Obligatia de plata a CASS – contributia de asigurari sociale de sanatate[conta individuala de 5,5%] pentru veniturile din pensii care depasesc 740 lei este reglementata de urmatoarele texte legale:
LEGEA 95/2006

ART. 257
(2^2) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).

ART. 259

(2) Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.

CODUL FISCAL

Art. 296^3 Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale
Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt, dupa caz:

d) pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

f) institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului, respectiv:

4. Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii, și casele sectoriale de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depașesc 740 lei, precum și pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale;
5. Entitatile care platesc venituri din pensii, altele decat cele care sunt platite de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

ART. 296^9 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5
(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta intregul venit, cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei.
(2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4, preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta cuantumul indemnizatiei.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificari aprobate prin HG 150/2011, publicata pe 1 martie 2011, GUVERNUL a emis precizari prin care a aprobat urmatorul mod de calcul:

Norme metodologice la art. 296^9 (9) din Codul fiscal
18. Pentru pensionarii ale caror venituri din pensii depașesc 740 lei, contributia datorata se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra intregului venit și se vireaza odata cu plata drepturilor banești asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.

Exemplul nr. 1 — În situatia in care veniturile din pensii sunt in cuantum de 741 lei, contributia datorata va fi determinata astfel:
741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii.
În aceasta situatie, pentru a rezulta o pensie neta de 740 lei, contributia datorata este de 1 leu.

Exemplul nr. 2 — În situatia in care veniturile din pensii sunt in cuantum de 784 lei, contributia datorata va fi determinata astfel:
784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii.
În aceasta situatie, contributia datorata este de 43 lei, iar pensia neta este de 741 lei.

Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale a publicat in ianuarie 2011 precizari privind baza de calcul a CASS pentru veniturile din pensii incepand cu 1 ianuarie 2011. De asemenea, intr-un articol publicat pe CodFiscal.net in ianuarie 2011, sunt prezentate o serie de exemple de calcul conforme cu prevederile legale in vigoare.

Jurisprudenta, deciziile si constatarile Curtii Constitutionale

Prin DECIZIILE nr. 223 si 224 din 13 martie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a constatat ca:

dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 (…), sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.

In motivarea Deciziei 224, Curtea Constiutionala invoca jurisprudenta Curtii prin care a respins ca inadmisibile criticile de constituionalitate aduse art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, dar constata ca in cauza de fata este pusa in discutie insasi constitutionalitatea uneia dintre interpretarile pe care acest text de lege a primit-o in practica.

De exemplu, prin Decizia nr. 28 din 19 ianuarie 2012, Curtea a analizat criticile de neconstitutionalitate aduse art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 in raport cu prevederile art. 16 si art. 44 din Constitutie si a respins ca inadmisibile aceste critici, retinand ca „Faptul ca unele case judetene de pensii aplica aceasta cota de 5,5%, asupra intregii pensii, iar altele asupra diferentei ce depaseste suma de 740 de lei nu tine de constitutionalitatea textului de lege criticat, ci de modul de interpretare si aplicare a acestuia“.
Curtea semnaleaza ca aceasta problema ar putea face obiectul unui recurs in interesul legii, potrivit art. 329 si urmatoarele din Codul de procedura civila si ale art. 126 alin. (1) din Constitutie, iar nu al unei exceptii de neconstitutionalitate.

Referitor la constitutionalitatea taxarii veniturilor din pensii, Curtea constata ca protectia dreptului de proprietate nu poate fi invocata pentru a refuza indeplinirea obligatiei de ordin constitutional prevazuta de art. 56. Acest articol din Constitutie prevede:
(1) Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.
(3) Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.

