ORDIN nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
2012-05-25 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 356 din 25.5.2012
2012-05-01 – Proiect, referat aprobare

ORDIN nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7,art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent;

b) data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii;

c) data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b).

Art. 5

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

a) de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;

b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA şi care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;

e) de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA şi care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor două trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Art. 6

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 5 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

ANEXĂ la procedură

REFERAT

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea Fiscală ……….

Nr. ……….

AprobatConducătorul unităţii fiscale,

……….

AvizatŞef compartiment specialitate,

……….

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Nr. crt. Denumirea persoanei impozabile Codul de înregistrare în scopuri de TVA Domiciliul fiscal Data anulării/Data înregistrării

B. Din analiza următoarelor informaţii şi documente:

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

C. Propunem:

□ înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data ……….;

□ anularea înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data ………. .

Întocmit……….

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) şeful administraţiei finanţelor publice a municipiului, oraşului sau comunei, şeful administraţiei finanţelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului Bucureşti, ori şeful administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii.

4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) directorul executiv adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) şeful administraţiei adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor ori comunelor, din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau din cadrul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz, ori şeful administraţiei din cadrul unităţilor fiscale în a căror structură aprobată nu este prevăzut postul de şef administraţie adjunct.

5. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.

6. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii:

a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 1531alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531alin. (1), după caz, din Codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;

b) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) şi b) din Codul fiscal;

c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781din Codul de procedură fiscală;

d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) sau art. 1531alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă;

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;

h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 1531din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal;

i) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, respectiv după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prezentei proceduri, compartimentul de specialitate procedează la actualizarea informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal sau în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulată, după caz.

8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. c)–i), compartimentul de specialitate aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

CAPITOLUL II

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

SECŢIUNEA 1

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea

1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 1531alin. (1), după caz, din Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

2. Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. În această situaţie, Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Notificarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531din Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

5. În situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice, după caz.

6. Dacă declaraţia de menţiuni sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531din Codul fiscal, după caz, se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declaraţiei de menţiuni a contribuabilului.

7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoştinţa contribuabilului.

8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deţinute, întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) proiectul Deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Împotriva Deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării Deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

13. După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispoziţiile pct. 2.

SECŢIUNEA a 2-a

Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile care au fost reactivate fiscal şi a persoanelor impozabile care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de suspendare temporară a activităţii

1. Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, organul fiscal înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, persoanele impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) sau b) din Codul fiscal, după caz, respectiv dacă persoanele impozabile inactive fiscal au fost reactivate sau dacă persoanele impozabile au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii.

2. Pentru persoanele impozabile inactive care se reactivează fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte, pe baza proiectului Deciziei privind reactivarea persoanei impozabile potrivit procedurii aplicabile în materie, următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care se reactivează, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul Deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

3. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, compartimentul de specialitate întocmeşte, la data primirii informaţiilor de la oficiul registrului comerţului privind înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, documentele prevăzute la pct. 2.

4. Referatul şi decizia prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

5. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Pentru persoanele impozabile inactive care se reactivează fiscal, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reactivării, respectiv data comunicării deciziei de reactivare, potrivit procedurii aplicabile în materie.

7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reluării activităţii din menţiunea înscrisă la registrul comerţului.

8. Dispoziţiile pct. 11 şi 13 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

SECŢIUNEA 1

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781din Codul de procedură fiscală

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531alin. (11), după caz, din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781din Codul de procedură fiscală.

2. După comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, împreună cu o copie a deciziei de declarare în inactivitate, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data declarării ca inactivă a persoanei impozabile, respectiv data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Împotriva Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

7. În cazul contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale şi pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea actelor emise ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anularea scoaterii din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

8. După aprobarea referatului de către conducătorul unităţii fiscale, compartimentul de specialitate desfiinţează actele întocmite ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anulează scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, contribuabilul păstrându-şi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

9. Compartimentul de specialitate emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

SECŢIUNEA a 2-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului

1. În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531alin. (11) din Codul fiscal, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informaţiilor transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară.

2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmeşte pentru fiecare persoană selectată potrivit pct. 1 următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. Documentele prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 3-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. c) sau art. 1531alin. (11) din Codul fiscal, după caz, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Compartimentul de specialitate anulează înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile prezentei secţiuni, dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531din Codul fiscal, după caz, aflate în administrarea organului fiscal şi asociaţii/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:

a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; şi/sau

b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

3. În acest sens, lunar până pe data de 10 a fiecărei luni, compartimentul de specialitate selectează cu ajutorul aplicaţiei informatice:

a) persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2;

b) contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 şi care au calitatea de asociat/administrator la societăţi comerciale înregistrate în scopuri de TVA.

4. După identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociaţi/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 4-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face la începutul fiecărui semestru calendaristic, până la data de 15 iulie, respectiv 15 ianuarie, pentru semestrul calendaristic anterior.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont – formular (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ şi întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 august, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA şi care, în primul semestru calendaristic al anului, nu au depus niciun decont de TVA.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 februarie, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA şi care, în cel de-al doilea semestru calendaristic al anului, nu au depus niciun decont de TVA.

7. Cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

8. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 5-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru semestru calendaristic nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul perioadelor de raportare

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

2. Identificarea de către organele fiscale a persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în lunile iulie şi ianuarie, după expirarea termenului de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din semestrul anterior.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni din semestrul anterior sau celor două trimestre din semestrul anterior, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii sau livrare de bunuri/prestare de servicii.

4. Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.

