(20) Cuantumul garantiei stabilite prin actualizare se va comunica antrepozitarului autorizat/destinatarului inregistrat/expeditorului inregistrat prin decizie emisa de autoritatea vamala teritoriala, care va face parte integranta din autorizatia de antrepozit fiscal/destinatar inregistrat/expeditor inregistrat. O copie a deciziei se transmite si Comisiei sau comisiei teritoriale, dupa caz. Termenul de constituire a garantiei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicarii.

[……….]

(23) Garantia poate fi executata atunci cand se constata ca antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat nu si-a respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata. Executarea garantiei atrage suspendarea autorizatiei pana la momentul reintregirii acesteia. Procedura prin care se executa garantia si cea de suspendare a autorizatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(24) Garantiile constituite de antrepozitarii autorizati se depun la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 30 de zile de la data cand devine valabila autorizatia, iar eventualele diferente rezultate din actualizarea sau executarea garantiei, in cazul antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati si al expeditorilor inregistrati, se depun la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 30 de zile de la data cand devine valabila autorizatia ori de la data actualizarii garantiei, dupa caz. Autoritatea fiscala teritoriala, in termen de 5 zile lucratoare, va transmite o copie a documentului care atesta constituirea garantiei la autoritatea vamala teritoriala, care va instiinta Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz.

[……….]

(29) În cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului inregistrat, nivelul garantiei se reduce de Comisie ori, dupa caz, de comisia teritoriala, dupa cum urmeaza:

a) cu 50%, in situatia in care in ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat s-a conformat prevederilor legale privind obligatiile datorate bugetului general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) cu 75%, in situatia in care in ultimii 5 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat s-a conformat prevederilor legale privind obligatiile datorate bugetului general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.“

59. La punctul 108, dupa alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (29^1), cu urmatorul cuprins:

„(29^1) Nivelul garantiei reduse pentru antrepozitarii autorizati nu poate fi mai mic decat nivelul minim prevazut la alin. (8^1).“

60. La punctul 108, alineatele (30)–(33) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(30) Prin conformarea cu prevederile legale privind obligatiile datorate bugetului general consolidat se intelege depunerea declaratiilor si efectuarea platii la bugetul general consolidat a obligatiilor de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inclusiv efectuarea eventualelor regularizari, in termenele legale. În situatia in care plata accizelor se efectueaza in termenul admis de Codul fiscal pentru intarzierea la plata a accizelor sau contribuabilul, din proprie initiativa, corecteaza declaratiile de accize si efectueaza plata eventualelor diferente, conditiile de acordare a reducerii garantiei nu sunt afectate.

(31) Nivelul de reducere a garantiei stabilit potrivit prevederilor alin. (29) ramane in vigoare pana la o decizie ulterioara a Comisiei sau a comisiei teritoriale, dupa caz, chiar daca in acest interval de timp a intervenit actualizarea garantiei.

(32) În cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garantiei reduse, care solicita autorizarea unui nou loc ca antrepozit fiscal, Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz, poate decide ca la stabilirea garantiei pentru acest nou antrepozit sa aplice acelasi nivel de reducere a garantiei.

(33) În cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garantiei reduse, care solicita reautorizarea, Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz, poate decide aplicarea in continuare a nivelului de reducere a garantiei.“

61. La punctul 109, alineatul (2) se abroga.

62. La punctul 110 subpunctul 110.3, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Importatorul livreaza beneficiarului scutirii produsele accizabile la preturi fara accize si va solicita restituirea accizelor aferente cantitatilor astfel livrate.“

63. La punctul 110 subpunctul 110.3, dupa alineatul (10) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)–(13), cu urmatorul cuprins:

„(11) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre importator autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(12) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (11) autoritatii fiscale teritoriale.

(13) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

64. Punctul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„111.

(1) Alcoolul etilic se considera a fi complet denaturat atunci cand denaturarea se face cu denaturantii notificati de catre fiecare stat membru al Comisiei Europene si acceptati de catre aceasta si celelalte state membre.

(2) În cazul Romaniei, produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului, la un hectolitru de alcool pur, sunt:

a) 1 gram de benzoat de denatoniu;

b) 2 litri de metiletilcetona (butanona); si

c) 0,2 grame de albastru de metilen.

(3) În cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate consumului uman, substantele admise pentru denaturarea acestuia sunt cel putin doua din urmatoarele:

a) pentru industria cosmetica:

1. Dietilftalat 0,1% in vol.;
2. Ulei de menta 0,15% in vol.;
3. Ulei de lavanda 0,15% in vol.;
4. Benzoat de benzii 5,00% in vol.;
5. Izopropanol 2,00% in vol.;
6. 1,2 propandiol 2,00% in vol.;
7. Tertbutanol 800 g/1.000 l;
8. Benzoat de denatoniu 10 g/1.000 l;

b) pentru alte industrii:

1. Alcooli superiori 30 kg/1.000 l;
2. Violet de metil 1,0 g/1.000 l;
3. Monoetilen glicol 3,5 kg/1.000 l;
4. Salicilat de etil/metil 0,6 kg/1.000 l;
5. Albastru de metilen 3,5 g/1.000 l;
6. Tertbutanol 800 g/1.000 l;
7. Etil tert butil eter 20 l/1.0001;
8. Izopropanol 20 l/1.000 l.

(4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat industriei cosmetice nu se va putea utiliza formula de denaturare care sa cuprinda doar uleiul de lavanda si uleiul de menta.

(5) Operatorii economici utilizatori de alcool complet denaturat sau partial denaturat, care, din motive sanitare, tehnice sau comerciale, nu pot folosi alcoolul denaturat cu substantele prevazute la alin. (2) si (3), pot solicita avizul laboratorului vamal pentru utilizarea de catre antrepozitele fiscale din Romania a substantelor pe care ei le propun. Solicitarea va trebui sa cuprinda motivele pentru care este necesara aprobarea acelui denaturant specific si descrierea componentelor de baza ale denaturantului propus, precum si declaratia pe propria raspundere a faptului ca celelalte componente ale produsului in care se va utiliza alcoolul denaturat nu intra in reactie cu substantele propuse ca denaturanti, astfel incat sa anuleze denaturarea. Acest aviz este eliberat numai pe baza analizelor de laborator efectuate mostrelor de alcool etilic denaturat cu substantele respective prezentate de producatorii in cauza. Avizul va sta la baza documentatiei necesare eliberarii autorizatiei de utilizator final.

