ORDIN Nr. 1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale
2008-10-17 – Publicat in Monitorul oficial nr. 706 din 17.10.2008

ORDIN Nr. 1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Începand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

- publicitate -

Art. 3
Directia de indrumare si asistenta a contribuabililor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, celelalte directii (generale) de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Daniel Chitoiu

ANEXA
PROCEDURA privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale

CAPITOLUL I
Structurile de indrumare si asistenta a contribuabililor

Art. 1
(1) Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor in domeniul fiscal este coordonata astfel:
a) la nivel central, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, prin Directia de indrumare si asistenta a contribuabililor;
b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de directiile generale ale finantelor publice, denumite in continuare DGFP, judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile de asistenta a contribuabililor.
(2) Îndrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal se asigura de catre urmatoarele structuri:
a) Directia generala de administrare a marilor contribuabili, denumita in continuare DGAMC, prin serviciul de asistenta pentru mari contribuabili;
b) DGFP judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile de asistenta a contribuabililor;
c) administratiile finantelor publice, denumite in continuare AFP, municipale/orasenesti/comunale si AFP ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenta a contribuabililor sau serviciile/birourile/compartimentele cu atributii in domeniul asistentei, potrivit regulamentului de organizare si functionare, dupa caz;
d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/compartimentele de asistenta a contribuabililor;
e) Centrul de asistenta a contribuabililor.

CAPITOLUL II
Sfera de cuprindere a activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor

Art. 2
(1) Îndrumarea si asistenta contribuabililor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale.
(2) Sfera activitatii de indrumare si asistenta cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF.
(3) Îndrumarea si asistenta oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informatii care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:
a) informatii solicitate in perioada in care contribuabilul este supus inspectiei fiscale si in legatura cu aceasta;
b) informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale;
c) informatii prin care se sugereaza sau se prezinta modalitati de optimizare a sarcinii fiscale;
d) informatii care nu intra in sfera de competenta a ANAF;
e) informatii care contravin principiului secretului fiscal;
f) informatii in legatura cu reclamatiile privind incalcarea prevederilor codurilor de conduita de catre personalul angajat in cadrul unitatilor fiscale;
g) informatiile de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) alte informatii a caror furnizare este interzisa, conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL III
Dispozitii generale

Art. 3
(1) Pentru a beneficia de asistenta, contribuabilii se pot adresa cu cereri organelor fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) sau d), dupa caz, in conformitate cu prezenta procedura.
(2) Cererile care fac obiectul prezentei proceduri, transmise eronat de contribuabili direct structurilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. b), vor fi retransmise organelor fiscale subordonate acestora, in vederea formularii raspunsului.
(3) Totodata, contribuabilii vor fi instiintati in mod corespunzator.

Art. 4
Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor analiza cererile contribuabililor si in situatia in care raspunsul la problematica fiscala solicitata exista in baza de date cu intrebari si raspunsuri a ANAF il vor comunica contribuabililor.

Art. 5
În situatia in care raspunsul la problematica fiscala solicitata nu exista in baza de date cu intrebari si raspunsuri a ANAF, dar se regaseste in mod explicit in reglementarile legale, serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor formula raspunsul si il vor comunica contribuabilului.

Art. 6
(1) În alte situatii decat cele prevazute la art. 4 si 5, serviciile/birourile/compartimentele respective vor transmite pe cale ierarhica, spre analiza si solutionare, cererile primite de la contribuabili.
(2) Dupa solutionarea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), raspunsurile in legatura cu acestea vor fi comunicate, pe cale ierarhica, structurilor solicitante.
(3) Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor comunica contribuabililor raspunsurile solicitate.

Art. 7
(1) Asistenta privind contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF se acorda conform prevederilor art. 4 si 5.
(2) În celelalte situatii decat cele mentionate la alin. (1), asistenta se acorda pe baza punctelor de vedere solicitate institutiilor care au elaborat reglementarile specifice domeniilor respective, dupa caz.

Art. 8
Solutionarea cererilor contribuabililor se realizeaza cu respectarea termenelor prevazute de lege.

