ORDIN COMUN MFP-2052bis/2006, MAI-1528/2006 – Aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale si a altor venituri ale bugetelor locale

313

ORDIN COMUN nr. 2.052bis si 1.528/2006 din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale
2006-12-27 – Data intrarii in vigoare: 27 Decembrie 2006
2006-12-27 – Anexel publicate in Monitorul Oficial nr. 1.032bis din 27 decembrie 2006
2006-12-27 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 1.032 din 27 decembrie 2006

ORDIN COMUN nr. 2.052bis si 1.528/2006 din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale

Având în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 196 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cele ale pct. 256 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã unele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, dupã cum urmeazã:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                             Model 2006  Anexa
crt.    Denumirea formularelor tipizate         ITL - ...  nr. ..
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0              1                  2    3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Declaraţie fiscalã pentru stabilirea impozitului      Model 2006
  pe clãdiri - persoane fizice                ITL - 001  1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului      Model 2006
  pe clãdiri - persoane fizice                ITL - 002  2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Declaraţie fiscalã pentru stabilirea impozitului      Model 2006
  pe teren - persoane fizice                 ITL - 003  3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului      Model 2006
  pe teren - persoane fizice                 ITL - 004  4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Declaraţie fiscalã/Decizie de impunere pentru        Model 2006
  stabilirea impozitului pe mijloacele de transport -     ITL - 005  5
  persoane fizice/juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Declaraţie fiscalã/Decizie de impunere pentru stabilirea  Model 2006
  impozitului pe mijloacele de transport pe apã -       ITL - 006  6
  persoane fizice/juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Declaraţie fiscalã/Decizie de impunere pentru stabilirea  Model 2006
  impozitului pe mijloacele de transport marfã cu masa    ITL - 007
  totalã autorizatã de peste 12 tone - persoane
  fizice/juridice                             7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare  Model 2006
  fiscalã privind impozite, taxe locale şi alte venituri   ITL - 008  8
   la bugetul local - persoane fizice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice    Model 2006
  privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri    ITL - 009  9
  ale bugetului local
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Declaraţie fiscalã/Decizie de impunere pentru stabilirea  Model 2006
  impozitului/taxei pe clãdiri - persoane juridice      ITL - 010  10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Declaraţie fiscalã pentru stabilirea impozitului/taxei   Model 2006
  pe teren - persoane juridice                ITL - 011  11
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei   Model 2006
  pe teren - persoane juridice                ITL - 012  12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Declaraţie fiscalã/Decizie de impunere pentru stabilirea  Model 2006
  taxei pentru servicii de reclamã şi publicitate       ITL - 013  13
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Declaraţie fiscalã/Decizie de impunere pentru stabilirea  Model 2006
   taxei pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate   ITL - 014  14
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare     Model 2006
  fiscalã privind impozite, taxe locale şi alte venituri   ITL - 015  15
  la bugetul local - persoane juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Certificat de atestare fiscalã privind impozitele şi    Model 2006
  taxele locale şi alte venituri ale bugetului local -    ITL - 016  16
  persoane juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului  Model 2006
  local în urma inspecţiei fiscale              ITL - 017  17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere       Model 2006
                                ITL - 018  18
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Proces-verbal de constatare a contravenţiei         Model 2006
                                ITL - 019  19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate    Model 2006
                                ITL - 020  20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate     Model 2006
                                ITL - 021  21
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de      Model 2006
  comunicare prin publicitate                 ITL - 022  22
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale      Model 2006
                                ITL - 023  23
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale     Model 2006
                                ITL - 024  24
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Confirmarea de primire a debitelor             Model 2006
                                ITL - 025  25
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autoritãţile administraţiei publice locale se codificã cu „Model 2006”, grupa de litere „ITL” şi cifrele „001-025”, care reprezintã elementele de identificare a fiecãrui formular tipizat.
(3) Se aprobã formularul „Chitanţa pentru creanţele bugetelor locale”, Model 2006 ITL – 1 Regim special, prevãzut în anexa nr. 26.
ART. 2
Tipãrirea formularului cu regim special prevãzut în anexa nr. 26 se realizeazã, în condiţiile prevãzute la pct. 256 alin. (3)-(5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre Compania Naţionalã „Imprimeria Naţionalã” – S.A. sau utilizând sistemele informatice proprii ale autoritãţilor administraţiei publice locale.
ART. 3
(1) Tipãrirea formularului prevãzut la art. 1 alin. (3) se face cu respectarea strictã a modelului aprobat prin prezentul ordin.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale, în condiţii de autonomie localã şi de eficienţã economicã, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(3) Autoritãţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din Codul fiscal sau a Codului de procedurã fiscalã.
(4) Autoritãţile administraţiei publice locale care au paginã de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivã, astfel încât acestea sã poatã fi consultate şi imprimate de cãtre contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
(5) Comunicãrile operative dintre contribuabili şi compartimentele de specialitate se pot face şi prin intermediul poştei electronice. În acest scop, autoritãţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligaţia menţionãrii adreselor de poştã electronicã pe care le utilizeazã.
ART. 4
(1) Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau de imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, dupã caz, a formularelor prevãzute la art. 1 se asigurã din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, dupã caz.
(2) Formularele aflate în stoc la data publicãrii prezentului ordin vor putea fi utilizate pânã la epuizare, în condiţiile adaptãrii corespunzãtoare.
ART. 5
Anexele nr. 1-26 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
La data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogã Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.993/461/2004 privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanţelor bugetare locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 20 ianuarie 2005, precum şi tipizatele Model ITL 001, 003, 004, 005, 005 bis, 006, 007, 011, 018, 019, 020, 021, 022, 029, 030, 031 şi 032 din anexa la Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 384/2002/10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 17 ianuarie 2003.
ART. 8
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de cãtre preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor.

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

ANEXA 1

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 001

┌────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul are inregistrata cladirea│
│in REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ...,   │
│TIPUL .........., VOL ........., POZITIA│
│NR. ........ si figureaza la NR. DE ROL│
│NOMINAL UNIC .........................*)│
└────────────────────────────────────────┘

                   DECLARATIE FISCALA
  pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul
   Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

  Subsemnatul ................................, identificat prin actul de identitate ........,
seria ...., nr. ............. si codul numeric personal ......................................,
domiciliat in ROMANIA/............, judetul ............, codul postal ..........., municipiul/
orasul/comuna .............. satul/sectorul .........., str. ......................., nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., declar ca incepand cu data de ...../...........20.....
prin actul nr. ...... din ..../......20...., emis de ............. la data de ................,
am dobandit o cladire situata in comuna/orasul/municipiul .............................. satul/
sectorul ...., str. ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., avand
urmatoarele caracteristici:
 Cladirea are ... etaje, ... apartamente, este construita in anul ..... si constructiile anexe
sunt construite in anul ....., iar suprafata construita la sol a cladirilor este de ....... mp.
Declar ca detin/nu detin alte cladiri cu destinatia de locuinta in afara celei de la adresa de
domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaratia speciala de impunere.
 Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladire in cota de ..., in calitate
de ................. conform documentelor anexate .............................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se
pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

Nota:
Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor si a celor situate la
subsol.
In cazul in care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, suprafata
construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul
de transformare de 1.2.
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────
│              │                      │ Constructii anexe
│              │         Cladiri         │ situate in afara
│              │                      │corpului principal al
│              │                      │   cladirii
│    Specificatii    ├─────────────────────┬─────────────────────┼─────────────────────┐
│              │ Cu pereti sau cadre │ Cu pereti din lemn, │  Cu pereti din  │
│              │din beton armat, din │ caramida nearsa,  │  caramida arsa,  │
│              │caramida arsa, piatra│ valatuci, paianta │ piatra, beton sau │
│              │naturala sau din alte│ sau alte materiale │ din alte materiale │
│              │   materiale   │  asemanatoare   │           │
├───────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ Conditiile de dotare cu │  Cu  │  Fara  │  Cu  │  Fara  │  Cu  │  Fara  │
│   instalatii de apa   │instalatii│instalatii│instalati │instalatii│instalatii│instalatii│
│ canalizare, electrice,  │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │
│ incalzire trebuie sa fie │canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│
│  indeplinite cumulativ  │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │
│              │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │
├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│       0       │  1   │  2   │  3   │  4   │  5   │  6   │
├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│  Suprafata utila (mp)  │     │     │     │     │     │     │
├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│  Suprafata construita  │     │     │     │     │     │     │
│   Desfasurata (mp)   │     │     │     │     │     │     │
└───────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

