INTRODUCERE: Sistemul de marketing afiliat funcționează astfel:
– magazinele online sau alte site-uri (denumite in retea advertiseri), pun la dispozitie afiliatilor (publisheri, bloggeri, specialisti SEM) o serie de instrumente de promovare, de la bannere la link-uri si reclame text.
– afiliatii folosesc aceste instrumente pentru a directiona vizitatori pe site-ul advertiserilor si sunt recompensati direct proportional cu numarul sau valoarea actiunilor, fie vanzari, fie lead-uri, realizate de respectivii vizitatori intr-un anumit interval de timp, numit perioada de recurenta.
– advertiserii platesc un comision (fix sau procentual) numai pentru rezultate (vânzare, acțiune).
– relația între advertiseri și afiliații poate fi directă (emag.ro – sistem intern de afiliere) sau printr-un intermediul unei platforme de afiliere (2parale.ro).

Pe baza descrierii de mai sus și a raționamentului profesional, se poate considera cu certitudine că sistemul de afiliere este o activitate al cărei scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar (afiliatul). Relațiile contractuale sunt stabilite printr-un contract încheiat în baza Noului Cod Civil (NCC), mai exact art. 2.043 – 2.053 privind Contractul de comision din Noul Cod Civil.

IMPOZITUL PE VENIT

Pct. 21 din Normele la Titlul III al CF precizează:

21. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comerţ de către persoane fizice sau asocieri fără personalitate juridică, din prestări de servicii, altele decât cele realizate din profesii libere, precum şi cele obţinute din practicarea unei meserii.
Principalele activităţi care constituie fapte de comerţ sunt:
– activităţi de producţie;
– activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
– organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;
activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
– vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
– activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;
– transport de bunuri şi de persoane;
– alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

ART. 52 (1) lit. b) din CF prevede:

(1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

b) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;

Pct. 61 din Normele CF precizează:

61. Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit.a) – c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili. Plata anticipată se calculează prin aplicarea cotei de 10% la diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX^2 din Codul fiscal. Reţinerea impozitului reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile plătite în baza contractului civil încheiat în formă scrisă între plătitorul de venit şi beneficiarul venitului, contribuabil potrivit Titlului III din Codul fiscal.

ORDINUL nr. 247/2012 privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal precizeaza că:

ART.2
(1) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale precum si persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere au obligatia sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat in anul precedent, dupa caz conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea platilor anticipate de impozit cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
Platitorii de astfel de venituri nu au obligatii privind calculul, retinerea si virarea impozitului reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (2).
(2) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii, platile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform declaratiei fiscale a contribualilului, vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei de impunere. Platitorii de astfel de venituri nu au obligatii privind calculul, retinerea si virarea impozitului reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit.

ART. 3

(2) Platitorii de venituri au obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa in baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I a prezentului ordin in cazul veniturilor platite beneficiarilor, in baza urmatoarelor tipuri de contracte:
contracte de comision, mandat comercial si de consignatie, calificate drept contracte civile dupa data de 1 octombrie 2011, precum si in cazul contractului de agent;
‐ contractelor/conventiilor civile, care atat inainte cat si dupa intrarea in vigoare a Codului civil au aceeasi natura juridica.

ART. 53 (1) CF

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente au obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52^1.

ART. 82 (1) Stabilirea plăţilor anticipate de impozit din CF

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

Pct. 171 din Normele CF

În cazul contribuabililor care obţin venituri de aceeaşi natură, pentru care plăţile anticipate se stabilesc atât de organul fiscal, cât şi prin reţinere la sursă, la stabilirea plăţilor anticipate de către organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă, proporţional cu ponderea acestora în totalul veniturilor brute.

Regula generală – persoane fizice – PF și persoane fizice autorizate – PFA:
Veniturile obținute din contracte de comision de PF și PFA
sunt impozitate cu 16% prin reținere la sursă, astfel:
– plătitorul de venit reține o cota de impunere de 10% din venitul impozabil determinat ca diferență dintre venitul brut și contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX^2;
– contribuabilul-beneficiar are obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat (D200) la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, în perioada 1 ianuarie – 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
– plătitorul de venit are obligația de a depune D 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
– în baza declarațiilor 200 și 205, organul fiscal va emite decizia de impunere pentru diferența de impozit (de plată/de restituit).

