ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2004-06-16 – Versiune initiala:  OMFP-1040-2004-contabilitate-PFA-partida-simpla-Vinitiala.pdf
2004-06-16 – Abroga:  ORDINUL nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare
2004-06-16 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 642 din 16 iulie 2004

ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [versiune initiala, text legal in vigoare, stare act la 26-03-2012]

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si ale art. 49 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2003.

- publicitate -

p. Ministrul finantelor publice,  Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Bucuresti, 8 iulie 2004.
Nr. 1.040.

NORME METODOLOGICE privind organizarea si conducerea evidentei contabile  în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

I. Sfera de aplicare
1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati, potrivit prevederilor art. 49 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumita în continuare lege, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila în partida simpla.
2. Un contribuabil care obtine venituri dintr-o activitate agricola, prevazuta la art. 75 din lege, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din evidenta contabila în partida simpla, potrivit art. 49 din lege.
Prin exceptie de la prevederile art. 66 alin. (1) si (2) din lege, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila în partida simpla.
3.1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza normelor de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala pot sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 49 din lege.
3.2. Pentru contribuabilii care îndeplinesc cumulativ conditiile:
– realizeaza venituri din activitati independente numai în baza conventiei/contractului civil pentru care platitorul de venit a calculat, retinut si virat impozitul reprezentând plati anticipate în cota de 10% asupra venitului brut,
– îsi pot îndeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit, reglementarile privind conducerea evidentei contabile în partida simpla sunt optionale.
Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin în limita termenului de prescriptie prevazut de lege.

