MFP: Strategia fiscal bugetară pe perioada 2013-2015 – priorităţi şi măsuri în domeniul fiscal

110

La inceputul lunii iunie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat online pe mfinante.ro proiectul Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2013-2015, împreună cu proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi Expunerea de motive a proiectului de lege.

Documentul cuprinde urmatoarele sectiuni:
Cadrul general internaţional şi intern al Strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2013-2015
1. Obiectivele politicii fiscale şi bugetare
2. Cadrul macroeconomic
2.1 Evoluţii macroeconomice recente ale economiei româneşti
2.2 Prognoze macroeconomice pe termen mediu ( 2013-2015)
3. Cadrul fiscal-bugetar
3.1 Politica fiscală
3.1.1 Caracteristici, priorităţi, premise privind politicile fiscale şi de administrare fiscală
3.1.2 Măsuri fiscale si tendinte ale principalelor taxe şi impozite
3.1.3 Politica de administrare fiscală
3.1.4 Arieratele bugetare
3.1.5 Venituri bugetare
3.2 Politica bugetară
3.2.1 Caracteristici, priorităţi, premise ale politicilor de cheltuieli bugetare
3.2.2 Politici publice
3.2.2.1 Politica în domeniul ocupării forţei de muncă
3.2.2.2 Politica în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
3.2.2.2.1 Politica în domeniul pensiilor
3.2.2.2.2 Politica în domeniul asistenţei sociale
3.2.2.3 Politica în domeniul sănătăţii
3.2.2.4 Politica în domeniul învăţământului
3.2.2.5 Politica în domeniul cercetării dezvoltării şi inovării
3.2.2.6 Politica în domeniul dezvoltării regionale şi turismului
3.2.2.7 Politica în domeniul mediului şi pădurilor
3.2.2.8 Politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii
3.2.2.9 Politica în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
3.2.2.10 Politica în domeniul justiţiei
3.2.2.11 Bugete locale
3.3 Datoria Publică
3.4 Plafoane privind principalii indicatori bugetari în perioada 2010-2015
4. Cadrul de cheltuieli pe termene

In domeniul politicilor fiscale, Strategia prevede ca prioritate principală este îmbunătăţirea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, în acord cu organismele financiare internaţionale şi cu respectarea transparenţei decizionale şi a unei largi consultări publice, fără afectarea obiectivului de deficit bugetar.
Priorităţile adiacente sunt:
> asigurarea unui mediu stimulativ, măsuri de consolidare a transparenţei, stabilităţii şi predictibilităţii;
> reducerea numărului taxelor şi tarifelor cu caracter nefiscal, proces în desfăşurare, urmând să se identifice şi alte taxe/tarife cu caracter nefiscal care se pot reduce prin comasare, modificându-se corespunzător legislaţia în domeniu de către instituţiile implicate;
> măsuri de eficientizare a sistemului fiscal pornind de la recomandările asistenţei tehnice FMI, care vizează:
– simplificarea declarării şi plăţii impozitelor pe câştigurile de capital printr-o singură declaraţie depusă de contribuabil la sfârşit de an;
– asigurarea unui tratament fiscal neutru pentru cesionarea creanţelor neperformante din sectorul bancar;
– simplificarea schemei de amortizare a mijloacelor fixe;
– revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate, acestea variind în funcţie de destinaţia proprietăţii şi nu în funcţie de contribuabil;
– elaborarea unei strategii de lărgire a bazei de impunere;
– elaborarea unui plan de ajustare a cotelor de accize împreună cu măsurile de administrare de îmbunătăţire a colectării, mai ales în scopul diminuării evaziunii accizelor la alcool.