(6) Operatorii economici utilizatori de alcool partial denaturat, care au primit avizul laboratorului vamal pentru utilizarea unor substante de denaturare a alcoolului etilic, altele decat cele prevazute la alin. (3), pot efectua achizitii de alcool etilic astfel denaturat si de la antrepozite fiscale din alte state membre.

(7) În intelesul prezentelor norme metodologice, prin consum uman se intelege consum uman alimentar.

(8) Denaturarea alcoolului etilic se realizeaza numai in antrepozite fiscale de productie alcool etilic – materie prima –, autorizate pentru aceasta operatiune, sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.

(9) Este permisa denaturarea numai a alcoolului etilic realizat in respectivul antrepozit fiscal de productie alcool etilic – materie prima.

(10) În vederea obtinerii solutiilor de spalat sau de curatare este permisa denaturarea numai a alcoolului tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara.

(11) Este interzisa realizarea in interiorul antrepozitelor fiscale a produselor care nu sunt destinate consumului uman, cu exceptia alcoolului sanitar.

(12) Operatiunea de denaturare a alcoolului se poate realiza astfel:

a) fie prin adaugarea succesiva a substantelor denaturante admise in cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata;

b) fie prin adaugarea in cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata a unui amestec realizat in prealabil din substantele denaturante admise.

(13) Denaturarea alcoolului se realizeaza potrivit urmatoarei proceduri:

a) cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a efectua operatiunea de denaturare, antrepozitul fiscal solicita, in scris, pentru aceasta acordul autoritatii vamale teritoriale;

b) in cererea de solicitare a acordului, antrepozitarul autorizat trebuie sa mentioneze cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata, denaturantii ce urmeaza a fi utilizati, procedura de denaturare, data si ora operatiunii de denaturare, destinatia alcoolului denaturat justificata prin comenzile primite din partea utilizatorilor;

c) in functie de rezultatele verificarii datelor cuprinse in documentatia depusa, autoritatea vamala teritoriala decide asupra acceptarii operatiunii de denaturare si desemneaza reprezentantul sau ori deleaga competenta catre autoritatea vamala teritoriala in a carei raza se afla punctul de lucru, in vederea supravegherii acestei operatiuni. În situatia in care datele cuprinse in documentatia prezentata nu corespund realitatii, autoritatea vamala teritoriala respinge solicitarea de efectuare a operatiunii;

d) operatiunea de denaturare se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza in antrepozitul fiscal, in care se vor inscrie: data efectuarii operatiunii, cantitatea denaturata, substantele si cantitatile utilizate pentru denaturare, precum si numele si semnatura reprezentantului autoritatii vamale.

(14) Antrepozitarul autorizat pentru productie de alcool etilic – materie prima – poate livra alcool etilic denaturat catre operatori economici, altii decat utilizatorii finali, numai daca alcoolul este imbuteliat in butelii destinate comercializarii cu amanuntul.

(15) Deplasarea intracomunitara a alcoolului complet denaturat va fi insotita de documentul de insotire prevazut la pct. 102.

(16) În cazul prevazut la art. 206 ^58 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, este scutit de la plata accizelor numai alcoolul etilic utilizat pentru productia de medicamente, asa cum sunt definite in directivele 2001/82/CE si 2001/83/CE.

(17) În sensul art. 206 ^58 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin procese de fabricatie se intelege totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime si a semifabricatelor in produse finite, cu conditia ca produsele finite sa nu contina alcool.

(18) În toate situatiile prevazute la art. 206 ^58 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal.

(19) Atunci cand utilizatorul face achizitii intracomunitare de alcool etilic in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 206 ^58 alin. (1) lit. b)–i) din Codul fiscal, trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.

(20) În cazul alcoolului etilic importat dintr-o tara terta in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 206 ^58 alin. (1) lit. b)–i) din Codul fiscal, importatorul trebuie sa fie si utilizatorul materiei prime.

(21) Scutirea se acorda direct:

a) in situatiile prevazute la art. 206 ^58 alin. (1) lit. d), f), g) si h) din Codul fiscal;

b) in situatiile prevazute la art. 206 ^58 alin. (1) lit. a), c) si e) din Codul fiscal, precum si in situatia realizarii de alcool sanitar, pentru antrepozitarii autorizati care functioneaza in sistem integrat. Prin sistem integrat se intelege utilizarea alcoolului etilic si a altor produse alcoolice de catre antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fara a mai fi supuse vreunei modificari.

(22) În toate situatiile de scutire directa, scutirea se acorda pe baza autorizatiei de utilizator final.

(23) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului.

(24) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de utilizator final se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 33. Cererea, insotita de documentele prevazute expres in aceasta, se depune la autoritatea vamala teritoriala.

(25) Autoritatea vamala teritoriala aproba eliberarea autorizatiei de utilizator final daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) au fost prezentate documentele prevazute in cerere;

b) administratorul solicitantului nu are inscrise date in cazierul judiciar;

c) solicitantul detine utilajele, terenurile si cladirile sub orice forma legala;

d) solicitantul a utilizat alcoolul etilic si produsele alcoolice achizitionate anterior in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.

(26) Autoritatea vamala teritoriala atribuie si inscrie pe autorizatia de utilizator final un cod de utilizator.

(27) Modelul autorizatiei de utilizator final este prevazut in anexa nr. 34.

(28) Autorizatiile de utilizator final se emit in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:

a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile in regim de scutire;

b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala teritoriala emitenta.

(29) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.

(30) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata, stocul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice la sfarsitul lunii de raportare si cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.

(31) Autoritatea vamala teritoriala revoca autorizatia de utilizator final in urmatoarele situatii:

a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;

b) operatorul economic nu a justificat legal destinatia cantitatii de alcool etilic si/sau de produse alcoolice achizitionate;

c) operatorul economic a utilizat alcoolul etilic si/sau produsele alcoolice achizitionate altfel decat in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.

(32) Decizia de revocare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta.

(33) Autoritatea vamala teritoriala anuleaza autorizatia de utilizator final atunci cand i-au fost oferite la autorizare informatii inexacte sau incomplete in legatura cu scopul pentru care operatorul economic a solicitat autorizatia de utilizator final.

(34) Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand de la data emiterii autorizatiei.

(35) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final, potrivit legislatiei in vigoare.

(36) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.