II. Organizarea evidentei contabile în partida simpla
A. Dispozitii generale
4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevazute în prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, în functie de elementele specifice activitatii desfasurate.
5. Pentru determinarea veniturilor, în functie de natura activitatii, de frecventa încasarilor/platilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.
6. În functie de necesitati contribuabilii pot utiliza si alte formulare stabilite prin norme metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila.
7. Contribuabilii vor folosi si alte formulare prevazute în mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice (exploatarea masei lemnoase, prestarile de servicii cu caracter international, jocurile de noroc etc).
8. În cazul utilizarii modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate în conformitate cu prezentele norme metodologice. În aceasta situatie elementele referitoare la conturi, debite, credite, semnaturile de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare nu se completeaza.
9. În conditiile utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevazute de normele legale.
10. Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în conditiile prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotarârea Guvernului nr. 831/1997.
B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile
11. Evidenta contabila în partida simpla se va conduce în conformitate cu prezentele norme metodologice.
12. În conformitate cu prevederile legale evidenta contabila în partida simpla se tine în limba româna si în moneda nationala.
13. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la baza înregistrarilor în evidenta contabila în partida simpla, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
14. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute în structura formularelor aprobate:
– denumirea documentului;
– numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa;
– numarul documentului si data întocmirii acestuia;
– mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (când este cazul);
– continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, si temeiul legal al efectuarii ei;
– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
– numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii;
– alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor în documente justificative.
15. Documentele care stau la baza înregistrarilor în evidenta contabila în partida simpla pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizeaza toate informatiile prevazute în normele legale în vigoare.
16. Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în evidenta contabila în partida simpla numai în cazurile în care se face dovada intrarii în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A), dupa caz, si a platii acestora pe baza de Dispozitie de plata-încasare catre casierie (cod 14-4-4).
În cazul în care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norma de venit, pentru a fi înregistrate în evidenta contabila în partida simpla a contribuabililor prevazuti la pct. 1, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, întocmite în acest scop în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, si Dispozitie de plata-încasare catre casierie (cod 14-4-4).
17. Documentele contabile – jurnale, fise etc. – servesc la prelucrarea, centralizarea si înregistrarea în evidenta contabila în partida simpla a operatiunilor consemnate în documentele justificative.
18. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta, la masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
19. În documentele justificative si în cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere între operatiunile înscrise în acestea.
Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a întocmit documentul justificativ, mentionându-se si data efectuarii operatiunii de corectare.
In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramâne în carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la începutul activitatii; cel putin o data pe an; la încetarea activitatii, precum si în alte situatii prevazute de lege.
Inventarierea se face în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
20. Registrul-jurnal de încasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.
Modelele si normele de întocmire si de utilizare ale Registrului-jurnal de încasari si plati si ale Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.
C. Reconstituirea documentelor justificative si financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
21. Operatiunile privind evidenta si gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale si banesti si a altor valori ale contribuabililor se considera valabile numai daca sunt justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
22. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile si justificative, contribuabilul va lua masuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 de zile de la constatare.
23. Contribuabilul care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative ori financiar-contabile are obligatia sa încheie un proces-verbal care sa cuprinda:
– datele de identificare a documentului disparut;
– numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului;
– data si împrejurarile în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Persoana responsabila este obligata ca o data cu semnarea procesului-verbal sa dea o declaratie scrisa asupra împrejurarilor în care a disparut documentul respectiv.
Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune sunt încunostintate imediat organele de urmarire penala.
24. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, întocmit separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate în legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:
– sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
– dovada sesizarii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei vinovate, dupa caz;
– copie de pe documentul reconstituit;
– procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
– declaratia persoanei responsabile.
25. În cazul în care documentul disparut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face de contribuabilul care a emis documentul, la cererea scrisa a contribuabilului care a cerut documentul. În acest caz unitatea emitenta va trimite contribuabilului care a primit documentul, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
26. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu si vizibil mentiunea „Reconstituit”, cu specificarea numarului si a datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legala pentru efectuarea înregistrarilor în evidenta contabila în partida simpla.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în evidenta contabila în partida simpla. În acest caz vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale.
27. Gasirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anuleaza eventualele sanctiuni disciplinare sau penale, însa poate constitui motiv de revizuire a acestora, în conditiile legii.
Pentru pagubele generate de disparitia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea si gasirea acestora.
În cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui proces-verbal împreuna cu care se ataseaza la dosarul de reconstituire.
28. Formularele cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare, pierdute sau sustrase, se declara nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, dupa sesizarea organelor de drept.
D. Arhivarea si pastrarea documentelor justificative si financiar-contabile
29. Contribuabilii au obligatia sa pastreze în arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum si documentele justificative, care stau la baza înregistrarii în evidenta contabila în partida simpla.
30. Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de încasari si plati, a Registrului-inventar, precum si a documentelor justificative si financiar-contabile este de 10 ani, cu începere de la data încheierii anului fiscal în cursul caruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
31. În cazul încetarii activitatii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului în conformitate cu dispozitiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, daca legea nu dispune altfel.
32. Arhivarea documentelor justificative si financiar-contabile se face, de asemenea, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale:
– documentele se grupeaza în dosare, numerotate, snuruite si parafate;
– gruparea documentelor în dosare se face cronologic si sistematic, în cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea;
– dosarele continând documente se pastreaza în spatii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
– evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul unui registru de evidenta curenta, în care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor financiar-contabile intrate în arhiva, precum si miscarea acestora în decursul timpului.
E. Norme privind înregistrarea veniturilor
33. Evidenta contabila în partida simpla a veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:
a) venituri din activitati care constituie fapte de comert;
b) venituri din profesii libere;
c) alte venituri.
Pentru asociatiile fara personalitate juridica evidenta contabila în partida simpla a veniturilor se va tine în mod distinct.
34. Evidenta contabila în partida simpla a operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala, cât si în valuta, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.
35. În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrainare.
În cazul în care asociatiile îsi înceteaza activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze în mod individual, bunurile din patrimoniul asociatiei trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în Registrul-inventar al acestora si se amortizeaza în continuare, se consuma sau se vând, dupa caz.
În toate cazurile de înstrainare este necesara evaluarea bunului, care se poate face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.
În cazul încetarii definitive a activitatii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc), precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse în venitul brut.
36. Stabilirea venitului net obtinut sau a pierderii înregistrate în cadrul asocierii se determina pe fiecare contract de asociere.
37. Pentru înregistrarea veniturilor din activitati independente contribuabilii vor utiliza, în functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, formularele cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare, prevazute în prezentele norme metodologice, dupa caz:
– Chitanta (cod 14-4-1);
– Factura (cod 14-4-10/aA) si Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
– Bon de comanda-chitanta (cod 14-4-11/a si cod 14-4-11);
– Fisa de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);
– Monetar (cod 14-50-61);
– Extras din borderoul de plati din data de …….(cod 14-4-20).
Modelele si normele de întocmire si de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.
38. Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada în care au fost efectuate prestatiile.
Pentru fiecare tip de activitate desfasurata se va întocmi Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologica.
Contribuabilii care desfasoara activitati de:
– comert angro vor întocmi pentru livrarile efectuate formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A);
– comert cu amanuntul vor întocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61), în conditiile în care nu se utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale;
– productie vor întocmi pentru livrarea productiei formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A) si/sau Chitanta (cod 14-4-1), dupa caz.
Contribuabilii care desfasoara urmatoarele activitati:
– organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc);
– activitati al caror scop este facilitarea încheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignatie sau mandat comercial);
– activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;
– transport de bunuri si de persoane;
– alte activitati cuprinse în Codul comercial, precum si pentru veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pot întocmi, în functie de natura activitatii, de frecventa încasarii sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A), Chitanta (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
În relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele încasate atât pe baza de chitanta, bon fiscal etc., cât si prin banca, sa întocmeasca factura.
În relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele încasate prin banca, sa întocmeasca factura.
Platitorii de taxa pe valoarea adaugata vor întocmi facturi fiscale în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
39. Platile lunare efectuate de societatile comerciale (de asigurare si reasigurare etc.) catre persoane fizice, reprezentând contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere în baza unui contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe baza Borderoului de plati din data de …..(cod 14-4-20), care va cuprinde în mod obligatoriu si urmatoarele informatii:
– numele si prenumele beneficiarului de venit;
– codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;
– venitul brut la care se aplica cota de impozit de 10% sau 15%;
– alte contributii obligatorii retinute în momentul platii de catre platitorul de venituri, dupa caz;
– impozitul pe venit retinut prin stopaj la sursa;
– suma achitata;
– semnatura beneficiarului de venit.
40. Totalurile lunare din Fisa pentru operatiuni diverse se vor înregistra în Jurnalul privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activitati. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operatiuni diverse reprezinta venitul contribuabilului.
In cazul contribuabililor care realizeaza venituri dintr-o singura activitate, totalul veniturilor se regaseste în Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe rândul „Total”, nemaifiind necesara deschiderea Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).
Contribuabilii care încaseaza în numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai în Registrul-jurnal de încasari si plati, nemaifiind obligatorie întocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse.
41. In cazul contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzatoare ale Jurnalului pentru vânzari (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie întocmirea Fisei pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse pentru veniturile realizate (cod 14-6-17/c).
42. In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, înregistrarea veniturilor se face în baza Raportului fiscal de închidere zilnica si a Registrului special, întocmit în conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
F. Norme privind evidentierea cheltuielilor
43. Conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) sa fie efectuate în cadrul activitatilor desfasurate în scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
b) sa fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul caruia au fost platite;
c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute în titlul II din Codul fiscal;
d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
– active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
– activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate în desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
– boli profesionale, risc profesional si accidente de munca;
– persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din Codul fiscal, cu conditia impozitarii sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.
Evidenta contabila în partida simpla a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, în functie de natura lor, astfel:
a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activitatii, cum sunt:
– cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
– cheltuielile cu lucrari executate si servicii prestate de terti;
– cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru terti;
– chiria pentru spatiul în care se desfasoara activitatea, pentru utilaje si pentru alte instalatii închiriate, utilizate în desfasurarea activitatii, în baza unui contract de închiriere;
– dobânzile aferente creditelor bancare;
– cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
– cheltuielile cu primele de asigurare;
– cheltuielile cu reclama si publicitatea;
– cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
– cheltuielile cu energia si apa;
– cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
– cheltuielile de delegare, detasare si deplasare;
– cheltuielile de personal;
– cheltuielile cu impozite si taxe, altele decât impozitul pe venit;
– cheltuielile reprezentând contributiile pentru asigurarile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii;
– cheltuielile reprezentând contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
b) cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul;
c) cheltuielile de protocol;
d) cheltuielile cu amortizarea fiscala;
e) în cazul utilizarii bunurilor cu folosinta mixta (pentru afacere si în scop personal), cheltuiala deductibila se determina, dupa caz, proportional cu:
– numarul de kilometri parcursi în interes de afacere;
– numarul de metri patrati folositi în interes de afacere;
– numarul de unitati de masura specifice în alte cazuri; si
f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementarilor în vigoare privind impozitul pe venit.
44. Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;
c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
d) cheltuielile sociale, în limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pâna la 2% la fondul de salarii realizat anual;
e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevazute de actele normative în materie;
f) cheltuielile reprezentând tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contributiile efectuate în numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, în conformitate cu legislatia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoana;
h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, în limita stabilita potrivit legii;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cât si în scopul personal al contribuabilului sau asociatilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
j) cheltuielile reprezentând contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii;
k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice si juridice utilizate în desfasurarea activitatii, pe baza contractului încheiat între parti, în limita nivelului dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.
45. Angajatorii au obligatia sa întocmeasca, pentru salariatii cu contract individual de munca, dupa caz, Fisa fiscala 1 (pentru venituri din salarii la functia de baza – FF 1), respectiv Fisa fiscala 2 (pentru venituri, altele decât cele de la functia de baza – FF 2).
In vederea completarii fiselor fiscale 1 si 2 si stabilirii drepturilor banesti ale persoanelor angajate, angajatorul va întocmi statul de salarii.
46. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va înregistra în Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.
Contribuabilii pot întocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.
Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasari si plati, nemaifiind obligatorie întocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fisa pentru operatiuni diverse.
47. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din Fisa pentru operatiuni diverse se va calcula cota care este deductibila si numai aceasta se va înregistra în Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.
G. Calculul venitului net
48. Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în natura din desfasurarea activitatii;
b) veniturile sub forma de dobânzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate în legatura cu o activitate independenta;
c) câstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa încetarea definitiva a activitatii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute în legatura cu o activitate independenta.
Nu constituie venit brut si nu se înregistreaza în Registrul-jurnal de încasari si plati sumele încasate, cum sunt:
– aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natura facute la începerea unei activitati ori în cursul desfasurarii acesteia;
– sumele primite sub forma de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;
– sumele primite ca despagubiri;
– sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
Pentru aceste categorii de operatiuni fie se deschid fise pentru operatiuni diverse distincte, fie se întocmesc situatii cu ajutorul documentelor cumulative care sa reflecte situatia acestor sume.
Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii veniturilor si care sunt platite în cursul unui an fiscal.
49. Înregistrarea în evidenta contabila în partida simpla a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz.
Creantele, respectiv facturile emise si neîncasate, precum si obligatiile stabilite conform legii si neonorate se înregistreaza la valoarea lor nominala în fise pentru operatiuni diverse. Aceste fise se deschid distinct pentru creante si datorii.
Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în conformitate cu reglementarile din titlul II din Codul fiscal.
Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile înregistrare în Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).
50. Evidenta contabila în partida simpla a bunurilor din patrimoniu se tine în conformitate cu prevederile normelor metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
51. Orice suma platita, respectiv încasata, în numerar sau prin banca se va înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasari si plati (cod 14-1-1/b).
Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârsitul anului fiscal sa se încadreze în prevederile legale.
52. Venitul net sau pierderea fiscala se calculeaza astfel: din totalul sumelor încasate, evidentiate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasari si plati, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscala a bunurilor si drepturilor, evidentiate în Fisa pentru operatiuni diverse, si totalul sumelor platite, evidentiate în col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de încasari si plati, si se aduna sumele platite pentru cumpararea bunurilor amortizabile si totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.
Venitul net sau pierderea fiscala va fi influentata cu platile si/sau încasarile efectuate în avans, care se refera la alte exercitii fiscale, în cazul drepturilor de proprietate intelectuala, cu impozitul de 15% din venitul brut încasat, iar în cazul valorificarii bunurilor în regim de consignatie, veniturilor obtinute ca urmare a unor activitati desfasurate în baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, precum si în cazul activitatilor de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara, cu impozitul de 10% din venitul brut încasat, reprezentând plati anticipate în contul impozitului anual.
H. Calculul taxei pe valoarea adaugata
53. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste în conformitate cu reglementarile fiscale specifice acesteia.
54. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vânzari (cod 14-6-12/a). În acest jurnal se înregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
55. Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari (cod 14-6-17/b). In acest jurnal se înregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

