Sari la conținut

ANAF: Ghid Fiscal pentru asociatiile de proprietari

În sprijinul contribuabililor Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a publicat online GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI (versiune 2011). Redam mai jos textul integral:

1.Înregistrarea fiscala

1.1.Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala
Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala.
În cazul asociatiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, codul de identificare fiscala va fi codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
În vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.
Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii, a asocierii.
Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaratiei de mentiuni, completand acelasi formular 010, dar bifand casuta corespunzatoare mentiunilor.

1.2.Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala
Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. În certificatul de inregistrare fiscala este inscris codul de identificare fiscala, ce va fi mentionat de asociatie in cadrul documentelor elaborate.
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.
La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia are obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

1.3.Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente
Asociatiile de proprietari au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

2.Conducerea evidentelor fiscale

În vederea stabilirii starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare. Evidentele sunt tinute in limba romana si in moneda nationala.
Asociatiile de proprietari au obligatia de a calcula si de a inregistra in evidente impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa.
Evidentele vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare.
Pentru exercitiul financiar in curs evidentele se pastreaza la domiciliul fiscal al contribuabililor.
În cazul in care evidentele contabile/fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.
Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege.
Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.
Organul fiscal poate lua in considerare orice evidente relevante pentru impunere tinute de contribuabil.

3.Îndeplinirea obligatiilor fiscale

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari, se disting urmatoarele situatii:

3.1.Asociatia are angajati cu contract de munca

Obligatiile asociatiei constau in:

· Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre asociatie.
Impozitul lunar se determina astfel:

· pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
-deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
-cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
-contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
· pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, in cazul indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi);
Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

· Acordarea deducerilor personale la functia de baza
Deducerea personala se acorda la functia de baza, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si sunt stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:
a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

ATENTIE! Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
♦Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
♦Indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi;

· Gestionarea fiselor fiscale
Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.
Formularul 210 “Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Asociatia are obligatia sa completeze fisele fiscale, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita angajatului si organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

· Declararea obligatiilor privind impozitul pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii
Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, in care declara impozitul pe veniturile din salarii, contributiile sociale obligatorii calculate si retinute, precum si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1397/2010, formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania; depunerea in format electronic se face sub forma unui fisier PDF, conform anexei 1 la hotarare, care are atasat fisierul XML descris prin anexa 8 la hotarare.

ATENTIE: Pentru depunerea electronica a declaratiei, asociatia trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

· Plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii
Asociatia are obligatia de a calcula si de a retine lunar impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si de a le vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate.

3.2.Asociatia incheie contracte/ conventii potrivit Codului civil

NOTA: Veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, reprezinta venituri de natura profesionala, asupra carora se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.
Atentie! Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile mentionate anterior, in sensul ca persoanelor angajate cu contract/conventie de prestari servicii, conform Codului Civil, nu li se retine decat impozitul de 10 sau de 16%, dupa caz, fara plata contributiilor respective.

Obligatiile asociatiei difera in functie de urmatoarele situatii:

· Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
-asociatia are obligatia sa retina la sursa impozitul reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual, aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut, precum si contributia individuala de asigurari sociale si contributia pentru somaj.

NOTA: Persoanele fizice prestatoare de servicii, autorizate sa desfasoare activitati independente, si care obtin veniturile in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, respectiv retinerea de catre asociatie a unui impozit de 16%. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate, a formularului 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
-impozitul si contributiile retinute se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil” de la cap.I „Natura veniturilor”.

· Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, conform optiunii exercitate de catre aceasta, nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
-optiunea de impunere a venitului brut cu o cota de 16% aplicata la venitul brut se exercita in scris de catre persoana fizica respectiva, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract;
-impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre asociatie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut; impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
– se calculeaza si se retine contributia individuala de asigurari sociale si contributia pentru somaj.
– asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate, a formularului 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.
-impozitul si contributiile retinute se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, a formularului 205 “Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Alte venituri” de la cap.I – „Natura veniturilor”

ATENTIE! Activitatea prestata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, poate fi reconsiderata, de catre asociatia de proprietari, ca fiind o activitate dependenta, daca se indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.
În cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.
Veniturile obtinute de persoanele prestatoare de servicii in cadrul asociatiei de proprietari dintr-o activitate reconsiderata ca dependenta vor fi impozitate ca venituri salariale realizate in afara functiei de baza.