(37) O noua autorizatie de utilizator final va putea fi obtinuta dupa 12 luni de la data revocarii sau anularii autorizatiei.

(38) Stocurile de alcool etilic si/sau de produse alcoolice inregistrate la data revocarii sau anularii autorizatiei de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.

(39) Autoritatile vamale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici care au obtinut autorizatii de utilizatori finali prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, autoritatea vamala centrala va asigura publicarea listei cuprinzand acesti operatori economici pe pagina sa de web, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.

(40) În toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic, prevazut la pct. 91.

(41) La sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa inainteze in sistemul informatizat raportul de primire, potrivit procedurii prevazute la pct. 93, si are obligatia detinerii produselor maximum 48 de ore pentru un posibil control din partea autoritatii vamale teritoriale.

(42) În situatia in care nu se respecta prevederile alin. (40) si (41), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.

(43) În situatiile prevazute la art. 206 ^58 alin. (1) lit. b), c), e) si i) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect. Livrarea produselor se face la preturi cu accize, urmand ca operatorii economici utilizatori sa solicite restituirea accizelor.

(44) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala, cererea de restituire de accize, insotita de:

a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic si/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de insotire pentru alcoolul etilic partial denaturat in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat, in care acciza sa fie evidentiata distinct;

b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada platii accizelor la bugetul de stat, in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat;

c) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a cantitatilor efectiv utilizate si a documentelor aferente.

(45) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(46) Depozitele farmaceutice achizitioneaza alcoolul etilic la preturi cu accize si il livreaza catre spitale si farmacii la preturi fara accize in baza autorizatiilor de utilizator final detinute de acestea din urma. În aceste conditii, pretul de vanzare al alcoolului etilic va fi stabilit de catre depozitul farmaceutic pe baza pretului de achizitie al acestui produs care nu are inclusa acciza, astfel incat spitalele si farmaciile sa beneficieze de facilitatea prevazuta la art. 206 ^58 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.

(47) În situatia prevazuta la alin. (46) depozitele farmaceutice vor pastra o copie a autorizatiei de utilizator final al beneficiarului scutirii.

(48) Pentru cantitatile de alcool etilic livrate la preturi fara accize spitalelor si farmaciilor, depozitele farmaceutice pot solicita compensarea/restituirea accizelor. În acest sens, depozitele farmaceutice vor depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de restituire de accize, insotita de:

a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct;

b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;

c) dovada cantitatii de alcool etilic livrata spitalelor si farmaciilor la preturi fara accize, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate.

(49) În situatiile prevazute la alin. (44) si (48), autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre utilizatori sau depozitele farmaceutice autoritatii vamale teritoriale, care, in urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(50) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (49) autoritatii fiscale teritoriale.

(51) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.

(52) Denaturarea alcoolului etilic pentru obtinerea alcoolului sanitar poate fi realizata numai in antrepozitul fiscal de productie in care se obtine alcoolul etilic – materie prima.“

65. La punctul 113 subpunctul 113.1.1, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:

„(3^1) Scutirea se acorda direct si in cazul in care produsele energetice utilizate de operatorii economici care detin certificate de autorizare emise de Autoritatea Aeronautica Civila provin din achizitii intracomunitare proprii.

(3^2) Atunci cand produsele energetice utilizate de operatorii economici prevazuti la alin. (3^1) provin din achizitii intracomunitare proprii, acestia trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.“

66. La punctul 113 subpunctul 113.1.2 alineatul (11), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.“

67. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, dupa alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (19^1), cu urmatorul cuprins:

„(19^1) În cazul in care produsele energetice provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import, distribuitorul autorizat este obligat la plata accizelor la bugetul de stat.“

68. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(22) Pentru cantitatile de produse energetice livrate navelor la preturi fara accize, distribuitorul poate solicita restituirea accizelor. În acest sens, distribuitorul depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de restituire de accize, insotita de:

a) copia autorizatiei de utilizator final;

b) copia facturilor de achizitie;

c) dovada platii accizelor;

d) un exemplar pe suport hartie al jurnalului prevazut la alin. (16) aferent lunii calendaristice in care sunt inscrise cantitatile pentru care se solicita restituirea accizei;

e) copii de pe documentele de livrare.“

69. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, dupa alineatul (22) se introduc trei noi alineate, alineatele (22^1)–(22^3), cu urmatorul cuprins:

„(22^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de distribuitor autoritatii vamale teritoriale, care, in urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(22^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (22^1) autoritatii fiscale teritoriale.

(22^3) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

70. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, alineatul (24) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(24) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.“

71. La punctul 113 subpunctul 113.2, alineatele (12) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(12) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata, stocul de produse energetice la sfarsitul lunii de raportare si cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului din anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.

[……….]

(19) În vederea restituirii accizelor in situatia prevazuta la alin. (18), destinatarul inregistrat, importatorul sau operatorul economic va depune la autoritatea fiscala/vamala teritoriala la care a efectuat plata o cerere de restituire de accize, al carei model va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Cererea va fi insotita de copia autorizatiei de utilizator final a centralei beneficiare a scutirii si de documentul care atesta plata accizelor de catre destinatarul inregistrat, importator sau operatorul economic.“

72. La punctul 113 subpunctul 113.2, dupa alineatul (19) se introduc trei noi alineate, alineatele (19^1)–(19^3), cu urmatorul cuprins:

„(19^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre destinatarul inregistrat, importator sau operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care, in urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totaljtate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(19^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (19^1) autoritatii fiscale teritoriale.

(19^3) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

73. La punctul 113 subpunctul 113.3, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) Anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru anul precedent, fiecare organizatie de caritate care detine autorizatie de utilizator final este obligata sa prezinte autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui an calendaristic, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor caritabile si stocul de produse energetice ramas neutilizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.“

74. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Operatorii economici pot solicita restituirea accizelor trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului.“

75. La punctul 113 subpunctul 113.4, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)–(4^3), cu urmatorul cuprins:

„(4^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(4^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (4^1) autoritatii fiscale teritoriale.

(4^3) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

76. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.“

77. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfarsitul perioadei de raportare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.“

78. La punctul 113 subpunctul 113.7, dupa alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (16^1)–(16^3), cu urmatorul cuprins:

„(16^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre beneficiar autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.

(16^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (16^1) autoritatii fiscale teritoriale.

