OpANAF nr. 5/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

2010-01-01 – Se aplica cererilor de rambursare depuse incepand cu 1 ianuarie 2010.
2010-15-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010

- Publicitate -

ORDIN nr. 5/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) si art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 85 alin. (2) si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, prevazuta in anexa nr. I.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13, prevazut in anexa nr. II.
ART. 3
Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. III.
ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. IV.
ART. 5
Se aproba modelul si continutul formularului „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.02.02/13, prevazut in anexa nr. V.
ART. 6
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Anexele nr. I-V fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 8
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
ART. 9
Prevederile prezentului ordin se aplica cererilor de rambursare depuse dupa data de 31 decembrie 2009.
ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 11
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 5.

ANEXA I
PROCEDURA de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

1. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.
2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice si sa isi desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, potrivit pct. 50 alin. (5) din aceleasi norme.
3. Reprezentantul solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata prin completarea si depunerea formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13, prevazut in anexa nr. II la ordin.
4.1. Reprezentantul desemnat in scopul rambursarii trebuie sa inregistreze la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal actul de imputernicire in forma autentica, potrivit dispozitiilor art. 18 din Codul de procedura fiscala.
4.2. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele stabilite prin lege, respectiv de pct. 50 alin. (6) si (7) din normele metodologice.
4.3. În vederea inregistrarii fiscale, reprezentantul desemnat depune la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
4.4. Comunicarea certificatului de inregistrare fiscala se face fie la sediul organului fiscal, prin prezentarea reprezentantului, fie prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
4.5. Codul de inregistrare fiscala atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata persoanei reprezentate, stabilita in afara Uniunii Europene.
5. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata, insotita de documentatia prevazuta la pct. 50 alin. (7) din normele metodologice, care sa evidentieze taxa a carei rambursare se solicita.
6. Documentele justificative, documentele din care rezulta ca persoana este angajata intr-o activitate economica ce ar face-o sa fie considerata persoana impozabila in conditiile art. 127 din Codul fiscal, daca ar fi stabilita in Romania, precum si declaratiile in limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
7. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Compartimentului de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare a TVA, organizat potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
8. Toate documentele anexate la cererea de rambursare se scaneaza si se arhiveaza in format electronic.
9.1. Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 50 alin. (1)-(11) din normele metodologice.
9.2. De asemenea, acesta verifica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice existenta acordurilor/declaratiilor de reciprocitate in ceea ce priveste rambursarea TVA intre Romania si tara solicitantului.
9.3. Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat pentru analiza documentara, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
10. În cazul in care exista suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul conducatorului organului fiscal competent, efectuarea unei cercetari la fata locului, potrivit art. 57 din Codul de procedura fiscala, la persoana impozabila stabilita in Romania care a emis facturi fiscale respectiva, precum si la reprezentant.
11. Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si, dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste „Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii” (Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata), potrivit modelului prevazut in anexa nr. V la ordin.
12.1. Decizia prevazuta la pct. 11 se intocmeste in 3 exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, referatul de analiza si, dupa caz, procesul-verbal, spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
12.2. Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.
13.1. Pentru solutionarea cererii, organul fiscal are dreptul de a cere reprezentantului orice alte documente pe care le considera necesare.
13.2. Termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii documentelor si data prezentarii acestora, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
14. Decizia de rambursare, aprobata de conducatorul unitatii fiscale, se transmite compartimentului de colectare in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
15. Compartimentul de colectare, dupa efectuarea operatiunilor de stingere a creantelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele intocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile si un exemplar in vederea arhivarii, precum si decizia de rambursare a TVA.
16. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in lei, in contul indicat de reprezentantul persoanei impozabile, deschis la o institutie de credit din Romania. Comisioanele bancare se suporta de catre persoana impozabila.
17.1. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
17.2. Dosarul solicitarii va cuprinde:
a) cererea solicitantului;
b) referatul de analiza;
c) procesul-verbal privind rezultatul cercetarii la fata locului, dupa caz;
d) Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata;
e) Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.
18.1. Dupa primirea Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, a Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum si a documentatiei care evidentia taxa pe valoarea adaugata a carei rambursare a fost solicitata.
18.2. Toate documentele se stampileaza de catre compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.
19. Solicitarile de rambursare se solutioneaza in termen de 6 luni de la data la care cererea, insotita de documentele necesare, se primeste de organele fiscale competente, potrivit pct. 50 alin. (12) din normele metodologice.