continuare tabel
─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
 Constructii anexe │           │           │  *) In aceasta caseta  │
 situate in afara  │           │           │ completeaza functionarul │
corpului principal al│           │           │public din compartimentul de│
   cladirii    │ Locuinte situate la │  Spatii cu alta  │   specialitate al    │
─────────────────────┼ subsol, demisol sau │ destinatie situate │autoritatilor administratiei│
 Cu pereti din lemn, │   mansarda    │  in subsolul sau  │   publice locale.    │
 caramida nearsa,  │           │demisolul cladirilor │              │
 valatuci, paianta │           │           │ Rangul localitatii/zona in │
    etc.     │           │           │  care se afla situata  │
           │           │           │     cladirea     │
──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤  INTRAVILAN: A, B, C, D  │
  Cu  │  Fara  │  Cu  │  Fara  │  Cu  │  Fara  │    EXTRAVILAN:     │
instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│ I, a II-a, a III-a, a IV-a │
 de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │              │
canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│Rangul:           │
electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │...................     │
incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │Zona            │
──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤
  7   │  8   │  9   │  10  │  11  │  12  │              │
──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤Ordinea numerica a cladirii │
     │     │     │     │     │     │cu destinatia de locuinta in│
──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ functie de data dobandirii │
     │     │     │     │     │     │ .......................... │
     │     │     │     │     │     │              │
──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┘

  Data .........  Numele si prenumele .........  Semnatura olografa ..........

  ANEXA 2

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 002

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                         Nr. ........./data elib. .../20...

  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                   DECIZIE DE IMPUNERE
                     anul 20....
  pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul
   Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

           NR. DE ROL NOMINAL UNIC ..........................

  D-lui/D-nei ......................., identificat(a) prin actul de identitate ..., seria ...,
nr. .......... CNP .................., domiciliat(a) in ROMANIA/............., judetul .......,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna .............. satul/sectorul ...........,
str. ............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., pentru cladirea/cladirile
situata(e) la adresele:
  1. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
  2. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
  3. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
  4. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
  5. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local al
comunei/orasului/municipiului/sectorului ..................:
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Cladirea/cladirile    │  Impozit datorat (lei RON)  │     Termene de plata     │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│2            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│3            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│4            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│5            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│Total impozit      │                │                 │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
  Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesorii
pana la data platii.
  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

                 Conducatorul organului fiscal
                ................................
                 (prenume, nume si stampila)

                         Intocmit azi data .................,
                        ..................................
                          (functia, prenume si nume)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume si nume ......., CNP ......B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. .........
Semnatura contribuabil .......................
Data ...... /..... /....... sau
Nr. si data confirmarii de primire:
.............................................

  ANEXA 3

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 003

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Inregistrata sub nr. .... din ... /.../ 20...    │
│La compartimentul de specialitate al autoritatilor  │
│administratiei publice locale din raza administrativ-│
│teritoriala unde se afla situate terenurile.     │
├─────────────────────┬───────────────────────────────┤
│Functionarul Public │ ............................. │
│           │ S.S.             │
├─────────────────────┴───────────────────────────────┤
│Rol Nominal Unic nr. ...................       │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

                   DECLARATIA FISCALA
       pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice,
         datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
              modificarile si completarile ulterioare

  Subsemnatul ......................, identificat prin actul de identitate ......, seria ....,
nr. .............. si codul numeric personal ............... domiciliat in ROMANIA/............
Judetul .............., codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna ....................
satul/sectorul ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
declar ca:
  1. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
  2. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
  3. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
  4. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
  5. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  │Parcela/│     │Suprafata terenului, pe categorii de folosinta, in mp
│  │ adresa │     ├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────
│Nr. │ unde │Intravilan│Terenuri cu│   │   │    │         │
│crt.│ este │  (I)  │constructii│   │   │    │    Vie    │   Livada
│  │ situat │Extravilan├─────┬─────┤Arabil│Pasune│Faneata├───────┬─────────┼───────┬─────────
│  │terenul │  (E)  │Liber│Ocup.│   │   │    │Intrata│Neintrata│Intrata│Neintrata
│  │    │     │   │   │   │   │    │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 1 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 2 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 3 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 4 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 5 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
└────┴────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────

continuare tabel
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐
                                        │    │  │
┌────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤    │ZONA│
│              │     Terenuri     │Drumuri si │     │    │  │
│      Padure      │     cu ape      │cai ferate │ Terenuri │ Rang │  │
├───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│localit.│  │
│Pana in 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fara amenajare│Liber│Ocup.│     │    │  │
│cu rol de protectie│ de ani │ piscicola │ piscicola  │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
└───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren in cota de........, in calitate
de ..................... conform documentelor anexate .............................
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se
pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

Data ...........  Numele si prenumele .................  Semnatura olografa .................

  ANEXA 4

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 004

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                        Nr. ........./data elib. .../20...

  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                   DECIZIE DE IMPUNERE
                     anul 20....
  pentru stabilirea impozitului pe teren, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul
   Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

            NR. DE ROL NOMINAL UNIC .......................

  D-lui/D-nei ...................., identificat(a) prin actul de identitate .................,
seria ...., nr. ............ CNP ..................., domiciliat(a) in ROMANIA/...............,
judetul ................, codul postal ......., municipiul/orasul/comuna ......................
satul/sectorul ................, str. ..................., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ..., pentru terenul/terenurile situata(e) la adresele:
  1. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
  2. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
  3. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
  4. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
  5. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de
plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului ....................:
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│  Terenul/terenurile  │  Impozit datorat (lei RON)  │     Termene de plata     │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│2            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│3            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│4            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│5            │                │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤                 │
│Total impozit      │                │                 │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
  Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesorii
pana la data platii.
  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

                 Conducatorul organului fiscal
                ................................
                 (prenume, nume si stampila)

                              Intocmit azi data .................,
                              ..................................
                                (functia, prenume si nume)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume si nume ........, CNP ..............B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. .........
Semnatura contribuabil ................
Data ....../...../....... sau
Nr. si data confirmarii de primire:
.......................................

  ANEXA 5

*Font 7*

  Model 2006 ITL 005

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐                            │
│serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unitatii│                            │
│postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│         ROMANIA               │
│scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail           ││ teritoriale │   Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul         │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘                            │
│judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│        Denumirea compartimentului de specialitate       │
│str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........                │
│tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax                       │
│inregistrat la registrul comertului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic ............. Nr. ........./data elib. .../20...│
│cont IBAN ..................., deschis la .............................. │                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. de inregistrare la organul fiscal ...../......20.....

                              Declaratie fiscala/Decizie de impunere
           pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
                        depusa pentru dobandire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)

  Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am dobandit prin
vanzare-cumparare/la achizitionare prin contract de leasing urmatoarele mijloace de transport:
   * mijloace de transport cu tractiune mecanica (tabel 1)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Sectiunea I                │                Sectiunea II              │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│Nr. │   Marca si tipul   │  Data  │ Serie │ Serie │ Capacitate │   impozit datorat    │   Perioada pentru care se stabileste si│
│crt.│            │dobandirii│ sasiu │ motor │ cilindrica │ stabilit de organul fiscal │       termenele de plata     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1 │      2      │  3   │  4  │  5  │   6   │       7       │            8         │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc, inclusiv                      │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv                                    │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv                                    │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv                                    │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc                                             │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autobuze, autocare, microbuze                                                          │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna      │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Tractoare inmatriculate                                                             │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Motociclete, motorete, scutere si atase                                                     │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │            │     │    │     │       │              │                     │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │            │     │    │     │       │              │                     │
└────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
                                     Sectiunea II din tabelul 1 se completeaza de organul fiscal. In caz de
                                     emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de
                                     organul fiscal
  * remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Sectiunea I              │                Sectiunea II               │
├────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┼──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│Nr. crt.│   Marca si tipul   │  Data  │ Serie  │ Masa totala │       Impozit datorat       │   Perioada pentru care se  │
│    │             │dobandirii│ sasiu  │       │    stabilit de organul fiscal    │      stabileste     │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  1  │      2      │  3   │  4   │    5   │          6           │        7       │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  1.  │             │     │     │       │                     │                │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  2.  │             │     │     │       │                     │                │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  3.  │             │     │     │       │                     │                │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  4.  │             │     │     │       │                     │                │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  5.  │             │     │     │       │                     │                │
└────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┼──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
 Contribuabilul intocmeste declaratia in doua exemplare si anexeaza la│  Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de │
prezenta un set de copii ale documentelor de dobandire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de │
proprietate, certificate de conformitate cu originalul de catre organul│organul fiscal.                              │
fiscal.                                │  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│
  Prin prezenta declar ca datele de identificare ale subsemnatului,  │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru  │
precum si datele consemnate de mine in sectiunea I din tabelul 1,   │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │
respectiv in sectiunea I din tabelul 2 corespund realitatii      │Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr.  │
                                    │92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
                Subsemnatul,              │ulterioare se stabilesc obligatiile de plata fata de bugetul local al   │
         ........................................       │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................│
           (numele, prenumele si semnatura)         │in cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele fiscale
          L.S. in cazul persoanelor juridice         │stabilite in tabelele de mai sus).                    │
                                    │  Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se  │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤vor calcula accesorii pana la data platii. Prezentul titlu de creanta   │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere.            │devine titlu executoriu in conditiile legii.               │
│Prenume si nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I. │  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie,  │
│serie .... nr. ........                        │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal  │
│Semnatura contribuabil                        │emitent.                                 │
│Data ...../...... /...... sau                     │                                     │
│Nr. si data confirmarii de primire:                  │   Conducatorul organului fiscal,                   │
│.................................................................   │  .................................                   │
│                                   │    (prenume, nume si stampila)                    │
│                                   │                    Intocmit azi data .................│
│                                   │                    ...................................│
│                                   │                        (functia, prenume si nume)│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 6