Reguli specifice persoanei fizice autorizate – PFA:
– PFA care obține numai venituri din contracte de comision nu are obligația depunerii declarației 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit”,
– PFA care obține numai venituri din contracte de comision nu datorează plăți anticipate trimestriale cu titlu de impozit,
– PFA care obţine și alte venituri pe lângă cele din contracte de comision va datora plăți anticipate trimestriale cu titlu de impozit pentru venitul net estimat, declarat în D 220, din care se exclud veniturile pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă, proporţional cu ponderea acestora în totalul veniturilor brute.
Normele CF nu precizează clar cine poate exclude aceste venituri (contribuabilul sau fiscul). Din interpertarea textului legal, rezultă că organul fiscal va exclude aceste venituri impozitate anticipat la sursă.
Totuși, D 220 nu cuprinde o rubrică privind venitul estimat din contractul de comision, iar organul fiscal este informat de către plătitor despre venitul din contractul de comision în anul următor, deci practic este imposibil ca organul fiscal să excludă veniturile impozitate anticipat.
Având în vedere că D 220 este o declarație de venit estimat, iar precizările din Normele CF sunt confuze, recomandăm ca la depunerea D 220, la rubrica privind venitul brut estimat să fie raportat un venit diminuat cu veniturile obținute din contractele de comision.

Excepție – impunerea finală:
Potrivit ART. 52^1 CF, contribuabilul poate opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.
Opțiunea trebuie exercitată în scris prin contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.
Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
Atenție, impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final și se aplică asupra venitului brut, în consecință contribuțiile sociale nu beneficiează de deductibilitate.
Nu se mai depune declaraţia privind venitul realizat – D200.

CONTRIBUȚII OBLIGATORII

ART. 296^21 CF prevede:

(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz:

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

Regula generală:
Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate care obțin venituri pe baza unor contracte de comision datorează obligatoriu CASS (sănătate) și CAS (pensii).

Excepții
NU datorează CAS pentru veniturile din contracte de comision, persoanele:
– care sunt asigurate ale sistemului public de pensii (angajați cu contract individual de muncă, funcționari publici, militari, funcționari public cu statut special,  șomeri, pensionari militari, pensionari polițisti)
– care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii (pensia pentru limita de varsta; pensia anticipata; pensia anticipata partiala; pensia de invaliditate; pensia de urmas);

NU sunt excepții privind CASS aplicabile veniturilor din contracte de comision.

Baza de calcul a contribuţiilor sociale
Potrivit ART. 296^22 (4) CF, baza de calcul a contribuţiilor sociale (CAS și CASS) este venitul brut stabilit prin contractul de comision încheiat între părţi.

Potrivit ART. 296^22 (5) CF, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Potrivit ART. 296^22 (7) CF, baza lunară de calcul al CAS nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cotele contribuţiilor sociale
Persoanele care obțin venituri în baza unor contracte de comision datorează:
– CAS (pensii) cota individuală = 10,5%,
– CASS (sănătate) cota individuală = 5,5%,

Obligații de plată și declarative

ART. 296^24 Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale din CF


(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h) datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 şi art. 74 alin. (4), după caz.
(6) Contribuţiile reţinute potrivit alin. (5) se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.
(7) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 52 alin. (1) lit. a) – c), obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale calculate, reţinute şi virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaţii finale.
(8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h), obligaţiile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculate, reţinute şi virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaţii finale.

Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate care obțin venituri pe baza unor contracte de comision:
– datorează contribuţii sociale individuale (CAS și CASS) în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate.
– nu au obligații de declarare privind contribuțiile sociale.

Plătitorii de venituri pe baza unor contracte de comision au obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective.
Pentru veniturile din contracte de comision, CAS și CASS calculate, reţinute şi virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaţii finale.

Referinte / sursa:
– raport de consultanță elaborat de FINAND – consultanță în finanțe personale

- Publicitate -

1 COMENTARIU