Proiect OG: Modificări privind impozitul pe venit [2012 – 2013]

46

Modificările la Titlul III „Impozitul pe venit”, propuse prin proiectul de OG publicat de MFP pe 16 august 2012, vizează:

1. Precizarea în mod expres privind excluderea de la reţinerea la sursă a impozitului, reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual, pentru veniturile realizate din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractului de agent, încheiate cu contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.

Începând cu publicarea actului în Monitorul Oficial, se modifică articolul 52 alineatul (1), litera b) astfel:
„b) veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractului de agent. Fac excepţie cele încheiate cu contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.”

2. Precizarea expresă privind nereţinerea la sursă a impozitului, reprezentând plată anticipată, în contul impozitului anual datorat pentru unele venituri din activităţi independente, de către plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, dacă efectuează plăţi către:
a) asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenţei fiscale, potrivit legii;
b) persoanele fizice în cazul veniturilor acestora din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.

Începând cu publicarea actului în Monitorul Oficial, articolul 52 după alineatul (3), se completează cu un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:
„(4) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (1) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către:
a) asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenţei fiscale, potrivit legii;
b) persoanele fizice reprezentând venituri ale acestora din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii;”

- Publicitate -