ORDIN nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii
2012-05-23 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 350 din 23.5.2012

ORDIN nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

- Publicitate -

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 72 alin. (8) şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu“, cod M.F.P. 14.13.02.10;

b) „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu“, cod M.F.P. 14.13.07.10, prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b).

Art. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4

Înregistrarea fiscală a unui contribuabil, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu.

Art. 5

Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6

Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA  de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

A.Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul – în cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale – în cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent – în cazul contribuabililor nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României prin sedii permanente;

d) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar – în cazul sediilor secundare care au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii;

e) organul fiscal stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice – pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent.

3. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum şi entităţilor fără personalitate juridică care au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, conform legii, precum şi sediilor secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii, denumite în continuare contribuabili.

4. Prezenta procedură nu se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit.

B.Procedura privind înregistrarea, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui contribuabil care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

1. Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor se realizează de către organul fiscal competent:

a) pe baza constatărilor proprii;

b) la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

2. Dacă înregistrarea fiscală din oficiu se realizează pe baza constatărilor unor compartimente cu atribuţii de administrare fiscală, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul compartimentului solicitant.

3. Dacă înregistrarea fiscală din oficiu se realizează pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe actele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de coordonatorul organului de inspecţie fiscală.

4. Dacă înregistrarea fiscală din oficiu se realizează la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, aceste autorităţi transmit organului fiscal competent o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul autorităţii solicitante şi trebuie să conţină atât dovada faptului că persoana a cărei înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal, cât şi toate elementele de identificare ale acestei persoane: denumirea/numele şi prenumele, adresa şi, după caz, codul de identificare fiscală. Dacă se solicită înregistrarea fiscală a unor sedii secundare trebuie comunicate şi datele de identificare ale contribuabilului care le-a înfiinţat, şi anume: denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal.

5. În cazul în care autoritatea care administrează creanţe fiscale nu transmite dovada că persoana a cărei înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal şi/sau transmite datele de identificare incomplete, organul fiscal competent respinge cererea. Organul fiscal competent comunică autorităţii solicitante respingerea motivată a cererii.

6. Compartimentul de specialitate întocmeşte notificări, care se semnează de conducătorul unităţii fiscale şi se comunică contribuabililor potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, în cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază:

a) constatări proprii ale organelor de administrare fiscală;

b) solicitări ale altor organe care administrează creanţe fiscale.

7. Nu se emit notificări în cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază:

a) constatări ale organelor de inspecţie fiscală;

b) hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

8. În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declaraţiei contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

9. În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care să rezulte că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare din oficiu a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Sistarea procedurii de înregistrare din oficiu se aduce de îndată la cunoştinţa contribuabilului.

10. După expirarea termenului prevăzut de notificare, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabilului respectiv dacă:

a) contribuabilul nu se prezintă în urma notificării;

b) documentele prevăzute la pct. 9, prezentate de contribuabil, ca urmare a notificării, nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală;

c) contribuabilul se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 7.

11. Referatul trebuie să conţină, în mod obligatoriu, toate datele de identificare ale persoanei care urmează să fie înregistrată fiscal, motivaţia înregistrării din oficiu şi, după caz, obligaţiile declarative care vor fi înscrise în vectorul fiscal.

12. În baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia privind înregistrarea fiscală din oficiu, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2a) la ordin. Referatul şi decizia privind înregistrarea fiscală din oficiu, însoţite de documentaţia care a stat la baza înregistrării din oficiu, se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

13. Data înregistrării din oficiu a contribuabilului este data comunicării deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu.

14. Înainte de comunicarea deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu, compartimentul de specialitate verifică dacă respectivul contribuabil a depus declaraţie de înregistrare fiscală, după expirarea termenului prevăzut în notificare.

15. În cazul contribuabililor care depun declaraţie de înregistrare fiscală până la data comunicării deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declaraţiei contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

16. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind înregistrarea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte certificatul de înregistrare fiscală, care se semnează de către conducătorul unităţii fiscale şi care se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

17. Odată cu înregistrarea contribuabilului se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei de înregistrare fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

18. Dacă înregistrarea fiscală s-a realizat la solicitarea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, după comunicarea deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu, compartimentul de specialitate comunică şi autorităţii solicitante codul de înregistrare fiscală atribuit respectivului contribuabil, precum şi data înregistrării fiscale.

19. Documentele care au stat la baza înregistrării fiscale, precum şi actele administrative şi procedurale emise de organul fiscal în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 2a)

DECIZIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DIN OFICIU

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ……….

Administraţia Finanţelor Publice a ……….

Nr. ………./……….

Adresa:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Denumire/Nume, prenume ……….

Adresa:

localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….

În baza prevederilor art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Referatului privind înregistrarea fiscală nr. ………. din data ………., vă comunicăm următoarele:

Potrivit informaţiilor şi documentelor deţinute de organul fiscal/comunicate de (altă autoritate) ………., aveaţi obligaţia să vă înregistraţi fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 72 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aţi fost înregistrat fiscal din oficiu şi vi s-a atribuit codul de identificare fiscală ………. . Înregistrarea fiscală produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii.

De la data înregistrării fiscale, aveţi următoarele obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal:

……….

Obligaţiile declarative înscrise în vectorul fiscal pot fi modificate şi completate prin depunerea, la organul fiscal competent, a unei declaraţii de menţiuni.

Motivaţia înregistrării fiscale din oficiu: ……….

……….

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Funcţia ……….

Semnătura ……….

Cod M.F.P. 14.13.02.10

ANEXA Nr. 2b)

NOTIFICARE PRIVIND ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DIN OFICIU

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ……….

Administraţia Finanţelor Publice a ……….

Nr. ………./……….

Adresa:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Către: Denumire/Nume, prenume ……….

Adresa:

localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveaţi obligaţia să solicitaţi înregistrarea fiscală, vă rugăm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare fiscală sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveţi obligaţia înregistrării fiscale.

În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare fiscală sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care să justifice că nu aveţi obligaţia de înregistrare fiscală, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală din oficiu, conform legii.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Funcţia ……….

Semnătura ……….

Cod M.F.P. 14.13.07.10

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularelor

1.Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu

1.1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu“

1.2. Cod MFP: 14.13.02.10

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (2 file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru înregistrarea fiscală.

1.8. Se întocmeşte

– în: două exemplare;

– de: organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

– originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu

2.1. Denumire: „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu“

2.2. Cod MFP: 14.13.07.10

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (2 file)

2.6. Se difuzează: gratuit.

2.7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care au obligaţia înregistrării fiscale.

2.8. Se întocmeşte

– în: două exemplare;

– de: organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

– originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

- Publicitate -