III. Modele si norme de întocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare*1)

CHITANŢĂ
(cod 14-4-1)

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.
Tiparit în carnete cu câte 100 de file.
1. Serveste ca:
– document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie;
– document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasari si plati si în contabilitate.
2. Se întocmeste în doua exemplare, pentru fiecare suma încasata, de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasari si plati.
4. Se arhiveaza, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                │
│   ............................................        │
│   (numele si prenumele/denumirea asociatiei)         │
│   ............................................        │
│     (codul de înregistrare fiscala)            │
│   ............................................        │
│  (dorniciliul/sediul (localitatea, strada, numarul))     │
│                                │
│   Judetul ...............................................  │
│                                │
│             CHITANŢĂ Nr.             │
│           din data de .......            │
│                                │
│  Am primit de la .........................................  │
│  Adresa ..................................................  │
│  Suma de ................ adica ..........................  │
│  Reprezentând ............................................  │
│                                │
│                                │
│                    Casier,         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            14-4-1

————
*1) În functie de natura activitatii, de frecventa încasarilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

FACTURĂ
(cod 14-4-10/aA)
si
FACTURĂ FISCALĂ
(cod 14-4-10/A)

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.
Tiparit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru – exemplarul 1, rosu – exemplarul 2, verde – exemplarul 3.

1. Serveste ca:
– document pe baza caruia se întocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
– document de însotire a marfii pe timpul transportului;
– document de încarcare în gestiunea primitorului;
– document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
2. Se întocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de însotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de emitent.
Atunci când facturi fiscale nu se poate întocmi în momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt însotite pe timpul transportului de avizul de însotire a marfii. În vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de însotire a marfii se înscriu în formularul de factura.
3. Circula:
– exemplarul 1, la cumparator;
– exemplarul 2, la desfacere;
– exemplarul 3, pentru înregistrarea în contabilitate.

Furnizor ................................  Cumparator ...................
.........................................  ..............................
(numele si prenumele/denumirea asociatiei)  (denumirea, forma juridica)
Codul de inregistrare fiscala ...........  Codul de inregistrare fiscala ...
Domiciliul/sediul(localitatea,strada,    Sediul(localitatea,strada,
numarul) ................................  numarul .........................
Judetul .................................  Judetul .........................
Contul ..................................  Contul ..........................
Banca ...................................  Banca ...........................

                FACTURA
           ┌──────────────────────────────┐
           │Nr. ......................... │
           │Data(ziua,luna,anul) ........ │
           │Nr. avizului de insotire   │
           │a marfii .................... │
           │   (daca este cazul)    │
           └──────────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Denumirea produselor │ U.M. │ Cantitatea │ Pretul unitar │ Valoarea  │
│crt.│ sau a serviciilor  │   │      │  - lei -  │ - lei -  │
├────┼──────────────────────┼──────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 0 │     1      │ 2  │   3   │    4    │ 5(3x4)   │
├────┼──────────────────────┼──────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
│  │           │   │      │        │       │
├────┴────────┬─────────────┴──────┴────────────┴──┬────────────┼─────────────┤
│Semnatura si │ Date privind expeditia:      │ TOTAL,   │       │
│stampila   │ Numele delegatului.................│din care:  ├─────────────┤
│furnizorului │ Buletinul/cartea de identitate   │accize   │       │
│       │ seria ........ nr. ....., eliberat/│      │       │
│       │ eliberata .........................├────────────┴─────────────┤
│       │ Mijlocul de transport .............│Semnatura         │
│       │ nr. ...............................│de primire        │
│       │ Expedierea s-a efectuat in prezenta│             │
│       │ noastra la data de ......, ora ....│             │
│       │ Semnaturile .......................│             │
└─────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
                                  14-4-10/aA

 Furnizor ................................  Cumparator ...................
 .........................................  ..............................
 (nume si prenumele/denumirea asociatiei)   (denumirea, forma juridica)
 Codul de inregistrare fiscala ...........  Codul de inregistrare fiscala ...
 Domiciliul/sediul(localitatea, strada,    Sediul(localitatea, strada,
 numarul) ................................  numarul .........................
 Judetul .................................  Judetul .........................
 Contul ..................................  Contul ..........................
 Banca ...................................  Banca ...........................

              FACTURA FISCALA
           ┌──────────────────────────────┐
           │Nr. ......................... │
           │Data(ziua,luna,anul) ........ │
           │Nr. avizului de insotire   │
           │a marfii .................... │
           │   (daca este cazul)    │
           └──────────────────────────────┘

┌────┬────────────────────┬────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea produselor│U.M.│Cantitatea │Pretul unitar │Valoarea │Valoarea │
│crt.│sau a serviciilor  │  │      │(fara TVA)  │ - lei - │  TVA  │
│  │          │  │      │  - lei -  │     │ - lei - │
├────┼────────────────────┼────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │     1     │ 2 │  3   │   4    │ 5(3x4) │  6  │
├────┼────────────────────┼────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│  │          │  │      │       │     │     │
│  │          │  │      │       │     │     │
│  │          │  │      │       │     │     │
│  │          │  │      │       │     │     │
│  │          │  │      │       │     │     │
│  │          │  │      │       │     │     │
│  │          │  │      │       │     │     │
├────┴────────┬───────────┴────┴───────────┴───────┬──────┴───┬─────┼─────────┤
│Semnatura si │ Date privind expeditia:      │ TOTAL,  │   │     │
│stampila   │ Numele delegatului.................│din care: ├─────┼─────────┤
│furnizorului │ Buletinul/cartea de identitate   │accize  │   │     │
│       │ seria ........ nr. ....., eliberat/│     │   │  X  │
│       │ eliberata .........................├──────────┼─────┴─────────┤
│       │ Mijlocul de transport .............│Semnatura │Total     │
│       │ nr. ...............................│de primire│de plata    │
│       │ Expedierea s-a efectuat in prezenta│     │(col. 5+col.6) │
│       │ noastra la data de ......, ora ....│     │        │
│       │ Semnaturile .......................│     │        │
└─────────────┴────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────┘
                                   14-4-10/A

BON DE COMANDA-CHITANTA
(cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)

Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
Tiparit in carnete cu cate 75 de file.
1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
2. Se intocmeste in 3 exemplare de catre contribuabil.
3. Circula:
– exemplarul 1, pentru inregistrarea in contabilitate;
– exemplarul 2 se preda clientului;
– exemplarul 3 ramane in carnet.