*Font 7*

  Model 2006 ITL 006

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐                            │
│serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unitatii│                            │
│postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│         ROMANIA               │
│scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail           ││ teritoriale │   Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul         │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘                            │
│judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│        Denumirea compartimentului de specialitate       │
│str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........                │
│tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax                       │
│inregistrat la registrul comertului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic .............. Nr. ........./data elib. .../20..│
│cont IBAN ..................., deschis la .............................. │                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. de inregistrare la organul fiscal ...../......20.....

                             Declaratie fiscala/Decizie de impunere
          pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice
                   depusa pentru dobandire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)

  Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am dobandit
urmatoarele mijloace de transport pe apa:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Sectiunea I                │                Sectiunea II              │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Marca si tipul │         Data dobandirii         │    Impozit datorat    │ Perioada pentru care se stabileste si │
│crt.│         │                         │ stabilit de organul fiscal │       termenele de plata     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                      Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal                   │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │                         │               │                     │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │                         │               │                     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                           Barci fara motor, folosite in alte scopuri                         │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │                         │               │                     │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │                         │               │                     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                                  Barci cu motor                                │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │                         │               │                     │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │                         │               │                     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                               Nave de sport si agrement                             │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │                         │               │                     │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │                         │               │                     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                                  Scutere de apa                                │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │                         │               │                     │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │                         │               │                     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                               Remorchere si impingatoare:                             │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│  │         │     │pana la │ peste 500 │peste 2.000│peste│               │                     │
│  │         │  Data  │ 500 CP │CP si pana │CP si pana │4.000│               │                     │
│  │         │dobandirii│inclusiv│la 2.000 CP│la 4.000 CP│ CP │               │                     │
│  │         │     │    │ inclusiv │ inclusiv │   │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │     │    │      │      │   │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │     │    │      │      │   │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │         │     │    │      │      │   │               │                     │
├────┴──────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                       Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta                     │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │  Data  │  Capacitate tdw  │  Nr. fractii  │               │                     │
│  │         │dobandirii│          │         │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │     │          │         │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │         │     │          │         │               │                     │
├────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                             Ceamuri, slepuri si barje fluviale:                           │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │     │   cu   │   cu   │  cu   │               │                     │
│  │         │     │capacitatea │ capacitatea │capacitatea│               │                     │
│  │         │  Data  │de incarcare│de incarcare │  de   │               │                     │
│  │         │dobandirii│ pana la  │ de peste  │ incarcare │               │                     │
│  │         │     │ 1.500 tone │1.500 tone si│ de peste │               │                     │
│  │         │     │ inclusiv │pana la 3.000│3.000 tone │               │                     │
│  │         │     │      │tone inclusiv│      │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │     │      │       │      │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │         │     │      │       │      │               │                     │
├────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│                            Motociclete, motorete, scutere, si atase                         │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │         │     │      │       │      │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │         │     │      │       │      │               │                     │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │         │     │      │       │      │               │                     │
└────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
                                    Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de
                                    emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de
                                    organul fiscal.

 Contribuabilul intocmeste declaratia in doua exemplare si anexeaza la│  Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de │
prezenta un set de copii ale documentelor de dobandire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de │
proprietate, certificate de conformitate cu originalul de catre organul│organul fiscal.                              │
fiscal.                                │  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│
  Prin prezenta declar ca datele de identificare ale subsemnatului,  │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru  │
precum si datele consemnate de mine in sectiunea I din tabelul 1,   │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │
respectiv in sectiunea I din tabelul 2 corespund realitatii      │Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr.  │
                                    │92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
                Subsemnatul,              │ulterioare se stabilesc obligatiile de plata fata de bugetul local al   │
         ........................................       │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................│
           (numele, prenumele si semnatura)         │in cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele    │
          L.S. in cazul persoanelor juridice         │fiscale stabilite in tabelele de mai sus).                │
                                    │  Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se  │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤fiscale calcula accesorii pana la data platii. Prezentul titlu de creanta │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere.            │devine titlu executoriu in conditiile legii.               │
│Prenume si nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I. │  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie,  │
│serie .... nr. ........                        │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal  │
│Semnatura contribuabil                        │emitent.                                 │
│Data ...../...... /...... sau                     │                                     │
│Nr. si data confirmarii de primire:                  │   Conducatorul organului fiscal,                   │
│.................................................................   │  .................................                   │
│                                   │    (prenume, nume si stampila)                    │
│                                   │                    Intocmit azi data .................│
│                                   │                    ...................................│
│                                   │                        (functia, prenume si nume)│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 7

*Font 7*

Model 2006 ITL 007

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐                            │
│serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unitatii│                            │
│postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│         ROMANIA               │
│scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail           ││ teritoriale │   Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul         │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘                            │
│judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│        Denumirea compartimentului de specialitate       │
│str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........                │
│tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax                       │
│inregistrat la registrul comertului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic .............. Nr. ........./data elib. .../20..│
│cont IBAN ..................., deschis la .............................. │                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. de inregistrare la organul fiscal ...../......20.....

                             Declaratie fiscala/Decizie de impunere
     pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor
             persoane fizice/juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)

  Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am dobandit
urmatoarele mijloace de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Sectiunea I                │                Sectiune a II             │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Nr. │Marca si tipul│  Data  │ Forma │Nr. si data│  Masa  │Suspensie*│ Impozit datorat stabilit de │ Perioada pentru care se stabileste si │
│crt.│       │dobandirii│dobandire│ contract │autorizata│ SP/AS  │    organul fiscal    │       termenele de plata     │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu doua axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu trei axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu patru axe                                                              │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 2+1 axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 2+2 axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 2+3 axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 3+2 axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 3+3 axe                                                               │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │       │     │     │      │     │     │               │                    │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
                                     Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de
                                     emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de
                                     organul fiscal.
 Nota: * SP - Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalent
       recunoscut
     AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie
 Contribuabilul intocmeste declaratia in doua exemplare si anexeaza la│  Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de │
prezenta un set de copii ale documentelor de dobandire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de │
proprietate, certificate de conformitate cu originalul de catre    │organul fiscal.                              │
organul fiscal.                            │  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, │
  Prin prezenta declar ca datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru  │
precum si datele consemnate de mine in sectiunea I din tabelul 1,   │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind  │
respectiv in sectiunea I din tabelul 2 corespund realitatii      │Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr.   │
                                   │92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile│
                Subsemnatul,              │ulterioare se stabilesc obligatiile de plata fata de bugetul local al   │
         ........................................       │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................:│
           (numele, prenumele si semnatura)         │in cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele fiscale│
          L.S. in cazul persoanelor juridice        │stabilite in tabelele de mai sus).                     │
                                   │  Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor│
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤calcula accesorii pana la data platii. Prezentul titlu de creanta devine  │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere.            │titlu executoriu in conditiile legii.                   │
│Prenume si nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I.│  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie,  │
│serie .... nr. ........                       │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal  │
│Semnatura contribuabil                        │emitent.                                  │
│Data ...../...... /...... sau                    │                                      │
│Nr. si data confirmarii de primire:                 │   Conducatorul organului fiscal,                    │
│.................................................................  │  .................................                   │
│                                   │    (prenume, nume si stampila)                     │
│                                   │                    Intocmit azi data ..................│
│                                   │                    ....................................│
│                                   │                        (functia, prenume si nume) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 8

*Font 8*

  Model 2006 ITL 008
  Nr. de inregistrare ......../.........

