OpANAF 7/2010 – Modelul, continutul si instructiunile de completare ale unor formulare de inregistrare in scopuri de TVA

129

OpANAF nr. 7/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
2010-01-15 – Data intrarii in vigoare: 15 Ianuarie 2010
2010-01-15 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010

ORDIN nr. 7/2010 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 153, art. 153^1 si art. 156^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)”, cod MFP 14.13.01.10.11/n, prevazuta in anexa nr. 1;
b) „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)”, cod MFP 14.13.01.10.11/a, prevazuta in anexa nr. 2;
c) „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)”, cod MFP 14.13.01.10.11/s.f., prevazuta in anexa nr. 3;
d) „Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)”, cod MFP 14.13.01.10.11/t, prevazuta in anexa nr. 4.
ART. 2
Instructiunile de completare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 6.
ART. 4
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare se abroga.
ART. 8
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 4 ianuarie 2010.
Nr. 7.

ANEXA 1
090 DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU CONTRIBUABILII NEREZIDENTI STABILITI IN SPATIUL COMUNITAR, CARE SE INREGISTREAZĂ DIRECT (PDF)
ANEXA 2
091 DECLARATIE DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA/DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU ALTE PERSOANE CARE EFECTUEAZĂ ACHIZITII INTRACOMUNITARE SAU PENTRU SERVICII (PDF)
ANEXA 3
093 DECLARATIE DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA/ DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU SEDIUL ACTIVITĂTII ECONOMICE IN AFARA ROMÂNIEI, DAR SUNT STABILITE IN ROMÂNIA PRIN SEDII FIXE (PDF)
ANEXA 4
094 Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (PDF)
ANEXA 5
INSTRUCTIUNI de completare a formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)”

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune, la termenele prevazute in legile speciale, de catre contribuabilii care nu sunt stabiliti in Romania, dar sunt stabiliti in spatiul comunitar si au obligatii fiscale, potrivit legilor speciale.
Declaratia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:
– direct sau prin imputernicit, la registratura;
– la posta, prin scrisoare recomandata.
Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.
NOTĂ: Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor impozabile din Romania, si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix in Romania.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la inregistrarea initiala, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de identificare fiscala – nu se completeaza la inregistrarea initiala. Se completeaza la declaratia de mentiuni.
In cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit cu ocazia inregistrarii.
2. Denumire/Nume si prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele contribuabilului.
3. Forma juridica – se inscrie forma juridica a contribuabilului.
4. Data infiintarii – se inscrie data la care s-a infiintat contribuabilul in tara de rezidenta.
5. Date privind sediul social/domiciliul – se completeaza cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din tara de rezidenta a contribuabilului.
6. Date privind adresa din Romania unde pot fi examinate evidentele si documentele – se completeaza cu datele privind adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
7. Adresa din Romania pentru corespondenta – se completeaza optional cu datele privind adresa din Romania la care contribuabilul doreste sa primeasca corespondenta cu organul fiscal.
C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin imputernicit – se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin imputernicit si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale imputernicitului – se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului.
3. Institutia bancara/Codul IBAN al contului – se inscrie denumirea institutiei bancare din Romania la care contribuabilul si-a deschis contul, precum si codul IBAN al contului.
4. Inregistrare intr-un alt stat membru U.E. – in cazul in care se marcheaza „X” in casuta „DA”, se inscriu atat denumirea tarii, cat si codul de identificare fiscala atribuit in tara unde este inregistrata fiscal persoana impozabila.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Taxa pe valoarea adaugata
1. Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” in cazul in care contribuabilul, conform legislatiei in materie de TVA, este o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal si care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, precum si pentru vanzarile la distanta realizate dintr-un stat membru in Romania, pentru care locul livrarii este in Romania conform art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care persoana obligata la plata este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.
2. Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” in cazul in care contribuabilul este o persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care are obligatia, conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, sa se inregistreze in scopuri de TVA la organul fiscal competent, inainte de efectuarea unei achizitii intracomunitare de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal sau inainte de efectuarea unei livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa.
Daca se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, persoana impozabila nestabilita in Romania trebuie sa prezinte contractele/comenzile in baza carora urmeaza sa efectueze livrari si/sau achizitii intracomunitare care au locul in Romania.
3. Cifra de afaceri estimata – se completeaza la inregistrarea initiala a contribuabilului, inscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere.
4. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent – se completeaza numai daca in urma stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent se modifica perioada fiscala.
5. Perioada fiscala – se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
In cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
6. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA:
6.1. Ca urmare a incetarii activitatii – se completeaza in situatia in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri, prestari de servicii, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri in Romania pentru care plata taxei se face in Romania.
6.2. Ca urmare a incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei – se completeaza in situatia in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai desfasoara operatiuni care dau drept de deducere a taxei.
6.3. Ca urmare a expirarii perioadei de 2 ani, in cazul vanzarilor la distanta – se completeaza in cazul in care nu se depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta in al doilea an calendaristic consecutiv.
II. Contributii sociale
Se completeaza numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceste contributii.
Pentru inregistrarea in scopuri de TVA, persoana impozabila nestabilita in Romania trebuie sa prezinte organului fiscal competent contractele sau comenzile din care rezulta ca:
– va realiza in Romania operatiuni taxabile pentru care este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal; si/sau
– urmeaza sa desfasoare operatiuni scutite cu drept de deducere, cu exceptia serviciilor de transport si a serviciilor auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-f), h)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care inregistrarea este optionala.
Documentele se prezinta in copie si in original, iar cele intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. Organul fiscal competent pastreaza la dosarul inregistrarii traducerile in limba romana, precum si copii certificate ale documentelor prezentate, urmand ca documentele in original sa fie restituite persoanei impozabile.