5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 august pentru persoanele care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală şi care, în niciun decont de TVA dintre cele depuse pentru perioada ianuarie–iunie din acelaşi an, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 februarie pentru persoanele care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală şi care, în niciun decont de TVA dintre cele depuse pentru perioada iulie–decembrie din anul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

8. Cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

9. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 6-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 1531din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 1531alin. (9) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, efectuată în condiţiile art. 1531din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.

2. Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art. 1531din Codul fiscal se aplică, potrivit prezentei secţiuni, ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 1531din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 153 din Codul fiscal.

3. Pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 1531din Codul fiscal şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 1531din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul Deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 sunt aplicabile în mod corespunzător.

6. După emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 1531din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.

7. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

CAPITOLUL IV

Îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată, din oficiu, în scopuri de TVA ca urmare a unei erori materiale sau din eroare materială a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune îndreptarea erorii materiale;

b) proiectul Deciziei pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin, prin care se desfiinţează documentele întocmite anterior din eroare materială, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

3. Decizia pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Împotriva Deciziei pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

5. După emiterea Deciziei pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor efectele îndreptării erorii materiale, după cum urmează:

a) în situaţia în care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA din eroare materială, se radiază codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit, persoana păstrându-şi calitatea de persoană neînregistrată în scopuri de TVA inclusiv pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA şi data comunicării Deciziei pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;

b) în situaţia în care înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile a fost anulată din eroare materială, se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială, persoana impozabilă păstrându-şi calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA inclusiv pe perioada cuprinsă între data anulării înregistrării în scopuri de TVA şi data comunicării Deciziei pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. În această situaţie se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

6. În ipoteza în care, la data constatării erorii materiale, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din acest registru ca urmare a îndreptării erorii materiale.

ANEXA Nr. 2

NOTIFICARE privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAgenţia Naţională de Administrare Fiscală Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….
Unitatea Fiscală ………………..

Nr. ………./……….

Adresa:
Tel.:Fax:

E-mail:

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ……….

Domiciliul fiscal:

Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ……….. ap. ………., etaj ………., judeţul/sectorul ……….

Codul de identificare fiscală ………. .

Având în vedere că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente în evidenţele organului fiscal, aveaţi obligaţia să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153/art. 1531din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare/menţiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveţi obligaţia înregistrării.

În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare/menţiuni sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care să justifice că nu aveţi obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Întocmit

Numele şi prenumele ……….

Funcţia ……….

Semnătura ……….

Cod14.13.07.60/î.o.

ANEXA Nr. 3

DECIZIE privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAgenţia Naţională de Administrare Fiscală Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….
Unitatea Fiscală ………………..

Nr. ……….

Adresa:
Tel.:Fax:

E-mail:

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ……….

Domiciliul fiscal:

Localitatea ………., str. ………. nr. ………. bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….

Codul de identificare fiscală ……….

În baza prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ………. din ………. şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ………. din ………./a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. ………. din ………., a Deciziei de reactivare nr. ………. din ………., emisă de ………., sau a înscrierii în Registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară din data de ………., vă comunicăm următoarele:

□ Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:

□ să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

sau

□ să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 1531din Codul fiscal.

Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de ………. 1)

□ Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/înscrierea în Registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de ………. 2)

Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal.

Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ……….

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Cod14.13.02.60/î.o.

ANEXA Nr. 4

DECIZIE privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAgenţia Naţională de Administrare Fiscală Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….
Unitatea Fiscală ………………..

Nr. ……….

Adresa:
Tel.:Fax:

E-mail:

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ……….

Domiciliul fiscal:

Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….

Codul de identificare fiscală ……….

În baza prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531alin. (9) sau (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ………. din ………., vă comunicăm că:

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531din Codul fiscal a fost anulată ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531din Codul fiscal a fost anulată ca urmare a înscrierii în registrul comerţului a stării de inactivitate temporară;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531din Codul fiscal a fost anulată în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. c) sau art. 1531alin. (11) din Codul fiscal, după caz, întrucât persoana impozabilă/asociaţii/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, întrucât pe parcursul semestrului calendaristic anterior nu aţi depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, întrucât în deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale din semestrul anterior, depuse la organul fiscal, nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531din Codul fiscal a fost anulată ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA.

Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ……….

……….

Vă înştiinţăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ………. nr. ……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Cod14.13.02.60/a.î.

ANEXA Nr. 5

DECIZIE pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAgenţia Naţională de Administrare Fiscală Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….
Unitatea Fiscală ………………..

Nr. ……….

Adresa:
Tel.:Fax:

E-mail:

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ……….

Domiciliul fiscal:

Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ………., codul de identificare fiscală ……….

Având în vedere dispoziţiile art. 153/art. 1531din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:

□ aţi fost înregistrat, din oficiu, în scopuri de TVA, începând cu data de ……….;

□ înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ……….

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează:

□ Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA nr. ………. din data de ………., precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ………. nr. ………., cu efect pentru viitor şi pentru trecut;

□ Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ………. din data de ………., cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Cod14.13.02.60/e.m.

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

1.„Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

1.1. Denumire „Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (2 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru notificarea persoanelor care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.„Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

2.1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA“

2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (2 file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează: – pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA;

– pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care au fost reactivate prin decizia organului fiscal/care au înscris în Registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară.

2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3.„Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

3.1. Denumire: „Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (2 file)

3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4.„Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

4.1. Denumire: „Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“

4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (2 file)

4.6. Se difuzează gratuit.

4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către organul fiscal a informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, după caz.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] procedura de dezbatere publică, ANAF a publicat proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, […]