În Monitorul Oficial al României nr. 563/09.08.2012, a fost publicată HG 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă. DGFP Vâlcea a publicat documentarul de mai jos în care prezintă principale prevederi.

Generalităţi
Scopul hotărârii constă în instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională ce se realizează prin investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă în următoarele sectoare:
– industria prelucrătoare, cu excepţia: fabricarea băuturilor, fabricarea produselor din tutun;
– producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
– activităţi de editare produse software;
– telecomunicaţii;
– activităţi de servicii în tehnologia informaţiei;
– activităţi de servicii informatice;
– cercetare-dezvoltare.
În baza hotărârii nu se pot acorda ajutoare de stat:
– activităţilor din sectorul cărbunelui;
– activităţilor din sectorul siderurgic;
– activităţilor din sectorul construcţiilor navale;
– activităţilor din sectorul fibrelor sintetice.
Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este de 2 ani, respectiv 2012-2013. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2013-2018, în limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat este de 10, numărul mediu anual de întreprinderi beneficiare fiind de 5.

Criterii de acordare a ajutorului de stat
Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate prevăzute mai sus;
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local;
d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
e) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.
Investiţiile pentru care se solicită finanţare trebuie să îndeplinească, cumulativ,următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale – investiţiile constând în active corporale şi/sau necorporale legate de realizarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de noi produse, suplimentare,sau schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a unei unităţi existente;
b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii;
c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă;
d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza planului de afaceri. Acesta este elaborat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională – contribuţia întreprinderii la bugetul de stat consolidat şi bugetul local, aferentă investiţiei, realizată prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat şi la bugetul local pe perioada investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Această contribuţie trebuie să aibă o valoare cel puţin egală cu ajutorul de stat solicitat.
Întreprinderea are obligaţia de a face dovada existenţei surselor de finanţare necesare realizării investiţiei, excluzând sursele de finanţare de natura ajutorului de stat.
Întreprinderile beneficiare au obligaţia să demareze investiţia pentru care au solicitat finanţare şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice (MFP) în acest sens în termen de maximum 3 luni de la data comunicării acordului pentru finanţare.
În cazul în care întreprinderea solicitantă a demarat investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.
Când întreprinderea solicitantă angajează salariaţi disponibilizaţi de o întreprindere asociată, costul salarial aferent acestor salariaţi nu este considerat cheltuială eligibilă. Locurile de muncă sunt create ca urmare a realizării investiţiei şi trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării acesteia.

Depunerea şi înregistrarea cererii de acord pentru finanţare
În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea transmite la registratura generală a MFP o cerere de acord pentru finanţare însoţită de următoarele documente justificative:
a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;
b) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie, după caz;
c) plan de investiţii, cu indicarea, după caz, a componentei ITC de minim 20% din valoarea acestuia;
d) plan de creare a locurilor de muncă;
e) plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei pentru care se solicită finanţarea şi eficienţa economică a întreprinderii;
f) document care atestă situaţia juridică a locaţiei unde se realizează investiţia;
g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
h) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
i) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
j) act de identitate al persoanei împuternicite să semneze cererea de acord pentru finanţare, în copie;
k) opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanţare.

Plata ajutorului de stat
Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială, respectiv totală a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.
Plata ajutorului de stat se face pe baza unei cereri de plată a ajutorului de stat depusă de către întreprindere la registratura generală a MFP, prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire. Într-un an calendaristic, întreprinderea poate depune o singură cerere de plată a ajutorului de stat. Aceasta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
– formularul de decont privind obligaţiile de plată însoţit de documentele justificative;
– formularul privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă;
– formularul privind stadiul realizării/menţinerii investiţiei iniţiale;
– formular privind realizarea contribuţiei întreprinderii la dezvoltarea regională;
– scrisoarea de garanţie – emisă de o instituţie de credit sau o instituţie financiară, prin care se prevede ca în cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de stat nu îşi va respecta obligaţiile, conform prevederilor schemei şi ale acordului de finanţare emis, să plătească ea însăşi suma corespunzătoare ajutorului de stat de recuperat. Scrisoarea de garanţie se prezintă la fiecare cerere de plată şi are cel puţin valoarea ajutorului de stat plătit şi solicitat în vederea plăţii. Scrisoarea de garanţie trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea şi adresa instituţiei financiare garante, denumirea şi adresa întreprinderii beneficiare de ajutor de stat, numele şi adresa MFP în calitate de beneficiar al garanţiei, obiectul, valoarea şi termenul de valabilitate al garanţiei. Scrisoarea de garanţie trebuie să aibă valabilitatea de cel puţin un an calendaristic de la data depunerii cererii de plată a ajutorului de stat şi trebuie reînnoită anual pe perioada implementării şi monitorizării planului de creare a locurilor de muncă;
– situaţii financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat, înregistrate la autorităţile competente, în copie;
– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
– cerere de deschidere cont la Trezoreria Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru cod IBAN 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri”, în copie;
– opis cu documentele anexate cererii de plată a ajutorului de stat.

Alte precizări
Dacă după încasarea ajutorului de stat planul de investiţii şi/sau planul de creare a locurilor de muncă înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a informa MFP în termen de 10 zile lucrătoare în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică şi documentele menţionate mai sus modificate corespunzător. Sunt permise maximum două modificări.
Investiţia şi locurile de muncă trebuie menţinute pe o perioadă de 5 ani de la finalizare şi va fii monitorizată de către MFP.
În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite MFP, pe baza ultimelor situaţii financiare încheiate şi înregistrate la autorităţile competente, informaţii privind:
– menţinerea investiţiei iniţiale;
– realizarea contribuţiei întreprinderii la dezvoltarea regională;
– menţinerea locurilor de muncă;
– scrisoarea de garanţie.
De asemenea, prin actul normativ menţionat mai sus, s-au aprobat modelul şi conţinutul formularelor utilizate în aplicarea procedurii respective:
– Cerere de acord pentru finanţare;
– Cerere de plată a ajutorului de stat;
– Formular de decont;
– Formular privind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă;
– Formular privind realizarea investiţiei;
– Formular privind menţinerea investiţiei;
– Formular privind contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională;
– Formular privind menţinerea locurilor de muncă.

Referinte, surse anexate:
finantevalcea.ro

- Publicitate -