Contribuabilii, persoane fizice, care au realizat in anul 2011 venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de CNVM au obligatia sa depuna la administratiile fiscale teritoriale „Declaratia privind veniturile realizate din Romania” [Formularul 200] pana la vineri, 25 mai 2012.

Nedepunerea in termenul legal [25 mai 2012] a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 500 lei.

Prezentam in continuare informatii utile pentru completarea si depunerea formularului 200.

Categorii de venituri care se declara in formularul 200
Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2011 in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania provenind din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real, transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionale pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
1. Activitati independente
Au obligatia de a depune Declaratiei 200 persoanele fizice care, in anul 2011, au realizat:
– venituri comerciale din fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere; practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente; venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria veniturilor din activitati independente;
– venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
Declaratia se depune de contribuabilii care au desfasurat activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere, ce nu a dat nastere unei persoane juridice, constituita intre persoane fizice.
Contribuabilii care au obtinut venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie.
Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului.
Au obligatia depunerii formularului 200 persoanele fizice care au realizat venituri din: activitati independente (drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, activitatea de expertiza contabila, judiciara si extrajudiciara) pentru care impozitul s-a retinut la sursa in cota de 10%, ca plata anticipata in contul impozitului anual, de platitorii de venituri; asociere cu o persoana juridica platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridica, pentru care impozitul s-a retinut la sursa in cota de 3%, ca plata anticipata in contul impozitului anual.
Nu depun acest formular persoanele care au realizat astfel de venituri si impozitul retinut la sursa de platitorii de venituri a fost final in cota de 16%, conform optiunii exercitate.
Atentie! Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul 2011, au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie 2011 si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii.
2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal
Au obligatia depunerii formularului 200 persoanele fizice:
– care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie 2011 si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
– la care au intervenit modificari ale clauzelor contractuale;
– pentru care chiria este exprimata in valuta;
– in cazul carora s-au efectuat investitii de catre chirias.
Important! Nu au obligatia depunerii formularului 200, persoanele fizice care in anul 2011 au avut chiria exprimata in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, contractele incheiate nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat.
3. Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real
Obligatia de a depune D 200 revine si persoanelor fizice care, in anul 2011, au realizat:
– venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solare special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
– venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
– venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.
Important! Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul Fiscal.
4. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise
Formularul 200 se depune de catre persoanele fizice care, in 2011, au realizat castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
5. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionale pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Formularul 200 se depune si de catre persoanele fizice care, in anul 2011, au realizat castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Procedura depunerii declaratiilor de venit D200
Formularul 200 se poate obtine direct si gratuit de la sediile administratiilor fiscale sau se poate descarca online [PDF e-form editabil], completa electronic si tipari in 2 exemplare.

Dupa completare, formularul 200 poate fi depus:
– la administratia fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul are domiciliul fiscal, un exemplar ramane la contribuabil;
– transmis prin posta, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de catre contribuabili;
– online, pe portalul www.e-guvernare.ro, de catre contribuabilii persoane fizice detinatori de certificate digitale, care semneaza in nume propriu declaratia. Ghidul privind depunerea online este pe anaf.ro. Dupa transmitere electronica, contribuabilii sunt obligati sa consulte starea declaratiei prin vizualizarea acesteia, accesand http://www.anaf.ro/StareD112.

De retinut: Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit si au obligatia depunerii formularului 200, vor completa „Anexa la Declaratia privind veniturile realizate din Romania” pentru fiecare sursa de venit.

Instructiuni de completare: Modelul si instructiunile de completare sunt aprobate prin OpANAF 52/2012.

Baza legala:
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 219 (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Publicitate -