CERERE
           PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
        PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL
                  PENTRU PERSOANE FIZICE*)

                   D-le/D-na DIRECTOR,

  Subsemnatul(a) .......................... domiciliat(a) in ...............................,
strada ......................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., in calitate de
proprietar/coproprietar/mandatat/executor*1)/mostenitor*2) in baza act ........... legitimat(a)
prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport Seria ....... nr. ..........., C.N.P. .........................,
solicit eliberarea unui certificat privind situatia obligatiilor de plata la bugetul local,
pentru rolul nominal unic nr.*3) .......................
  - pentru bunurile imobile situate la adresele: ............................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  - pentru mijloacele de transport inregistrate la adresa: ..................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................
fiindu-mi necesar pentru:
  a) instrainare bunuri
  (descrierea obiectului de instrainat) ......................................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  b) Alte destinatii .........................................................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................

  Semnatura ............................

                                   Data ....................
--------
  *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari.
  *2) Mostenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
  *3) Daca se cunoaste.
  *) Certificatul se elibereaza la sediul organului fiscal de catre solicitant.

  ANEXA 9

*Font 8*

  Model 2006 ITL 009

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                      Nr. ........./data elib. ........./200....

  Codul de identificare fiscala: ..........................
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
              SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL*)

  Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ................................ nr. ....../data ........ cu
domiciliul in str. ........................ nr. ...., bl ...., sc. ...., ap. ...., sector ....,
loc. ....................., legitimata prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport/ seria .... nr. ........,
cu CNP ...................................................................., avand calitatea de
proprietar/coproprietar/mandatar/executor*1)/mostenitor*2) si a verificarilor efectuate la
nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr.
de rol nominal unic ............................. se atesta urmatoarele:
Prenumele si numele .............................. domiciliul .................................
...............................................................................................
......................................*3)......................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  La data de intai a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala,
[ ] figureaza/[ ] nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu urmatoarele creante
bugetare de plata catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii:
┌───┬──────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr.│Denumirea creantei│  Curent  │ Ramasita │ Majorari/ │ Penalitati │  Total   │
│  │   bugetare   │       │      │  dobanzi  │ intarziere │       │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 0 │    1     │   2   │   3   │   4   │   5    │   6    │
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
└───┴──────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘

  In cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera
cu debitele inregistrate pana la data decesului*4) iar notarul are obligatia inscrierii in
certificatul de mostenitor a debitelor ce revin mostenitorilor si comunicarea catre organul
fiscal a unei copii de pe certificatul de mostenitor.
  Prezentul certificat s-a eliberat pentru*5): .............................................
  Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta
calitate.
  Termenul de valabilitate*6) ..............................................................
  S-a taxat cu suma ............... lei, conform chitantei nr. ........../.......... 20.....

                 Conducatorul organului fiscal
            ................................................
                 (prenume, nume si stampila)

                            intocmit azi data .....................,
                            ........................................
                               (functia, prenume si nume)
--------
  *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari.
  *2) Mostenitorii trebuie sa faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
  *3) Contribuabilul figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri
    ........ proprietate-folosinta din data ........../alte situatii.
  *4) Debitele inregistrate pana la data decesului vor completa pasivul masei succesorale.
Debitele inregistrate dupa data decesului reprezinta de drept sarcina fiscala a mostenitorilor.
  *5) Pentru instrainarea cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul
trebuie sa aiba achitate toate obligatiile bugetare scadente pana la data de intai a lunii
urmatoare incheierii actului de instrainare.
  *6) Luna in curs daca se elibereaza intre 01-25 ale lunii (25 luna in curs - ultima zi a
lunii urmatoare daca se elibereaza intre 25 - finele lunii in curs. Pentru instrainarea
cladirilor/terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil in luna emiterii, in
cazul procedurii succesorale, certificatul este valabil pana la incheierea acesteia.
  *) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic.

  ANEXA 10

*Font 7*

  Model 2006 ITL 010

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                     │┌──────────────┐              ROMANIA           │
│Contribuabilul ...................., Codul de identificare fiscala .....,││Stema unitatii│       Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul    │
│judet .......... loc. ............ cod postal ....... sector ...., str...││administrativ-│     Denumirea compartimentului de specialitate  │
│nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap ......, tel. ....,││ teritoriale │                            │
│fax ............................, adresa de e-mail .....................,│└──────────────┘                            │
│inregistrat la registrul comertului ....................... la nr .......│Codul de identificare fiscala .......................         │
│cont IBAN ................................., deschis la .................│Adresa/Cont IBAN/tel/fax                        │
│                                     │Nr. rol nominal unic ..............  Nr. ..... /data elib. ..../200...│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. si data inregistrarii .............../...................
 la organul fiscal
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             DECLARATIE FISCALA               │             DECIZIE DE IMPUNERE             │
│  pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul       │    pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul    │
│          contribuabililor persoane juridice          │     contribuabililor persoane juridice pentru anul 20...     │
├──┬────────────────┬─────────────┬──────────┬─────┬──────────────┬───────┤                                    │
│ │        │       │     │Data │       │    │In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│
│N │Adresa cladire/ │       │     │ la │   Data   │    │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru│
│r.│  forma de  │       │     │care │ dobandirii/ │    │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003    │
│ │  dobandire  │ Valoarea de │Amortizata│este │ inchirierii/ │ Data │privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a │
│c │P - proprietate │ intrare/  │ integral │inre-│concesionarii/│ultimei│O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si│
│r │I - inchiriere │ inreg. in │ DA/NU  │gis- │  preluare  │reeva- │completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de plata  │
│t.│C - concesiune │contabilitate│     │trata│ administrare │ luari │fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului   │
│ │A - administrare│       │     │val. │sau folosinta/│    │........................                        │
│ │F - folosinta  │       │     │ de │  cladirii  │    ├────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ │        │       │     │intra│       │    │  Cota  │ Impozit/taxa datorat(a) │   Termenele de plata   │
│ │        │       │     │ re │       │    │   %   │       (lei)     │               │
├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│1.│        │       │     │   │       │    │      │              │               │
├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤               │
│2.│        │       │     │   │       │    │      │              │               │
├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤               │
│3.│        │       │     │   │       │    │      │              │               │
├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤               │
│4.│        │       │     │   │       │    │      │              │               │
├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤               │
│5.│        │       │     │   │       │    │      │              │               │
├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤               │
│6.│        │       │     │   │       │    │      │              │               │
├──┼────────────────┴─────────────┴──────────┴─────┴──────────────┴───────┼────────────┼───────────────────────────┤               │
│ │                   Total              │   x   │              │               │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Contribuabilul completeaza doua exemplare pe care le depune       │ Pentru neachitarea impozitului/taxei pana la termenele aratate mai  │
│ la organul fiscal                            │sus, se vor calcula accesorii pana la data platii.           │
│        Director P.J.,         Sef compartiment contabil,│  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile  │
│L.S.   .........................      ...........................│legii.                                 │
│   (prenumele, numele si semnatura)  prenumele, numele si semnatura)│  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie,│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal│
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere,              │emitent.                                │
│Prenume si nume ........, CNP ....... B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. ...│                                    │
│Semnaturi contribuabil .........                     │Conducatorul organului fiscal,                     │
│Data ..../..../.... sau                         │.............................                     │
│Nr. si data confirmarii de primire:                   │ (prenume, nume si stampila)                      │
│...................................                   │                  intocmit azi data .................│
│                                     │                  ...................................│
│                                     │                    (functia, prenume si nume)   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 11

*Font 7*

  Model 2006 ITL 011

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Inregistrata sub nr. .... din ..../..../20...    │
│La compartimentul de specialitate al autoritatilor  │
│administratiei publice locale din raza administrativ-│
│teritoriala unde se afla situate terenurile.     │
├─────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Functionarul Public   │.....................   │
│             │S.S.            │
├─────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Rol Nominal Unic nr. ...................       │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

