Sistemul simplificat de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate pe 2011

203

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste, institutiile publice, asociatiile, alte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa conduca contabilitate in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale .

In baza prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitatii, prin OMFP 2239/2011 sa aprobat Sistemul simplificat de contabilitate. Prevederile OMFP 2239/2011 se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011.

In luna noiembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP), prin Directia de legislatie si reglementari contabile, a elaborat si publicat online pe mfinante.ro un ghid referitor la aplicarea in practica a reglementarilor contabile simplificate, aprobate prin OMFP 2239/2011 Reglementari contabile  simplificate.

Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde :
I. reglementarile contabile simplificate care se refera la :
– principiile contabile
– regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate,
– regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate,
– formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate,
– planul de conturi simplificat,
– continutul si functiunea conturilor contabile.
II. regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Reglementarile contabile simplificate se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane denumite entitati:
a) societatile comerciale:
– societatile in nume colectiv;
– societatile in comandita simpla;
– societatile pe actiuni – SA;
– societatile in comandita pe actiuni; si
– societatile cu raspundere limitata SRL.
b) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si care aplica, de asemenea, reglementarile contabile simplificate;
c) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si care aplica, de asemenea, reglementarile contabile simplificate;
d) subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, in conditiile prevazute in ordin.

Pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat :
● cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro
si
● totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

Încadrarea in aceste criterii se efectueaza :
► pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent,
► prin utilizarea utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate :
● pesoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
● persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
● societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
● persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private , precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
● subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private , precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei.

Persoanele nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar :
– fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate,
– fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009.

Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile mentionate mai sus ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate :
● utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare :
# planul de conturi simplificat
# tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
● intocmesc situatii financiare anuale simplificate care se compun din :
# bilant simplificat
# cont de profit si pierdere simplificat

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

- Publicitate -