(16^3) În cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.“

79. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(17) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.“

80. La punctul 113 subpunctul 113.11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„113.11.

(1) În situatiile de acordare a scutirii directe, care necesita autorizatie de utilizator final, aceasta se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului.“

81. La punctul 113 subpunctul 113.11, litera a) a alineatului (2) si alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;

[……….]

(3) Decizia de revocare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta.

[……….]

(6) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final, potrivit legislatiei in vigoare.“

82. La punctul 113 subpunctul 113.11, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

„(6^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.“

83. La punctul 114, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

„g) bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri.“

84. La punctul 116, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) Banderolele pentru marcarea bauturilor fermentate linistite, altele decat bere si vinuri, a produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente:

a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;

b) denumirea generica a produsului, respectiv: alcool, bauturi slab alcoolizate – dupa caz, bauturi spirtoase, tuica, rachiuri din fructe, produse intermediare, bauturi fermentate linistite;

c) seria si numarul care identifica in mod unic banderola;

d) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut;

e) concentratia alcoolica.

[……….]

(6) Banderolele se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor, cutiilor de tetra pak/tetra brik, astfel incat prin deschiderea acestora sa se asigure distrugerea banderolelor. Sunt supuse marcarii prin banderole inclusiv ambalajele individuale ce depasesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.“

85. La punctul 117 subpunctul 117.1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de importator autorizat numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) au fost prezentate documentele prevazute la alin. (1);

b) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca importator autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca importator autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.“

86. La punctul 117 subpunctul 117.1, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1)–(6^3), cu urmatorul cuprins:

„(6^1) Nivelul garantiei se analizeaza anual de catre autoritatea vamala teritoriala, in vederea actualizarii in functie de cantitatile de produse accizabile achizitionate in anul precedent.

(6^2) Cuantumul garantiei stabilite prin actualizare se va comunica importatorului autorizat prin decizie emisa de autoritatea vamala teritoriala, care va face parte integranta din autorizatia de importator autorizat. O copie a deciziei se transmite si Comisiei. Termenul de constituire a garantiei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicarii.

(6^3) Garantia poate fi executata atunci cand se constata ca importatorul autorizat inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata. Executarea garantiei atrage suspendarea autorizatiei pana la momentul reintregirii acesteia. Procedura prin care se executa garantia si cea de suspendare a autorizatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.“

87. La punctul 117 subpunctul 117.1, alineatele (8) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(8) Autorizatia de importator autorizat poate fi revocata in urmatoarele situatii:

a) atunci cand titularul acesteia nu respecta una din cerintele prevazute la alin. (7);

b) atunci cand titularul acesteia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;

c) in cazul unui importator autorizat, persoana fizica, atunci cand aceasta a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) in cazul unui importator autorizat, persoana juridica, atunci cand oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

[……….]

(12) Contestarea deciziei de revocare a autorizatiei de importator autorizat nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.“

88. La punctul 117 subpunctul 117.2, dupa alineatul (18) se introduc doua noi alineate, alineatele (19) si (20), cu urmatorul cuprins:

„(19) Marcajele expediate unui antrepozit fiscal de productie din alt stat membru pot fi supuse operatiunii de distrugere in cadrul acestor antrepozite, atunci cand se impune aceasta operatiune si in conditiile stabilite de autoritatile competente din statul membru respectiv.

(20) În situatia prevazuta la alin. (19), dovada marcajelor distruse este reprezentata de o scrisoare de confirmare din partea producatorului transmisa operatorului economic cu drept de marcare din Romania si care poarta viza autoritatii competente din statul membru in care a avut loc operatiunea de distrugere.“

89. La punctul 118, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:

„(4^1) Produsele din tutun prelucrat se predau ambalate in colete/saci sigilati cu sigiliile organului de control care a efectuat confiscarea, fiecare colet/sac fiind insotit de o lista de inventar care sa cuprinda tipul produsului, sortimentul si cantitatea exprimata in unitatea de masura prevazuta in anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.

(4^2) Listele de inventar se inregistreaza in evidentele organului de control care a efectuat confiscarea si se mentioneaza in cuprinsul procesului-verbal de predare-primire.“

90. La punctul 118, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Distrugerea produselor din tutun prelucrat se efectueaza prin metode specifice, care sa asigure denaturarea acestora, dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere sau orice alta modalitate de recuperare a materiilor prime ce intra in componenta acestor produse. Distrugerea va avea loc, in baza aprobarii date de autoritatea vamala centrala, la cererea operatorului economic cu drept de marcare, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii aprobarii si in prezenta unei comisii de distrugere constituite special in acest scop. Din aceasta comisie vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant desemnat de autoritatea vamala centrala.“

91. La punctul 118, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

„(5^1) În situatia in care, cu ocazia efectuarii distrugerii, se constata existenta unor sigilii deteriorate/rupte, precum si la solicitarea oricarui membru al comisiei de distrugere, comisia poate proceda la efectuarea unui control prin sondaj ori la efectuarea controlului total al continutului coletelor/sacilor.“

92. La punctul 120 subpunctul 120.1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Pentru realizarea bauturilor alcoolice sub licenta, antrepozitarul autorizat are obligatia de a notifica acest lucru autoritatii vamale teritoriale si autoritatii fiscale centrale – directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei. Activitatea desfasurata fara aceasta notificare se considera a fi activitate in afara antrepozitului fiscal. Livrarile vor fi insotite de un document legal din care sa rezulte dreptul producatorului de a utiliza marca in cursul duratei de protectie a marcii. Documentul legal poate fi contract de licenta, cesiune, consimtamant scris din partea titularului marcii sau declaratia producatorului inregistrat in Romania din care sa rezulte ca acesta fabrica sortimentele respective, concret nominalizate in declaratie, in baza contractelor de licenta.“

93. La punctul 120 subpunctul 120.2, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„120.2.

(1) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare – scurgeri, spalari, curatari, decantari, degradate calitativ – in alte locatii decat antrepozitele fiscale de productie pot fi vandute sau cedate pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile de natura celor prevazute la art. 206 ^16 alin. (2) din Codul fiscal catre un antrepozit fiscal de productie. Vanzarea sau cedarea poate avea loc numai pe baza de facturi fiscale sau aviz de insotire, vizate de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale in a carei raza isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal, precum si de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale din a carei raza sunt colectate reziduurile. Colectarea reziduurilor de produse energetice poate fi efectuata de antrepozitul fiscal de productie produse energetice sau de catre operatorii economici autorizati pentru operatiuni de ecologizare.

