OpANAF 4/2010 – Procedura de solutionare a cererilor de rambursare TVA a persoanelor impozabile din UE, nestabilite in Romania

271

OpANAF nr. 4/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
2010-01-01 – Se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.
2010-15-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010.

ORDINUL nr. 4/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) teza a II-a si art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al pct. 49 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 85 alin. (2) si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, prevazuta in anexa nr. I.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.02.02/18, prevazuta in anexa nr. II;
b) „Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.02.02/19, prevazuta in anexa nr. III.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. IV.
ART. 4
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Anexele nr. I-IV fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pune la dispozitia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii in format electronic a cererii de rambursare si a informatiilor solicitate.
ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.
ART. 8
Solutionarea cererilor de rambursare depuse de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru, inainte de 1 ianuarie 2010 se face potrivit prevederilor legale in vigoare la data depunerii lor.
ART. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, orin Blejnar
Bucuresti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 4.

ANEXA I
PROCEDURA de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

SECŢIUNEA 1 Dispozitii generale

1. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din acelasi act normativ, catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.
2. Competenta pentru solutionarea cererilor de rambursare revine, in conditiile prezentei proceduri, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin compartimentul cu atributii de administrare a contribuabililor nerezidenti, denumit in continuare compartiment de specialitate.

SECŢIUNEA a 2-a Solicitarea rambursarii

3. Pentru a obtine o rambursare a TVA in Romania, persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, denumita in continuare solicitant, adreseaza pe cale electronica o cerere de rambursare pe care o inainteaza statului membru in care este stabilita, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de catre statul membru respectiv.
4. Solicitantul trebuie sa furnizeze atat informatiile din cererea de rambursare, cat si eventualele informatii suplimentare/documente solicitate de catre compartimentul de specialitate, in conditiile pct. 9.1 si 9.3 din prezenta procedura, in limba romana sau insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
5.1. Cererile de rambursare primite prin intermediul statului membru de stabilire, care contin elementele prevazute la pct. 49 alin. (7)-(12) din normele metodologice, se transmit, cu ajutorul portalului electronic pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, compartimentului de specialitate definit la pct. 2 din prezenta procedura.
5.2. În situatia in care cererile de rambursare nu contin elementele prevazute la pct. 49 alin. (7)-(12) din normele metodologice, se comunica solicitantului, cu ajutorul aplicatiei informatice, ca cererea nu se considera a fi depusa.
6.1. Cererile completate conform pct. 49 alin. (7)-(10) si (12) din normele metodologice si insotite de documentatia prevazuta la alin. (11) de la acelasi punct sunt inregistrate de compartimentul de specialitate in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare a TVA, organizat electronic, potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
6.2. Compartimentul de specialitate atribuie fiecarei cereri un numar de referinta, numar care se inscrie pe toate documentele referitoare la modul de solutionare a respectivei cereri de rambursare.

SECŢIUNEA a 3-a Analiza cererii si a documentelor atasate

7.1. Pentru stabilirea dreptului la rambursare, compartimentul de specialitate verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA in Romania potrivit art. 153 din Codul fiscal.
7.2. În cazul in care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste un referat pentru analiza documentara, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta procedura, prin care se propune respingerea rambursarii TVA. Referatul va fi inaintat, spre avizare, conducatorului compartimentului de specialitate.
7.3. Pe baza referatului prin care se propune respingerea rambursarii TVA se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevazut in anexa nr. II la ordin, prin care se respinge taxa pe valoarea adaugata solicitata. Referatul impreuna cu proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit directorului coordonator pentru aprobare.
7.4. Dupa aprobare, dispozitiile pct. 16.2 si 17 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.
8. Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa de solicitant, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 49 din normele metodologice.
9.1. În cazul in care compartimentul de specialitate considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare in totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, in special de la solicitant, dar si de la autoritatile competente din statul membru de stabilire, pe parcursul perioadei de 4 luni prevazute la pct. 49 alin. (21) din normele metodologice.
9.2. În cazul in care informatiile suplimentare sunt cerute de la o alta sursa decat solicitantul sau o autoritate competenta dintr-un stat membru, cererea de rambursare se transmite prin mijloace electronice numai daca destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace.
9.3. Daca, ulterior transmiterii cererii de informatii suplimentare, compartimentul de specialitate considera necesar, se pot solicita alte informatii suplimentare.
10. Informatiile solicitate in conformitate cu pct. 9 din prezenta procedura pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, in original sau in copie, in cazul in care exista indoieli intemeiate cu privire la validitatea sau acuratetea unei anumite cereri. În acest caz, plafoanele prevazute la pct. 49 alin. (11) din normele metodologice nu se aplica.
11. Solicitarea de informatii potrivit pct. 9 din prezenta procedura se face prin completarea si transmiterea cererilor de informatii suplimentare/alte informatii suplimentare, ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4 la prezenta procedura.
12.1. În situatia in care compartimentul de specialitate transmite cererea de informatii suplimentare/alte informatii suplimentare prin mijloace electronice, destinatarul cererii va confirma electronic data primirii acestei cereri.
12.2. În situatia in care din informatiile detinute de compartimentul de specialitate rezulta ca destinatarul cererii de informatii suplimentare/alte informatii suplimentare nu dispune de mijloace electronice, cererea se transmite prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a)-c) din Codul de procedura fiscala.
12.3. Compartimentul de specialitate inscrie in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare data transmiterii catre destinatar a cererii, data primirii cererii de catre destinatar, precum si data primirii informatiilor de catre compartimentul de specialitate.
13. Informatiile solicitate in temeiul pct. 9.1-9.3 din prezenta procedura trebuie furnizate in termen de o luna de la data la care cererea privind informatiile suplimentare sau cererea privind alte informatii suplimentare este primita de persoana careia ii este adresata. În cazul in care solicitantul nu transmite in termenul respectiv informatiile suplimentare/alte informatii suplimentare, prevederile pct. 49 alin. (31) din normele metodologice nu se aplica.
14. În cazul in care exista suspiciuni cu privire la unele facturi de achizitii de bunuri/prestari de servicii, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul directorului coordonator adjunct, efectuarea unei cercetari la fata locului, potrivit art. 57 din Codul de procedura fiscala, la persoana impozabila stabilita in Romania care a emis respectiva factura.

SECŢIUNEA a 4-a Decizia privind dreptul de rambursare

15.1. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii cererii de rambursare se consemneaza intr-un referat prin care se propune rambursarea integrala, rambursarea partiala sau respingerea rambursarii TVA. Referatul se avizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate.
15.2. Pe baza referatului de analiza se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevazut in anexa nr. II la ordin. Referatul impreuna cu proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit directorului coordonator pentru aprobare.
16.1 Dupa aprobarea Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, se procedeaza la compensarea cu eventualele obligatii fiscale neachitate la bugetul general consolidat de respectiva persoana si la restituirea sumelor aprobate sau a diferentelor ramase dupa compensare.
16.2. Compartimentul de specialitate comunica de indata solicitantului decizia cu privire la rambursarea TVA, insotita de documentele intocmite pentru stingerea prin compensare/restituire a sumelor, prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a)-c) din Codul de procedura fiscala.
17. Împotriva deciziei de rambursare se poate formula contestatie la organul fiscal competent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

- Publicitate -