OpANAF nr. 77/2010 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”
2010-08-03 – Abrogat de OpANAF nr. 2.245/2010 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”
2010-01-01 – Aplicabil incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.
2010-01-29 – Abroga OpANAF nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”
2010-01-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010

ORDIN nr. 77/2010 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba modelul si continutul formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP: 14.13.01.02, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2 Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4 Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5 Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.
ART. 6 Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 8 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 9 Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 21 ianuarie 2010.
Nr. 77.

ANEXA 1 300 DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (PDF)

ANEXA 2 INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.
Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. În situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia prezentarii formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Sunt exceptati de la aceasta prevedere:
a) contribuabilii mari, pentru deconturile care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii;
b) contribuabilii care depun declaratiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Formularele se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la organul fiscal competent;
– un exemplar se pastreaza de catre platitor.
Formatul hartie se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF), elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
ATENŢIE! Nu se inscriu in decont:
– taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
– diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de inspectie fiscala, pentru care nu este reglementata includerea in decont;
– documentele neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de inspectie fiscala;
– taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.
Completarea formularului se face astfel:
Perioada de raportare
„Perioada de raportare” poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. 156^1 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.
Se inscrie cu cifre arabe numarul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2010).
Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:
– contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
– comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
– contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere inscriu codul de inregistrare fiscala;
– contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
– contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, si sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania, potrivit art. 153 din acelasi act normativ, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA.
Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Denumire” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Denumire” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentata fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii).
Caseta „Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate, in conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.
În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si sunt stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, in caseta „Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.
În rubrica „Pro rata de deducere” se inscrie pro rata determinata potrivit art. 147 din Codul fiscal.
Sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata colectata”
Randul 1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumparatorul revanzator, prevazute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru livrarile intracomunitare respective.
Randul 2 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrarii intracomunitare in perioada in care intervine exigibilitatea etc.
Randul 3 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile in Romania pentru ca nu au locul livrarii/prestarii stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, in Romania, precum si pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite. De asemenea, se inscriu orice regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randurile 4 si 8.
Randul 3.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, prestate catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
Randul 4 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 3.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea etc.
Randul 5 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.
Randul 6 – se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate a intervenit in alta perioada, dar respectiva achizitie nu a fost declarata, regularizarile privind achizitiile intracomunitare declarate in perioade anterioare si datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum:
– modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza de autofactura, in conditiile legii, ulterior facturi fiscale primita de la furnizor avand un pret mai mare sau mai mic;
– declararea achizitiei intracomunitare pe baza de autofactura, in conditiile legii, intr-o perioada ulterioara, la primirea facturii de la furnizor, constatandu-se ca exigibilitatea achizitiei intracomunitare intervenea intr-o perioada anterioara;
– modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a modificarii cursului valutar de referinta aplicabil, datorata unor neconcordante intre data primirii facturii de la furnizor si data declararii achizitiei intracomunitare;
– orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial, cu exceptia ajustarilor bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.
Randul 7 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2)-(6) si pentru importurile de bunuri carora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare. De asemenea, se inscriu orice regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randurile 4 si 8.
Randul 7.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.
Randul 7.1.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care efectueaza prestarea de servicii.
Randul 8 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 7.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea etc.
Randul 9 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind:
– baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 19%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate;
– baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxa pe valoarea adaugata determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop.
Randul 10 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate.
Randul 11 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri taxabile cu cota de 5%.
Randul 12 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa colectata pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.
Randul 13 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare, privind:
– baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 144^1 din Codul fiscal;
– baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul in care cumparatorul sau clientul este stabilit in afara Uniunii Europene sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni;
– baza de impozitare pentru livrarile/prestarile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.
Randul 14 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 din Codul fiscal.
Randul 15 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. 9, 10, 11 si 12 din deconturile anterioare, precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vanzare, nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc.
Sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata deductibila”
Randul 17 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.
Randul 18 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 6.
Randul 19 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.
Randul 19.1 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.1.
Randul 19.1.1 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.1.1.
Randul 20 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 8.
Randul 21 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, precum si baza de impozitare si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
Randul 22 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
Randul 23 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri taxabile cu cota de 5%.
Randul 24 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind:
– contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa;
– contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii din alte state membre pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania;
– contravaloarea achizitiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa sau neimpozabile in Romania;
– contravaloarea achizitiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata;
– contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care nu sunt incluse in baza impozabila.
Randul 24.1 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind achizitiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Randul 26 – se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la rd. 17-23:
– conform art. 145 si 145^1 din Codul fiscal, in cazul persoanelor care efectueaza numai operatiuni cu drept de deducere. Nu se preia in acest rand taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal;
– conform art. 145^1 si 147 din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluata din coloanele jurnalului pentru cumparari*), in functie de destinatia achizitiilor, astfel:
– taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni cu drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal;
– taxa dedusa conform pro rata pentru achizitiile destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si de operatiuni fara drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 145^1 din Codul fiscal;
– taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia in acest rand.
Totalul rd. 26 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 17-23, cu exceptia celor de la rd. 17.1, 19.1 si 19.1.1.
Randul 27 – se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita, in baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumparatorilor persoane fizice care nu sunt stabilite in Comunitatea Europeana, de catre persoanele impozabile autorizate in acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.
Randul 28 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor, precum si orice alte sume rezultate din regularizari prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: reducerile de pret acordate de furnizori/prestatori, modificarea pretului, nedeclararea operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea, pentru informatiile de la rd. 21, 22, 23 din deconturile anterioare de taxa depuse la organele fiscale.
Randul 29 – se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii anuale pe baza de pro rata definitiva, prevazute la art. 147 din Codul fiscal, diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a regularizarii erorilor constatate ulterior in calculul pro rata definitiva, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum si diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii taxei deductibile pentru bunurile de capital prevazute la art. 149 si 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dupa caz.
Sectiunea „Regularizari conform art. 147^3 din Codul fiscal”
Randul 33 – se preia suma prevazuta la rd. 37 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la rd. 34 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.
Randul 35 – se preia suma prevazuta la rd. 38 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la rd. 35 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.
Sectiunea „Facturi emise dupa inspectia fiscala, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal”
Se completeaza cu informatiile preluate din facturile de corectie emise catre beneficiari in urma inspectiei fiscale, astfel cum este prevazut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidentiaza intr-o rubrica separata din jurnalul pentru vanzari, conform pct. 81^1 alin. (4) din Normele metodologice.
Campul „Nr. de evidenta a platii” nu se completeaza, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale, cu modificarile ulterioare, si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale.
Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.
În ceea ce priveste achizitiile intracomunitare de bunuri, pe langa legislatia nationala, organele fiscale si contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata.
————-
*) Prin jurnale de vanzari si jurnale de cumparari se intelege orice jurnale, registre, evidente sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligatia sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal si ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin ordin al ministrului finantelor publice se propun modele de jurnale de vanzari si cumparari, utilizarea acestor modele de catre persoanele impozabile fiind optionala.
**) Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:
– in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
– la data emiterii facturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca facturi fiscale este emisa inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

ANEXA 3 CARACTERISTICILE DE TIPaRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PASTRARE ALE FORMULARULUI (300) „DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA”

Denumirea formularului: Decont de taxa pe valoarea adaugata
Cod MFP: 14.13.01.02
Format: A4/t1
Caracteristicile de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale teritoriale.
Se utilizeaza la declararea operatiunilor din sfera TVA.
Se intocmeste de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Circula:
– un exemplar la organul fiscal competent:
– in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare;
– in format electronic;
– un exemplar la contribuabil.
Se pastreaza:
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.
———–

1 COMENTARIU