Ghid fiscal pentru PFA (norme de venit)

5925

GENERALITATI
Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice trebuie sa fie inregistrata si autorizata.

Accesul la desfasurarea activitatilor economice, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii, regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice precum si al intreprinderilor individuale si familiale este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Impozitarea (taxarea) veniturilor realizate de persoanele fizice din desfasurarea de activitati economice este reglementata de Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor Codului Fiscal, constituie venituri din activitati independente:
– veniturile comerciale,
– venituri din profesii libere,
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala (drepturi de autor), realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Prin venituri comerciale se inteleg veniturile din fapte de comert:
-activitati de productie;
-activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;
-organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea;
-activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul;
-vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;
-activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;
-transport de bunuri si de persoane;
-alte fapte de comert definite in Codul Comercial.

Regula generala pentru impunerea veniturilor din activitati independente este sistemul real, care presupune organizarea contabilitatii in partida simpla. Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt aprobate prin ORDINUL nr. 1040/2004.
Astfel, venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Prin exceptie de la regula generala de impunere in sistem real, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente pot fi impusi si la norma de venit.
Impunerea veniturilor pe baza normelor de venit reprezinta o metoda forfetara de impunere a unor venituri prestabilite obtinute din activitati independente.
Indiferent de cuantumul veniturilor obtinute efectiv, impozitul se plateste conform normelor de venit stabilite in anul curent, pentru anul urmator.
Nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit este stabilit prin OMFP 2875/2011, iar nivelul nomelor de venit si publicarea acestora pentru aducerea la cunostinta contribuabililor se realizeaza de directiile generale ale finantelor publice teritoriale. Nivelul normelor de venit se stabilesc anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in partida simpla pentru activitatea respectiva.

IMPUNEREA LA NORMA DE VENIT
Conditii de desfasurare a activitatii pentru impunerea la norma de venit:
– activitatea sa se desfasoare individual, fara salariati;
– activitatea sa fie cuprinsa in Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat prin OMFP nr. 2875/2011;
– contribuabilul sa fie autorizat pentru desfasurarea activitatii respective conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ca persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala.

Înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului
Persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati economice independente au obligatia sa se prezinte la oficiul registrului comertului din judetul in a carui raza teritoriala au domiciliul, pentru autorizarea acestor activitati, sub una din cele doua forme: persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale.
Contribuabilii au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii inainte de inceperea activitatii economice.
Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale:
– carte de identitate sau pasaport, fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;
– document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. – copie legalizata;
– declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
– fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;
– fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul.
Atentie! Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: – diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant; – certificatul de calificare profesional sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia; – certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar; – carnetul de munca al solicitantului; – declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale; – atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; – atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

OBLIGATII FISCALE
Declararea optiunii si plata impozitului
Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului este documentul care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.
Dupa obtinerea certificatului, contribuabilul se va prezenta in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul are domiciliul, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru completarea si depunerea formularului 220 – „Declaratie privind venitul estimat”.
Prin completarea formularului 220, se opteaza pentru impunerea veniturilor din activitati independente in sistem real sau la norma de venit.
Dupa completarea formularului 220 si marcarea/ bifarea optiunii pentru impunerea veniturilor realizate la norma de venit, unitatea fiscala teritoriala va emite formularul 260 – „Decizie de impunere pentru plati anticipate”, cu titlu de impozit, in care sunt stabilite platile anticipate pentru fiecare trimestru din anul in care se realizeaza aceste venituri, plata efectuandu-se in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Contribuabilii impusi la norma de venit care au desfasurat activitate tot anul anterior nu depun Declaratia de impunere.
Exceptie! Contribuabilii care au inceput activitatea la sfarsitul anului anterior si au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, au obligatia sa depuna „Declaratia de impunere”, formular 200 la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate – CASS
Pentru veniturile din activitati independente, contribuabilii au obligatia sa vireze trimestrial la casele de asigurari de sanatate judetene, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, contributia de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% datorata de angajat, cota aplicata la venitul net, reprezentat de norma de venit aferenta trimestrului respectiv.
În cazul persoanelor care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota de 5,5% se va aplica la veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusa.
Aceasta contributie se plateste de persoana care le realizeaza.
Important! Contribuabilii impusi la norma de venit care sunt si pensionari, indiferent de faptul ca platesc sau nu contributie pentru veniturile realizate din pensie, au obligatia sa plateasca cota de 5,5% pentru veniturile din activitati independente.

Contributia individuala de asigurari sociale – CAS
În termen de 30 de zile de la realizarea veniturilor, contribuabilii au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii o declaratie de asigurare pentru plata contributiei de asigurari sociale.
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale o constituie venitul lunar inscris in declaratia de asigurare.
Plata contributiei se face lunar pe baza calculului efectuat si comunicat de casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta.

