ORDIN nr. 858/2008 din 19 martie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta [OMFP 858/2008 ACTUALIZAT 7 mai 2009]
2009-05-07 – Modificat şi completat de ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009.
2008-03-28 – Data intrarii in vigoare: 28 Martie 2008
2008-03-28 – Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 28 martie 2008.

ORDIN nr. 858/2008 din 19 martie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta [OMFP 858/2008 actualizat 7 mai 2009]

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Urmãtoarele declaraţii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţã:
a) 100 «Declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
b) 102 «Declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetele asigurãrilor sociale şi fondurilor speciale», cod 14.13.01.40;
c) 103 «Declaraţie privind accizele», cod 14.13.01.03/a;
d) 710 «Declaraţie rectificativã», cod 14.13.01.00/r;
e) 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
f) 300 «Decont de taxã pe valoarea adãugatã», cod 14.13.01.02;
g) 301 «Decont special de taxã pe valoarea adãugatã», cod 14.13.01.02/s;
h) 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
i) 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internã», cod 14.13.01.05;
j) 200 «Declaraţie privind veniturile realizate», cod 14.13.01.13.
————
Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009.

(2) Plãtitorii de impozite, taxe şi contribuţii pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor prevãzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, ca metodã alternativã de depunere a declaraţiilor fiscale.
(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţã a declaraţiilor fiscale, contribuabilii utilizeazã serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(4) Completarea şi transmiterea declaraţiilor fiscale prevãzute la alin. (1) se efectueazã în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”, utilizându-se formularele de declaraţii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(5) Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrãrii acesteia pe site-ul de internet al Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, astfel cum a fost comunicatã contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

ART. 2
(1) Pentru declararea unei obligaţii de platã, pentru aceeaşi perioadã de raportare, nu se utilizeazã simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.
(2) În situaţia în care plãtitorul de impozite, taxe şi contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie bugetarã şi aceeaşi perioadã de raportare mai multe cãi de transmitere a declaraţiei fiscale, va fi înregistratã prima declaraţie depusã, conform legii. Orice corecţie ulterioarã a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative, în condiţiile legii.

ART. 3
(1) Declaraţia depusã prin mijloace electronice de transmitere la distanţã se prezumã a fi semnatã de cãtre persoana împuternicitã pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cãrei semnãturã a fost ataşatã declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.
(2) Semnarea declaraţiilor fiscale poate fi efectuatã prin utilizarea certificatului digital emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã sau prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã.

 

CAP. II *
Solicitarea certificatelor digitale emise de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã
*se abrogă începând cu data de 1 mai 2008

ART. 4
(1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã.
(2) Certificatul digital se elibereazã gratuit de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaraţiilor fiscale.
(3) Certificatul digital emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã este utilizat de cãtre contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.
(4) Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii on-line” şi depunerea formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(5) Modelul şi conţinutul formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital” sunt prevãzute în anexa nr. 1.

(6) Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completeazã, se transmite electronic şi se listeazã prin funcţionalitãţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”. Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de cãtre contribuabil, conform legii, se depune de cãtre persoana împuternicitã pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrãtoare de la transmiterea electronicã a cererii, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului.
————
Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei „direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau, dupã caz, la Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal” cu sintagma „organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.

(7) Cererea în format hârtie va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
– documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
– documentul eliberat de contribuabil, din care rezultã dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
(8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verificã realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale se anexeazã la cerere.
(9) Informaţiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin poşta electronicã, la adresa menţionatã în cererea pentru obţinerea certificatului digital.

ART. 5
(1) Certificatul digital emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã este valabil pe o perioadã de un an.
(2) Revocarea certificatului digital se solicitã de titularul acestuia prin completarea şi transmiterea formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã. Cererea pentru revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, prin funcţionalitãţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
(3) Modelul şi conţinutul formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital” sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(4) În situaţia în care revocarea certificatului digital se solicitã de o persoanã diferitã de persoana pentru care acesta a fost eliberat, cererea pentru revocarea certificatului digital se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, de cãtre contribuabil, conform legii, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
– documentul de identitate a persoanei care solicitã revocarea certificatului digital, în original şi în copie;
– documentul eliberat de contribuabil, din care rezultã dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.
———–
Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei „direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau, dupã caz, la Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal” cu sintagma „organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.