[……….]

(3) În cazul reziduurilor de produse energetice care nu sunt supuse operatiunilor de prelucrare sau de ecologizare, acestea pot fi predate in vederea distrugerii in conditiile prevazute de legislatia in domeniu. În acest sens, autoritatea vamala teritoriala va fi notificata cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de predarea reziduurilor.“

94. La punctul 120, dupa subpunctul 120.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 120.4, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Conditii de distributie si comercializare

Art. 206 ^69. [……….]

(1^1) Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96,00% in volum, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, este interzisa.

Norme metodologice:

120.4. În sensul art. 206 ^69 alin. (1^1) din Codul fiscal, notiunea de «alcool etilic» nu cuprinde distilatele.“

95. Dupa punctul 120 se introduc doua noi puncte, punctele 121 si 122, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita

Art. 206 ^70. – Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.

Norme metodologice:

121.

(1) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor privind deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize.

(2) Alcoolul etilic si bauturile alcoolice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate de autoritatile competente catre antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic – materie prima numai in vederea procesarii.

(3) În situatia prevazuta la alin. (2), livrarea acestor produse se face pe baza de facturi fiscale care trebuie sa respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si pentru produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.

(5) Produsele accizabile care indeplinesc conditiile legale de comercializare, cu exceptia tutunurilor prelucrate, se valorifica catre operatorii economici comercianti pe baza de facturi fiscale specifica la preturi care cuprind si accizele.

(6) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (2), (4) si (5), trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz.

Codul fiscal:

Scutiri pentru tutun prelucrat

Art. 206 ^71. – (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

Norme metodologice:

122.

(1) Tutunul prelucrat reprezentand tigarete este scutit de plata accizelor atunci cand este destinat unor teste stiintifice sau unor teste privind calitatea produselor, cu conditia ca testarea sa nu se realizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice cercetarii stiintifice sau cercetarii privind calitatea produselor.

(2) Scutirea pentru loturile destinate scopului prevazut la alin. (1) se acorda numai antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete, doar atunci cand testarea este realizata direct de catre acestia sau prin intermediul unei societati specializate in efectuarea testelor stiintifice sau privind calitatea produselor, in limita cantitatii de 200.000 de bucati de tigarete pe semestru.

(3) În acceptia prezentelor norme metodologice, notiunea de «teste stiintifice sau teste privind calitatea produselor» nu cuprinde testele de piata destinate promovarii produselor.

(4) Documentul de insotire a lotului de tigarete in timpul transferului de la producator la societatea specializata in efectuarea testelor stiintifice sau celor privind calitatea produselor va fi avizul de insotire a marfii.“

96. Anexele nr. 33 si 35 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 ^*, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

97. Dupa anexa nr. 38 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se introduce o noua anexa, anexa nr. 38^1, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 ^*, care face parte integranta din prezenta hotarare.

98. Anexele nr. 47, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1 si 53.2 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 4–14 ^*, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

G. Titlul IX „Impozite si taxe locale“

1. La punctul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) În cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, se datoreaza taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala doar pentru persoanele juridice, concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. Daca o persoana juridica – concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinta – incheie ulterior contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta pentru aceeasi cladire cu alte persoane, taxa pe cladiri va fi datorata de utilizatorul final.“

2. La punctul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„22.

(1) Prin sintagma «incaperi care sunt folosite pentru activitati economice», mentionata la art. 250 alin. pct. 1–5, 7, 11, 14, 15 si 17 din Codul fiscal, se intelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror activitati de productie, comert sau prestari de servicii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, altele decat destinatiile specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri. La stabilirea impozitului pe cladiri si a taxei pe cladiri se ia in considerare si orice fel de contract incheiat in urma caruia se obtine un venit.“

3. La punctul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Beneficiaza de scutirile prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal cultele religioase care indeplinesc conditiile din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.“

4. La punctul 34 alineatul (1), dupa litera C se introduce o noua litera, litera D, cu urmatorul cuprins:

„D.

(1) Valoarea impozabila pentru oricare dintre tipurile de cladiri, astfel cum sunt definite in tabelul prevazut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, reprezinta suma dintre:

a) valoarea determinata prin inmultirea suprafetei construite desfasurate pentru incaperile amplasate la celelalte niveluri decat cele prevazute la lit. b) si c) cu valoarea impozabila corespunzatoare unuia dintre tipurile A–D, dupa caz, exprimata in lei/m^2, din tabelul prevazut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal; prin sintagma «celelalte niveluri decat cele prevazute la lit. b) si c)» se intelege parterul, mezaninul si/sau etajul/etajele, dupa caz;

b) valoarea determinata prin inmultirea suprafetei construite desfasurate pentru incaperile amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare unuia dintre tipurile A–D, dupa caz, exprimata in lei/m^2, din tabelul prevazut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, asupra careia se aplica 75%;

c) valoarea determinata prin inmultirea suprafetei construite desfasurate pentru incaperile amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare unuia dintre tipurile A–D, dupa caz, exprimata in lei/m^2, din tabelul prevazut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, asupra careia se aplica 50%.

(2) În cazul cladirii care are incaperi amplasate la subsol, la demisol sau la mansarda, utilizate atat ca locuinta, cat si in alte scopuri decat cel de locuinta, pentru nivelul respectiv, valoarea se calculeaza prin insumarea:

a) valorii determinate potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), respectiv pentru incaperile amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta;

b) valorii determinate potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), respectiv pentru incaperile amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta.

(3) Pentru determinarea valorii impozabile, potrivit prevederilor alin. (1), se utilizeaza urmatoarea formula:

VIC = Va + Vb + Vc = (Sa × Vt) + [Sb × (Vt × 75%)] + [Sc × (Vt × 50%)],

unde:

Va reprezinta valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (1) lit. a);

Vb reprezinta valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (1) lit. b);

Vc reprezinta valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (1) lit. c);

Sa reprezinta suprafata construita desfasurata pentru incaperile prevazute la alin. (1) lit. a), respectiv suprafata construita desfasurata a incaperilor amplasate la celelalte niveluri decat cele la subsol, la demisol si/sau la mansarda;

Sb reprezinta suprafata construita desfasurata pentru incaperile prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv suprafata construita desfasurata a incaperilor amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta;

Sc reprezinta suprafata construita desfasurata pentru incaperile prevazute la alin. (1) lit. c), respectiv suprafata construita desfasurata a incaperilor amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta;

Vt reprezinta valoarea corespunzatoare din tabelul prevazut la alin. (3) al art. 251 din Codul fiscal, exprimata in lei/m^2.“

5. Punctele 53–55 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Art. 253. – [……….]

(6) În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:

a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;

b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

[……….]

