ORDINUL nr. 163/2012 din 09 Februarie 2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
2012-02-17 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 120 din 17 Februarie 2012

ORDINUL nr. 163/2012 din 09 Februarie 2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

- Publicitate -

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, ale art. 1 alin (2) lit. c) si art. 7 alin (4) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. –
Se aproba modelul deciziei de anulare a penalitatilor de intarziere, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. –
Se aproba modelul deciziei de reducere a penalitatilor de intarziere, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. –
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 9 februarie 2012.
Nr. 163.
ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia de specialitate ………………………..
Nr. ……………….
– model –
DECIZIE
de anulare a penalitatilor de intarziere
Datele de identificare ale operatorului economic
Denumirea ……………………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………
Codul de identificare fiscala ……………………………………
In temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
avand in vedere Cererea nr. ……………… din data de …………………, inregistrata la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu nr. …………………… din data de ………………………..,
luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,
se emite urmatoarea decizie:
Se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, in suma totala de ……………. lei, reprezentand:

– lei –
Nr.
crt. Denumirea obligatiei fiscale Anularea a 50% din majorarile de intarziere Anularea penalitatilor de intarziere
0 1 2 3
1.
2.

Total general:

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere prealabila in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
Plangerea prealabila se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care a emis prezenta decizie.
Data emiterii:
Directorul Directiei de specialitate
din cadrul Ministerului Finantelor Publice,
Numele si prenumele ……………………..
Semnatura si stampila …………………….

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia de specialitate ……………………..
Nr. ………………..
– model –
DECIZIE
de reducere a penalitatilor de intarziere
Datele de identificare ale operatorului economic
Denumirea ………………………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………….
Codul de identificare fiscala …………………………………..
In temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
avand in vedere Cererea nr. …………………. din data de …………………., inregistrata la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu nr. ………………….. din data de …………………………..,
luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,
se emite urmatoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitatile de intarziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, in suma totala de …………….. lei, reprezentand:

– lei –
Nr.
crt. Denumirea obligatiei fiscale Reducerea cu 50% a unei cote de 50%
din majorarile de intarziere Reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere
0 1 2 3
1.
2.

Total general:

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere prealabila in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
Plangerea prealabila se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care a emis prezenta decizie.
Data emiterii:
Directorul Directiei de specialitate
din cadrul Ministerului Finantelor Publice,
Numele si prenumele ……………………..
Semnatura si stampila …………………….

- Publicitate -