OpANAF 3/2010 – Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitata de catre persoane impozabile pentru importuri si achizitii din UE

195

OpANAF nr.3/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

2010-01-01 – Aplicabil cererilor de rambursare depuse începand cu 1 ianuarie 2010
2010-01-15 – Versiune initiala (Monitorul Oficial): OpANAF-3-2010-procedura-rambursare-tva-personae-impozabile-Vmonitoruloficial.pdf
2010-01-15 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010

ORDIN nr. 3/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a, al art. 147^2 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al pct. 49^1 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.03.02/18, prevazuta in anexa nr. 2;
b) „(319) Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice”, cod MFP 14.13.03.02/19, prevazuta in anexa nr. 3.
ART. 3
Instructiunile de completare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 4.
ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 5
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7
Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pune la dispozitia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii in format electronic a cererii de rambursare si a informatiilor solicitate.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.
ART. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 3.

ANEXA 1
PROCEDURA de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

I. Primirea cererilor de rambursare depuse de persoane impozabile stabilite in Romania si transmiterea acestor cereri statelor membre carora le sunt adresate
1. Potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 49^1 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din acelasi act normativ, persoana impozabila stabilita in Romania, denumita in continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru de rambursare.
2.1. Pentru a obtine o rambursare a taxei pe valoarea adaugata in statul membru de rambursare, solicitantul adreseaza o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, pe cale electronica, respectivului stat membru, pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
2.2. Cererea de rambursare se depune, in format electronic, la organul fiscal competent din Romania, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare, in conditiile prevazute la pct. 49^1 alin. (15)-(18) din normele metodologice.
2.3. Informatiile din cererea de rambursare si eventualele informatii suplimentare trebuie furnizate de solicitant in limba stabilita de statul membru de rambursare.
3. Dupa primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din Romania trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a acesteia.
4.1. Organul fiscal competent din Romania verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca in perioada de rambursare inscrisa in cerere solicitantul a fost persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, precum si daca documentele inscrise in sectiunea „Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA” sunt emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite in Romania.
4.2. Daca solicitantul nu a fost in perioada de rambursare persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, sau daca documentele inscrise in sectiunea „Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA” nu au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite in Romania, organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea de rambursare statului membru de rambursare si comunica solicitantului, pe cale electronica, aceasta decizie.
4.3. Daca solicitantul a fost in perioada de rambursare persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, si daca documentele mentionate la punctul precedent au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent din Romania atribuie un numar de referinta cererii si transmite, electronic, autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare, impreuna cu toate documentele care insotesc respectiva cerere. Numarul de referinta al cererii se comunica solicitantului pentru a fi inscris pe toate documentele referitoare la cererea respectiva.
5. Operatiunile descrise la pct. 2.1-4.3 se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei.
II. Corectarea cererii de rambursare si rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive
1.1. Cererea depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi cereri, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular. În cazul in care o cerere initiala se rectifica, se inscrie in casuta corespunzatoare numarul de referinta al cererii initiale.
1.2. În cererea rectificativa se rectifica facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedenta. Cererea rectificativa nu trebuie sa contina facturi/documente de import noi.
1.3. Se completeaza cate o cerere rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
2.1. Daca, ulterior depunerii cererii de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, solicitantul trebuie sa rectifice suma solicitata la rambursare sau suma deja rambursata. Rectificarea se poate face printr-o cerere de rambursare, daca solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmeaza perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursata sau printr-o declaratie de ajustare a pro-ratei, daca solicitantul nu depune o alta cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.
2.2. Declaratia de ajustare a pro-ratei se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

ANEXA 2 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusa potrivit art. 147^2; alin. (2) din Codul fiscal (PDF)
ANEXA 3 Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice (PDF)

ANEXA 4
INSTRUCTIUNI pentru completarea formularului „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania,
depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”