                   DECLARATIE FISCALA
     pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice,
     datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si
                  completarile ulterioare

  Subsemnatul ............................, identificat prin actul de identitate ............,
seria.........., nr. ...................... si codul numeric personal ........................,
domiciliat in ROMANIA/................., judetul ..............., codul postal ...............,
municipiul/orasul/comuna .............................. satul/sectorul .......................,
str. ................................., nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....,
in calitate de reprezentant al ........................................., Codul de identificare
fiscala ................, judet ............ loc. .................... cod postal .............
sector ...., str. ............................ nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj .....,
ap ....., tel. ................. fax ....................., adresa de e-mail .................,
inregistrat la registrul comertului .................... la nr. ..............................,
cont IBAN ............................................, deschis la ...........................,
declar ca:
  1. incepand cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,
am dobandit/inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat
in comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,
str. .........................., nr. ..........., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,
TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,
  2. incepand cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,
am dobandit/inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat
in comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,
str. .........................., nr. ..........., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,
TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,
  3. incepand cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,
am dobandit/inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat
in comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,
str. .........................., nr. ..........., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,
TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,
  4. incepand cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,
am dobandit/inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat
in comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,
str. .........................., nr. ..........., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,
TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,
  5. incepand cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,
am dobandit/inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat
in comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,
str. .........................., nr. ..........., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,
TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,

┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  │Parcela/│     │    Suprafata terenului, pe categorii de folosinta, in mp
│  │ adresa │Intravilan├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────
│Nr. │ unde │  (I)  │Terenuri cu│   │   │    │    Vie    │   Livada
│crt.│ este │Extravilan│constructii│   │   │    │         │
│  │ situat │  (E)  ├─────┬─────┤Arabil│Pasune│Faneata├───────┬─────────┼───────┬─────────
│  │terenul │     │Liber│Ocup.│   │   │    │Intrata│Neintrata│Intrata│Neintrata
│  │    │     │   │   │   │   │    │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 1 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 2 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 3 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 4 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────
│ 5 │    │     │   │   │   │   │    │    │     │    │
└────┴────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────
continuare tabel
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐
       Suprafata terenului, pe categorii de folosinta, in mp       │    │  │
┌────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤    │  │
│      Padure      │   Terenuri cu ape   │Drumuri si │     │ Rang │  │
│              │              │cai ferate │ Terenuri │localit.│ZONA│
├───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│    │  │
│Pana in 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fara amenajare│Liber│Ocup.│     │    │  │
│cu rol de protectie│ de ani │ piscicola │ piscicola  │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
├───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│          │    │      │       │   │   │     │    │  │
└───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘
  Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren in cota de ............., in
calitate de .......................... conform documentelor anexate ...........................
  Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului
se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

Data ...........        Director P.J.,          Sef compartiment contabil,
         L.S ................................    ................................
            (prenumele, numele si semnatura)    (prenumele, numele si semnatura)

  ANEXA 12

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 012

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul

                         Nr. ........../data elib./200....

  Codul de identificare fiscala: ..........
  Adresa/Cont IBAN/tel./fax

                   DECIZIE DE IMPUNERE
                     anul 20....
          pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, in cazul
         persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003
        privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
             NR. DE ROL NOMINAL UNIC ...................

  D-lui./D-nei ................................................., identificat(a) prin actul de
identitate ........., seria ........, nr. ..................... CNP ..........................,
domiciliara) in ROMANIA/..................., judetul ............................, codul postal
................., municipiul/orasul/comuna ..................... satul/sectorul .............,
str. ............................, nr. ......., bl. ......., sc. ......, et ....., ap. .......,
pentru terenul/terenurile situata(e) la adresele:
  1. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,
str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,
VOL ......., POZITIA NR. ............., situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan,
  2. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,
str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,
VOL ......., POZITIA NR. ............., situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan,
  3. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,
str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,
VOL ......., POZITIA NR. ............., situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan,
  4. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,
str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,
VOL ......., POZITIA NR. ............., situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan,
  5. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,
str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,
VOL ......., POZITIA NR. ............., situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan,
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de
plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului....................:
┌────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│   Terenul/terenurile   │ Suprafata pentru care │Impozit/taxa datorat(a)│Termene de plata│
│              │   se calculeaza   │    (lei RON)    │        │
│              │impozitul/taxa pe teren│            │        │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│1              │            │            │        │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤        │
│2              │            │            │        │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤        │
│3              │            │            │        │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤        │
│4              │            │            │        │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤        │
│5              │            │            │        │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤        │
│Total impozit        │            │            │        │
└────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘
  Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesorii
pana la data platii.
  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

                 Conducatorul organului fiscal
                 .............................
                 (prenume, nume si stampila)

┌──────────────────────────────────────────────┐
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere,│
│Prenume si nume ............................, │
│CNP ...................................    │     Intocmit azi data ............,
│B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. ........   │     ...............................
│Semnatura contribuabil ______________     │     (functia, prenume si nume)
│Data _______/____/_____ sau          │
│Nr. si data confirmarii de primire:      │
└──────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 13

*Font 8*

  Model 2006 - ITL 013

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Imputernicit ......................., CNP .............., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐                           │
│serie .... nr. ..........., judet ................. loc. .................││Stema unitatii│                           │
│cod postal ..... sector .., str. ........... nr. ..., bloc ..., scara ...,││administrativ-│                           │
│etaj ..., ap ..., tel. ........, fax ........, adresa de e-mail .........,││ teritoriale │            ROMANIA            │
│inregistrat la registrul comertului ................ la nr. .............,│└──────────────┘      Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul     │
│cont IBAN .........................., deschis la ....................... .│           Denumirea compartimentului de specialitate   │
│Contribuabilul ................, Codul de identificare fiscala ..........,│                                   │
│judet .............. loc. .............. cod postal ......... sector ....,│Codul de identificare fiscala ..................           │
│str. ..................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap ...,│Adresa/Cont IBAN/tel/fax                       │
│tel. ............, fax .............., adresa de e-mail .................,│Nr. rol nominal unic ..............  Nr. ..... /data elib. ..../200..│
│inregistrat la registrul comertului ........................ la nr. ......│                                   │
│cont IBAN ......................, deschis la .............................│                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Nr. si data inregistrarii .............../...................
La organul fiscal
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                     │             DECIZIE DE IMPUNERE             │
│               DECLARATIE FISCALA             │  pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate │
│   pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate  │             pentru anul 20.....             │
│             depusa pentru anul 20.....           │                                   │
│                                     │In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 44/2004│
│Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul   │ptr. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 │
│fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca, (denumire  │privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a │
│contribuabil) ....................... avem in derulare urmatoarele    │OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si │
│contracte de publicitate:                         │completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de plata  │
│                                     │fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului: ...│
├────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Nr. │Beneficiar│ Contract │Data intrarii│Valoarea serviciilor de reclama│  Cota  │    Taxa datorata    │   Termenele de plata   │
│crt.│     │nr. din data│ in vigoare │  si publicitate fara TVA  │   %   │      (lei)      │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(0) │  (1)  │   (2)  │   (3)   │       (4)       │  (5)   │   (6) = (4) x (5)   │       (7)       │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 2. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 3. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 4. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 5. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 6. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 7. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 8. │     │      │       │                │      │              │               │
├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│  │     │      │       │                │      │              │               │
├────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│                                     │  Pentru neachitarea taxei pana la termenele aratate mai sus, se vor │
│       Director P.J.,         Sef compartiment contabil,  │calcula accesorii pana la data platii.                │
│L.S.  ..........................      ..........................  │  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile  │
│   (prenumele, numele si semnatura)   prenumele, numele si semnatura)│legii.                                │
│                                     │  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul   │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere,              │fiscal emitent.                            │
│Prenume si nume ............., CNP ...........              │                                   │
│B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. ..............              │Conducatorul organului fiscal,                    │
│Semnatura contribuabil .......................              │.............................                     │
│Data ..../..../.... sau                          │ (prenume, nume si stampila)    Intocmit azi data ................│
│Nr. si data confirmarii de primire:                    │                  ..................................│
│...................................                    │                    (functia, prenume si nume)  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 14

