OpANAF 144/2012 – Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaraţiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii

164

ORDINUL nr. 144/2012 din 10 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
2012-02-29 – Publicat in Monitorul oficial nr. 137 din 29 Februarie 2012

ORDINUL nr. 144/2012 din 10 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

Avand in vedere prevederile art. 84, art. 120 alin. (2) si (3) si art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

Bucuresti, 10 februarie 2012.
Nr. 144.

ANEXA
PROCEDURA de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

I. Dispozitii generale

1.1. Prezenta procedura de indreptare a erorilor se aplica in situatia in care contribuabilul corecteaza declaratiile fiscale conform prevederilor art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, prin depunerea la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale a declaratiilor fiscale rectificative cu suplimentarea/diminuarea obligatiei fiscale initial declarate.

1.2. Compartimentul gestiune registrul contribuabili si declaratii fiscale din cadrul organului fiscal primeste declaratiile fiscale rectificative si le inregistreaza in aplicatia informatica DECIMP.

1.3. Dupa prelucrare, compartimentul gestiune registrul contribuabili si declaratii fiscale transmite declaratiile rectificative compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori, pe baza Notei de corectie in cazul declaratiilor rectificative cu suplimentare/diminuare de obligatii fiscale, prevazuta de reglementarile legale privind organizarea evidentei pe platitori.

1.4. Ca urmare a depunerii de catre contribuabili a declaratiilor rectificative prin care se indreapta erorile din declaratiile fiscale initiale, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori efectueaza corectarea evidentei fiscale.

1.5. Compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori verifica in evidentele fiscale inregistrarea sumelor rezultate in urma prelucrarii titlurilor de creanta mentionate la pct. 1.1.

II. Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale ca urmare a depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala

2.1. În situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala, dobanzile si penalitatile de intarziere se datoreaza numai pentru suma rezultata dupa corectare sau modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

2.2. În vederea stabilirii obligatiilor fiscale accesorii datorate pana la data stingerii inclusiv, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, in sistem informatic, a stingerilor pentru obligatia fiscala rectificata astfel cum a fost diminuata, cu platile efectuate.

2.3. Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii obligatiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizarii stingerilor se individualizeaza de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, decizie ce constituie titlu de creanta.

2.4. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in doua exemplare si este insotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata in urma reanalizarii si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.

2.5. Decizia prevazuta la pct. 2.4 se comunica de catre organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.6. În situatia in care, dupa indreptarea erorilor si efectuarea operatiunii de corectie in evidenta fiscala, rezulta sume achitate in plus aferente obligatiei fiscale rectificate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori poate constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obligatii fiscale neachitate, dupa cum urmeaza:

a) pentru obligatiile fiscale nascute anterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaratiei fiscale rectificative, conform prevederilor art. 116 alin. (5) lit. e) din Codul de procedura fiscala;

b) pentru obligatiile fiscale nascute ulterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligatie fiscala, scadenta acesteia, conform prevederilor art. 116 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

III. Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale ca urmare a depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala

3.1. În situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala, obligatiile fiscale accesorii se datoreaza si se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevazuta de lege.

3.2. În vederea stabilirii obligatiilor fiscale accesorii datorate pana la data stingerii inclusiv, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, in sistem informatic, a stingerii obligatiilor fiscale, astfel cum au fost suplimentate.

3.3. Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii acestora se individualizeaza in Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

3.4. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in doua exemplare si este insotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata in urma reanalizarii si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.

3.5. Decizia prevazuta la pct. 3.4 se comunica de catre organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

3.6. Pentru obligatiile fiscale de plata cuprinse in decizia prevazuta la pct. 3.4, termenul de plata este cel stabilit potrivit art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

ANEXA la procedura

DECIZIE DE IMPUNERE privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala 1) ……….

Str. ………. nr. ………., localitatea ……….

I. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului: ………. cod de identificare fiscala 2) : ………., domiciliul fiscal: localitatea ………. str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., judetul/sectorul ……….

II. Datele privind creanta fiscala

II.1. Obligatii fiscale stabilite in urma corectiilor

Nr. crt. Denumirea obligatiilor bugetare

(impozit, taxa, contributie)

Categoria obligatiilor fiscale accesorii 3) Perioada de raportare a obligatiei corectate Obligatie inregistrata eronat Obligatie corectata Diferente in plus Diferente in minus

II.2. Motivele de fapt

II.3. Motivele de drept

Act normativ: ………., articol: ………. paragraf: ………., punct: ………., litera: ………., alineat: ……….

III. Termenul de plata

Diferentele de obligatii fiscale accesorii aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, stabilite (in plus) in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, se platesc in functie de data comunicarii prezentei decizii, conform art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

– pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii prezentei decizii este cuprinsa in intervalul 1–15 din luna;

– pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii prezentei decizii este cuprinsa in intervalul 16–31 din luna.

Diferentele de obligatii fiscale accesorii aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, stabilite (in plus), diminueaza obligatiile fiscale accesorii comunicate anterior prin 4) :

……….

IV. Dispozitii finale

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul de solutionare competent, in conformitate cu art. 209 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei decizii, sub sanctiunea decaderii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta care devine executoriu in conditiile legii.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….
1)

Se va mentiona denumirea organului fiscal emitent al prezentei decizii.

2)

Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3)

Se va preciza categoria de obligatii fiscale accesorii, respectiv dobanda sau penalitate de intarziere, dupa caz.

4)

Se vor mentiona actele administrative ce au fost comunicate contribuabilului, care se modifica drept urmare a indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

- Publicitate -