Potrivit Strategiei fiscal-bugetare pe orizontul 2013 – 2015, Guvernul vizează  următoarele direcţii de acţiune:

În domeniul impozitelor directe
> Revizuirea sistemului de amortizare a mijloacelor fixe în scopul adaptării acestuia la realităţile economice ale acestei perioade.
Această măsură va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, întrucât amortizarea este un cost important al capitalului imobilizat.
> Analiza sistemului de impunere a veniturilor persoanelor fizice şi a oportunităţii de modificare a acestuia pentru asigurarea respectării principiului echităţii, sarcina fiscală a fiecărui contribuabil fiind stabilită în funcţie de capacitatea sa contributivă. Astfel, se va analiza introducerea unui sistem de deduceri care să contribuie la refacerea indicatorilor demografici, accesul la educaţie, dezvoltarea sistemului de pensii private etc., precum şi dezvoltarea unei strategii de lărgire a bazei de impunere.
> Analiza sistemului de impunere a proprietăţii în scopul realizării unui sistem echilibrat, echitabil şi coerent.

În domeniul TVA
> Continuarea perfecţionării legislaţiei pentru a corespunde criteriilor de armonizare cu legislaţia comunitară, prin transpunerea în legislaţia natională a directivelor adoptate la nivel european în domeniul TVA. De exemplu, la 1 ianuarie 2015 vor intra în vigoare prevederile art. 5 ale Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor.
Aceste modificari vizeaza extinderea prevederilor regimului special aplicabil in prezent pentru persoanele impozabile nestabilite in Comunitate care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile si asupra serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, precum si aplicarea aceluiasi regim special pentru persoanele impozabile stabilite in Comunitate care presteaza servicii de aceasta natura in statele membre in care nu sunt stabilite in scopuri de TVA.
> Îmbunătăţirea legislaţiei fiscale în funcţie de fenomenele evazioniste, în vederea contracarării acestora.
> Analiza oportunităţii stabilirii unor cote de TVA care sa reducă tendinţa de evaziune fiscală şi să menţină puterea de cumpărare a populaţiei cu venituri reduse.

În domeniul accizelor
> Creşterea nivelului accizelor pentru motorină potrivit calendarului stabilit pentru respectarea perioadelor de tranziţie acordate României prevăzute în Tratatul de aderare, începând cu 01.01.2013 de la 374,00 euro/tonă la 391,00 euro/tonă, respectiv de la 316,03 euro/1.000l la 330,395 euro/1.000l;
> Respectarea calendarului de creştere graduală a accizelor pentru ţigarete în conformitate cu cerinţele Directivei 2010/12/UE de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE şi 95/59/CE privind structura şi nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat şi a Directivei 2008/118/CEE:
– Creşterea nivelului accizei totale la ţigarete începând cu 01.07.2013 de la 81,78 euro/1.000 ţigarete la 86,96 euro/1.000 ţigarete la 01.07.2015;
– Creşterea nivelului accizei minime la ţigarete începând cu 01.07.2013, de la 79,00 euro/1.000 ţigarete la 84,00 euro/1.000 ţigarete la 01.07.2015.
> Asigurarea stabilităţii veniturilor din accize prin perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniul accizelor;
> Transpunerea în legislaţia naţională a actelor normative ce se adoptă de Comisia Europeană în domeniul accizelor, în termenele prevăzute de respectivele acte normative.

Măsurile în domeniul procedurii fiscale
– sprijinirea, prin măsuri legislative, a obiectivelor de administrare fiscală;
– îmbunătăţirea echilibrului între drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi ale organelor fiscale;
– sprijinirea mediului de afaceri în sensul facilitării accesului contribuabililor la înlesnirile fiscale.