*Font 7*

  Model 2006 - ITL 014

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Imputernicit ......................., CNP .............., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐                           │
│serie .... nr. ..........., judet ................. loc. .................││Stema unitatii│                           │
│cod postal ..... sector .., str. ........... nr. ..., bloc ..., scara ...,││administrativ-│                           │
│etaj ..., ap ..., tel. ........, fax ........, adresa de e-mail .........,││ teritoriale │            ROMANIA            │
│inregistrat la registrul comertului ................ la nr. .............,│└──────────────┘      Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul     │
│cont IBAN .........................., deschis la ....................... .│           Denumirea compartimentului de specialitate   │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ............,│                                   │
│judet .............. loc. .............. cod postal ......... sector ....,│Codul de identificare fiscala ..................           │
│str. ..................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap ...,│Adresa/Cont IBAN/tel/fax                       │
│tel. ............, fax .............., adresa de e-mail .................,│Nr. rol nominal unic ..............  Nr. ..... /data elib. ..../200..│
│inregistrat la registrul comertului ........................ la nr. ......│                                   │
│cont IBAN ......................, deschis la .............................│                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. si data inregistrarii .............../...................
 La organul fiscal
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                     │             DECIZIE DE IMPUNERE             │
│               DECLARATIE FISCALA             │   pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si   │
│ pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate │         publicitate depusa pentru anul 20....        │
│            depusa pentru anul 20....             │                                   │
│                                     │In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 44/2004│
│                                     │pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
│      * afisaj situat in locul in care persoana deruleaza      │privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a │
│             o activitate economica              │OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si │
│                                     │completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de plata  │
│                                     │fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului: ...│
├────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┤
│Nr. │  Amplasament  │Suprafata si dimensiuni│  Durata amplasarii*)  │ Nivelul taxei anuale │   Taxa datorata   │ Termenele de plata │
│crt.│         │     (mp)     │ (luni/fractiuni de luni) │    (lei/mp)    │     (lei)     │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│(0) │    (1)    │     (2)     │      (3)      │     (4)      │ (5)=(2)x(3)x(4)/12  │     (6)     │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │         │            │             │            │            │           │
├────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤
│* afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica│                                   │
├────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┤
│Nr. │  Amplasament  │Suprafata si dimensiuni│  Durata amplasarii*)  │ Nivelul taxei anuale │   Taxa datorata   │ Termenele de plata │
│crt.│         │     (mp)     │ (luni/fractiuni de luni) │    (lei/mp)    │     (lei)     │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│(0) │    (1)    │     (2)     │      (3)      │     (4)      │ (5)=(2)x(3)x(4)/12  │     (6)     │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │         │            │             │            │            │           │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │         │            │             │            │            │           │
├────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤
│  *) Se inscrie numarul de luni sau fractiuni de luni din anul pentru  │  Pentru neachitarea taxei pana la termenele aratate mai sus, se vor │
│care este intocmita declaratia in care este amplasat afisajul.      │calcula accesorii pana la data platii.                │
│  Contribuabilul completeaza doua exemplare pe care le depune la organul │  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile  │
│fiscal.                                  │legii.                                │
│       Director P.J.,         Sef compartiment contabil,  │  Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie│
│L.S.  ..........................      ..........................  │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul   │
│   (prenumele, numele si semnatura)   prenumele, numele si semnatura)│fiscal emitent.                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤                                   │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere,              │Conducatorul organului fiscal,                    │
│Prenume si nume ............., CNP ...........              │.............................                     │
│B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. ..............              │ (prenume, nume si stampila)                     │
│Semnatura contribuabil .......................              │                                   │
│Data ..../..../.... sau                          │                  Intocmit azi data ................│
│Nr. si data confirmarii de primire:                    │                  ..................................│
│...................................                    │                    (functia, prenume si nume)  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ANEXA 15

  Model 2006 ITL 015

  Nr. de inregistrare .................../............

                  CERERE
       PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA
       PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL
             PENTRU PERSOANE JURIDICE

              D-le/D-na DIRECTOR,

  DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE

  Subscrisa ..................., Cod unic de identificare ...................., judet .................. loc. ........................... cod postal ........... sector ...., str. ........................ nr. ..., bloc ... scara ... etaj ... ap. .... tel. ............. fax ..........., adresa de e-mail ................., inregistrat la registrul comertului .................la nr. ....................
  Pentru punctul de lucru: ......................., avand Codul de identificare fiscala .................., judet ................ loc. ........................ cod postal .............. sector ...., Strada .............. nr. ...., bloc .... scara .... etaj ... ap. ... Telefon .................. fax ........... adresa de e-mail .............., inregistrat la registrul comertului .................. la nr. .......................... .
  Reprezentata prin ......., in calitate de actionar unic/asociat/administrator /imputernicit/mandatar/executor/lichidator domiciliat in: judet ..............., loc. ................ cod postal ............. sector ... strada ............... nr. ....., bloc ... scara ... etaj ... ap. ..., tel. ........... fax .........., adresa de e-mail ................ posesorul B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ............. eliberat/a de .................. la data de: .................
  solicit eliberarea unui certificat privind situatia obligatiilor de plata la bugetul local, pentru a servi la ...............................................
  Declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile Codului penal ca la data prezentei cereri societatii/institutiei nu are alte modificari ale materiei impozabile fata de ultima declaratie depusa la organul fiscal.
  In cazul in care, organul fiscal solicita clarificarea situatiei fiscale din motive imputabile societatii/institutiei pe care o reprezint ma oblig sa furnizez precizarile si documentele necesare clarificarii acesteia in regim de urgenta. In caz de nefurnizare a informatiilor si documentelor solicitate sunt de acord cu amanarea termenului de eliberare a certificatului fiscal pana la clarificarea situatiei fiscale.

  Data: ......./........20...

  Prenume si nume .....................
  Calitatea ...........................

         Semnatura si stampila ....................
  Nota: Certificatul de atestare fiscala se elibereaza solicitantului la sediul organului fiscal.

  ANEXA 16

*Font 7*

  Model 2006 ITL - 016

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                               Nr. ........./data elib. .../20...

  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

          CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE
     PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL*)

  Ca urmare a cererii D-lui/D-nei .......................... nr: ....../data .................
cu domiciliul in str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sector ...,
loc ......................., legitimata prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport/ seria .... nr. .......,
cu CNP .................., avand calitatea de actionar unic/asociat/administrator/imputernicit/
mandatar/executor/lichidator*1) si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr. de rol nominal unic ........
se atesta urmatoarele:
Denumire ..................................... cu sediul .....................................
*2) ............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  La data de intai a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala,
[ ] figureaza/[ ] nu figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu urmatoarele creante
bugetare de plata catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii:
┌───┬───────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────┬─────────────────────┬──────┐
│Nr.│Denumirea creantei bugetare│Curent│Ramasita│Majorari/dobanzi│Penalitati intarziere│Total │
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ 0 │       1       │ 2  │  3  │    4    │     5     │ 6  │
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
│  │      Total      │   │    │        │           │   │
└───┴───────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────┴─────────────────────┴──────┘
  In cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/
divizare/privatizare certificatul se elibereaza cu debite. In documentul de finalizare a
procedurii se inscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul care se comunica, in copie,
organului fiscal.
  Prezentul certificat s-a eliberat pentru*3): .............................................. .
  Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta
calitate.
  Termenul de valabilitate*4) ................................................................. .
  S-a taxat cu suma .............. lei, conform chitantei nr. ........../..............20.....

                 Conducatorul organului fiscal
               .....................................
                 (prenume, nume si stampila)

                     Intocmit azi data .........,
                     ..........................
                     (functia, prenume si nume)
---------
  *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari, lichidatori.
  *2) Figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri .............. proprietate-folosinta
din data ..................................../alte situatii.
instrainare.
  *3) Pentru instrainarea cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul
trebuie sa aiba achitate toate obligatiile bugetare datorate pana la data de intai a lunii
urmatoare incheierii actului de instrainare.
  *4) Luna in curs daca se elibereaza intre 01-25 ale lunii/25 luna in curs - ultima zi a lunii
urmatoare daca se elibereaza intre 25 - finele lunii in curs. Pentru instrainarea cladirilor/
terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil in luna emiterii.
  *) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic.

  ANEXA 17

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 017

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                                    Nr. ........./..../200..

