ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
2012-01-31 – Data intrarii in vigoare 31 ianuarie 2012
2012-01-31 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 79 din 31 ianuarie 2012
2012-01-30 – Proiect, comunicat Guvern

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

Luând în considerare dificultãţile de ordin tehnic ce ar putea fi întâmpinate prin aplicarea imediatã a dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
având în vedere necesitatea înlãturãrii acestor dificultãţi, care sã permitã aplicarea corectã a taxei privind emisiile poluante provenite de la autovehicule şi înlãturarea riscului de întârziere a procesului de stabilire exactã a cuantumului acesteia,
în scopul reevaluãrii impactului pe care mãsurile cuprinse în acest act normativ le au în plan economic şi social se impune alocarea unui interval de timp de 1 an.
Mai mult, aceastã mãsurã este necesarã pentru a simplifica procedura aplicãrii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi totodatã pentru clarificarea litigiilor juridice nãscute ca urmare a aplicãrii Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Întrucât nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţã ar avea consecinţe negative asupra modului de aplicare a taxãrii autovehiculelor aflate în categoria celor precizate la dispoziţiile mai sus menţionate din Legea nr. 9/2012,
în considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie o situaţie de urgenţã şi extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspendã pânã la 1 ianuarie 2013.
ART. 2
(1) Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsã între data intrãrii în vigoare a acestei legi şi data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, pot solicita restituirea acesteia.
(2) Sumele prevãzute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresatã organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se aplicã în mod corespunzãtor, cu excepţia prevederilor art. 124 din respectiva ordonanţã.
(3) Sumele se restituie în termenul de prescripţie prevãzut de art. 135 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

- publicitate -

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemneazã:  ─────────────────

Ministrul mediului şi pãdurilor, Laszlo Borbely

Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Gheorghe Dobre, secretar general

p. Ministrul afacerilor europene, Cãtãlin Teodor Vãtafu, secretar de stat

Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.
Nr. 1.
_________

1 COMENTARIU