În domeniul reformei administratiei fiscale,  în perioada 2013-2015 sunt programate următoarele măsuri:
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
• Combaterea fraudei multinaţionale, în special a celei intracomunitare:
– Combaterea fraudei carusel;
– Colaborarea cu administraţiile fiscale şi organismele europene în vederea prevenirii şi combaterii fraudei transfrontaliere, îmbunătăţirii şi perfecţionării tehnicilor, metodelor şi abilităţilor de control; creşterea numărului de controale multilaterale în colaborare cu administraţiile fiscale europene la contribuabili din România implicaţi în lanţuri de fraudare;
• Implementarea controlului comerţului electronic;
• Monitorizarea mai bună a domeniilor cu risc fiscal ridicat (produse accizate, achiziţii intracomunitare, operaţiuni de import / export);
• Intensificarea supravegherii mişcării produselor accizabile şi a antrepozitelor fiscale, inclusiv în zonele limitrofe;
• Achiziţionarea de echipamente/sisteme de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri şi dispozitive mobile de scanare în vederea diminuării fenomenului de evaziune fiscală şi întărirea controlului fiscal şi vamal, în orice loc unde analiza de risc impune efectuarea unui control nedistructiv;
• Monitorizarea contribuabililor nou înfiinţaţi, înregistraţi în scopuri de TVA, prin efectuarea de controale, în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor declarării acestora ca inactivi şi respectiv, dacă deţin capacitatea de a desfăşura activitatea economică pentru care au fost autorizaţi;
• Verificarea cu prioritate a societăţilor comerciale care au înregistrat deconturi succesive cu sume negative de T.V.A. şi nu au solicitat rambursare;
• Întărirea controlului vamal, prin:
– Adoptarea unui nou sistem de securitate a marcajelor şi timbrelor;
– În scopul intensificării controlului la frontieră, în special a celei de Nord şi Est şi în vamă port Constanţa-Agigea Sud vor fi avute în vedere implementarea proiectului N.C.T.S. ( Noul Sistem Computerizat de Tranzit), construcţia noului punct vamal Halmeu-Diakovo.precum şi îmbunătăţirea cooperarării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare;
– Continuarea dezvoltării sistemelor de Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor (T.I.C.) transeuropene interoperabile, care să aibă în vedere susţinerea funcţiilor vamale în contextul programului „Vama electronică”;
– Imbunatăţirea selectării declaraţiilor pentru control ulterior sau reverificare, prin utilizarea unor indicatori de risc (încadrare tarifară, origine, valoare în vamă, termene şi condiţii pentru operaţiunile vamale pentru care s-au acordat regimuri vamale suspensive);

Îmbunătăţirea colectării; creşterea conformării voluntare
• Stimularea depunerii on-line a declaraţiilor şi a plăţilor electronice;
• Îmbunătăţirea managementului arieratelor prin monitorizarea mai bună a arieratelor mari şi recente; reducerea volumului arieratelor;
• Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile oferite contribuabililor;
• Implementarea transmiterii electronice a adreselor de înfiinţare/ridicare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti aflate în conturile bancare ale debitorilor;
• Realizarea în mediu electronic a licitaţiilor pentru vânzarea bunurilor imobile sechestrate ale debitorilor;
• Până la finele anului 2015, A.N.A.F va crea premisele pentru dematerializarea dosarului fiscal al contribuabililor;
• Va creşte gradul de informatizare a activităţilor interne ale A.N.A.F. prin:
– Unificarea sistemului de administrare a creanţelor persoanelor fizice cu sistemul de administrare a creanţelor persoanelor juridice până în anul 2015;
– Implementarea funcţiei de help-desk fiscal;
– Dezvoltarea activităţilor realizate de Unitatea de Imprimare rapidă de la Râmnicu Vâlcea.
• Va fi demarat un amplu proces de reorganizare a A.N.A.F., urmând a se realiza regionalizarea administraţiei fiscale, în vederea creşterii eficienţei şi reducerii costurilor de colectare. Astfel:
– Până la 1 iulie 2013 se vor crea 8 direcţii generale regionale, care vor integra structurile de vamă şi gardă financiară;
– În anul 2015 se va reduce numărul de administraţii financiare la 47 de unităţi, în condiţiile automatizării proceselor de activitate şi a consolidării sistemului informatic.

Documente anexate / Surse:
STRATEGIA fiscal-bugetara_2013-2015.pdf
pr_Lege_plafoane 2012.pdf
Expunere_motive_lege_Plafoane2012.pdf

- Publicitate -