ORDIN COMUN nr. 772/2012 (MFP), nr. 163/2012 (CNAS), nr. 198/2012 (CNPP) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
2012-05-30 – Publicat in M.Of. nr. 367 din 30.5.2012

ORDIN COMUN  nr. 772/2012 (MFP), nr. 163/2012 (CNAS), nr. 198/2012 (CNPP) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

- Publicitate -

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor:

– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Doru Bădescu

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Ileana Ciutan

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Sume estimate reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate ce se vor restitui pensionarilor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, în luna ………./(anul), aferente lunii ………./(anul)

Casa ………. *)

AprobatOrdonator principal de credite**),

……….

Către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Nr. crt. Explicaţii  
1. Număr de persoane beneficiare ale căror pensii se situează peste 741 lei inclusiv
2. Valoarea medie a restituirii – lei
3. Valoarea totală de restituit – lei

Valoarea totală de restituit aferentă lunii ………./(anul) va fi virată în contul nostru nr. ………. deschis la ………. .

Director economic,

……….

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Sume reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite în luna ………./(anul), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, aferente lunii ………./(anul)

Casa ………. *)

AprobatOrdonator principal de credite**),

……….

Către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Specificare Nr. de persoane Sume virate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru luna ………. Sume restituite pensionarilor în luna ………. Sume neutilizate la sfârşitul lunii ……….
Pentru pensii al căror nivel brut se situează peste 741 lei inclusiv

Director economic,

……….

1. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel:

a) pentru sumele reţinute în perioada ianuarie–martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie–august 2012;

b) pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011–aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013.

1.1. Stabilirea tranşelor lunare egale prevăzute la pct. 1 lit. a) se face prin cumularea diferenţelor de pensii nete corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie şi martie 2011, suma rezultată urmând a fi împărţită în 3 părţi egale.

1.2. În cazul în care, în urma operaţiunii prevăzute la pct. 1.1, rezultă subdiviziuni ale leului, acestea se înmulţesc cu 3, iar suma rezultată se adiţionează la diferenţa de restituit în prima tranşă, prin rotunjire la leu.

2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 se face din oficiu de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi de către casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

3. Restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale de sănătate reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012 rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra întregului cuantum al pensiei şi contribuţiile rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra părţii din pensie care depăşeşte 740 lei se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri bugetare.

3.1. Sumele reprezentând diferenţe de plată la impozitul pe veniturile din pensii, după recalculare pe perioada 1 ianuarie 2011–30 aprilie 2012, se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare.

4. Sumele prevăzute la pct. 3 se transferă de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în primele două zile lucrătoare ale lunii pentru care se efectuează plata, în contul de sume de mandat şi în depozit al Casei Naţionale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale şi al celor aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, după caz, la solicitarea acestora. Această solicitare va fi transmisă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru efectuarea plăţii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.

5. Pentru înscrierile noi la pensie, precum şi pentru pensiile recalculate din perioada 1 ianuarie 2011–30 aprilie 2012, restituirea sumelor reţinute, prevăzute la pct. 3, se face corespunzător fiecărei luni pentru care s-a acordat pensia/pensia recalculată, indiferent de data comunicării la plată în sistem centralizat.

5.1. Calculul sumelor de restituit, în situaţiile prevăzute la pct. 5, se face, după caz, de către casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

6. În scopul gestionării sumelor prevăzute la pct. 4, la unităţile Trezoreriei Statului se deschide pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice, al caselor teritoriale de pensii şi al caselor de pensii sectoriale contul 50.05.12 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012“, iar pe numele caselor de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, contul 50.05.13 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit aferent sistemelor neintegrate în sistemul public de pensii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012“, la solicitarea acestora.

6.1. Casele teritoriale de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice încasează în contul 50.05.12 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012“ sumele primite de la Casa Naţională de Pensii Publice pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.

6.2. Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii au obligaţia de a comunica Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate codurile IBAN aferente conturilor prevăzute la pct. 6 şi celelalte informaţii necesare completării ordinelor de plată prin care vor fi transferate sumele care se restituie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012.

7. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate virează sumele estimate de către Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii din contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 26.21.05.03.05 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite“, codificat cu codul unic de identificare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conturile comunicate potrivit pct. 6.2.

8. Sumele încasate în contul prevăzut la pct. 6 şi 6.1 pot fi utilizate de Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii din subordine, de casele de pensii sectoriale şi de casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii numai pentru operaţiunile prevăzute la pct. 1 şi 3.1 sau pentru restituirea către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a eventualelor sume încasate necuvenit.

9. Plata către titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 se efectuează împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni.

9.1. Suma care se restituie titularului se evidenţiază distinct pe talonul de plată a drepturilor de pensie.

10. Eventualele sume solicitate eronat de casele de pensii se restituie la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de venituri din care acestea au fost transferate şi se comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

11. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Se completează cu denumirea casei de pensii care solicită restituirea, după caz: Casa Naţională de Pensii Publice, casa sectorială de pensii sau casa sistemului neintegrat în sistemul public de pensii.

În cazul caselor din sistemele neintegrate în sistemul public de pensii se completează cu conducătorul casei sau reprezentantul legal.

Se completează cu denumirea casei de pensii care solicită restituirea, după caz: Casa Naţională de Pensii Publice, casa sectorială de pensii sau casa sistemului neintegrat în sistemul public de pensii.

În cazul caselor din sistemele neintegrate în sistemul public de pensii se completează cu conducătorul casei sau reprezentantul legal.

- Publicitate -