Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA si reinregistrarea persoanelor impozabile

239

Incepand cu 01 ianuarie 2012, potrivit prevederilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG 125/2011, organele fiscale competente anuleaza din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

1) daca este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1* din Codul de procedura fiscala (OG 92/2003), de la data declararii ca inactiva;
* Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

2) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

3) [01.01.2012 – introdus prin OUG 125/2011] daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz), de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

4) [01.01.2012 – introdus prin OUG 125/2011]  daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de TVA dar nu este in situatia prevazuta la pct.1) sau 2), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

5) [01.01.2012 – introdus prin OUG 125/2011] daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic;

6) daca persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA; Pentru aceasta situatie anularea inregistrarii in scopuri de TVA se poate realiza si la solicitarea persoanei impozabile.

Pentru situatiile prevazute la pct. 1) si 2), dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, organele fiscale competente inregistreaza din oficiu persoanele impozabile in scopuri de TVA, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii.

Pentru situatiile prevazute la pct. 3) , 4) si 5) organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile astfel :
– In situatia prevazuta la pct. 3) daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA;
– In situatia prevazuta la pct. 4) de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:
— prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
— prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
Important!!! Dupa prima abatere prevazuta la pct. 4), persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA, daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege, numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. În cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.
– In situatia prevazuta la pct. 5) pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA.
Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.
Important!!! În situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

Important!!! Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute la punctele 1) , 2) , 3) , 4) si 5) nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3) din Codul fiscal, respectiv :
– Contribuabilii declarati inactivi conform art. 78^1 din Codul de procedura fiscala (OG 92/2003), care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de Codul fiscal, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva.
Atentie !!! Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.
– Contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform punctelor 2) – 5) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.
Atentie !!! Incepand cu 01 iulie 2012, beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform punctelor 2) – 5) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

- Publicitate -