De altfel, Curtea mentioneaza ca in acelasi sens este si jurisprudenta Comisiei Europene a Drepturilor Omului, care, in Cauza Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse si un grup de aproximativ 15.000 de persoane contra Suediei, a retinut, in esenta, ca dispozitiile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la protectia proprietatii, recunosc autoritatilor nationale competenta de a decide perceperea de impozite, alte taxe sau contributii, potrivit aprecierii necesitatilor politice, economice si sociale. Asa fiind, obligarea unui contribuabil la plata unui impozit sau a altei contributii nu ar putea fi contrara dreptului la respectarea bunurilor sale, decat daca cel interesat ar fi obligat la a suporta o sarcina insuportabila.

Vazand toate aceste considerente, Curtea apreciaza ca obligatia de a contribui la fondul asigurarilor sociale de sanatate cu o cota-parte din veniturile provenind din pensii nu poate fi considerata ca reprezentand, in sine, o incalcare a prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la pensie ori la dreptul de proprietate.

Referitor la aplicarea cotei de 5,5% asupra intregii pensii, Curtea apreciaza ca aceasta interpretare este contrara principiului constitutional al egalitatii in drepturi si creeaza o discriminare intre persoane pe criteriul averii.

De asemenea, aceasta interpretare ar crea discriminari intre pensionari si din perspectiva principiului contributivitatii, ca fundament al dreptului la pensie ocrotit de art. 47 alin. (2) din Constitutie, si anume, persoanele care au avut contributii diferite la fondul asigurarilor de pensii ar putea ajunge la situatia in care, prin aplicarea dispozitiilor de lege criticate, sa obtina un cuantum al pensiei egal.

Referitor la efectele deciziilor Curtii Constitutionale, art. 147 (1) si (4) din Constitutia Romaniei prevede ca:

(1) Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

(4) Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

Referitor la recuperarea sumelor achitate in perioada 01 ianuarie 2011 – 17 aprilie 2012, reprezentand CASS la 740 lei
Din momentul publicarii deciziilor CC, retinerea cotei de CASS la intregul venit este neconstitutionala, prevederile criticate, sau mai bine zis intrepretarea criticata, fiind suspendate de drept.

Din prevederile art. 147 (4) din Constitutie, rezulta clar faptul ca deciziile CC au putere numai pentru viitor.
Totusi, in considerentele Deciziei 232/2012 Curtea Constitutionala aprecieaza ca

.., intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii si casele sectoriale de pensii, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica prezenta decizie numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze in care respectivele dispozitii sunt aplicabile, precum si in cauzele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus-mentionata, in aceasta ultima ipoteza decizia pronuntata de Curtea Constitutionala constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila.

Avand in vedere cele de mai sus, opinia preliminara este ca o actiune privind restituirea sumelor retinute, introdusa dupa data publicarii in Monitorul Oficial a deciziilor CC, nu ar putea fi castigata, deoarece aceasta va fie respinsa ca inadmisibila.

Contrar acestei opinii, avocatul George ALIMĂNESCU, Baroul București, publica pe juridice.ro 2 articole (Scurte consideratii privitoare la admisibilitatea actiunii pentru restituirea sumelor reprezentand contributia pentru ASS, retinute asupra veniturilor din pensii de pana la 740 lei – partea I si partea II) prin care argumenteaza opinia personala conform careia se pot recupera aceste sume printr-o actiune intemeiata pe dispozitiile art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 554/2004 , prejudiciul cauzat consta in diminuarea pensiei prin retinerea din aceasta a unei contributii de asigurari sociale de sanatate mai mare decat contributia legal datorata.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, in situatia in care decizia de declarare a neconstitutionalitatii este urmarea unei exceptii ridicate in alta cauza, actiunea poate fi introdusa direct la instanta de contencios administrativ competenta, in limitele unui termen de decadere de un an, calculat de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 prevede ca actiunea prevazuta de articol 9 poate avea ca obiect acordarea de despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonante ale Guvernului, anularea actelor administrative emise in baza acestora, precum si, dupa caz, obligarea unei autoritati publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operatiuni administrative.

- Publicitate -