Contribuabilul ………………………………………..
Codul fiscal…………………………………………..
Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)
……………………………………………………..
Judetul ………………………………………………

        BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. .....
          din data de ..........

  Client ............, str. ........ nr. ...., bl. ...., et. .....,
  ap. ..., sectorul/judetul .........., localitatea .........

┌──────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬────────────────┬────────────┐
│Codul │Obiectul/Operatiunea │ U.M. │Cantitatea │ Pretul unitar/ │ Valoarea  │
│   │           │   │      │  Tariful   │      │
│   │           │   │      │  - lei -   │ - lei -  │
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
├──────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────────│
└──────┴─────────────────────┴──────┴───────────┴────────────────┴────────────┘

                   TOTAL I: ..............................
                   TOTAL II: .............................
                   TOTAL (I+II): .........................
  Incasat avans ..........................................................
  Rest de plata ..........................................................
  Termen de executie .....................................................
  Valoarea obiectului adus la reparat ....................................
  Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor legale.

        Responsabil,          Client,
          L.S.
       .....................     ...................

                               14-4-11/a

                                - verso -
  Materiale date de unitate
┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│      │      │      │      │Pretul unitar│ Valoarea │
│  Codul  │ Denumirea │  U.M.  │ Cantitatea │  - lei -  │ - lei - │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

                         TOTAL II: ..............

   Materiale aduse de client
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│       │        │       │ Pretul unitar │  Valoarea  │
│ Denumirea  │   U.M.   │ Cantitatea  │  - lei -   │  - lei -  │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

                         TOTAL III: ...........

  Contribuabilul .................................
  Codul de inregistrare fiscala ..................
  Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numarul)
  ................................................
  Judetul ........................................

            BON DE COMANDA - CHITANTA Nr. ....
              din data de ..............

  Client ...................., str. ........... nr. ......, bl. .....,
et. ......., ap. ......, sectorul/judetul ........, localitatea ..........
┌─────────┬─────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────┬────────┐
│     │Obiectul/Operatiunea │   │ Cantitatea │Pretul unitar/│Valoarea│
│ Codul │           │ U.M. │      │  Tariful  │ - lei -│
│     │           │   │      │  - lei -  │    │
├─────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┤
└─────────┴─────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┘

                          TOTAL I: .............
                          TOTAL II: ............
                          TOTAL (I+II) .........
                          T.V.A. ...............
                          TOTAL GENERAL: .......

  Incasat avans ...................................................
  Rest de plata ...................................................
  Termen de executie ..............................................
  Valoarea obiectului adus la reparat .............................
  Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor
  legale.

       Responsabil,         Client,
       L.S.
       ...................      .................
                            14-4-11

                                -verso-
  Materiale date de unitate
┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│      │      │      │      │Pretul unitar│ Valoarea │
│  Codul  │ Denumirea │  U.M.  │ Cantitatea │  - lei -  │ - lei - │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

                     TOTAL II: ..............

   Materiale aduse de client
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│       │        │       │ Pretul unitar │  Valoarea  │
│ Denumirea  │   U.M.   │ Cantitatea  │  - lei -   │  - lei -  │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

                         TOTAL III: ...........

FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL
(cod 14-3-8/b)

Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
1. Serveste ca:
– document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta si urmarire;
– document de evidenta a formularelor anulate;
– document pentru stabilirea grupelor de numere (serii) in vederea numerotarii formularelor;
– sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.
Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor.

                       ┌─────────────────┬────────────┐
                       │Rezervat numerele│Pentru   │
                       │  (seriile)  │compartiment│
 ........................................... ├─────────┬───────┼────────────┤
                       │ de la │pana la│      │
 FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM   ├─────────┼───────┼────────────┤
          SPECIAL          │     │    │      │
                       ├─────────┼───────┼────────────┤
 Denumirea fromularului .................... │     │    │      │
 Codul formularului ......., formatul ...... ├─────────┼───────┼────────────┤
 Pretul unitar.... U.M. .... Codul ......... │     │    │      │
                       ├─────────┼───────┼────────────┤
                       │     │    │      │
                       └─────────┴───────┴────────────┘
┌────┬──────────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────┬───────┬────────┐
│  │ Felul  │         │   │       │Numele│Formu- │ Data │
│  │si numarul│         │   │       │ si │lare  │  si  │
│Data│formularu-│  Cantitatea  │   │  Numerele │prenu-│neutili│semnatu-│
│  │lui de  │         │Stocul│  (seria)  │mele │zabile │ra celui│
│  │primire  │         │   │       │primi-│(numa- │care pre│
│  │sau de  │         │   │       │toru- │rul si │da   │
│  │eliberare │         │   │       │lui  │seria) │formula-│
│  │     │         │   │       │   │    │rele  │
│  │     │         │   │       │   │    │neutili-│
│  │     │         │   │       │   │    │zabile │
│  │     ├───────┬─────────┤   ├─────┬───────┼──────┼───────┼────────┤
│  │     │primita│eliberata│   │de la│pana la│   │    │    │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
└────┴──────────┴───────┴─────────┴──────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────────┘
                                 14-3-8-/b

                                   - verso -

┌────┬──────────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────┬───────┬────────┐
│  │ Felul  │         │   │       │Numele│Formula│ Data │
│  │si numarul│         │   │       │ si │re   │  si  │
│Data│formularu-│  Cantitatea  │   │  Numerele │prenu-│neutili│semnatu-│
│  │lui de  │         │Stocul│  (seria)  │mele │zabile │ra celui│
│  │primire  │         │   │       │primi-│(numa- │care pre│
│  │sau de  │         │   │       │toru- │rul si │da   │
│  │eliberare │         │   │       │lui  │seria) │formula-│
│  │     │         │   │       │   │    │rele  │
│  │     │         │   │       │   │    │neutili-│
│  │     │         │   │       │   │    │zabile │
│  │     ├───────┬─────────┤   ├─────┬───────┼──────┼───────┼────────┤
│  │     │primita│eliberata│   │de la│pana la│   │    │    │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
└────┴──────────┴───────┴─────────┴──────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────────┘

MONETAR
(cod 14-50-61)

Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
Formularul este tiparit in carnete cu cate 100 de file.
1. Serveste ca:
– document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
– document justificativ de inregistrare in contabilitate;
– document justificativ pe baza caruia se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier, respectiv de catre vanzator.
Monetarul se utilizeaza numai in cazul vanzarii marfurilor cu amanuntul.
Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda valorii inscrise in raportul de gestiune.
2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier sau persoana imputernicita, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote si de monede.
3. Circula:
– exemplarul 1, pentru inregistrarea in Registrul-jurnal de incasari si plati;
– exemplarul 2 ramane in carnet.

Contribuabilul ………….
……………………….

MONETAR Nr. …….
Data ………………
Magazinul ……… Casa …….

…………. bucati x 1.000.000 lei ………
…………. bucati x 500.000 lei ………
…………. bucati x 100.000 lei ………
…………. bucati x 50.000 lei ………
…………. bucati x 10.000 lei ………
…………. bucati x 5.000 lei ………
…………. bucati x 1.000 lei ………
…………. bucati x 500 lei ………
…………. bucati x 100 lei ………

TOTAL LEI:

……………………………………………………

Casier predator, Casier primitor,
……………. …………….

