OpANAF 6/2010 – Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale TVA semestriale/anuale

137

OpANAF nr. 6/2010 din 4 ianuarie 2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA
2010-01-15 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010

ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4), al art. 156^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al pct. 80 alin. (2)-(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. I.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, prevazut in anexa nr. II, precum si modelul si continutul formularului „Decizie privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP 14.13.02.02/p, prevazut in anexa nr. III.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, sunt prevazute in anexa nr. IV.
ART. 4
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Anexele nr. I-IV fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 7
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
ART. 8
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 6.

ANEXA I
PROCEDURA pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

CAP. I Depunerea cererii si a documentelor justificative

1. Organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata, denumit in continuare organ fiscal competent, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in conditiile prevazute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice, respectiv:
– semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
– anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.
2. În vederea utilizarii ca perioada fiscala a semestrului sau a anului calendaristic, persoana impozabila trebuie sa depuna o cerere justificata la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea.
3. Cererea se completeaza pe formularul 306 „Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, prevazut in anexa nr. II la ordin.
4. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal competent ori la posta, prin scrisoare recomandata.
5. Cererea va fi insotita de documente din care sa rezulte activitatea desfasurata si periodicitatea acesteia, si anume:
a) declaratie pe propria raspundere privind activitatea efectiv desfasurata;
b) balantele de verificare intocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, dupa caz;
c) jurnalul de vanzari intocmit pentru anul fiscal anterior;
d) alte documente relevante pentru luarea deciziei.
6. Cererea se solutioneaza in termenul prevazut de art. 70 din Codul de procedura fiscala.

CAP. II Analiza documentelor si emiterea deciziei

1. Zilnic, cererile contribuabililor impreuna cu documentatia anexata se transmit spre solutionare compartimentului analiza de risc din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.
2. Compartimentul de specialitate analizeaza cererea si documentele anexate, urmarind indeplinirea conditiilor prevazute la cap. I.
3.1. În cazul in care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informatii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, in scris, prezentarea acestora.
3.2. În acest caz, termenul prevazut pentru solutionarea cererii se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul de analiza, prevazut in anexa la prezenta procedura, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.
5.1. În baza Referatului de analiza, compartimentul de specialitate intocmeste, in doua exemplare, Decizia privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata, prevazuta in anexa nr. III la ordin.
5.2. Referatul de analiza si Decizia privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
6. Dupa aprobare, compartimentul de specialitate comunica persoanei impozabile Decizia privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.
7.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea adaugata, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, care opereaza modificarea in vectorul fiscal al persoanei impozabile.
7.2. Dosarul solicitarii, inclusiv in cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atributii in gestionarea dosarului fiscal, in vederea arhivarii la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
7.3. Dosarul solicitarii cuprinde:
– cererea persoanei impozabile;
– documentatia anexata cererii;
– Referatul de analiza;
– un exemplar din Decizia privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata.
8. Perioada fiscala aprobata este valabila incepand cu termenele de declarare si plata urmatoare datei comunicarii Deciziei privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata si se mentine pe durata pastrarii conditiilor prevazute la cap. I pct. 1.
9. La data modificarii conditiilor care au stat la baza aprobarii perioadei fiscale prin decizia mai sus mentionata, persoana impozabila este obligata sa instiinteze in scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaratii de mentiuni, in vederea actualizarii vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adaugata.

ANEXA la procedura – REFERAT DE ANALIZA

ANEXA II Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (PDF)
ANEXA III DECIZIE privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata (PDF)

ANEXA IV Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p

Denumirea formularului: Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic
Cod MFP: 14.13.03.02/p
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire:
– se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite sau nestabilite in Romania.
Se intocmeste de: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite sau nestabilite in Romania.
Circula: – in format electronic, la organul fiscal competent;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
– un exemplar la solicitant;
– un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza: – formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al solicitantului.

————–

- Publicitate -