Parlament: Amendament respins

53

Amendamentul la proiectul Legii bugetului de stat, care cuprinde masuri fiscale, a fost respins in plenul Parlamentului cu 176 de voturi „impotriva” si 143 „pentru”, fara nici o abtinere, potrivit NewsIn.
Masurile fiscale propuse, respinse de parlament:
– abrogarea art. 18 alin. (2)-(4) prevederile referitoare la impozitul minim
– eliminarea limitarilor privind deductibilitatea TVA-ului la achizitia de autoturisme si a cheltuielilor cu combustibilul
– acordarea de deduceri fiscale suplimentare pentru investitii, in cote de pana la 50% din profitul impozabil
– stabilirea pana la 31.12.2010 a unei cote reduse de TVA de 5% pentru toate livrarile de locuinte noi
– reglementarea cotei de impozitare de 3% pe veniturile microintreprinderilor
– acordarea unei bonificatii de 5% din valoarea integrala a obligatiilor fiscale stinse prin plata inainte de termen
– reducerea majorarilor de intarziere la plata obligatiilor fiscale de la 0,1% la 0,05% (0,03% in forma initiatorului) pe fiecare zi de intarziere.

Amendament admis de Comisiile reunite [Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital (Senat) si Comisia pentru buget, finante si banci (Camera Deputatilor)] – raport comun pg. 9-12 (22,2 MB, 6598 pg, PDF)
Se propune introducerea unui nou capitol II^1 – Masuri in domeniul politicilor fiscale
Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (2)-(4) ale articolului 18 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
2. Litera t) din alineatul (4) a articolului 21 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
3. In perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010 alineatele (7) si (8) ale articolului 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(7) Prin exceptie de la prevederile alin.(6), contribuabilii prevazuti la alin.(1) nou infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, precum si cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicare cotei de impozit asupra profitului fiscal al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata. In cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luindu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.
4. Litera 11 din alin. (7) al articolului 48 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legii si 31 decembrie 2010.
5. In perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legii si 31 decembrie 2010, articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ Art. 107 – Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 3%”.
6. Articolul 145^1 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
Art. II – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
În perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010, alineatul (7) al articolului 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere se stabileste corelat cu nivelul dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, o data pe an, prin legile bugetare anuale, pentru anul urmator, sau in cursul anului, daca rata dobanzii de referinta se modifica cu peste 5 puncte procentuale.”

Amendament propus de deputatul Chitoiu Daniel (PNL)
Se propune introducerea unui nou capitol II 2 – Masuri in domeniu politicilor fiscale
Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (2)-(4) ale articolului 18 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
2. Litera t) din alineatul (4) a articolului 21 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
3. În perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010, alineatele (7) si (8) ale articolului 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, precum si cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului fiscal al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.
(8) În cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.

4. Litera l^1) din alineatul (7) a articolului 48 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
5. În perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010, articolului 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 107 – Cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.”

6. În perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010, dupa alineatul (2^1) al articolului 140 se introduce un alineat nou, alin. (2^2), cu urmatorul cuprins:
„(2^2) Începand cu data de 01 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la 31 decembrie 2010, cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru constructia si livrarea locuintelor noi, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei.”

7. Articolul 145^1 isi suspenda aplicarea intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010.
Art. II – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 114 se introduce un nou articol, art. 114^1, cu urmatorul cuprins:
„Art. 114^1 – Dispozitii privind plata inainte de termen a obligatiilor fiscale
(1) Pentru plata inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 a unei obligatii fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 5% din valoarea a obligatiilor datorate.
(2) Bonificatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa;
b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, in conditiile legii;
d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.
(3) Bonificatiile prevazute la alin. (1) se calculeaza si se declara lunar de contribuabil, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
(4) În cazul in care urmare a inspectiei fiscale se constata diferente ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a bonificatiei de 5%, corespunzatoare diferentelor respective, precum si a majorarilor de intarziere aferente.
(5) În cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuabilul corecteaza, din proprie initiativa, obligatia de plata, in sensul majorarii acesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% corespunzatoare diferentelor respective, precum si a majorarilor de intarziere aferente.
(6) Fapta de a declara sume de plata mai mici decat cele datorate cu scopul de a beneficia de bonificatia prevazuta la alin. (1) reprezinta fapta contraventionala si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.
(7) Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

2. În perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010, alineatul (7) al articolului 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere se stabileste corelat cu nivelul dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, o data pe an, prin legile bugetare anuale, pentru anul urmator, sau in cursul anului, daca rata dobanzii de referinta se modifica cu peste 5 puncte procentuale.”

3. În perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 2010, dupa alineatul (7) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alin. (8), cu urmatorul cuprins:
„(8) Prin derogare de la alin. (7), nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere in cazul in care obligatiile fiscale rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.”

- Publicitate -