Responsabil,
……………..

Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998. 14-50-61

EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI
din data de ……………..

(cod 14-4-20)

Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
1. Serveste ca:
– document pentru inregistrarea in contabilitate a sumelor platite si a impozitului pe venit retinut in conformitate cu contractele de comision, mandat sau agent;
– document pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente in evidenta contabila in partida simpla a persoanelor fizice.
2. Se intocmeste in doua exemplare de catre beneficiarul prestatiilor executate de persoanele fizice impuse potrivit normelor legale privind impozitul pe venit.
3. Circula:
– la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
– la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).
4. Se arhiveaza:
– la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
– la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).

  Unitatea ................................
  Codul de inregistrare fiscala ...........
  Sediul (localitatea, strada, numarul)
  .........................................
  Judetul .................................
  Contul ..................................
  Banca ...................................

             EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI
             din data de .................

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Date privind plata venitului     │Date privind beneficiarul de venituri│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Venitul brut             │                   │
│ ................................ lei │Numele si prenumele ................ │
│Impozit pe venit:           │.................................... │
│- cota ................... %     │                   │
│- suma .......................... lei │Codul numeric personal/codul de   │
│                   │identificare fiscala ............... │
│CASS                 │                   │
│ ................................ lei │Actul de identitate:         │
│                   │seria ........ nr. ...............  │
│Suma achitata             │                   │
│................................. lei │Am primit suma de .................. │
│      (in cifre)         │............................... lei │
│                   │      (in cifre)        │
│................................. lei │                   │
│     (in litere)         │                   │
│                   │                   │
│Semnatura,        L.S.    │                   │
│                   │                   │
│Conducatorul unitatii ............... │Data ........................    │
│                   │Semnatura .....................   │
│Viza de control financiar-preventiv...│                   │
│......................................│                   │
│                   │                   │
│Compartimentul financiar-contabil.....│                   │
│......................................│                   │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Casier ...............................│Compartimentul financiar-contabil  │
│S-a platit suma de .............. lei │.................................... │
│Data .....................      │Ordin de plata nr. ..... data ...... │
│Semnatura ............................│Semnatura .......................... │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
                                 14-4-20

IV. Registrele si formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili in conducerea evidentei contabile in partida simpla

    A. Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.     Denumirea formularului                Cod
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0            1                      2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Registrul-jurnal de incasari si plati            14-1-1/b
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Registrul-inventar                     14-1-2/a
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Fisa mijlocului fix                     14-2-2/a
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Bon de consum                        14-3-4A
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Fisa de magazie                       14-3-8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Lista de inventariere                    14-3-12
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)   14-3-12/a
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Chitanta pentru operatiuni in valuta            14-4-1/a
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. Registru de casa (in valuta)                14-4-7/cA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Borderou de achizitie                    14-4-13
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Borderou de achizitie                    14-4-13/b
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Stat de salarii                       14-5-1/c
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Jurnal privind operatiuni diverse (pentru ...........)   14-6-17/c
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Fisa pentru operatiuni diverse (pentru ..............)   14-6-22/b
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Document cumulativ                     14-6-24
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Modelele si normele de intocmire si
utilizare a formularelor financiar-contabile*1)

————–
*1) In functie de necesitatile contribuabililor, se pot utiliza si alte formulare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora.

● Formularele tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile contribuabililor, cu conditia respectarii continutului de informatii cuprinse in modele, precum si a normelor de intocmire si utilizare.
● Formatul acestor modele poate fi adaptat in functie de necesitatile proprii, in sensul micsorarii sau maririi acestuia, iar numarul de exemplare poate fi mai mare atunci cand se considera oportun.
● Formularele se pot tipari fata si verso sau numai fata, in functie de specificul activitatii, de utilizarea tehnicii de calcul la intocmirea acestora sau de tipul de hartie folosit (autocopiativa).
● In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru intocmirea documentelor justificative si pentru preluarea si inregistrarea datelor in evidenta contabila in partida simpla, registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii continutului de informatii.

REGISTRUL – JURNAL DE INCASARI SI PLATI
(cod 14-1-1/b)

Serveste ca:
– document de inregistrare a incasarilor si platilor;
– document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla;
– proba in litigii.
Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va intocmi cate un registru-jurnal de incasari si plati.
In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca.
Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor inregistra sumele incasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual.
Registrul-jurnal de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerotat in ordine crescatoare.
Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii.
In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data de intocmire sau de data de intrare a documentelor. In aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.
Registrul-jurnal de incasari si plati, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial, va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

Nr. pagina ………

         REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI

 ┌────┬────┬────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. │Data│ Documentul │  Felul  │  Inasari   │   Plati   │
 │crt.│  │ (felul,nr.)│ operatiunii ├─────────┬──────┼─────────┬───────┤
 │  │  │      │ (explicatii)│ numerar │banca │ numerar │ banca │
 ├────┼────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
 │ 1 │ 2 │   3   │   4   │  5  │ 6  │  7  │  8  │
 ├────┼────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
 ├────┼────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
 ├────┼────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
 ├────┴────┴────────────┴─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┤
 │        TOTAL        ├─────────┼──────┼─────────┼───────┤
 └────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────┘
                                 14-1-1/b

REGISTRUL – INVENTAR
(cod 14-1-2/a)

Serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.
Se intocmeste la contribuabili intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor, de la inceputul activitatii pana la data incetarii acesteia.
In coloana 2 se inscrie denumirea bunurilor.
In coloana 3 se inscrie numarul de inventar al bunurilor.
In coloana 4 se trece data (ziua, luna, anul) la care se face inregistrarea bunurilor.
In coloana 5 se inscriu felul si numarul documentului pe baza caruia se face inregistrarea bunurilor.
In coloana 6 se inscrie valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor ramasa de recuperat.
In coloana 7 se inscrie data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.
In coloana 8 se inscrie valoarea inclusa pe cheltuieli pana la data iesirii.
In coloana 9 se inscrie valoarea de iesire (de vanzare) a bunului.
In coloana 10 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului.
Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.
Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

                                Nr. pagina.

           REGISTRUL-INVENTAR
┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────┐
│  │         INTRARI       │   IESIRI   │    │   │
│  ├───────┬──────┬─────┬──────┬──────────┼───────┬──────────┤Valoarea│ Alte │
│Nr.│Denumi-│ Nr. │Data │ Felul│ Valoarea │ Data │ Valoarea │  de  │menti-│
│  │rea bu-│ de  │achi-│ si │  de  │iesirii│inclusa  │iesire │ uni │
│c │nului │inven-│ziti-│ numa-│ intrare │ din │  pe   │    │   │
│r │    │ tar │ona- │ rul │  sau  │gesti- │cheltuieli│    │   │
│t. │    │   │rii │ docu-│ ramasa  │une  │  pana  │    │   │
│  │    │   │sau │ men- │  de  │    │ la data │    │   │
│  │    │   │ a  │ tului│recuperat │    │iesirii  │    │   │
│  │    │   │rea- │   │     │    │     │    │   │
│  │    │   │li- │   │     │    │     │    │   │
│  │    │   │za- │   │     │    │     │    │   │
│  │    │   │rii │   │     │    │     │    │   │
├───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤
│ 1 │  2  │  3 │ 4 │ 5  │  6   │  7  │   8  │  9  │ 10 │
├───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤
├───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤
├───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤
├───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤
├───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┤
└───┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────┴──────┘
                                   14-1-2/a

        Intocmit,

FISA MIJLOCULUI FIX
(cod 14-2-2/a)

1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
2. Se intocmeste intr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.
Se pastreaza in cartoteca pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea imobilizarilor conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.
Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, nu se sorteaza pe locuri de folosinta.
Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pastreaza separat.
Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor.
In rubrica destinata caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, in afara de datele privind marca, numarul de fabricatie si seria, in spatiul rezervat „Accesoriilor” se inscriu partile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cladire se completeaza instalatiile de incalzire centrala, sanitare, electrice etc.
Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezervate.

  ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
  │    FISA MIJLOCULUI FIX      │ Grupa ...................  │
  │                   │                │
  │Nr. de inventar ......................│                │
  │Nr. documentului de provenienta ......│                │
  │Valoarea de inventar .................│                │
  │Amortizarea lunara ...................│                │
  │                   │                │
  │Denumirea mijlocului fix si caracte- │                │
  │risticile tehnice           │                │
  │                   │                │
  │                   │                │
  │Accesorii               │                │
  │                   │                │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │                   │                │
  │                   │Codul             │
  │                   │de clasificare ............... │
  │                   │                │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │                   │Data darii in folosinta    │
  │                   │ Anul ........................│
  │                   │ Luna ........................│
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │                   │Data amortizarii complete   │
  │                   │ Anul ........................│
  │                   │ Luna ........................│
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │                   │                │
  │                   │Durata normala de       │
  │                   │functionare ...................│
  │                   │                │
  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │                   │Cota de amortizare ..........% │
  │                   │                │
  └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
                                 14-2-2/a

                                    (verso)
┌─────────┬──────────┬───────────────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ Nr. de │ Documen- │Operatiunile care │    │    │     │    │
│inventar │tul (data,│privesc miscarea, │    │    │     │    │
│ (de la │felul,  │cresterea sau dimi-│Bucati*)│Pretul*)│Valoarea │Obser- │
│numar la │numarul) │nuarea valorii mij-│    │ -lei- │ -lei- │vatii │
│numar)  │     │locului fix    │    │    │     │    │
├─────────┼──────────┼───────────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
│  1  │  2   │    3      │  4  │  5  │  6  │  7  │
├─────────┼──────────┼───────────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
├─────────┼──────────┼───────────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
├─────────┼──────────┼───────────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
├─────────┼──────────┼───────────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤
└─────────┴──────────┴───────────────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┘

  *)Se completeaza in cazul bunurilor care formeaza seturi si se
   utilizeaza ca atare.

BON DE CONSUM
(cod 14-3-4A)

1. Serveste ca:
– document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv a mai multor materiale, dupa caz;
– document justificativ de scadere din gestiune;
– document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.
2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.
Bonul de consum se poate intocmi intr-un exemplar, in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.
Bonul de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceleiasi grupe de materiale, loc de depozitare si loc de consum.
In situatia cand materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza in felul urmator:
– in cazul bonului de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe versoul formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazute in consumurile normate;
– in cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii, in dreptul randului respectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat. In bonul de consum coloanele „Unitatea de masura” si „Cantitatea necesara” de pe randul 2 se completeaza in cazul in care se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul ...................  │                    │
│Produsul/lucrarea(comanda) .......  │         BON DE CONSUM    │
│Reperul ....... nr. ..............  │         nr. .........    │
│Denumirea piesei ..... norma .....  │         data ........    │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌────┬────────────────────────┬──────┬────┬─────────────┬───────┬─────────────┐
│  │ Denumirea materialului│Canti-│  │       │    │       │
│Nr. │ (inclusiv sortimentul, │tatea │U.M.│ Cantitatea │Pretul │Valoarea   │
│crt.│   marca,profilul,  │nece- │  │ eliberata │unitar │       │
│  │   dimensiunea)   │sara │  │       │    │       │
├────┼────────────────────────┼──────┼────┼─────────────┼───────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────┼────┼─────────────┼───────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────┼────┼─────────────┼───────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────┼────┼─────────────┼───────┼─────────────┤
└────┴────────────────────────┴──────┴────┴─────────────┴───────┴─────────────┘
                                    14-3-4A

  Data si semnatura,

                              (verso)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA              │
│           IN CEL MULT 24 ORE                   │
│           DATA ......................               │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ Material     │   Cantitatea   │    Semnatura          │
├          ├────────┬───────────┤                  │
│          │ Ceruta │ Eliberata │                  │
├───────────────────-┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├───────────────────-┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
├──────────┬─────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
│Restituiri│Normat  │  x  │      │                  │
├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
│     │Inlocuit.│  x  │      │                  │
├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
│ Total  │Normat  │  x  │      │ Se trece pe fata bonului     │
├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤
│     │Inlocuit.│  x  │      │                  │
├──────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           DATE PRIVIND INLOCUIREA                 │
├─────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│  Data     │  Aprovizionare    │     Productie        │
├─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│         │             │                 │
├─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Semnatura    │             │                 │
├─────────────────┼─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│ Data si     │                              │
│semnatura    │              APROBAT INLOCUIREA       │
├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│         │                              │
│         │                              │
│         │                              │
├─────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                       │
│MENTIUNI                                   │
│                                       │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

FISA DE MAGAZIE
(cod 14-3-8)

1. Serveste ca:
– document de evidenta, la locul de depozitare, a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
– sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte, care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

┌───────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│        │                  │ Pagina ...............  │
│        │  FISA DE MAGAZIE        │             │
├────────┬──────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Magazia │Materialul/produsul(sortimentul,calitatea,marca,profilul,dimensiunea)│
├────────┴─┬─────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┤
│ Codul  │ U.M.  │  Pretul unitar │         │           │
├──────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│     │     │         │         │           │
├──────────┴───┬─────┴────┬────────────┼───────┬─────────┴─────────────────────┤
│ Document  │ Intrari │ Iesiri  │ Stoc │ Data si semnatura de control │
├────┬─────┬───┼──────────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│Data│Numar│Fel│     │      │    │                │
├────┼─────┼───┼──────────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├────┼─────┼───┼──────────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├────┼─────┼───┼──────────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├────┼─────┼───┼──────────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├────┼─────┼───┼──────────┼────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└────┴─────┴───┴──────────┴────────────┴───────┴───────────────────────────────┘
                                    14-3-8

LISTA DE INVENTARIERE
(cod 14-3-12)

1. Serveste ca:
– document pentru inventarierea valorilor materiale aflate in gestiune;
– document de baza pentru stabilirea minusurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
– document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in evidenta contabila in partida simpla a plusurilor si minusurilor constatate;
– document pentru intocmirea Registrului-inventar;
– document centralizator al operatiunilor de inventariere.
2. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni.
In listele de inventariere a valorilor materiale aflate in ambalaje originale intacte, a lichidelor a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii, se inscriu separat in listele de inventariere.
Materialele, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere, pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
Listele de inventariere intocmite pentru bunurile aflate in custodie trebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire in custodie si ale documentului de decontare (dispozitia de plata, dispozitia de incasare etc.).
Pentru stocurile de valori materiale fara miscare, de prisos, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.
Formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere in ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
Marcile postale si timbrele fiscale se inscriu in listele de inventariere la valoarea nominala.
Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in evidenta contabila in partida simpla, precum si a tuturor evaluarilor, calculelor si totalizarilor. Greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.
In cazul valorilor materiale primite in custodie si/sau in consignatie, pentru prelucrare etc., listele de inventariere se intocmesc in doua exemplare, copia inaintandu-se agentului economic in al carui patrimoniu se afla valorile respective.
Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri se inscriu in listele de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.

