Verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit (situatia fiscala personala)

214

Prevederi generale
Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de Titlul III din Codul Fiscal.
Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.
Verificarea consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala a contribuabilului. Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.
În situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate:
– metoda sursei si cheltuirii fondului care consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii;
– metoda fluxurilor de trezorerie, care consta in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;
– metoda patrimoniului, prin determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.

Locul desfasurarii verificarii
Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificarii, la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta. Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza impozabila.

Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale
Structura competenta din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intreg teritoriu al tarii este Directia verificari fiscale. Pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, a verificarii fiscale si a reverificarii persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, competenta revine Directiei generale a finantelor publice judetene in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate. În cazul persoanelor fizice al caror domiciliu fiscal se afla pe raza municipiului Bucuresti competenta revine administratiei finantelor publice a sectorului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Baza legala:
– art. 109^1 – 109^4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
OpANAF nr.3.294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale, modificat prin OpANAF nr. 283/2012 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 09.03.2012.

- Publicitate -