Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, iniţiată şi publicată în proiect de MFP, prevede propunerea de introducere începând cu 1 ianuarie 2013 a sistemului TVA la încasare.

Sistemul TVA la încasare presupune amânarea exigibilității TVA precum și a dreptului de deducere a TVA, astfel:
– până la momentul încasării, respectiv plății, contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate, respectiv achiziționate, sau
– în cea de-a 120-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, dacă factura nu a fost încasată în acest termen, sau
– în cea de-a 120-a zi calendaristică de la termenul limită pentru emiterea facturii, dacă factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege.

Sistemul este obligatoriu pentru:
– persoanele impozabile cu o cifră de afaceri în anul precedent inferioară plafonului de 2.250.000 lei (500.000 de euro)
– persoanele nou-înfiinţate.
Aceste persoane sunt denumite persoane impozabile eligibile.

Sistemul TVA la încasare se aplică de către persoana impozabilă, astfel:
– începând cu 1 februarie a anului următor celui în care nu a depăşit plafonul.
– până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care cifra de afaceri a acesteia depăşeşte plafonul.
În cursul lunii ianuarie a anului respectiv persoana impozabilă aplică regimul din anul precedent.

Plafonul de 2.250.000 lei este constituit din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133.

Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni în ţară, respectiv pentru care locul livrării se consideră a fi în România.
Sistemul TVA la încasare NU se aplică:
a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii supuse taxării inverse conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 – 152^3;
d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare au obligația de a preciza în factura menţiunea “TVA la încasare”.

Sistemul de TVA la încasare va fi reglementat prin art. 134^2 alin. (3) – (11) din Codul fiscal, asfel cum va fi modificat prin prezentul proiect de Ordonanţă, şi anume:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, astfel:
a) în cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Sistemul se aplică de către persoana impozabilă începând cu 1 februarie a anului următor celui în care nu a depăşit plafonul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care cifra de afaceri a acesteia depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. În cursul lunii ianuarie a anului respectiv persoana impozabilă aplică regimul din anul precedent. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133.
b) în cazul persoanelor nou-înfiinţate, până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care depăşesc plafonul prevăzut la lit. a) în cursul anului în care au luat fiinţă.

(4) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare nu este opţională pentru persoanele impozabile eligibile conform prevederilor alin. (3).

(5) În cazul în care persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii în termen de 120 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, inclusiv, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 120-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 120-a zi calendaristică de la termenul limită pentru emiterea acesteia.

(6) Prevederile alin. (3), respectiv sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni în ţară, respectiv pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art 133, se consideră a fi în România, dar nu se aplică următoarelor operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii supuse taxării inverse conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 – 152^3;
d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

(7) Se aplică următoarele dispoziţii în cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieşirea în/din sistemul de TVA la încasare prevăzut la alin. (3):
a) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul TVA la încasare, nu se aplică prevederile alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, care au fost sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după data intrării persoanei impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) pentru diferenţele care vor fi facturate după data intrării în sistemul de TVA la încasare al persoanei impozabile.
b) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieşirea din sistemul TVA la încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare, pentru care faptul generator de taxă intervine după data ieşirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) numai pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieşirea din sistem a persoanei impozabile.

(8) Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, care devine exigibilă potrivit prevederilor alin. (3), fiecare încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă aplicându-se procedeul sutei mărite pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei standard şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse. Aceleaşi prevederi se aplică corespunzător şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (5).

(9) Taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimentele menţionate la art. 138. Totuşi, regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.

(10) În situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la încasare, în cazul evenimentelor menţionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilităţii taxei se aplică următoarele prevederi:
a) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. a):
1. în cazul în care operaţiunea este anulată total înainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data anulării operaţiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei, iar pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se operează anularea taxei neexigibile aferente;
2. în cazul în care operaţiunea este anulată parţial înainte de livrare/prestare, se operează reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar în situaţia în care cuanatumul taxei aferente anulării depăşeşte taxa neexigibilă, pentru diferenţă exigibilitatea taxei intervine la data anulării operaţiunii;
b) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. b) se aplică corespunzător prevederile lit. a);
c) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. c) se aplică corespunzător prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. d), se operează anularea taxei neexigibile aferente ca urmare a aplicării prevederilor art. 138 lit. d);
e) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. e) se aplică corespunzător prevederile lit. a).
(11) În situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la încasare, dacă evenimentele menţionate la art. 138 intervin după cea de-a 120 –a zi de la data emiterii facturii sau după caz, de la data termenului limită pentru emiterea acesteia, exigibilitatea taxei intervine la data la care intervine evenimentul.”

 

- Publicitate -