Art. 9
(1) În situatia in care contribuabilii considera ca raspunsurile primite de la structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) nu rezolva problematica solicitata, acestia se pot adresa structurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b), anexand copia intrebarii si a raspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor in mod corespunzator.
(2) Structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) vor formula si vor transmite raspunsul contribuabililor.
(3) Daca contribuabilii considera ca raspunsurile primite de la structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) nu rezolva problematica solicitata, atunci acestia se pot adresa structurii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), anexand copia intrebarii si a raspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor in mod corespunzator.
(4) Structura prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) va formula si va transmite raspunsul contribuabilului, pe baza punctului de vedere al directiilor de specialitate, dupa caz, precum si structurilor prevazute la art. 1 alin. (2).

Art. 10
Structurile prevazute la art. 1 vor lua masuri pentru instruirea si informarea corespunzatoare a personalului in legatura cu continutul solutiilor si raspunsurilor, in vederea aplicarii unitare a acestora.

Art. 11
Structurile de indrumare si asistenta a contribuabililor prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa dispuna masuri in vederea eficientizarii activitatii de asistenta a contribuabililor, potrivit dispozitiilor conducerii ANAF.

Art. 12
Directia de indrumare si asistenta a contribuabililor va lua masuri de mediatizare a problematicii fiscale, prin intermediul bazei de date cu intrebari si raspunsuri a ANAF si/sau al portalului ANAF, precum si prin alte modalitati adecvate de difuzare in presa scrisa si audiovizuala, cu respectarea confidentialitatii datelor in domeniul impozitelor si taxelor.

CAPITOLUL IV
Modalitati de indrumare si acordare a asistentei

1 Îndrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitatii fiscale

Art. 13
Îndrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitatii fiscale se realizeaza la serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2), dupa caz, care au competenta de administrare conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

2 Îndrumarea si asistenta acordate in scris

Art. 14
(1) Cererile formulate de catre contribuabili in vederea acordarii asistentei in scris vor include in mod obligatoriu urmatoarele date de identificare: numele si prenumele sau denumirea societatii, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscala.
(2) Cererile contribuabililor vor fi semnate de catre acestia sau de reprezentantii legali ai acestora.

Art. 15
Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) pot solicita contribuabililor informatii, explicatii, precum si documentele necesare formularii de raspunsuri la solicitarile acestora.

Art. 16
(1) Toate adresele privind problematica fiscala primite de structura prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) de la diferite autoritati publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc.), sindicate sau patronate, prin care se solicita solutionarea problematicii fiscale ridicate de contribuabili, vor fi transmise, in vederea solutionarii, structurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b), dupa caz.
(2) Dupa solutionare, structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b) vor transmite structurii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) copia raspunsului catre contribuabil in vederea informarii corespunzatoare a autoritatii solicitante.

3 Îndrumarea si asistenta acordate prin e-mail

Art. 17
Structurile care coordoneaza activitatea de indrumare si asistenta prevazuta la art. 1 alin. (1) sunt obligate sa mediatizeze adresele de e-mail de la care se acorda asistenta, prin mijloace adecvate de difuzare in presa scrisa si audiovizuala, inclusiv pe site-ul propriu si pe portalul ANAF.

Art. 18
În cazul in care structura careia contribuabilul trebuie sa i se adreseze, in conformitate cu prevederile art. 3, nu are la dispozitie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmand a primi raspuns direct de la aceasta.

Art. 19
(1) Pentru a beneficia de asistenta prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea in mod clar si concis si vor include datele de identificare prevazute la art. 14 alin. (1).
(2) În situatia in care mesajul nu respecta conditiile mentionate la alin. (1), contribuabilii vor fi instiintati in aceeasi zi despre necesitatea reformularii acestuia.

4 Îndrumarea si asistenta prin telefon

Art. 20
Pentru a beneficia de asistenta prin telefon, contribuabilii se pot adresa, prin intermediul liniilor telefonice alocate in acest scop, astfel:
a) Centrului de asistenta a contribuabililor;
b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de indrumare si asistenta prevazute la art. 1 alin. (2), dupa caz.

Art. 21
Liniile telefonice alocate asistentei contribuabililor vor fi mediatizate prin toate mijloacele disponibile.

Art. 22
În cazul in care in timpul convorbirii telefonice se constata ca problematica fiscala solicitata prezinta un grad ridicat de complexitate si dificultate, contribuabilul este indrumat catre celelalte modalitati de acordare a asistentei, potrivit prevederilor prezentului capitol.