┌────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ ...... │                    │Gestiunea     │Pagina ...│
├────────┤      LISTA DE INVENTARIERE    ├──────────────────┼──────────┤
│Magazia │       Data ............    │Loc de depozitare │     │
├─┬─────┬┴────┬─┬─────────────────┬────┬─────────┴────────┬────┬────┴──────────┤
│N│Denu-│Codul│U│  CANTITATI   │Pre-│VALOAREA CONTABILA│Va- │ DEPRECIEREA │
│r│mirea│ sau │M├───────┬─────────┤tul ├────┬─────────────┤loa-├───────┬───────┤
│ │bunu-│numa-│ │Stocuri│Diferente│uni-│Va- │ Diferente │rea │Valoa- │Motivul│
│c│rilor│rul │ ├─┬─────┼────┬────┤tar │loa-├────┬────────┤ de │rea  │ (cod) │
│r│in- │ de │ │F│Scrip│Plus│Mi- │  │rea │Plus│Minus  │in- │    │    │
│t│ven- │in- │ │a│tice │  │nus │  │  │  │    │ven-│    │    │
│ │tari-│ven- │ │p│   │  │  │  │  │  │    │tar │    │    │
│ │ate │tar │ │t│   │  │  │  │  │  │    │  │    │    │
│ │   │   │ │i│   │  │  │  │  │  │    │  │    │    │
│ │   │   │ │c│   │  │  │  │  │  │    │  │    │    │
│ │   │   │ │e│   │  │  │  │  │  │    │  │    │    │
│ │   │   │ │ │   │  │  │  │  │  │    │  │    │    │
├─┼─────┼─────┼─┼─┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │3│4│ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │  11  │ 12 │ 13  │ 14  │
├─┼─────┼─────┼─┼─┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────┼───────┤
├─┼─────┼─────┼─┼─┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────┼───────┤
├─┼─────┼─────┼─┼─┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────┼───────┤
├─┼─────┼─────┼─┼─┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────┼───────┤
├─┴─┬───┴─────┴─┼─┴─────┴────┴────┼────┴────┴────┴────────┴────┴───────┴───────┤
│Nu-│Comisia de │  Gestionar  │                      │
│me-│iventariere│ (Responsabil  │          Contabilitate      │
│le │      │ mijloace fixe) │                      │
│  ├───┬───┬───┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│si │  │  │  │         │                      │
│  │  │  │  │         │                      │
│pre│  │  │  │         │                      │
│nu-│  │  │  │         │                      │
│me-│  │  │  │         │                      │
│le │  │  │  │         │                      │
├───┼───┼───┼───┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Sem│  │  │  │         │                      │
│na-│  │  │  │         │                      │
│tu-│  │  │  │         │                      │
│ra │  │  │  │         │                      │
└───┴───┴───┴───┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

LISTA DE INVENTARIERE
(pentru gestiuni global-valorice)
(cod 14-3-12/a)

1. Serveste ca:
– document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii;
– document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile cu amanuntul si pentru care evidenta se tine cantitativ-valoric;
– document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
– document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in evidenta contabila in partida simpla.
2. Se intocmeste in doua exemplare la locurile de depozitare.
Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate se intocmesc liste de inventariere separate.
Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
In listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care au fost grupate, tinandu-se seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in evidenta contabila in partida simpla.
Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor legale.
Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din evidenta contabila in partida simpla se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatii tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din evidenta contabila in partida simpla si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│                                    │Pagina│
│         LISTA DE INVENTARIERE                │   │
│      (pentru gestiuni global-valorice)              │   │
│      Data ..........................              │   │
│                                    │   │
├───────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────┤
│        │            │               │   │
│ Magazia    │            │ Locul de depozitare     │   │
├──┬────────────┼─────┬────┬──────┬──────┴─┬───────────────┬────────────┴──────┤
│Nr│      │   │  │   │Pretul │Valoa- │Valoa- │  Deprecierea   │
│ │ Denumirea │   │  │   │unitar │rea  │rea de ├───────────────────┤
│c │ bunurilor │Codul│U.M.│Canti-│ de  │conta- │inven- │Valoarea │ Motivul │
│r │inventariate│   │  │tatea │inregis-│bila  │tar  │     │ (cod) │
│t.│      │   │  │   │trare in│    │    │     │     │
│ │      │   │  │   │contabi-│    │    │     │     │
│ │      │   │  │   │litate │    │    │     │     │
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ 0│   1   │ 2 │ 3 │  4 │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
├──┼────────────┼─────┼────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │Total pagina│ x │ x │   │  x  │    │    │     │     │
├──┴──────────┬─┴─────┴────┴──────┴──────┬─┴───────┴──┬────┴─────┬───┴─────────┤
│       │ Comisia de inventariere │      │     │       │
├─────────────┼─────┬──────────┬─────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ Numele si  │   │     │     │      │     │       │
│prenumele  │   │     │     │      │     │       │
├─────────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│Semnatura  │   │     │     │      │     │       │
└─────────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────────┘

                                   14-3-12/a

CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA
(cod 14-4-1/a)

1. Serveste ca:
– document justificativ pentru depunerea unei sume in valuta, in numerar, la casierie;
– document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in evidenta contabila in partida simpla.
2. Se intocmeste de persoanele care efectueaza operatii in devize, in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata in valuta.
3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa (in valuta).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│  ................                              │
│                                       │
│        CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA Nr. .................   │
│            Data .......                     │
│   Am primit de la ...................................................   │
│ urmatoarele sume in valuta, reprezentand: ..............................   │
│ ........................................................................   │
│                                       │
├────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┤
│ Felul valutei │  Suma in valuta   │  Curs    │   Suma in lei   │
│        ├──────────┬────────────┤        │           │
│        │ in cifre │ in litere │        │           │
├────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
├────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ Total     │  x   │  x    │   x     │           │
└────────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────────┘
         Casier,
                                   14-4-1/a

REGISTRU DE CASA (IN VALUTA)
(cod 14-4-7/cA)

1. Serveste ca:
– document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta (numerar sau cecuri de calatorie), pe baza actelor justificative anexate;
– document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
– document de inregistrare zilnica in evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor de casa in valuta.
2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta.
In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana, echivalentul acestora in lei, la cursul de referinta din data efectuarii operatiunilor din documentele in care s-au consemnat acestea.
Pentru cecuri de calatorie se deschid coloane separate.
Se inregistreaza toate incasarile, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul din casa reportat al zilei precedente); se inregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective.
In cazul in care numarul valutelor efective si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ ..............                           │    │
│                                   │    │
│         REGISTRU DE CASA (in valuta)            │    │
│                                   │    │
├─┬──────────────┬────┬───┬───────┬─┬────────────────┬────────────┬───┴────────┤
│N│       │  │  │    │ │        │      │      │
│r│       │  │  │    │ │        │      │      │
│ │       │Nr. │Nr.│Expli- │ │        │      │      │
│c│       │act │a- │catii │ │        │      │Contrava-  │
│r│  DATA   │casa│ne-│    │ │  INCASARI  │  PLATI  │loarea in  │
│t│       │  │xe │    │ │        │      │  lei   │
│.│       │  │  │    │ │        │      │      │
├─┼────┬────┬────┤  │  │    │ ├───────┬─┬──┬─┬─┼─┬─┬──┬─┬─┬─┼────────────┤
│ │Ziua│Luna│Anul│  │  │    │ │Felul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │    │ │valutei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
│ │  │  │  │  │  │    │ │Cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   X   │
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
│ │  │  │  │  │  │Report/│ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │Sold  │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │ziua  │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │prece- │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │denta │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
├─┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┼─┼───────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────────────┤
│ │  │  │  │  │  │De re- │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │portat │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   x   │
│ │  │  │  │  │  │pag/  │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│ │  │  │  │  │  │Total │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
└─┴────┴────┴────┴────┴───┴───────┴─┴───────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴────────────┘
  Casier,                            14-4-7/cA

BORDEROU DE ACHIZITIE
(cod 14-4-13 si cod 14-4-13/b)

1. Serveste ca:
– document de inregistrare in gestiune a bunurilor cumparate de la persoane fizice;
– document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla a valorii bunurilor cumparate;
– document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii.
2. Se intocmeste in doua exemplare pentru aprovizionarile cu bunuri de pe piata taraneasca, de la producatorii individuali sau de la alte persoane fizice, in momentul achizitiei.