3.3. Asociatia angajeaza zilieri
În conditiile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, Asociatia de proprietari poate angaja zilieri, persoane fizice, cetateni romani sau straini, care desfasoara activitati necalificate de intretinere si curatenie, cu caracter ocazional.
Raportul dintre zilier si asociatie se stabileste fara incheierea unui contract de munca.
În aceasta situatie asociatia are urmatoarele obligatii:
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor, care se pastreaza la sediul asociatiei;
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii.
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
NOTA: Asociatia, in calitate de angajator al zilierului, va prezenta lunar pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul de munca unde isi are sediu un extras al Registrului de evidenta al zilierilor.
d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii, precum si cu privire la drepturile zilierului, in conditiile prevazute de lege. Instruirea are loc zilnic, inainte de inceperea activitatii;
e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita;
NOTA: Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si asociatie.
f) sa asigure, pe propria cheltuiala, echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier.
Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina asociatiei, respectiv virarea acestuia la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate.
Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneratia bruta.
Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, in care declara impozitul pe veniturile platite zilierilor.

NOTA: Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre asociatie.

NOTA: În situatia in care asociatia are relatii de colaborare cu persoane fizice, respectiv relatii cu experti contabili, tehnici, judiciari pentru intocmirea unor lucrari de expertiza, sau cu persoane fizice altele decat cele cu contract de munca, conventii/contracte civile de prestari servicii, zilieri, si pentru care are obligatia, potrivit legii, sa retina la sursa impozitul aferent veniturilor platite acestor persoane fizice, va completa si depune pentru impozitul retinut in astfel de cazuri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, formularul 100 “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.

3.4. Asociatia obtine venituri din activitati economice

Pot exista urmatoarele situatii:

· Daca veniturile urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, atunci asociatia este scutita de la plata impozitului pe profit;

· Daca aceste venituri nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei ii revin urmatoarele obligatii :
-calculul si plata trimestriala a impozitului pe profit realizat, conform evidentelor, in cota de 16%;
-depunerea, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.

ATENTIE! Începand cu anul 2012, urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent si a indicelui de inflatie.

-depunerea, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, a “Declaratiei privind impozitul pe profit”- formular 101;
-plata, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, a impozitului pe profit anual.

Sanctiuni
Se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 5.000 lei:
-nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
-neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege;
-neindeplinirea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documentele emise;
-nerespectarea obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale.

4.Obligatii declarative ale personalului angajat in cadrul asociatiilor de proprietari

Nu au obligatii declarative persoanele fizice care, in cadrul asociatiilor de proprietari, obtin:
– venituri din salarii;
– venituri asimilate salariilor;
– venituri in baza conventiilor/contractelor civile incheiate potrivit Codului Civil, in care s-a optat pentru impozitarea cu o cota de 16% aplicata la venitul brut;
– venituri ca zilieri.

Pentru veniturile obtinute in baza conventiilor/contractelor civile incheiate potrivit Codului Civil, la care s-a retinut impozit cu titlu anticipat in cota de 10% aplicata la venitul brut, precum si pentru veniturile la care, potrivit Codului fiscal, impozitul retinut la sursa de catre platitorii veniturilor respective nu este impozit final, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice beneficiare ale veniturilor mentionate formularul 200-“Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, pana la data de 15 mai inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

ATENTIE! Persoanele fizice care obtin venituri de la asociatiile de proprietari in baza conventiilor/contractelor civile incheiate potrivit Codului civil, indiferent de modul de impozitare, respectiv cu 10% ca impozit anticipat sau cu 16% ca impozit final, au obligatia achitarii personal, trimestrial, la Casele teritoriale de asigurari de sanatate, a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate aferenta venitului obtinut.

NOTA: Modelul si continutul tuturor formularelor/declaratiilor mentionate in cuprinsul ghidului si/sau aplicatiile informatice ale acestora se gasesc pe pagina de internet a ANAF la adresa :
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare
sau www.anaf.ro/declaratii electronice.

NOTA: Se anexeaza un tabel centralizator cuprinzand contributiile sociale obligatorii datorate de catre asociatiile de proprietari si/sau de angajatii acestora.

Index legislativ
– Legea nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
– Hotararea Guvernului nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
– Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
– Ordonanta Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
– Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/ 2008
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Pentru informatii suplimentare puteti apela/ accesa:
-Administratiile finantelor publice teritoriale- serviciile (birourile) metodologie si asistenta pentru contribuabili;
-Biroul central de asistenta a contribuabililor – tel.031.40.39.160;
-Portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version