OpANAF nr. 76/2010 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” – ACTUALIZAT
2011-08-01 – Aplicabil începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.
2011-09-23 – Modificat prin ORDINUL nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”
2010-01-01 – Aplicabil incepand cu operatiunile desfasurate in luna ianuarie 2010.
2010-01-29 – Abroga OpANAF nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”
2010-01-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010

ORDIN nr. 76/2010 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” – ACTUALIZAT

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba modelul si continutul formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare”, cod MFP 14.13.01.02/r, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2 Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4 Procedura de gestionare a declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare este stabilita in anexa nr. 4.
ART. 5 (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6 Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7 Declaratia recapitulativa se completeaza, in mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
ART. 8 Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune incepand cu operatiunile desfasurate in luna ianuarie 2010.
ART. 9 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 10 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare.
ART. 11 Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 21 ianuarie 2010.
Nr. 76.

ANEXA 1 390VIES DECLARAŢIE RECAPITULATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE/ACHIZIŢIILE/PRESTĂRILE INTRACOMUNITARE (PDF)

ANEXA 2 INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”

1.1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 156^4din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.
1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 156^4 din Codul fiscal, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal.
1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate.
2.1. Declaratia recapitulativa se depune, in format electronic, prin una dintre urmatoarele metode:
– la registratura organului fiscal competent;
– la posta, prin scrisoare recomandata;
– prin SEN;
– prin completare, pe pagina de web a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formatul electronic al declaratiei recapitulative se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Modul de completare a declaratiei recapitulative

SECŢIUNEA 1
Cartusul „Perioada de raportare” se completeaza cu:
– anul la care se refera declaratia; se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010)
– perioada de raportare aferenta operatiunilor realizate este formata din doua caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (de exemplu: pentru luna ianuarie se va inscrie „01”).
Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
În declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
Se completeaza cate o declaratie rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
Ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului.
Cartusul „Date de identificare” contine:
1. Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din Romania, atribuit potrivit art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
2. „Denumire/Nume, Prenume” – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.
3. „Domiciliul fiscal” – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate in conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.
În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si sunt stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din normele metodologice.
Cartusul „Rezumat declaratie” contine:
– numarul total al paginilor anexa la declaratie;
– numarul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numarul operatiunilor;
– valoarea operatiunilor, defalcata pe tipuri: livrari intracomunitare de bunuri, livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul operatiunilor triunghiulare, livrari intracomunitare ce constau in transferuri scutite, achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii intracomunitare asimilate, prestari intracomunitare de servicii, achizitii intracomunitare de servicii.