INSTRUCTIUNI de completare a formularului „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)”

Declaratia de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratia de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091), denumita in continuare declaratie, se depune de catre:
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, care nu este deja inregistrata conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, inainte de prestarea serviciului;
– persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu este deja inregistrata conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, inaintea primirii serviciilor respective;
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform art. 153^1 din Codul fiscal, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
In cazul declaratiei de inregistrare se marcheaza, dupa caz, lit. a) sau b).
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Cod de inregistrare in scopuri de TVA – nu se completeaza la inregistrarea initiala.
Atentie! Acest cod este valabil si se utilizeaza numai in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru.
2. Denumire/Nume si prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei care efectueaza achizitii intracomunitare (contribuabilul).
3. Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de identificare fiscala a contribuabilului.
4. Date privind domiciliul fiscal – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin imputernicit – se marcheaza cu „X” in cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul desemnat potrivit Codului de procedura fiscala si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale imputernicitului – se completeaza cu datele privind codul de identificare fiscala, numele si prenumele sau denumirea imputernicitului, precum si adresa acestuia.
D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
I. Inregistrare in scopuri de TVA
1. Inregistrare prin depasirea plafonului de achizitii intracomunitare – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si de persoanele juridice neimpozabile stabilite in Romania, care nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara
2. Inregistrare pentru prestari de servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, care nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, daca acestea presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciilor.
3. Inregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care au stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal, daca primesc de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, inaintea primirii serviciilor.
4. Inregistrare prin optiune pentru achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care au sediul activitatii in Romania, daca nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, si de persoanele juridice neimpozabile, daca realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri conform art. 126 alin. (4) din Codul fiscal si opteaza pentru taxarea acestor operatiuni, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.
II. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
1. Anularea inregistrarii pentru persoanele impozabile care au fost inregistrate ca urmare a depasirii plafonului de achizitii – se marcheaza cu „X” de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de achizitii, care solicita anularea inregistrarii oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care au fost inregistrate, daca valoarea achizitiilor intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care fac aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-au exercitat optiunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.
2. Anularea inregistrarii pentru persoanele impozabile care au fost inregistrate prin optiune, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA prin optiune, care solicita anularea inregistrarii oricand, dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care au optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depun aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-au exercitat optiunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.
1a) si 2a). Valoarea achizitiilor intracomunitare in anul calendaristic anterior solicitarii anularii – se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicita anularea inregistrarii, realizata in anul calendaristic anterior solicitarii anularii.
1b) si 2b). Valoarea achizitiilor intracomunitare in anul calendaristic in care se solicita anularea – se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicita anularea inregistrarii, realizata in anul in care face aceasta solicitare.
Toate sumele vor fi inscrise in lei.
1c) si 2c). Nu a fost exercitata optiunea prevazuta la art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care solicita anularea inregistrarii, in cazul in care nu si-au exercitat optiunea conform art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal.
3. Anularea inregistrarii pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru prestari de servicii intracomunitare sau achizitii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabila s-a inregistrat in conformitate cu prevederile art. 153^1 alin. (1) lit. b) si c) – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care nu mai efectueaza astfel de operatiuni.
4. Anularea inregistrarii pentru persoanele impozabile care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

INSTRUCTIUNI de completare a formularului „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)”