  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                   Decizie de impunere
             privind creantele datorate bugetului local,
           in urma inspectiei fiscale, in anul 200.. de catre:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabil: ............................ Cod unic de inregistrare/CNP: ...................│
│Domiciliul: .............................. Rol nominal unic: ...............................│
│Reprezentant: ............................                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de
plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului .............:
┌───────────┬────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────┐
│      │  │  Creante anuale declarate   │  Diferente suplimentare din  │    │
│  Tip  │  │                 │raportul privind inspectia fiscala│    │
│ Impozit/ │ An ├──────────┬──────────────────────┼──────────────────┬───────────────┤ Total │
│ taxa/alte │  │ Creanta │ Accesorii calculate │         │        │    │
│ obligatii │  │principala│pana la data inceperii│   Debit    │  Accesorii  │    │
│      │  │     │ inspectiei fiscale │         │        │    │
├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│   0   │ 1 │  2   │     3      │    4     │    5    │  6  │
├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│Impozit pe ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│ cladiri ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│Impozit pe ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│  teren  ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│Impozit pe ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│mijloace de├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│ transport ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│  (Alte  ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│obligatii) ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│      ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤
│  Total  │  │     │           │         │        │    │
└───────────┴────┴──────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────┘
  Sumele datorate cu titlu de creante anuale declarate se vor achita la termenele scadente in
conturile bugetului local deschise la Trezoreria ............................ sau in numerar la
casieria ........................... in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, la urmatoarele termene: ..............
...................; iar cele rezultate ca diferente suplimentare precum si obligatiile fiscale
neachitate si scadente din anul curent, din Raportul de inspectie fiscala nr. ........../.....,
se vor achita pana la data de 5 a lunii urmatoare comunicarii prezentei/20 a lunii urmatoare
comunicarii prezentei, dupa caz, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003
republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Accesoriile pentru diferentele suplimentare au fost calculate pana la data de ............ .
  La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie fiscala care, impreuna cu
anexele, contine .... pagini, in conformitate cu art. 175 si art. 177 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie care se depune, in termen
de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.
  Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.

┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│           │    APROBAT     │    AVIZAT     │    INTOCMIT    │
│           │Conducatorul activitatii│  Sef compartiment  │ numele si prenumele │
│           │ de inspectie fiscala │            │           │
├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Numele si prenumele │            │            │           │
├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Semnatura si stampila│            │            │           │
└─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

                                 Contribuabil,
                             Numele, prenumele si semnatura

                       Am primit un exemplar, azi ....../......2006
                       Datele de identificare: ....................
                       ............................................
                       ............................................

  ANEXA 18

*Font 7*

  Model 2006 ITL - 018

┌───────────────┐
│Stema unitatii │
│administrativ- │
│ teritoriale │
└───────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                              Nr. ........./..../200..

  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                      DECIZIE
              privind nemodificarea bazei de impunere

  1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
  Denumire contribuabil: ..............................
  Cod de identificare fiscala: ........................
  Domiciliul fiscal: Localitatea ......................
  Str. ................ Nr. ... Bl. ... Sc. ... Ap. ...
  Judet/sector ........................................

  2. Date privind obligatiile fiscale supuse inspectiei
  2.1.1. Obligatii fiscale verificate

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Nr. │    Denumire impozit/taxa locala/alte    │     Perioada verificata     │
│crt.│      venituri la bugetul local      ├───────────────────┬───────────────────┤
│  │                        │  De la data   │  Pana la data  │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │            1            │     2     │     3     │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

  2.1.2. Motivul de fapt: Raportul de inspectie fiscala nr. ............../...................
  2.1.3. Temeiul de drept: O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala
     art. ..... alin. ......
  2.1.4. Avand in vedere faptul ca in urma inspectiei fiscale materia impozabila nu a suferit
     modificari fata de evidentele fiscale, obligatiile fiscale raman astfel cum au fost
     stabilite anterior actului de inspectie fiscala.
  Data comunicarii:
  Data comunicarii prezentei decizii reprezinta:
  - data semnarii de primire, in conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
  - data inscrisa de posta la remiterea "confirmarii de primire", in conditiile art. 44
alin. (2) lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
  - data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar in
conditiile alin. (2) lit. d) si alin. (3) art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Dispozitii finale
  La prezenta Decizie se anexeaza Raportul de inspectie fiscala care, impreuna cu anexele,
contine ..... pagini.
  In conformitate cu art. 175 si art. 177 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, impotriva prezentei se poate face contestatie, care se
depune, in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea
decaderii.

┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│           │    APROBAT     │    AVIZAT     │    INTOCMIT    │
│           │Conducatorul activitatii│  Sef compartiment  │ numele si prenumele │
│           │ de inspectie fiscala │            │           │
├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Numele si prenumele │            │            │           │
├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Semnatura si stampila│            │            │           │
└─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

  Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
  Prenume si nume ......................., CNP ...................
  B.I./C.I.P./C.I. serie ............ nr. ........................
  Semnatura contribuabil .........................................
  Data ......./......./................. sau
  Nr. si data confirmarii de primire: ............................

  ANEXA 19

  Model 2006 ITL - 019

  NOTA(CTCE)
  ----------
  FORMULAR - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI NR. ..., se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1032 din 27 decembrie 2006, paginile 34-35.(a se vedea imaginea asociata)

  ANEXA 20

*Font 8*

  Model 2006 ITL - 020

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                                    Nr. ........./..../200..
  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                    ANUNT INDIVIDUAL
               pentru comunicarea prin publicitate

  In temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca a fost emis/
emisa ...................... (denumirea actului administrativ fiscal, numarul si data emiterii)
pe numele ................................ (numele si prenumele sau denumirea contribuabilului)
cu domiciliul fiscal .................................. (domiciliul fiscal al contribuabilului)
  Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului
fiscal emitent.
  Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data
afisarii anuntului, respectiv ............................................................... .
                           (data afisarii)
  Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, il/o puteti contacta pe domnul/
doamna .........................., la sediul nostru sau la numarul de telefon ............... .

                  Seful compartimentului,
                ................................
                (numele, prenumele si semnatura)

  ANEXA 21

*Font 8*

  Model 2006 ITL 021

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

                                     Nr. ....../.../200...
  Codul de identificare fiscala ......................
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                    ANUNT COLECTIV
               pentru comunicarea prin publicitate

  In temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise
acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │  Numele si prenumele/  │Domiciliul fiscal al│Denumirea actului administrativ-fiscal/ │
│crt.│denumirea contribuabilului│ contribuabilului │     nr. si data actului      │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
└────┴──────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
  Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului
fiscal emitent.
  Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la
data afisarii anuntului, respectiv .............(data afisarii)......... .

  Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, il/o puteti contacta pe domnul/doamna
  .............(numele si prenumele)...................................,

  la sediul nostru sau la numarul de telefon ....................................... .

                  Seful compartimentului,
                 ...........................
                (numele, prenumele si semnatura)

  ANEXA 22

*Font 8*

Model 2006 ITL 022

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                      ROMANIA
                Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
             Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala ......................
  Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                     PROCES-VERBAL
        privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
                 Nr. ......./..............

  Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de
comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, subsemnatul (numele, prenumele si functia) ........................................
am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului
administrativ fiscal prin publicitate.
  In acest sens s-a afisat in data de ................................., concomitent la sediul
........................ si pe pagina de Internet .................., anuntul nr. ......... din
data de ......................... .

  Seful compartimentului,                   Intocmit,
  ..........................            ........................
(numele, prenumele si semnatura)           (numele, prenumele si semnatura)

  Anuntul a fost retras in data de ........... .