SECŢIUNEA a 2-a

1. Se completeaza, cu tranzactiile intracomunitare efectuate, in urmatoarea ordine:
a) livrari intracomunitare de bunuri (L);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (T);
c) achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii care urmeaza transferurilor scutite, achizitii efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei operatiuni triunghiulare (A);
d) prestari intracomunitare de servicii (P);
e) achizitii intracomunitare de servicii (S).
Fiecare pagina aferenta sectiunii a 2-a va contine in antet informatii privind codul de inregistrare in scopuri de TVA, perioada aferenta si numarul paginii.
a) Livrari intracomunitare de bunuri – se inscrie suma totala a livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pe fiecare cumparator, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite.
b) Livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare – se inscrie suma totala a livrarilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, prevazute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrarii ulterioare ce are desemnat un cod T, si pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri pentru livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare.
Se va completa doar de catre cumparatorul revanzator.
c) Achizitii intracomunitare de bunuri – se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri.
d) Prestari intracomunitare de servicii – se inscrie suma totala a prestarilor de servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pe fiecare client in parte, stabilit in Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in luna calendaristica respectiva. Nu vor fi declarate prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal daca beneficiarul serviciului este o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Comunitatii.
e) Achizitii intracomunitare de servicii – se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA, pe fiecare prestator in parte, care este stabilit in Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva. Nu vor fi declarate prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal daca prestatorul serviciului este o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Comunitatii.
Coloana „Ţara” – codul tarii care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului/furnizorului/prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit sa emita acest cod de inregistrare in scopuri de TVA, dar din diverse motive acesta ori nu a fost emis, ori nu a fost comunicat.
Coloana „Cod operator intracomunitar” – trebuie introdus fara spatii, virgule sau puncte si se completeaza astfel:
– in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate din Romania – codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia furnizorul din Romania i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal;
– in cazul livrarilor ulterioare de bunuri efectuate din Romania in cadrul unei operatiuni triunghiulare (T) – codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrarii ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza caruia cumparatorul revanzator din Romania i-a efectuat livrarea ulterioara;
– in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, achizitiilor care urmeaza transferurilor scutite, achizitiilor efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei operatiuni triunghiulare (A) efectuate in Romania – codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care efectueaza livrarea intracomunitara;
– in cazul prestarilor intracomunitare de servicii (P) – codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care primeste serviciile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia prestatorul din Romania i-a prestat servicii prevazute de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
– in cazul achizitiilor intracomunitare de servicii (S) – codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, dupa caz, doar codul statului membru in care este stabilit prestatorul serviciilor, in cazul in care prestatorul nu este identificat in scopuri de TVA, dar exista indicii suficiente pentru a considera ca este o persoana impozabila.
Coloana „Tipul operatiunii”
L – pentru livrari intracomunitare de bunuri catre alte state membre;
T – pentru livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare;
A – pentru achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii care urmeaza transferurilor scutite, achizitii efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei operatiuni triunghiulare din alte state membre;
P – pentru prestarile intracomunitare de servicii;
S – pentru achizitii intracomunitare de servicii.
Coloana „Baza impozabila” – valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilita potrivit prevederilor art. 137-138^1 si 139^1 din Codul fiscal)
2. În subsolul paginii se inscrie suma totala a tranzactiilor inscrise in pagina respectiva, iar pe ultima pagina a declaratiei se inscrie si totalul general al operatiunilor.
3. Toate sumele se inscriu in lei.
NOTĂ:
1. Pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulativa, astfel:
Coloana „Ţara” – codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara.
Coloana „Cod operator intracomunitar” – nu se va inscrie nimic.
Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” – se va inscrie denumirea/nume, prenume al furnizorului care a emis factura.
Coloana „Tipul operatiunii” – se va inscrie „A”.
Coloana „Baza impozabila” – valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilita potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal).
2. Pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate catre clienti nestabiliti in Comunitate si care au desemnat un reprezentant fiscal in Uniunea Europeana sau catre clienti stabiliti in Comunitate, inregistrati prin reprezentant fiscal in statul membru in care efectueaza achizitia intracomunitara de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
3. Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furnizor nestabilit in Comunitate si care a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit in Comunitate, inregistrat prin reprezentant fiscal in statul membru din care efectueaza livrarea intracomunitara de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeaza si in situatia in care furnizorul nestabilit in Comunitate nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea de catre unele state membre a masurilor de simplificare a declararii importurilor, respectiv o reprezentare globala de catre o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea respectiva.
Exemplu: o societate „A” dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societati din Romania „B” bunuri. Bunurile sunt importate intr-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de catre societatea de expeditie „C” si apoi aceeasi societate „C” declara in numele furnizorului „A” din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitara a bunurilor din statul membru (Y) in Romania.
În astfel de situatii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expeditie „C”. În declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului, respectiv societatea „A” din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” codul din statul membru (Y) al societatii de expeditie „C” care a declarat livrarea intracomunitara.

