Ministerul Finantelor Publice a emis Circulara nr.565014/17.05.2012 care contine precizari privind aplicarea unui tratament fiscal unitar, din punct de vedere al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, pentru indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale.

Circulara semnata de Liviu Voina, secretar de stat, a fost transmisă către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Metodologii Fiscale, Îndrumare şi Asistenţă a Contribuabililor şi direcţiile judeţene, în vederea aplicării unui tratament fiscal unitar, din punct de vedere al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, pentru indemnizaţiile acordate personalului implicat în desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale.

Circulara prevede următoarele precizări:

Din punct de vedere al impozitului pe venit
În conformitate cu prevederile cap. 9 “Venituri din alte surse” Titlul III – Impozitul pe venit, art. 78 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, “venituri din alte surse” sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) – h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu Titlul III – Impozit pe venit, precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.

Potrivit prevederilor punctului 152 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria “venituri din alte surse” sunt identificate ca fiind impozabile şi veniturile realizate de persoanele fizice reprezentând “indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale”.

- publicitate -

Modalitatea de calcul a impozitului şi termenul de plată sunt prevăzute la art. 79 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Din punct de vedere al contribuţiilor sociale obligatorii
Pentru veniturile prevăzute la art. 78 din Codul fiscal reprezentând indemnizaţii acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, se aplică prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul veniturilor realizate după data de 1 iulie 2012, se aplică prevederile art. 29627 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În aceste condiţii, atât în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, cât şi după data de 1 iulie 2012, persoanele respective au obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, numai în situaţia în care nu realizează cel puţin unul din următoarele venituri: venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din agricultură, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj şi venituri din pensii.

Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute până la data de 30 iunie 2012, se face de către casele de asigurări de sănătate, potrivit legislaţiei specifice, pe baza declaraţiei prevăzute în anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru veniturile obţinute după data de 1 iulie 2012, stabilirea contribuţiei se face de către organul fiscal, potrivit art. 29628 lit. c) din Codul fiscal, pe baza declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, depusă de plătitorul de venit conform art. 93 alin. (2) din Codul fiscal (formular 205).

Referinţe anexate:
Circulara-MFP-565014-2012-taxare-venituri-alegeri