1.1. Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.
1.2. Cererea se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.
2.1. Cererea adresata statului membru de rambursare se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
2.2. Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
2.3. Programul de asistenta poate fi descarcat de pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro – „Declaratii electronice”.
Modul de completare
Sectiunea 1
Statul membru in care a fost achitata TVA – se inscrie numele statului membru al Uniunii Europene in care taxa a fost achitata pentru bunurile mobile livrate sau pentru serviciile prestate, precum si pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.
Limba oficiala – se alege cu ajutorul aplicatiei informatice din limbile oficiale in care solicitantul are obligatia sa furnizeze informatiile din cererea de rambursare.
Moneda – se inscrie moneda oficiala a tarii in care taxa pe valoarea adaugata a fost achitata.
Anul la care se refera cererea – se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2010).
Perioada aferenta operatiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie-iunie se va inscrie 02-06).
Cerere anuala – pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente si care privesc operatiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic in cauza se va completa si depune o cerere de rambursare anuala.
Cerere initiala – se bifeaza daca solicitantul completeaza si depune o cerere initiala.
Cerere rectificativa – cererea depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi cereri, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare din formular.
În cererea rectificativa se rectifica facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedenta. Cererea rectificativa nu trebuie sa contina facturi/documente de import noi.
Se completeaza cate o cerere rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
Numar de referinta a cererii anterioare – in cazul in care o cerere initiala se rectifica, se inscrie in casuta corespunzatoare nr. de referinta a cererii initiale.
Pro-rata definitiva – se completeaza numai daca pro-rata de deducere este modificata, ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin inscrierea pro-ratei definitive, solicitantul procedeaza la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.
Cartusul „Date de identificare a solicitantului” contine:
– denumire/nume, prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile stabilite in Romania;
– cod de inregistrare in scopuri de TVA – se inscrie codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta;
– domiciliul fiscal – se completeaza datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile stabilite in Romania;
– e-mail – se completeaza adresa de e-mail la care solicitantul primeste de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitari de informatii;
– obiectul de activitate – pentru descrierea activitatii economice pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile se pot inscrie mai multe coduri CAEN diferite.
Cartusul „Reprezentare prin imputernicit” – in cazul in care depunerea cererii se realizeaza printr-un imputernicit, se bifeaza casuta corespunzatoare.
Cartusul „Date de identificare ale imputernicitului” se completeaza doar in cazul in care depunerea cererii se realizeaza printr-un imputernicit si contine:
– denumire/nume, prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului;
– cod de identificare fiscala – se inscrie codul primit la inregistrare, inscris in certificatul de inregistrare fiscala, sau codul numeric personal, in cazul in care imputernicitul este persoana fizica.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta;
– domiciliul fiscal – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al imputernicitului.
Cartusul „Informatii financiare” contine:
– suma solicitata la rambursare – se inscrie suma solicitata exprimata in moneda statului membru de rambursare. Înscrierea cifrelor in caseta se realizeaza cu aliniere la dreapta;
– titularul contului – se inscrie numele complet al titularului contului bancar si se bifeaza in casuta corespunzatoare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau imputernicit, dupa caz;
– cod IBAN – se va inscrie codul IBAN al contului bancar in care se doreste a fi transferata suma solicitata;
– cod BIC/SWIFT – se inscrie codul SWIFT (codul unic international de identificare a institutiilor bancare).
Sectiunea a 2-a
Cuprinde operatiunile ce stau la baza sumei solicitate si vor fi introduse nominal toate achizitiile/prestarile de servicii ce i-au fost efectuate, precum si importurile de bunuri.
Cartusul „Achizitii bunuri/servicii”
Se completeaza cate un tabel pentru fiecare factura.
Factura simplificata – se selecteaza, dupa caz, D/N.
Numar facturi fiscale – se inscrie numarul facturii din care reiese suma solicitata la rambursare.
Data facturi fiscale – se inscrie data facturii.
Cod/Subcod – se pot completa mai multe categorii de coduri si subcoduri.
Descriere – se inscrie natura bunurilor achizitionate/serviciilor de care a beneficiat.
Baza impozabila – se inscrie baza impozabila din factura.
TVA – se inscrie cuantumul TVA din factura.
Pro-rata – partea TVA aferenta operatiunilor care dau drept de deducere in Romania, exprimata ca procent.
TVA deductibila – se inscrie TVA deductibila rezultata prin inmultirea cuantumului TVA cu pro-rata.
Cod de inregistrare in scopuri de TVA/Cod de inregistrare fiscala al furnizorului/prestatorului – se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala atribuit furnizorului/prestatorului de catre autoritatea competenta din statul membru de rambursare. Se completeaza optional daca la rubrica „Factura simplificata” a fost selectat „D”.
Denumirea furnizorului/prestatorului – se inscriu numele si prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.
Adresa furnizorului/prestatorului – se inscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al furnizorului/prestatorului.
Toate sumele se inscriu in moneda statului membru de rambursare.
Cartusul „Importuri”
Se completeaza cate un tabel pentru fiecare document de import.
Numar document de import – se inscrie numarul documentului de import din care reiese suma solicitata la rambursare.
Data document de import – se inscrie data documentului de import.
Descriere – se completeaza cu alte informatii pentru a identifica documentul de import.
Cod/Subcod – se pot completa mai multe categorii de coduri si subcoduri.
Descriere – se inscrie natura bunurilor importate.
Baza impozabila – se inscrie baza impozabila din factura.
TVA – se inscrie cuantumul TVA din factura.
Pro-rata – partea TVA aferenta operatiunilor care dau drept de deducere in Romania, exprimata ca procent.
TVA deductibila – se inscrie TVA deductibila rezultata prin inmultirea cuantumului TVA cu pro-rata.
Denumirea exportatorului – se inscriu numele si prenumele sau denumirea exportatorului.
Adresa exportatorului – se inscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al exportatorului.
Toate sumele se inscriu in moneda statului membru de rambursare.
Cartusul „Documente atasate”: conform listei de preferinte a statelor membre, se vor atasa copii de pe facturi/documente de import in cazul in care:
– baza de impozitare de pe o factura/un document de import este de cel putin 1.000 euro sau echivalentul in moneda nationala;
– baza de impozitare de pe o factura/un document de import este de cel putin 250 euro sau echivalentul in moneda nationala, daca factura/documentul de import se refera la combustibil (cod = 1)
Nume fisier – trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix si Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie sa contina „o cale”.
Tip fisier – se vor atasa fisiere in urmatoarele formate: „PDF”, „JPEG” sau „TIFF”.
Un fisier poate contine copii de pe mai multe facturi/documente de import.
Nr. anexe – se inscrie numarul anexelor ce insotesc cererea.
Nr. facturi – se inscrie numarul facturilor ce insotesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
Nr. documente de import – se inscrie numarul documentelor de import ce insotesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului „(319) Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice”