Alte precizari
La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfasurarii activitatii.
Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati.
În cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit si o alta activitate pentru care venitul net se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla.
Contribuabilii sunt obligati sa detina documente privind provenienta bunurilor comercializate prevazute in Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1. 040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3. 512/2008 privind documentele financiar-contabile.
Aceasta categorie de contribuabili nu are obligatia de a intocmi Registrul jurnal de incasari si plati si Registru inventar.

Obligatii privind TVA
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente impuse la norma de venit pot intra sub incidenta prevederilor din Codul Fiscal referitoare la TVA si in consecinta pot avea obligatii in calitate de platitori de TVA.

Conform prevederilor Codului Fiscal, este persoana impozabila din punct de vedere al TVA, persoana care desfasoara de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice (respectiv activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole etc. ).
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati economice sunt scutiti de plata TVA-ului pana la plafonul de 119.000 lei (35.000 euro la cursul de la data aderarii la UE, 1 euro – 3,3817 lei). Pentru anual 2012, este posibil ca plafonul sa fie majorat la 220.000 lei.
Depasirea acestui plafon presupune obligatia inregistrarii acestora ca platitori de TVA la organul fiscal pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea.
Pentru a urmari realizarea plafonului, contribuabilii trebuie sa conduca evidenta bunurilor achizitionate si a celor livrate prin intocmirea Jurnalului pentru cumparari si a Jurnalului pentru vanzari, obligatie prevazuta la pct. 62, alin. 1 din HG nr. 44/2003, norma data in aplicarea art. 152 din Codul Fiscal.
În termen de 10 zile din luna urmatoare celei in care s-a depasit plafonul, contribuabilul are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA.
Ulterior inregistrarii ca platitor de TVA contribuabilul trebuie sa respecte prevederile Titlului VI – Taxa pe valoarea adaugata – din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
De asemenea, cand intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri inainte de a se fi inregistrat ca platitor de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, iar valoarea achizitiei depaseste 10.000 euro trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, sa plateasca TVA si sa depuna Decontul special de TVA, formular 301.
Contribuabilii sunt obligati sa se inregistreze ca platitori de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, si in cazul in care presteaza sau achizitioneaza servicii intracomunitare conform art. 133 alin. 2 din Codul Fiscal.
Important! Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul Fiscal, au obligatia sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari inainte de a efectua livrari/achizitii intracomunitare de bunuri respectiv prestari/achizitii de servicii intracomunitare.

Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
În baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii au obligatia folosirii aparatelor de marcat electronice fiscale.
Sunt exceptate de la aceasta obligatie, activitatil prevazute la art. 2 din OUG 28/199, dintre care mentionam:
· comertul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de catre producatorii agricoli individuali detinatori de autorizatie in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate;
· serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;
· comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;
· serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
· efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
· vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati.

Schimbarea sistemului de impunere
Contribuabilii care au realizat in anul anterior venituri din activitati independente si au fost impusi la norma de venit si care solicita organelor fiscale schimbarea sistemului de impunere de la norma de venit in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat, formular 220, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, bifand optiunea de impunere in sistem real.
Aceasta optiune ramane valabila doi ani.
Important! Pentru contribuabilii care au optat sa fie impusi pe baza de norma de venit si care anterior au fost impusi in sistem real si au avut investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit.
Veniturile realizate din valorificarea investitiilor respective sau trecerea lor in patrimoniul personal in cursul perioadei de desfasurare a activitatii sau in caz de incetare a activitatii majoreaza norma de venit proportional cu valoarea amortizata in perioada impunerii in sistem real.
În cazul contribuabilului impus pe baza de norma de venit, care pe perioada anterioara a avut impunere in sistem real si a efectuat investitii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora in patrimoniul personal ca urmare a incetarii activitatii vor majora norma de venit.

Corectarea normelor de venit
În cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se au in vedere urmatoarele criterii: · vadul comercial si clientela; · varsta contribuabililor; · timpul afectat desfasurarii activitatii; · starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;  · daca activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat; daca realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse se realizeaza cu material propriu sau al clientului; · daca foloseste masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forte motrice; · alte criterii specifice.
Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei.
Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.
Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii respectiv perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.
Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.
Contribuabilii care, in cursul anului fiscal, nu mai indeplinesc conditiile de impunere pe baza de norma de venit vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

Întreruperea activitatii
Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor.
În situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale sunt obligate sa se prezinte la Oficiul Registrului Comertului pentru depunerea unei cereri in acest sens.
Dupa obtinerea dovezii de suspendare sau de incetare a activitatii, contribuabilii se vor prezenta in termen de 5 zile, la organele fiscale in a carei raza teritoriala au domiciliul, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru instiintare si depunerea formularul 220 completat cu veniturile si cheltuielile realizate pana la momentul incetarii sau intreruperii activitatii.

Baza legala:
Titlul III – Impozit pe venit si Titlul VI – Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale ;
Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in onformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Publicitate -