Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate în anul 2011, se vor completa si depune conform prevederilor OMEF nr. 2293/2007, art. 6 din OMFP nr. 233/2011, Circulara MFP nr. 805188/18.02.2011, astfel:

ATENTIE
Au obligatia depunerii fiselor fiscale angajatorii/platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

Fisele fiscale care cuprind informatii referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii aferente anului 2011 vor fi depuse pâna în ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în Fisele fiscale.
Platitorul de venituri are obligatia sa completeze Fisele fiscale pe întreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze Fisele fiscale pe întreaga durata a angajarii.

În Fisa fiscala se înscriu sumele cuprinse în statele de salarii sau alte documente prevazute de lege aferente perioadei impozabile si platite angajatilor pâna la data limita de depunere a fiselor fiscale.
Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala în a carei raza teritoriala acestia îsi au domiciliul fiscal sau sunt luati în evidenta fiscala, dupa caz.

- publicitate -

Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care îsi desfasoara activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a înfiintat, pe codul de identificare fiscala al acestuia, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului care le-a înfiintat.
Fisele fiscale se depun la organul fiscal competent, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii.

La organul fiscal nu se depun Fisele fiscale si în format hârtie. Angajatorii au obligatia sa înmâneze angajatului un exemplar al fisei fiscale, în format hârtie, semnat si stampilat conform legii. Pentru salariatii care înceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor în timpul anului, angajatorii le vor înmâna un exemplar al fisei fiscale o data cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe serverul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

Fisa fiscala pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de unitatea care a încheiat contractele de munca cu acestia.

Temei legal:
– OMEF nr. 2293/2007 pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, publicat în M.O. 866/18.12.2007
– art. 6 din OMFP nr. 233/2011
– Circulara MFP nr. 805188/18.02.2011
– art. 94 alin. (10) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

sursa: finantearges.ro 06-02-2012