OPANAF 2221/2010 – Modificarea anexei nr. 1 la OPANAF 2101/2010 – Registrul operatorilor intracomunitari

77

ORDIN nr. 2.221/2010 din 23 iulie 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
2010-07-28 – Data intrarii in vigoare: 28 Iulie 2010
2010-07-28 – PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 28 iulie 2010

ORDIN nr. 2.221/2010 din 23 iulie 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 158^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3), art. 228 alin. (2) şi al art. 219^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, se modificã dupã cum urmeazã:
1. La capitolul II secţiunea 1, punctul 4 va avea urmãtorul cuprins:
„4. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisã punerea în mişcare a acţiunii penale faţã de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie sã prezinte documente eliberate de organele de urmãrire penalã, din care sã rezulte dacã acţiunea penalã este sau nu este în legãturã cu operaţiunile prevãzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
(2) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisã punerea în mişcare a acţiunii penale faţã de oricare dintre asociaţi sau administratori şi s-a dispus trimiterea în judecatã, contribuabilii trebuie sã prezinte documente eliberate de organele competente, din care sã rezulte dacã acţiunea penalã este sau nu este în legãturã cu operaţiunile prevãzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.”
2. La capitolul II secţiunea 1, punctul 5 va avea urmãtorul cuprins:
„5. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni şi/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotãrârilor judecãtoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupã caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în cazul marilor contribuabili, din care sã rezulte dacã infracţiunea este sau nu în legãturã cu operaţiunile prevãzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
(2) Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de şeful serviciului/compartimentului juridic şi de conducãtorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de cãtre contribuabil a documentelor prevãzute la alin. (1).”
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. III
Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã juridicã, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Preşedintele Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscalã,
Mihai Gogancea-Vãtãşoiu

Bucureşti, 23 iulie 2010.
Nr. 2.221.

———-

- Publicitate -