Declaratia de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice, in cazul in care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitata sau deja rambursata.
Rectificarea sumei se efectueaza pe parcursul anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare in cauza, prin declaratie de ajustare a pro-ratei, in cazul in care solicitantul nu inainteaza nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.
Cartusul „Date de identificare a solicitantului” contine:
– denumire/nume, prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile stabilite in Romania;
– cod de inregistrare in scopuri de TVA – se inscrie codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta;
– domiciliul fiscal – se completeaza datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile stabilite in Romania;
– e-mail – se completeaza adresa de e-mail la care solicitantul primeste de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitari de informatii.
Cartusul „Ajustarea pro-ratei contine”:
– anul – se inscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determina pro-rata definitiva (exemplu: 2010);
– pro-rata definitiva – se completeaza pro-rata definitiva, calculata potrivit art. 147 alin. (8) din Codul fiscal.

ANEXA 5
Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor

I. Formularul „(318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”
Denumirea formularului: Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal
Cod MFP: 14.13.03.02/18
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: solicitarea rambursarii taxei pe valoarea adaugata din alte state membre de catre persoane impozabile stabilite in Romania.
Se intocmeste de: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
Circula: in format electronic, la autoritatea fiscala competenta din statul membru de rambursare.
Se pastreaza: in arhiva de documente electronice.
II. Formularul „(319) Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice”
Denumirea formularului: Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice
Cod MFP: 14.13.03.02/19
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: declararea pro-ratei definitive, pentru rectificarea sumei solicitate sau deja rambursate din alte state membre, de catre persoane impozabile stabilite in Romania.
Se intocmeste de: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
Circula: in format electronic, la autoritatea fiscala competenta din statul membru de rambursare.
Se pastreaza: in arhiva de documente electronice.

——

- Publicitate -

1 COMENTARIU