  Seful compartimentului,                   Intocmit,
 ...........................            .........................
(numele, prenumele si semnatura)          (numele, prenumele si semnatura)

  ANEXA 23

*Font 8*

  Model 2006 ITL 023

                    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                    │Inregistrata sub nr. ...... din ....../....../20.....│
                    │       la BIROUL NOTARULUI PUBLIC       │
    CERERE PENTRU DESCHIDEREA    │....................................................,│
     PROCEDURII SUCCESORALE     │str. ................................, nr. .........,│
                    │sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal .............│
                    │localitatea ........................................,│
                    │judetul .................., telefon/fax: ............│
                    └─────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI                         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│1. Numele, initiala tatalui si prenumele:              │2. C.N.P.        │
├────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┬──────┴────────────────────────┤
│3. Actul de identitate │   │seria   │numarul     │emis de            │
├────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┤
│3. Domiciliul: localitatea ........................, judetul ..............................,│
│strada .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A DEFUNCTULUI - AUTOR AL SUCCESIUNII              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│1. Numele, initiala tatalui si prenumele:              │2. C.N.P.        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│3. Ultimul domiciliu: localitatea .........................., judetul ......................,│
│strada .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,│
├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│4. Data decesului:......./..................../20....  │5. Numarul actului de deces:    │
├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│6. Locul decesului: localitatea ........................, judetul............................│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Nr. de rol nominal unic:     │8. Registrul agricol volumul ......., pozitia nr. ......│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A MOSTENITORILOR (SUCCESIBILILOR) PREZUMTIVI AI DEFUNCTULUI  │
├────┬─────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┤
│  │           │      │      Domiciliul      │  ALTE MENTIUNI  │
│Nr. │ Numele si prenumele │ Calitatea │    localitatea, judetul    │(in cazul minorilor│
│crt.│.....................│      │..................................│ se inscrie varsta │
│  │           │      │str. ................., nr. ......│   acestora)   │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │     1     │   2   │        3         │     4     │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 9 │.....................│      │..................................│          │
└────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┘
                                      Continuare pe verso.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. BUNURI IMOBILE ALE AUTORULUI SUCCESIUNII                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN                             │
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤
│Nr. │       Adresa terenului       │ Categoria de │ Suprafata │    ALTE    │
│crt.│  str. ................., nr. .....   │ folosinta  │ - mp -  │   MENTIUNI   │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 0 │          1           │   2    │  3   │    4     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 2 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 3 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 4 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 5 │                     │       │      │         │
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤
│B. TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN                             │
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤
│Nr. │    Locul amplasarii terenului    │ Categoria de │ Suprafata │    ALTE    │
│crt.│     Punctul/Tarlaua/Parcela     │ folosinta  │ - mp -  │   MENTIUNI   │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 0 │          1           │   2    │   3   │    4     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 2 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 3 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 4 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 5 │                     │       │      │         │
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤
│C. CLADIRI                                          │
├────┬──────────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│  │  Adresa cladirii sau locul   │    │ Suprafata │ Valoarea │  Anul  │     │
│Nr. │    amplasarii cladirii    │ Tipul │construita │impozabila│realizarii│  ALTE  │
│crt.│str. ..................., nr. ....│cladirii│desfasurata│ - lei - │ cladirii │ MENTIUNI │
│  │ sau Punctul/Tarlaua/Parcela*1) │    │ - mp -  │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │        1         │  2  │   3   │  4   │  5   │  6   │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │                 │    │      │     │     │     │
└────┴──────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
  *1) Locul amplasarii cladirii, identificat prin "Punctul/Tarlaua/Parcela" se utilizeaza numai
pentru cladirile amplasate in extravilanul localitatilor.

      Data: ........ 20.....
                               ................................
                                (semnatura solicitantului)

  NOTA: La prezenta cerere se anexeaza Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si
taxele locale si alte venituri ale bugetului local in care sunt inscrise sarcinile succesorale,
respectiv creantele bugetare locale datorate de autorul succesiunii la data decesului. Sumele
datorate fac parte din pasivul succesoral.

  ANEXA 24

*Font 8*

 Model 2006 ITL 024

                      ROMANIA               ┌──────────────┐
                Judetul ....................          │  Stema   │
  [STEMA]       .....................*) ...................**)     │  unitatii  │
                                        │administrativ-│
            Nr. ......... din ...../.............../20...     │ teritoriale │
                                        └──────────────┘
                     ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                     │Inregistrata sub nr. ...... din ....../....../20....│
                     │       la BIROUL NOTARULUI PUBLIC       │
    SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA    │...................................................,│
     PROCEDURII SUCCESORALE     │sc. ...., et. ...., ap. ....., codul postal .......,│
                     │localitatea .......................................,│
                     │judetul .................., telefon/fax: ...........│
                     └────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A DEFUNCTULUI - AUTOR AL SUCCESIUNII               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│1. Numele, initiala tatalui si prenumele:              │2. C.N.P.        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│3. Ultimul domiciliu: localitatea .........................., judetul ......................,│
│strada .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,│
├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│4. Data decesului:......./..................../20....  │5. Numarul actului de deces:    │
├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│6. Locul decesului: localitatea ........................, judetul............................│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Nr. de rol nominal unic:     │8. Registrul agricol volumul ......., pozitia nr. ......│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A MOSTENITORILOR (SUCCESIBILILOR) PREZUMTIVI AI DEFUNCTULUI   │
├────┬─────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┤
│  │           │      │      Domiciliul      │  ALTE MENTIUNI  │
│Nr. │ Numele si prenumele │ Calitatea │    localitatea, judetul    │(in cazul minorilor│
│crt.│.....................│      │..................................│ se inscrie varsta │
│  │           │      │str. ................., nr. ......│   acestora)   │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │     1     │   2   │        3         │     4     │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8 │.....................│      │..................................│          │
├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 9 │.....................│      │..................................│          │
└────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┘
  *) Se inscrie: COMUNA, ORASUL sau MUNICIPIUL, dupa caz. In cazul MUNICIPIULUI BUCURESTI se
inscrie "SECTORUL ..."
  **) Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale.
                                      Continuare pe verso.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. SARCINI SUCCESORALE, RESPECTIV CREANTELE BUGETARE LOCALE DATORATE DE AUTORUL      │
│SUCCESIUNII LA DATA DECESULUI*1)                               │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┤
│Nr. │  Denumirea creantei bugetare locale   │ Suma datorata │    ALTE MENTIUNI    │
│crt.│                      │  - lei -  │              │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ 0 │           1           │    2    │       3       │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ 1 │                      │        │              │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ 2 │                      │        │              │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ 3 │                      │        │              │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ 4 │                      │        │              │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ 5 │                      │        │              │
├────┴───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│   TOTAL CREANTE BUGETARE LOCALE DATORATE   │        │ Aceasta suma face parte  │
│                        │        │  din pasivul succesoral  │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. BUNURI IMOBILE ALE AUTORULUI SUCCESIUNII                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN                             │
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤
│Nr. │       Adresa terenului       │ Categoria de │ Suprafata │    ALTE    │
│crt.│  str. ................., nr. .....   │ folosinta  │ - mp -  │   MENTIUNI   │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 0 │          1           │   2    │  3   │    4     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 2 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 3 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 4 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 5 │                     │       │      │         │
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤
│B. TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN                             │
├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤
│Nr. │    Locul amplasarii terenului    │ Categoria de │ Suprafata │    ALTE    │
│crt.│     Punctul/Tarlaua/Parcela     │ folosinta  │ - mp -  │   MENTIUNI   │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 0 │          1           │   2    │   3   │    4     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 2 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 3 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 4 │                     │       │      │         │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 5 │                     │       │      │         │
├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤
│C. CLADIRI                                          │
├────┬──────────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│  │  Adresa cladirii sau locul   │    │ Suprafata │ Valoarea │  Anul  │     │
│Nr. │    amplasarii cladirii    │ Tipul │construita │impozabila│realizarii│  ALTE  │
│crt.│str. ..................., nr. ....│cladirii│desfasurata│ - lei - │ cladirii │ MENTIUNI │
│  │ sau Punctul/Tarlaua/Parcela*2) │    │ - mp -  │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │        1         │  2  │   3   │  4   │  5   │  6   │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │                 │    │      │     │     │     │
├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │                 │    │      │     │     │     │
└────┴──────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        SECRETARUL .....................,*3)

        L.S.
                .................................
                   (prenumele si numele)
-----------
  *1) Mostenitorii sunt solidar raspunzatori in ceea ce priveste plata creantelor bugetare
locale datorate de autorul succesiunii.
  *2) Locul amplasarii cladirii, identificat prin "Punctul/Tarlaua/Parcela" se utilizeaza numai
pentru cladirile amplasate in extravilanul localitatilor.
  *3) Categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale. In cazul MUNICIPIULUI
BUCURESTI se inscrie "SECTORULUI ...."

  ANEXA 25

  NOTA(CTCE)
  ----------
  MODEL 2006ITL-025 - CONFIRMAREA DE PRIMIRE A DEBITELOR, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1032 din 27 decembrie 2006, paginile 43.(a se vedea imaginea asociata)

  ANEXA 26

  NOTA(CTCE)
  ----------
  MODEL 2006ITL - 1 - Regim special - CHITANTA PENTRU CREANTELE BUGETELOR LOCALE, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1032 din 27 decembrie 2006, paginile 43.(a se vedea imaginea asociata)

                      ------------
- Publicitate -