(9) Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, stabilita prin hotarare a consiliului local.

(10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Norme metodologice:

53. Consiliile locale adopta hotarari, in cursul fiecarui an, privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, in conditiile legii. În cazul municipiului Bucuresti, aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

54.

(1) Prin lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, astfel cum sunt mentionate la art. 253 alin. (3^1) din Codul fiscal, se intelege acele lucrari care au ca rezultat cresterea valorii cladirii respective cu cel putin 25%.

(2) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza cotei stabilite, prin hotarare a consiliului local, intre 10% si 20%, respectiv 30% si 40%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, conform reglementarilor contabile in vigoare.

Exemplu:

La data de 31 decembrie 2010, un contribuabil inregistreaza in contabilitate reevaluarea cladirilor, iar dupa aceasta data nu se mai efectueaza nicio reevaluare.

În anii urmatori, cota impozitului pe cladiri va fi:

a) intre 0,25 si 1,50%, in anii 2011, 2012 si 2013;

b) intre 10 si 20%, in anii 2014 si 2015;

c) intre 30 si 40%, in anul 2016 si urmatorii.

55.

(1) Contribuabilii care detin cladiri cu destinatie turistica sunt obligati sa depuna o declaratie pe propria raspundere, pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal, privind functionarea sau nefunctionarea unitatii de cazare in cursul anului, in vederea incadrarii in prevederile alin. (2), respectiv alin. (9) ale art. 253 din Codul fiscal.

(2) Pentru incadrarea la alin. (2) al art. 253 din Codul fiscal, la solicitarea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, contribuabilii au obligatia de a pune la dispozitia acestuia documente justificative, aferente activitatii pentru care sunt autorizati, referitoare la functionarea unitatii de cazare, cum ar fi: facturi de utilitati, facturi fiscale, bon fiscal, state de plata a salariatilor etc.“

6. La punctul 57, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) În cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizica sau persoana juridica, dupa caz, are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing, insotita de o copie a acestuia.

(4) În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliaza, impozitul pe cladire este datorat de locator incepand cu data incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing. Impozitul se stabileste pe baza valorii la care cladirea este inregistrata in contabilitatea locatorului.“

7. Punctul 58 se abroga.

8. Dupa punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 60^1, cu urmatorul cuprins:

„60^1. În categoria cladirilor cu destinatie turistica mentionate la art. 253 alin. (9) din Codul fiscal intra: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanta, campinguri, casute de tip camping, apartamente si camere de inchiriat, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, case traditionale, precum si alte unitati cu functiuni de cazare turistice.“

9. Punctul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

Art. 254. – [……….]

(8) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile construite potrivit Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;

b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;

c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

Norme metodologice:

62. Structurile de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale intocmesc procesele-verbale mentionate la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal, care servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, in registrele agricole sau in orice alte evidente cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea impozitului pe cladiri. Transmiterea proceselor-verbale catre celelalte compartimente functionale se face in termen de 3 zile de la intocmire.“

10. La punctul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„63.

(1) Data dobandirii/construirii cladirii, potrivit mentiunii prevazute la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal, determina concomitent, in conditiile Codului fiscal si ale prezentelor norme metodologice, urmatoarele:

a) datorarea impozitului pe cladiri;

b) diminuarea suprafetei de teren pentru care se datoreaza impozitul pe teren cu suprafata construita la sol a cladirii respective.“

11. La punctul 70, alineatele (2) si (3) se abroga.

12. La punctul 73, alineatele (2^2) si (2^3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2^2) În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliaza, impozitul pe teren este datorat de locator incepand cu data incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

(2^3) În cazul terenurilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta persoanelor fizice ori persoanelor juridice, se datoreaza taxa pe teren in sarcina concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. Daca o persoana juridica – concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosinta – incheie ulterior contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta pentru acelasi teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorata de utilizatorul final.“

13. La punctul 77, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Pentru incadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse in perimetrul de ameliorare, prevazute la art. 257 lit. h) din Codul fiscal, se au in vedere urmatoarele reglementari:

a) Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.257/2011.“

14. La punctul 83, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„83.

(1) În aplicarea prevederilor art. 259 din Codul fiscal, se vor avea in vedere reglementarile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

(2) Impozitul pe teren, precum si obligatiile de plata accesorii acestuia, datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza instrainarea intre vii a terenurilor, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza.“

15. La punctul 84 alineatul (2), literele b)–d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„b) Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Hotararea Guvernului nr. 1.632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010–2014;

d) Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010–2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 95/153/1.998/3.241/2010.“

16. La punctul 85, alineatele (2) si (3) se abroga.

17. Punctele 94 si 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Reguli generale

Art. 261. – (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.

[……….]

Norme metodologice:

[……….]

94.

(1) Contribuabilii care detin in proprietate mijloace de transport care trebuie inmatriculate/inregistrate in Romania datoreaza impozitul pe mijloacele de transport in conditiile titlului IX din Codul fiscal.

(2) Prin sintagma mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat, prevazuta la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se intelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, care, potrivit legii, face obiectul inmatricularii/inregistrarii.

(3) Contribuabilii ale caror mijloacele de transport fac obiectul inregistrarii, din punct de vedere fiscal, se supun acelorasi obligatii ca si cei ale caror mijloace de transport fac obiectul inmatricularii si, implicit acelorasi sanctiuni.

(4) Contribuabilii ale caror mijloacele de transport sunt inregistrate la data de 1 ianuarie 2012 depun declaratii fiscale pana la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, iar impozitul aferent se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

95. În cazul in care proprietarii, persoane fizice sau juridice straine, solicita inmatricularea/inregistrarea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral impozitul datorat, pentru intreaga perioada pentru care solicita inmatricularea/inregistrarea, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.“

18. Dupa punctul 95^1 se introduce un nou punct, punctul 95^2, cu urmatorul cuprins:

„95^2.

(1) În cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizica sau persoana juridica, dupa caz, are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza este inregistrat mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing, insotita de o copie a acestuia.