ANEXA 3 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare

Denumirea formularului: Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (390 VIES)
Cod MFP: 14.13.01.02/r
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: declararea operatiunilor intracomunitare.
Se intocmeste de: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare.
Circula:
– in format electronic, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA isi are domiciliul fiscal;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza:
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA 4 PROCEDURA DE GESTIONARE a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare

În vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (390 VIES), potrivit dispoziţiilor art. 1564din Codul fiscal.
1.Depunerea declaraţiei recapitulative
1.1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal competent.
1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare.
2.Prelucrarea declaraţiei recapitulative
2.1. Prelucrarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaraţiei.
2.2. După prelucrare, declaraţia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
3.Verificarea formală a declaraţiilor recapitulative
Pentru fiecare declaraţie recapitulativă organul fiscal competent verifică:
a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor;
b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de ţară, precum şi a numărului de caractere ale codului.
4.Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale
4.1. După prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.
4.2. Notificările prevăzute la pct. 4.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor recapitulative.
5.Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative
5.1. După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaraţii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declaraţiei.
5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.
5.3. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare se sancţionează potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
6.Organizarea bazei centrale de date „Declaraţii recapitulative“
6.1. Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită „Declaraţii recapitulative“.
6.2. Baza de date „Declaraţii recapitulative“ cuprinde 4 secţiuni:
– livrări – în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T);
– achiziţii – în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri (cod A);
– prestări servicii – în care se înscriu prestările intracomunitare de servicii (cod P);
– achiziţii servicii – în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de servicii (cod S).
7.Centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative
7.1. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând declaraţiile recapitulative depuse în luna respectivă, şi anume:
– declaraţiile recapitulative corecte;
– declaraţiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; şi
– declaraţiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corecţia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
7.3. În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.
7.4. Cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia Serviciului Central de Legături datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.
8.Gestionarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative
8.1. Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
8.2. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă şi declaraţiile recapitulative iniţiale.
8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
8.4. În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

În vederea indeplinirii cerintelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare, au obligatia sa depuna lunar Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 156^4 din Codul fiscal.
1. Depunerea declaratiei recapitulative
1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare, la organul fiscal competent.
1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru luna de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare.
2. Prelucrarea declaratiei recapitulative
2.1. Prelucrarea declaratiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a declaratiei.
2.2. Dupa prelucrare, declaratia recapitulativa se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
3. Verificarea formala a declaratiilor recapitulative Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica:
a) corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor;
b) integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului.
4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale
4.1. Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct. 3 lit. a) si b), iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru corectarea declaratiei.
4.2. Notificarile prevazute la pct. 4.1 se emit in termen de maximum doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a declaratiilor recapitulative.
5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative
5.1. Dupa prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaratii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru depunerea declaratiei.
5.2. Notificarile prevazute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementarilor legale in vigoare, dupa expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.
5.3. Nerespectarea obligatiilor de depunere a declaratiilor recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
6. Organizarea bazei centrale de date „Declaratii recapitulative”
6.1. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se introduc intr-o baza de date denumita „Declaratii recapitulative”.
6.2. Baza de date „Declaratii recapitulative” cuprinde 3 sectiuni:
– livrari – in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T);
– achizitii – in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri (cod A);
– prestari servicii – in care se inscriu prestarile intracomunitare de servicii (cod P);
– achizitii servicii – in care se inscriu achizitiile intracomunitare de servicii (cod S).
7. Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative
7.1. Pana la data de 21 a fiecarei luni, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand declaratiile recapitulative depuse in luna respectiva, si anume:
– declaratiile recapitulative corecte;
– declaratiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si
– declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuata corectia ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.
7.3. În termen de maximum doua zile lucratoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.
7.4. Cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei de raportare, Directia generala de tehnologia informatiei pune la dispozitia Serviciului Central de Legaturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, in vederea transmiterii prin sistemul VIES.
8. Gestionarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative
8.1. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
8.2. Pana pe data de 21 a fiecarei luni, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse in luna respectiva si declaratiile recapitulative initiale.
8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.
8.4. În termen de maximum doua zile lucratoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative rectificative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

——

3 COMENTARII

  1. […] consultare publica proiectil de Ordin pentru modificare si completarea Ordinului preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.76/ 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratia recapitulativa […]