OpANAF nr. 75/2010 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”
2011-01-21 – OpANAF 30/2011 se aplica incepand cu achizitiile intracomunitare efectuate dupa data de 1 ianuarie 2011.
2011-01-21 – Modificat prin OpANAF nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la OpANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” (publicat in Monitorul Oficial nr. 54 din 21 ianuarie 2011)
2010-01-01 – Aplicabil incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.
2010-01-26 – Abroga OpANAF nr. 1498/2008 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”
2010-01-26 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 59 din 26 ianuarie 2010

ORDIN nr. 75/2010 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” [actualizat 21 ian 2011]

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba modelul si continutul formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP 14.13.01.02/s, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2 Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4 Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5 Decontul special de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.
ART. 6 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.498/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.
ART. 8 Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.
Nr. 75.

ANEXA 1 301 DECONT SPECIAL DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (PDF)

ANEXA 2 INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

I. Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata
Sectiunea 1 „Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile – altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.
În aceasta categorie se cuprind:
– persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) si persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod;
– persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
În aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).
introdus prin OpANAF 30/2011: In aceasta sectiune se declara si achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania.
Sectiunea 2 „Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi” se completeaza de catre orice persoana care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu este inregistrata conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).
Sectiunea 3 „Achizitii intracomunitare de produse accizabile” se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si de catre persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).
———–
*) Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul special de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine:
– in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau
– daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atat pentru livrarile intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

Sectiunea 4 „Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal” se completeaza de catre:
– persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelasi cod, daca aceste livrari sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri;
– persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.
Sectiunea 4.1 „Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal” se completeaza de catre persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si de catre persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite in Comunitate, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.
II. Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul.
Decontul special se depune numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.
Formularul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la ordin si se depune dupa cum urmeaza:
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 4.1 din formularul (301) «Decont special de taxa pe valoarea adaugata», cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania;
b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal si pentru care se datoreaza taxa, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile in Romania, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta «Declaratie rectificativa».

modificat prin OpANAF 30/2011: Formularul se intocmeste potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 la ordin si se depune dupa cum urmeaza:
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 4.1 din formularul (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;
b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei eferente operatiunii prevazute la sectiunea 2 din formular. Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta „Declaratie rectificativa”.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune, in format electronic, astfel:
– la registratura organului fiscal competent;
– la posta, prin scrisoare recomandata;
– prin completare pe site─ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de catre contribuabilii eligibili conform reglementarilor de utilizare a serviciului.
Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de contribuabil.
Formatul electronic al decontului special de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site─ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
III. Completarea decontului special
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se completeaza dupa cum urmeaza:
Perioada de raportare:
În rubrica „Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).
Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
ATENŢIE! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.
Ori de cate ori prin Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se declara o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi se bifeaza casuta corespunzatoare de pe formularul respectiv.
1. Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:
– contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
– comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
– contribuabilii persoane fizice, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare fiscala;
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completeaza codul de inregistrare in scopuri de TVA;
– persoanele fizice inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
– persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Prima casuta este rezervata atributului „RO” si se completeaza numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
Caseta „Denumire/Nume, Prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Caseta „Persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA” se bifeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
Caseta „Persoane care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal” se bifeaza de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
2. Sectiunea „Date privind obligatia de plata”
În coloana 1 din cele 4 sectiuni „Document/numar/data” se inscriu numarul si data facturii primite de catre beneficiarul operatiunilor respective sau, dupa caz, numarul si data autofacturii emise de catre beneficiari, potrivit prevederilor art. 155^1 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal.
În coloana 2 din cele 4 sectiuni „Valoare in valuta” se inscrie valoarea in valuta consemnata in documentul inscris in coloana 1.
În coloana 3 din cele 4 sectiuni „Tip valuta” se mentioneaza tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) in care este exprimata valoarea din documentul inscris in coloana 1.
În coloana 4 din cele 4 sectiuni „Curs de schimb” se completeaza ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.
În coloana 5 din cele 4 sectiuni „Baza de impozitare” se calculeaza coloana 2 x coloana 4.
În coloana 6 din cele 4 sectiuni „TVA datorat” se calculeaza coloana 5 x cota de TVA.
În sectiunea 4.1 se preiau din sectiunea 4 doar achizitiile de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei pe valoarea adaugata conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.
3. Campul „Nr. de evidenta a platii” nu se completeaza, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale, cu modificarile ulterioare, si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale.

ANEXA 3 CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

Denumirea formularului: Decont special de taxa pe valoarea adaugata
Codul MFP: 14.13.01.02/s
Formatul: A4/t1
Caracteristicile de tiparire:
● se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: declararea taxei pe valoarea adaugata.
Se intocmeste de: persoanele prevazute la art. 156^3 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Circula:
– in format electronic, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
● un exemplar la contribuabil;
● un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza:
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

──────

1 COMENTARIU