(2) În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliaza, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator incepand cu data incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

(3) În cazul contractelor de leasing financiar care se finalizeaza cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul datoreaza impozit pe mijlocul de transport si are obligatia declararii acestuia la organul fiscal local competent, in termen de 30 de zile.“

19. Punctele 105–106^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„105. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, prevazute in tabelul prevazut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in conditiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

106. Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza impozitul prevazut la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport care nu au fost inmatriculate niciodata in Romania, inregistrate in contabilitate ca marfuri.

106^1. Pentru vehiculele istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare, Registrul Auto Roman elibereaza C.I.V. daca vehiculul este atestat ca vehicul istoric si daca corespunde in ceea ce priveste verificarea starii tehnice, mentionand in C.I.V.-urile eliberate vehiculelor istorice textul «vehicul istoric».“

20. Punctul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„114.

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are carte de identitate a vehiculelor distincta, chiar daca circula in combinatie.

(2) În cazul in care mijlocul de transport cu tractiune mecanica si remorca, semiremorca sau rulota au carte de identitate a vehiculelor comuna, impozitul datorat este cel prevazut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.“

21. La punctul 122, alineatele (4)–(7) se abroga.

22. Punctul 147 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„147. Taxele prevazute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal vizeaza numai persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.“

23. La punctul 153, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„153.

(1) Pentru efectuarea de modificari in autorizatia pentru desfasurarea unei activitati economice, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea titularului sau, dupa eliberarea acesteia, nu se incaseaza taxa prevazuta la art. 268 alin. din Codul fiscal.“

24. La punctul 155 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) se refera la autorizatiile sanitare de functionare eliberate de directiile de sanatate publica teritoriale in temeiul Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;“.

25. La punctul 160, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e) pentru lucrarile privind autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.“

26. Punctul 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„161. În sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrari de interes public se intelege orice lucrari de constructii si reparatii finantate din fonduri publice prevazute in componentele bugetului general consolidat.“

27. La punctul 163, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

„(1^1) Nu se includ in valoarea serviciilor de reclama si publicitate serviciile de decorare, neutralizare si intretinere reclama.“

28. La punctul 173, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, republicata;

b) Ordinului ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice si privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autori sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autori ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.“

29. Dupa punctul 175 se introduce un nou punct, punctul 175^1, cu urmatorul cuprins:

„175^1. Persoanele care datoreaza impozit pe spectacole pot emite bilete de intrare la spectacole prin sistem propriu de inseriere si numerotare, folosind programul informatic propriu, cu respectarea prevederilor art. 274 alin. (4) din Codul fiscal, precum si a continutului minimal obligatoriu al biletelor si abonamentelor de intrare la spectacol, conform Hotararii Guvernului nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole.“

30. La punctul 178 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub incidenta activitatilor specifice grupei 932 din CAEN – alte activitati recreative.“

31. La punctul 180 alineatul (1), pozitia II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„II. asupra valorii stabilite potrivit mentiunii prevazute la alin. (2) se aplica coeficientul de corectie ce corespunde rangului localitatii respective, astfel;

a) localitati urbane de rangul 0 ………. 8,00;

b) localitati urbane de rangul I ………. 5,00;

c) localitati urbane de rangul II ………. 4,00;

d) localitati urbane de rangul III ………. 3,00;

e) localitati rurale de rangul IV ………. 1,10;

f) localitati rurale de rangul V ………. 1,00.“

32. La punctul 185, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Hotararea privind instituirea taxei hoteliere se adopta in cursul anului si se aplica in anul fiscal urmator, in conditiile prezentelor norme metodologice.“

33. Punctul 188 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Calculul taxei

Art. 279. – [……….]

(2) Pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Norme metodologice:

188. În cazul in care autoritatile prevazute la pct. 185 opteaza pentru instituirea taxei hoteliere, cota de 1% se aplica la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.“

34. La punctul 220, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Art. 286

[……….]

(8) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minimum 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011.

(9) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Norme metodologice:

(3) Facilitatile prevazute la art. 286 alin. (8) si (9) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea, pentru lucrarile de reabilitare energetica, astfel cum sunt prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare, precum si pentru lucrarile de crestere a calitatii arhitectural-ambientale realizate in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile ulterioare.“

H. Titlul IX^2 „Contributii sociale obligatorii“

1. Dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Art. 296^4. – (1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:

[……….]

c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

Norme metodologice:

3^1. În aceasta categorie se includ indemnizatiile persoanelor alese in consiliul de administratie/comitetul director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de disciplina si altele, cu exceptia indemnizatiilor cenzorilor, care se incadreaza la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.

Codul fiscal:

Art. 296^4. – (1) [……….]

e) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;

Norme metodologice:

3^2. În aceasta categorie se includ: administratorii, membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere si comitetului consultativ, precum si reprezentantii statului sau reprezentantii membrilor consiliului de administratie, fie in adunarea generala a actionarilor, fie in consiliul de administratie, dupa caz.“

2. Punctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Art. 296^4. – (1) [……….]

g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;

Norme metodologice

4. Sumele prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si g) din Codul fiscal, cu exceptia indemnizatiilor de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, intra in baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi societati ori din afara ei, indiferent daca sunt pensionari sau angajati cu contract individual de munca.

5. Se includ in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si g) din Codul fiscal.“

3. Dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Art. 296^4. – (1) [……….]

n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

Norme metodologice:

6^1. În aceasta categorie se includ remuneratiile acordate in baza contractului de mandat presedintelui si membrilor comitetului executiv; remuneratia cenzorului cu contract de mandat se incadreaza la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.“

4. Punctele 7, 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Art. 296^4 – (1) [……….]

o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;

p) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

Norme metodologice:

7. În baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, se include si suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Codul fiscal:

Art. 296^4. – (1) [……….]

u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.

Norme metodologice:

8. Avantajele asimilate salariilor includ, fara a fi limitate la acestea, urmatoarele:

a) imprumuturi nerambursabile;

b) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului.

9. Veniturile care se includ in castigul brut realizat din activitati dependente, care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, sunt cele prevazute la art. 296^4 din Codul fiscal, care se completeaza cu prevederile pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date in aplicarea art. 55 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, mai putin veniturile asupra carora nu exista obligatia platii contributiilor sociale potrivit reglementarilor generale si specifice fiecarei contributii sociale, precum si celor din legislatia privind asigurarile sociale.

În baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii se includ si veniturile realizate ca urmare a activitatilor de creare de programe pentru calculator si cele realizate de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

La incadrarea sumelor si avantajelor acordate in exceptiile generale de la baza de calcul se aplica regulile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal.“

5. Punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

Art. 296^5. – [……….]

(2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), corectata cu exceptiile prevazute la art. 296 ^15 si art. 296 ^16 lit. b). În baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se includ si veniturile prevazute la art. 296 ^17 alin. (6). [……….]

Norme metodologice:

11. În baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator se includ si urmatoarele venituri realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal:

a) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator;

b) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.“

6. Punctele 12 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

Art. 296^5. – [……….]

(2^1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) corectata cu exceptiile prevazute la art. 296 ^15 si art. 296 ^16 lit. e). În baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se includ si veniturile prevazute la art. 296 ^17 alin. (7). Baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.

Norme metodologice:

12. În baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator se includ si urmatoarele venituri realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal:

a) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator;

b) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

13. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in anexa nr. 1.1 «Anexa angajator» la «Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate».“

7. Punctul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Exceptii specifice

Art. 296 ^16. – Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urmatoarele venituri:

a) la contributia de asigurari sociale, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. l), q), r), s) si t), precum si la lit. o) si p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296 ^11; de asemenea, se excepteaza indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, precum si prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;

Norme metodologice:

20. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale urmatoarele:

a) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;

b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;

c) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;

d) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

e) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;

f) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296 ^11;

g) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296 ^11;

h) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;

i) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.“

8. Punctul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Exceptii specifice

Art. 296 ^16. – [……….]

b) la contributia de asigurari sociale de sanatate, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. o), p) si t);

Norme metodologice:

21. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate urmatoarele:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, numai pentru contributia individuala;

b) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

c) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.“

9. Punctul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Exceptii specifice

Art. 296 ^16. – [……….]

e) la contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:

e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

e2. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), j), l), n), p), s), s), t) si t);

Norme metodologice:

22. Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate urmatoarele:

a) veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

b) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;

c) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

d) sumele din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

e) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;

f) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

g) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

h) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

i) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

j) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;

k) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.“

10. Punctul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Exceptii specifice

Art. 296 ^16. – [……….]

c) la contributia de asigurari pentru somaj:

c1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), s), t) si t);

c2. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;

c3. veniturile obtinute de pensionari;

c4. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;

c5. compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;

c6. veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;

c7. drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii.

Norme metodologice:

23. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari pentru somaj urmatoarele:

a) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;

b) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;

c) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;

d) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

e) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

f) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;

g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

h) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;

j) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

k) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

l) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;

m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;

n) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;

o) veniturile obtinute de pensionari;

p) veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) din Codul fiscal, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;

q) compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere, altele decat cele prevazute la lit. j), k), l) si m);

r) veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;

s) drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii.“

11. Punctul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

Exceptii specifice

Art. 296 ^16. – [……….]

d) la contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:

d1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), s) si t);

d2. veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

d3. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Norme metodologice:

25. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale urmatoarele:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

b) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;

c) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;

d) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;

e) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

f) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

g) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;

h) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;

j) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;

k) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

l) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;

n) veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

o) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contributia pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor si studentilor.“

12. Punctul 26 se abroga.

Art. II

Ordinele ministrului finantelor publice si cele ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazute la pct. 108 alin. (23), pct. 111 alin. (45), pct. 113.1.2 alin. (24), pct. 113.2 alin. (19), pct. 113.4 alin. (5), pct. 113.7 alin. (17) si pct. 117.1 alin. (6^3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se adopta in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. III

Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia pct. 22, 31, 57, 59, 83 si 84 ale art. I lit. F, care se aplica incepand cu data de 31 ianuarie 2012.

Art. IV

Formularul prevazut la art. I lit. D pct. 10 se utilizeaza de platitorii de venituri pentru declararea veniturilor obtinute incepand cu 1 ianuarie 2012 de nerezidenti din Romania.

Art. V

(1) Operatorii economici prevazuti la art. I lit. F pct. 11 au obligatia de a constitui si garantia aferenta calitatii de destinatar inregistrat pana la data de 29 februarie 2012 inclusiv. În acest sens, acestia vor depune la autoritatea vamala teritoriala documentele care atesta constituirea garantiei. Neconstituirea garantiei atrage revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat.

(2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite Comisiei, pana la data de 15 martie 2012, listele destinatarilor inregistrati care s-au conformat prevederilor alin. (1), precum si a celor care nu s-au conformat. Aceste liste vor fi insotite de documentele depuse de catre destinatarii inregistrati.

(3) Revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat se face prin decizie a Comisiei.

(4) Cererile pentru acordarea autorizatiilor de antrepozit fiscal pentru productia exclusiva de vinuri realizate de catre contribuabili, altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, precum si pentru micile distilerii, insotite de documentatiile aferente, aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari la Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, vor fi transmise spre solutionare comisiilor constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pana la data de 15 februarie 2012. De asemenea, vor fi predate si documentele aferente operatorilor economici care detin astfel de autorizatii.

(5) Operatorii economici comercianti care detin in stoc la data de 30 ianuarie 2012 inclusiv bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri, deja eliberate pentru consum si nemarcate, pot comercializa aceste produse pana la epuizarea stocurilor.

Art. VI

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Sulfina Barbu
Ministrul sanatatii, Ritli Ladislau
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Elena Gabriela Udrea
p. Ministrul administratiei si internelor, Mihai Capra, secretar de stat
Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 33 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
CERERE privind acordarea autorizatiei de utilizator final

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIE CENTRALIZATOARE privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 38^1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
DECLARATIE privind media ponderata pentru produsul …

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA CENTRALIZATOARE privind achizitiile si livrarile de produse accizabile

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 48.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 48.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 48.3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 48.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 48.5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
SITUATIA privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 52.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
JURNAL privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 52.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
JURNAL privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 53.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
JURNAL privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 53.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
JURNAL privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie

[1]

Conform articolului III din prezenta hotarare, prevederile punctelor 22, 31, 57, 59, 83 si 84 de la lit. F a prezentului articol vor intra in vigoare la data de 31 ianuarie 2012.

*

Anexele nr. 1–14 sunt reproduse in facsimil – PDF. anexa-HG-50-2012

- Publicitate -