ORDIN Nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“
2012-06-28 – Publicat in Monitorul Oficial M.Of. nr. 430 din 28.6.2012

ORDIN Nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“

În temeiul prevederilor:

– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 771alin. (6) şi art. 773din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- publicitate -

– art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

(1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. 1*):

a) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i;

b) 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se depune în format electronic, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2

(1) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3

Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop

ANEXA Nr. 1

DECLARAŢIE privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

DECLARAŢIE privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i

I.Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

1.Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune semestrial:

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

– ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative, conform art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X“ în căsuţa prevăzută în acest scop.

2.Organul fiscal competent

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

În declaraţie se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

3.Modul de completare şi depunere

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML) prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;

– copia se păstrează de către notarul public.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

NOTĂ:

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare.

II.Completarea declaraţiei

1.Perioada de raportare

În rubrica „Semestrul“ se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al anului de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012)

2.Secţiunea A „Date de identificare a notarului public“

În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcţia“ din formular se înscrie „Împuternicit“.

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.

În rubrica „Denumire/Nume, prenume“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele notarului public.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

3.Secţiunea B „Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1–4 se completează cumulat, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii.

4.Secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“

Col. 1 „Nume, Prenume“ – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 „CNP/NIF“ – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 „Nume, Prenume/Denumire“ – se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Col. 4 „Cod de identificare fiscală“ – se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4, cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.

Col. 5 „Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia“ – se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie (vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.).

Col. 6 „Valoarea înscrisă în documentul de transfer“ – se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 7 „Baza de calcul al impozitului“ – se înscrie, după caz, suma reprezentând valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale ori valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 8 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ – se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 9 „Taxele notariale aferente transferului“ – se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.

Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10

I.Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

1.Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X“ în căsuţa prevăzută în acest scop.

2.Organul fiscal competent

Declaraţia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;

– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

3.Modul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Declaraţia se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

II.Completarea declaraţiei

1.Perioada de raportare

În rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012).

2.Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului“

În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile „Nume“ şi „Prenume“ se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3.Secţiunea II „Date privind tranzacţia imobiliară“

1.Numele şi prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia – se completează numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer.

În situaţia în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

2.Documentul de transfer a dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia – se înscriu numărul, data şi emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.

3.Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate – se înscrie adresa completă a proprietăţii imobiliare înstrăinate.

4.Perioada deţinerii – se bifează căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a bunului înstrăinat.

4.Secţiunea III „Date privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“

rd. 1 – Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

5.Secţiunea IV „Date de identificare a împuternicitului“

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCŢIUNI pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i

Structura fişierului XML pentru Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 208):

Data modificăriiNr. crt.Elemente/AtributeDenumirea câmpuluiTipul şi lungimea câmpuluiCâmp obligatoriuCâmp calculatFormule şi restricţiiErori
1.<declaraţie208>
2.LunaPerioada de raportare – LunaN(2)DAluna în (06,12)ERR – luna raportare
3.anPerioada de raportare – AnN(4)DAan > = 2012ERR – an raportare
4.d_recDeclaraţie rectificativăN(1)DAd_rec=(0-iniţiala, 1-rectificativă)
5.nume_declarNume declarantC(75)DAERR – nume declarant necompletat
6.prenume_declarPrenume declarantC(75)DAERR – prenume declarant necompletat
7.funcţie_declarFuncţie declarantC(50)DAERR – funcţie declarant necompletată
8.Notar public
9.cuiCod de înregistrare fiscalăN(13)DAVerificare cuiERR – CIF notar invalid sau necompletat
10.DenDenumire/Nume şi PrenumeC(200)DAERR – denumire notar necompletată
11.adresaAdresă domiciliu fiscalC(1000)DAERR – adresă notar necompletată
12.telefonTelefon domiciliu fiscalC(15)
13.faxFax domiciliu fiscalC(15)
14.mailE-mail domiciliu fiscalC(200)
15.nrbenNr. beneficiari de venitN(15)DADATvalt = suma(op1)ERR – mod de calcul eronat pentru Nr. beneficiari de venit
16.TvaltTotal valoare înscrisă în documentul de transfer (lei)N(15)DADATvalt = suma(ival_bv)ERR – mod de calcul eronat pentru Total valoare înscrisă în documentul de transfer
17.TbazaTotal bază de calcul al impozitului (lei)N(15)DADATbaza = suma(baza_bv)ERR – mod de calcul eronat pentru Total bază de calcul al impozitului
18.TimpTotal impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliareN(15)DADATimp = suma(imp_bv)ERR – mod de calcul eronat pentru Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare
19.totalPlată_ASuma de controlN(15)DADAtotalPlată_A = suma(imp_bv)ERR – mod de calcul eronat pentru suma de control
20.<op1>1-n apariţii
21.Beneficiar de venit
22.cif_bv1. CNP/NIFN(13)Verificare cifERR – CIF beneficiar invalid
23.den_bv2. Nume, PrenumeC(100)DAERR – denumire beneficiar necompletată
24.mod_tr5. Modalitatea de transfer al dreptului de proprietateN(2)DA-mod_tr =(1,2,3,4)

1 – (V) prin acte de vânzare-cumpărare

2 – (M) prin moştenire

3 – (D) prin donaţie

4 – (A) altele

ERR – modalitatea de transfer necompletată
25.explicaţieExplicaţie modalitatea de transferC(200)dacă mod_tr=4 atunci explicaţie<>nullERR – mod_tr=4 şi explicaţie nu e completată
26.val_bv6. Valoarea înscrisă în documentul de transfer (lei)N(15)DA
27.baza_bv7. Baza de calcul al impozitului (lei)N(15)DAERR – bază de calcul necompletată
28.imp_bv8. Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (lei)N(15)DAERR – impozit necompletat
29.taxe_bv9. Taxele notariale aferente transferului (lei)N(15)
30.<op11>1-n apariţii
31.Cealaltă parte contractantă
32.den_cc3. Denumire/Nume şi prenumeC(200)DAERR – denumire cealaltă parte contractantă necompletată
33.cif_cc4. Cod de identificare fiscală

(CF/CNP/NIF)

N(13)Verificare cifERR – CIF cealaltă parte contractantă invalid
34.</op11>
35.</op1>
36.<declaraţie208>

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

1 COMENTARIU

  1. […] și publicat în secțiunea Transparență decizională proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 “Declarație informativã […]