Formularul „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)” se completeaza de persoanele impozabile stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in conditiile prevazute la art. 153 alin. (2) din Codul fiscal.
Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Completarea formularului
Sectiunea I
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
1. Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de identificare fiscala atribuit in tara unde este inregistrata fiscal persoana impozabila.
2. Denumire/Nume si prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele contribuabilului.
3. Forma juridica – se inscrie forma juridica a contribuabilului.
4. Data infiintarii – se inscrie data la care s-a infiintat contribuabilul in tara de rezidenta.
5. Date privind sediul social/domiciliul – se completeaza cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din tara de rezidenta a contribuabilului.
6. Date privind adresa din Romania a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adaugata – se completeaza cu datele privind adresa din Romania a sediului fix. In situatia in care persoana impozabila este stabilita in Romania prin mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, se completeaza cu datele privind adresa din Romania a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabila sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite in Romania ale respectivei persoane impozabile.
Cod de identificare fiscala/Cod de inregistrare in scopuri de TVA – in cazul declaratiei de inregistrare se completeaza codul de identificare fiscala al sediului fix, in situatia in care acesta a fost deja inregistrat fiscal. Codul de inregistrare in scopuri de TVA se completeaza numai in cazul depunerii declaratiei de mentiuni.
B. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL
1. Reprezentare prin imputernicit – se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin imputernicit si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale imputernicitului – se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului.
3. Institutia bancara/Codul IBAN al contului – se inscriu denumirea institutiei bancare din Romania la care contribuabilul si-a deschis contul, precum si codul IBAN al contului.
4. Inregistrare intr-un alt stat membru U.E. – in cazul in care se marcheaza „X” in casuta „DA”, se inscriu atat denumirea tarii, cat si codul de identificare fiscala atribuit in tara unde este inregistrata fiscal persoana impozabila.
Sectiunea II. Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
Se completeaza de persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:
a) in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care sunt obligate la plata taxei in Romania, conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita, in sensul art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, in alt stat membru, inaintea primirii serviciilor;
b) in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita, in sensul art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, in alt stat membru, care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, inainte de prestarea serviciilor;
c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix, in conditiile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, care implica:
1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;
2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la art. 153 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal;
3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;
4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.
Sectiunea III. Cifra de afaceri
1. Cifra de afaceri estimata – se completeaza la inregistrarea initiala a contribuabilului, inscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere.
2. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent – se completeaza numai daca in urma stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent se modifica perioada fiscala.
Sectiunea IV. Perioada fiscala – se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
In cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Sectiunea V. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
1. Ca urmare a incetarii activitatii – se completeaza in cazul in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri, prestari de servicii, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri in Romania pentru care plata taxei se face in Romania.
2. Ca urmare a incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei – se completeaza in situatia in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai desfasoara operatiuni care dau drept de deducere a taxei.
3. Ca urmare a expirarii perioadei de 2 ani, in cazul vanzarilor la distanta – se completeaza in cazul in care nu se depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta in al doilea an calendaristic consecutiv.

INSTRUCTIUNI de completare
a formularului „Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)”

Formularul „Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.
Formularul „Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Completarea formularului
Sectiunea I. Date de identificare a persoanei impozabile
Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Denumire/Nume, prenume” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate).
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de decont de taxa pe valoarea adaugata.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.
In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Domiciliul fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.
Sectiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabila stabilita in strainatate si inregistrata in scopuri de TVA in Romania.
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Sectiunea III se completeaza cu cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, de catre contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.

ANEXA 6
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

I. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/n
3. Format: A4/t(2)
4. Se tipareste: – intr-o singura culoare;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de identificare fiscala contribuabililor nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct, precum si la actualizarea unor informatii despre aceste persoane.
8. Se intocmeste: – in doua exemplare;
– de contribuabil sau de catre imputernicit.
9. Circula: – originalul la organul fiscal competent;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
II. Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a
3. Format: A4/t2
4. Se tipareste: – intr-o singura culoare;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA si eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau servicii, precum si la actualizarea unor informatii despre aceste persoane.
8. Se intocmeste: – in doua exemplare;
– de contribuabil sau de catre imputernicit.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se pastreaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
III. Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)
1. Denumire: Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.
3. Format: A4/t2
4. Se tipareste: – intr-o singura culoare;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la inregistrarea in scopuri de TVA de catre persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, precum si la actualizarea unor informatii despre aceste persoane.
8. Se intocmeste: – in doua exemplare;
– de contribuabil sau de catre imputernicit.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
IV. Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)
1. Denumire: Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)
2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t
3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se poate utiliza echipament
informatic pentru editare.
5. U.M.: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: pentru declararea cifrei de afaceri de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si nu au depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
8. Se intocmeste: – in doua exemplare;
– de persoana impozabila inregistrata
in scopuri de TVA sau de reprezentantul
fiscal/imputernicitul/reprezentantul legal.
9. Circula: – originalul la organul fiscal;
– copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

—————

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: […]