ANEXA 1 la procedura Registrul de evidenta a cererilor de rambursare a TVA
ANEXA 2 la procedura REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ (PDF)

ANEXA II Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (PDF)

ANEXA III INSTRUCTIUNI de completare a formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13

1. Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile si achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate in beneficiul lor in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioada mai mica de 3 luni ramasa din anul calendaristic.
2. Cererea se depune in termen de maximum 9 luni de la sfarsitul anului calendaristic in care taxa devine exigibila.
3. Cererea se depune in format electronic la:
– registratura organului fiscal competent;
– posta, prin scrisoare recomandata.
4. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnat si stampilat, conform legii.
Formatul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre solicitant.
Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscala sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Modul de completare a formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13

Sectiunea 1
Anul la care se refera declaratia – se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010).
Perioada aferenta operatiunilor realizate (de exemplu: pentru perioada februarie-iunie, se va inscrie 01-06).
Cartusul „Date de identificare a solicitantului” contine:
1. Denumire/nume, prenume – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.
2. Cod de inregistrare in scopuri de TVA – se completeaza codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA, inscris in certificatul de inregistrare fiscala in tara de origine a solicitantului.
3. Adresa completa in tara de rezidenta – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.
Cartusul „Date de identificare a reprezentantului” contine:
1. Denumire/nume, prenume – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele reprezentantului.
2. Cod de identificare fiscala – se completeaza codul primit la inregistrare, inscris in certificatul de inregistrare fiscala al reprezentantului, pentru activitatea proprie.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
3. Adresa – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al reprezentantului.
Cartusul „Informatii financiare” contine:
1. Suma solicitata la rambursare – se inscrie suma solicitata. Înscrierea cifrelor in caseta se realizeaza cu aliniere la dreapta.
2. IBAN – se inscrie codul IBAN al contului bancar in care se doreste a fi transferata suma solicitata.
3. Titularul contului – se inscrie numele complet al titularului contului bancar.
4. Cont numarul – se inscrie numarul contului bancar in care se doreste a fi transferata suma solicitata.
5. Codul bancii – se inscrie codul bancii la care se afla contul nominalizat mai sus.
6. Numele bancii – se inscrie numele bancii.
7. Adresa bancii, localitatea, tara, cod postal – se inscrie adresa exacta a bancii nominalizate pentru realizarea transferului sumei solicitate.
Nr. anexe – se inscrie numarul anexelor ce insotesc cererea.
Nr. facturi – se inscrie numarul facturilor ce insotesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
Nr. documente de import – se inscrie numarul documentelor de import ce insotesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
În cazul in care solicitantul a mai avut si alte cereri de rambursare anterioare, acest lucru va fi specificat prin bifarea casutei corespunzatoare, precum si prin specificarea numarului de referinta repartizat acelei cereri. În cazul in care nu a mai avut alte cereri de rambursare anterioare, va bifa casuta „Nu”.
Sectiunea a 2-a
Cuprinde operatiunile care stau la baza sumei solicitate si vor fi inscrise nominal toate achizitiile si importurile de bunuri, precum si prestarile de servicii care i-au fost efectuate solicitantului.
Tipul – se inscrie tipul operatiunii. Se inscriu: A pentru achizitii, I pentru import, S pentru prestari de servicii.
Natura bunurilor sau a serviciilor – se inscrie natura bunurilor achizitionate sau importate ori natura serviciilor care i-au fost prestate.
Denumirea emitentului facturii/documentului pentru importuri – se inscriu numele si prenumele sau denumirea furnizorului ori a prestatorului.
Codul de inregistrare in scopuri de TVA al emitentului facturii/documentului pentru importuri – se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA comunicat de catre furnizor sau de catre prestator.
Data facturii/documentului pentru importuri si numarul facturii/documentului pentru importuri – se inscriu data, respectiv numarul documentului din care reiese suma solicitata spre rambursare.
Suma de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare – se inscrie suma de taxa pe valoarea adaugata ce reiese din factura/documentul pentru importuri.
Toate sumele se inscriu in lei.

ANEXA IV Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13

Denumirea formularului: Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
Cod MFP: 14.13.03.02/13
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire:
– se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii.
Se intocmeste de: persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii.
Circula: – in format electronic, la organul fiscal competent;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
— un exemplar la solicitant;
— un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza: – formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA V
DECIZIE DE RAMBURSARE a taxei pe valoarea adaugata pentru persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (PDF)

- Publicitate -