CAP. III*
Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condiţiile Legii nr. 455/2001
*se aplicã începând cu data de 1 aprilie 2008

ART. 6
În vederea depunerii declaraţiilor fiscale, prevãzute la art. 1, prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, acestea pot fi semnate şi de persoane care deţin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001.

ART. 7
(1) Pentru utilizarea serviciului «Depunere declaraţii on-line» existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, de cãtre persoanele prevãzute la art. 6, în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, desemnaţi de cãtre contribuabili pentru semnarea declaraţiilor prevãzute la art. 1 alin. (1), se vor efectua urmãtoarele operaţiuni:
a) înregistrarea persoanei care deţine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului «Depunere declaraţii on-line», prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, semnat digital de cãtre solicitant şi confirmat prin semnãtura electronicã a autoritãţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line»;
b) depunerea formularului 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line».
————
Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009.
(1^1) În cazul utilizãrii serviciului «Depunere declaraţii on-line» pentru depunerea declaraţiei prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. j) de cãtre contribuabilii persoane fizice care semneazã în nume propriu declaraţia, se va efectua operaţiunea prevãzutã la alin. (1) lit. a).
————
Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009.
(2) Modelul şi conţinutul formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, precum şi conţinutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeazã, se transmite electronic şi se listeazã prin funcţionalitãţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de cãtre contribuabil, conform legii, se depune de cãtre persoana împuternicitã pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului.
————
Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei „direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau, dupã caz, la Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal” cu sintagma „organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.

(4) Cererea în format hârtie va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
– documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
– documentul eliberat de contribuabil, din care rezultã dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
(4^1) Persoanele fizice care deţin certificat digital calificat şi au obţinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line» în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, pentru semnarea declaraţiilor prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i), pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţã pentru Declaraţia privind veniturile realizate, semnatã în nume propriu, fãrã a mai fi necesarã efectuarea operaţiunilor prevãzute la alin. (1).
————
Alin. (4^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009.

(4^2) Persoanele fizice care au obţinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line» pentru Declaraţia privind veniturile realizate, în situaţia prevãzutã la alin. (1^1), şi doresc utilizarea acestui serviciu şi pentru formularele prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i) vor depune formularul 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line».
————
Alin. (4^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009.

(5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verificã realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale se anexeazã la cerere.
(6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”, existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, semnatã electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de cãtre un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin poştã electronicã, la adresa menţionatã în cerere.

ART. 8
(1) Revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, se solicitã de titularul certificatului calificat, prin completarea şi transmiterea formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, prin funcţionalitãţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
(2) Modelul şi conţinutul formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line” sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(3) În situaţia în care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” se solicitã de o persoanã diferitã de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line” se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, de cãtre contribuabil, conform legii, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
– documentul de identitate a persoanei care solicitã revocarea certificatului digital, în original şi în copie;
– documentul eliberat de contribuabil, din care rezultã dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”.
————
Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei „direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau, dupã caz, la Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal” cu sintagma „organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 9
(1) Dispoziţiile cap. II „Solicitarea certificatelor digitale emise de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã” îşi înceteazã aplicabilitatea începând cu data de 1 mai 2008. Începând cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001.
(2) Dispoziţiile cap. III „Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã” se aplicã începând cu data de 1 aprilie 2008.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrarã se abrogã.

ART. 10
Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generalã de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 11
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 12
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian

Bucureşti, 19 martie 2008.
Nr. 858.