Numele ……………..
Prenumele …………..
Localitatea …………
Judetul …………….

BORDEROU DE ACHIZITIE
nr. …. data …..

 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │Produsul  │Codul    │  U.M.   │Cantitatea │Pretul   │Valoarea  │
 │      │      │      │      │unitar de  │achizitiei │
 │      │      │      │      │achizitie  │      │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ TOTAL   │   X   │   X   │      │   X   │      │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    Semnatura achizitorului,                  14-4-13

Numele …………….
Prenumele ………….
Localitatea ………..
Judetul ……………

BORDEROU DE ACHIZITIE Nr. …….
(de la producatori individuali)
din data de …………………

┌──────┬─────────────┬───────────┬───────┬─────┬────┬──────┬────┬────┬────────┐
│Con- │       │Buletinul/ │    │   │  │   │  │  │Semnatu-│
│trac- │       │cartea de │    │   │  │   │  │  │ra de  │
│tul  │Producatorii │identitate │    │   │  │   │  │  │primire │
│─┬────┼──────┬──────┼─────┬─────┤Denumi-│Canti│Pre-│Valoa-│A- │Rest│ a   │
│N│Data│Numele│Domi- │seria│numa-│rea  │tatea│tul │rea  │vans│ de │sumei  │
│r│  │ si │ciliul│   │rul │produ- │   │uni-│   │  │pla-│    │
│.│  │prenu-│   │   │   │selor │   │tar │   │  │ta │    │
│ │  │mele │   │   │   │    │   │  │   │  │  │    │
├─┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼────────┤
│1│ 2 │ 3  │  4 │ 5 │ 6 │  7  │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13  │
├─┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼────────┤
├─┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼────────┤
├─┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼────────┤
├─┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼────────┤
├─┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼────────┤
└─┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────────┘
  Semnatura achizitorului   Semnatura gestionarului,
                             14-4-13/b

STAT DE SALARII
(cod 14-5-1/c si 14-5-1/l)

1. Serveste ca:
– document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si al altor datorii;
– document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
2. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor privind retinerile legale, a concediilor de odihna, a certificatelor medicale, si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
Pentru centralizarea salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.
Platile facute in cursul lunii se includ in statele de salarii pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
Contribuabilii pot sa isi stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare completarii Fisei fiscale F1, respectiv:
– venitul brut;
– contributia individuala pentru asigurari sociale;
– contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor;
– contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
– cheltuieli profesionale (cota de 15%);
– venitul net;
– deducere personala de baza;
– deduceri suplimentare;
– venitul baza de calcul;
– impozitul calculat si retinut.
In situatia in care suma rezultata din insumarea coloanelor „Deducere personala de baza” si „Deduceri suplimentare” este mai mare sau egala cu coloana „Venit net”, in coloana „Venit baza de calcul” si, implicit, in coloana „Impozit calculat si retinut” se va inscrie cifra zero.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ...........                                 │
│              STAT DE SALARII                 │
│           pe luna ............. anul .......           │
├───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──┬────┬──┤
│  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │   │   │   │   │   │ │  │ │
│  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │   │   │   │   │   │ │  │ │
│  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │   │   │   │   │   │ │  │ │
│  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │   │   │   │   │   │ │  │ │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
│ 1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │17│ 18 │19│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┼────┼──┤
└───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──┴────┴──┘

     Intocmit, 14-5-1/c

LEGENDA:
——–
1 = Nr. crt.
2 = Numele si prenumele (marca)
3 = Salariu de baza
4 = Alte drepturi impozabile
5 = Contravaloarea avantajelor in natura
6 = Venit brut
7 = Contributia individuala pentru asigurari sociale
8 = Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
9 = Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
10 = Cheltuieli profesionale (cota 15%)
11 = Venit net
12 = Alte contrib. sau cheltuieli deductibile
13 = Deducere personala de baza
14 = Deduceri suplimentare
15 = Venit baza de calcul
16 = Impozit calculat si retinut
17 = Salariul net
18 = Avans
19 = Rest de plata

JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
pentru ……………………..
(cod 14-6-17/c)

Serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor.
Se intocmeste trimestrial sau anual, dupa caz, pe baza Fiselor pentru operatiuni diverse.
Se intocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri.
Datele din jurnale stau la baza determinarii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal si a venitului net.

 ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ .......... │                      │ Pagina ......... │
 ├─────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
 │        JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE               │
 │       pentru ............................               │
 │              anul ...............               │
 ├────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤
 │Nr. │  Ziua   │  Documentul  │       │     │       │
 │crt.│inregistrarii │  (felul,   │ Explicatii │  Suma  │  Observatii │
 │  │       │ numarul, data) │       │     │       │
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 0 │    1   │    2    │    3   │   4  │    5   │
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 └────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘
  Intocmit,
                                  14-6-17/c

FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
pentru ……………..
(cod. 14-6-22/b)

Serveste la tinerea evidentei contabile in partida simpla a veniturilor si cheltuielilor, in functie de natura lor.
Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz, intr-un exemplar.
La sfarsitul fiecarei luni, in fisele analitice se totalizeaza rulajele pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului, in vederea intocmirii Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).

 ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ .......... │                      │ Pagina ......... │
 ├─────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
 │        FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE                │
 │       pentru ............................               │
 │              anul ...............               │
 ├────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤
 │Nr. │  Data   │  Documentul  │       │     │       │
 │crt.│ documentului │  (felul,   │ Explicatii │  Suma  │  Observatii │
 │  │       │  numarul)   │       │     │       │
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ 0 │    1   │    2    │    3   │   4  │    5   │
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
 ├────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤
 │TOTAL                                    │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   14-6-22/b
      Intocmit,

DOCUMENT CUMULATIV
(cod 14-6-24)

Serveste ca:
– document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiunile economico-financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada (intrari si iesiri de materiale, produse sau marfuri, operatiuni banesti etc.);
– document justificativ centralizator de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.
Se completeaza titulatura si continutul coloanelor, in functie de natura operatiunilor economico-financiare si de necesitatile de centralizare si de inregistrare.
In situatia in care in cursul unei zile exista un numar mai restrans de operatiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operatiunile unei zile. Pe ultimul rand se face totalul sumelor pe fiecare coloana.

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ...................       DOCUMENT CUMULATIV             │
 │                                       │
 ├─────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr. │      │                              │
 │rand │      │                              │
 │   │      ├─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
 ├─────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ 0 │   1   │  2   │ 3   │  4   │  5   │  6   │  7   │
 ├─────┼───────────┼──────┬──┼─────┬──┼──────┬──┼──────┬──┼──────┬──┼──────┬───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 ├─────┼───────────┼──────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼───┤
 └─────┴───────────┴──────┴──┴─────┴──┴──────┴──┴──────┴──┴──────┴──┴──────┴───┘
                                    14-6-24
     Intocmit,

                 ------------

4 COMENTARII