Luni, 13 august 2012, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit Notei de fundamentare, modificările propuse prin prezentul proiect sunt:
– extinderea posibilităţii emiterii prin intermediul unui centru de imprimare masivă, pe lângă actele administrative, şi la categoria actelor de executare sau a actelor procedurale emise de organele fiscale. În acest fel, acestor acte (actele de executare şi actele procedurale) le va fi aplicabilă excepţia potrivit căreia ele sunt valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent.
Măsura are ca scop reducerea cheltuielilor de administrare, pe de o parte şi, pe de altă parte eficientizarea administrării fiscale, în condiţiile în care excepţia priveşte, în principiu, emiterea masivă de acte administrative;
– reglementarea datei depunerii declaraţiei fiscale în situaţia în care contribuabilul depune declaraţia însă aceasta nu a fost validată ca urmare a unor erori în completarea declaraţiei. Astfel, se propune, ca regulă generală, ca data depunerii să fie data validării potrivit mesajului electronic transmis contribuabilului;
Totodată, se propune şi o regulă specială în cazul contribuabililor care depun la termenul prevăzut de lege declaraţia însă, în procesul de validare, au fost detectate erori. În acest caz se va recunoaşte respectarea termenului dacă contribuabilul depune o declaraţie corectă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni. În acest fel se asigură eliminarea interpretărilor apărute în practica în aceste situaţii, în condiţiile în care corectarea unei declaraţii care a fost depusă dar nu a fost validată datorită detectării unor erori în completare, constă de fapt în depunerea unei noi declaraţii aferentă celeiaşi perioade de declarare;
– corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu prevederile noului Cod civil, în ceea ce priveşte dispoziţiile privind efectuarea plăţii de către o altă persoană decât debitorul. Având în vedere că dispoziţiile art. 114 alin. (26) din Codul de procedură fiscală fac trimitere la prevederile din vechiul Cod civil, se impune modificarea acestuia în vederea corelării cu noile dispoziţii ale acestui act normativ;
– reglementarea unei excepţii de la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel, precum şi în cazul obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală în sensul ca stingerea să se efectueze potrivit opţiunii contribuabilului;
În mod similar, trebuie reglementată o excepţie de la ordinea de stingere şi în cazul obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, astfel încât, în urma stingerii acestora până la termenul prevăzut de lege, contribuabilii să poată beneficia de reducerea la jumătate a penalităţii de 30% instituite în cazul stabilirii de către inspecţia fiscală de sume suplimentare datorate bugetului consolidat al statului. Astfel, se asigură cadrul legal necesar realizării unor drepturi conferite de lege pentru îndeplinirea obligaţiei de plată;
– reducerea penalităţii de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale percepută pentru întârzieri de peste 60 de zile de la 15% la 10 %; în considerarea propunerii privind introducerea penalităţii pentru subdeclarare şi pentru a realiza o proporţionalitate rezonabilă în sancţionarea celor două fapte – neplata la scadenţă şi declararea incorectă – având în vedere şi pericolul social mai ridicat al celei de-a doua fapte;
– reglementarea unei situaţii alternative de neîncepere sau suspendare a executării silite a obligaţiilor individualizate într-un act administrativ fiscal contestat. Astfel, suspendarea executării silite a obligaţiei stabilită printr-un act administrativ contestat nu începe sau se suspendă dacă contribuabilul depune o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate.
Totodată, se reglementează reguli procedurale ţinând cont de incidentele apărute în perioada de valabilitate a garanţiei:
– respingerea contestaţiei. În acest caz organul fiscal execută scrisoarea de garanţie în ultima zi de valabilitate a acesteia însă numai dacă până la acea dată obligaţia nu a fost achitată şi nu intervine un alt act de suspendare a executării silite (o altă scrisoare de garanţie sau o decizie a unei instanţe de contencios administrativ de admitere a cererii de suspendare depusă de contribuabil potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004);
– admiterea contestaţiei în totalitate sau depunerea unei decizii a unei instanţe de contencios administrativ de admitere a cererii de suspendare depusă de contribuabil potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. În acest caz, scrisoarea de garanţie rămâne fără obiect;
– crearea unui regim sancţionator special în cazul stabilirii de către inspecţia fiscală de sume suplimentare datorate bugetului consolidat al statului. Astfel, se propune instituirea unei penalităţi speciale de 30% din obligaţiile fiscale principale de plată individualizate în decizia de impunere. Aplicarea acestei penalităţi nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Măsura urmăreşte descurajarea comportamentului acelor contribuabili, care încearcă prin diferite mijloace să diminueze obligaţiile faţă de bugetul general consolidat al statului. Pe cale de consecinţă, se preconizează ca această măsură să ajute la obţinerea unui nivel mai mare de conformare (depunerea de declaraţii fiscale corecte în termen şi plata sumei corecte atunci când este datorată), cu impact direct în combaterea evaziunii fiscale. Totodată, prin aplicarea acestei măsuri se instituie un tratament diferenţiat între contribuabilii care au un comportament corect, de bună credinţă (contribuabilii care declară corect sumele datorate) şi contribuabilii care acţionează cu rea credinţă (contribuabilii care îşi diminuează obligaţiile fiscale depunând declaraţii incorecte).

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Notă de fundamentare 

- Publicitate -