  ANEXA 1
                            140
  (SIGLA)

            CERERE PENTRU OBŢINEREA
            CERTIFICATULUI DIGITAL

  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscalã │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Denumire           │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresã            │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL
    DIGITAL
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF           │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Nume, prenume        │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresã e-mail        │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Telefon           │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele
 înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

      Data: ┌───────────┐
         │      │         Semnãtura şi ştampila
         └───────────┘        ┌───────────────────────┐
  Nume, Prenume ┌───────────────────────┐  │            │
         │            │  └───────────────────────┘
         └───────────────────────┘
     Funcţia: ┌───────────────────────┐
         │            │
         └───────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌─────────┐    ┌────────┐ │
│              Nr. înregistrare: │     │  Data:│    │ │
│Loc rezervat organului            └─────────┘    └────────┘ │
│fiscal                                   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Numãr de operator de date cu caracter personal - 1067

  ANEXA 2
                            141
  (SIGLA)

            CERERE PENTRU REVOCAREA
            CERTIFICATULUI DIGITAL

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscalã │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Denumire           │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresã            │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ REVOCAREA
    CERTIFICATUL DIGITAL
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF           │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume        │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresã e-mail        │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ REVOCAREA
    CERTIFICATULUI DIGITAL*)
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF           │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Nume, prenume        │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
________
  *) Se completeazã numai în cazul în care revocarea certificatului digital
    se solicitã de o persoanã diferitã de persoana pentru care acesta
    a fost eliberat.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
 înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

      Data: ┌───────────┐
         │      │         Semnãtura şi ştampila
         └───────────┘        ┌───────────────────────┐
  Nume, Prenume ┌───────────────────────┐  │            │
         │            │  └───────────────────────┘
         └───────────────────────┘
     Funcţia: ┌───────────────────────┐
         │            │
         └───────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌─────────┐    ┌────────┐ │
│              Nr. înregistrare: │     │  Data:│    │ │
│Loc rezervat organului            └─────────┘    └────────┘ │
│fiscal                                   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Numãr de operator de date cu caracter personal - 1067

  ANEXA 3
                            150
    (SIGLA)
  Agenţia Naţionalã de
  Administrare Fiscalã

           CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI
            CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT

  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscalã │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Denumire/Nume,Prenume    │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresa            │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL DE
    UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE, PE BAZA
    CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF              │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume           │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Adresã e-mail           │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Numãr Certificat Digital      │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Autoritate de Certificare Emitentã │                    │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
 înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

      Data: ┌───────────┐
         │      │         Semnãtura şi ştampila
         └───────────┘        ┌───────────────────────┐
  Nume, Prenume ┌───────────────────────┐  │            │
         │            │  └───────────────────────┘
         └───────────────────────┘
     Funcţia: ┌───────────────────────┐
         │            │
         └───────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌─────────┐    ┌────────┐ │
│              Nr. înregistrare: │     │  Data:│    │ │
│Loc rezervat organului            └─────────┘    └────────┘ │
│fiscal                                   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Numãr de operator de date cu caracter personal - 1067

------------
  Anexa 3 a fost înlocuitã cu anexa 1 din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.

  ANEXA 4
                               151
     (SIGLA)
  Agenţia Naţionalã de
  Administrare Fiscalã

          CERERE PENTRU REVOCAREA DREPTULUI DE
         UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII
               ON-LINE

  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscalã │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Denumire/Nume,Prenume    │                       │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresa            │                       │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ REVOCAREA DREPTULUI DE
    UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF              │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume           │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Adresã e-mail           │                    │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

  C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ REVOCAREA
    DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE*)

________
  *) Se completeazã numai în cazul în care revocarea dreptului de utilizare
    se solicitã de o persoanã diferitã de persoana pentru care acest drept
    a fost obţinut.

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF              │                    │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume           │                    │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
 înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

      Data: ┌───────────┐
         │      │         Semnãtura şi ştampila
         └───────────┘        ┌───────────────────────┐
  Nume, Prenume ┌───────────────────────┐  │            │
         │            │  └───────────────────────┘
         └───────────────────────┘
     Funcţia: ┌───────────────────────┐
         │            │
         └───────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ┌─────────┐    ┌────────┐ │
│              Nr. înregistrare: │     │  Data:│    │ │
│Loc rezervat organului            └─────────┘    └────────┘ │
│fiscal                                   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Numãr de operator de date cu caracter personal - 1067

Anexa 4 a fost înlocuitã cu anexa 2 din ORDINUL nr. 847 din 30 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.
_________

- Publicitate -

1 COMENTARIU