OPANAF 1100/2012 – Modificarea OPANAF 1967/2011 – Procedura de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal

72

ORDIN nr. 1.100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular
2012-08-10 – Modifică OPANAF 1967/2011
2012-08-10 – Publicat in M.Of. nr. 569 din 10.8.2012
2012-07-15 – Proiect, referat de aprobare

 

ORDIN nr. 1.100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 18 aprilie 2011, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.“

2.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. La anexa nr. 3 „Procedură de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“, punctele 2–4 vor avea următorul cuprins:

„2. Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată depune la organul fiscal competent:

a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) declaraţia de înregistrare, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) declaraţia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare/menţiuni, după caz, prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi în documentele anexate acesteia, organul fiscal competent emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

4. În cazul aprobării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuţa corespunzătoare persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.“

Art. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.967/2011)

DECIZIE privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAgenţia Naţională de Administrare FiscalăUnitatea fiscală ……….

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….

Nr. ………./……….

Adresa: ……….Tel: ……….Fax: ……….

E-mail: ……….

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ……….

Domiciliul fiscal:

Localitatea ………., Str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ……….,

Etajul ………., judeţul/sectorul ……….

Cod de identificare fiscală ……….

În baza prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a)/c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în declaraţia de înregistrare/menţiuni, vă comunicăm că solicitarea dumneavoastră a fost:

□ aprobată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

□ aprobată, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

□ respinsă, din următoarele motive: ……….

……….

……….

………. .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ……….

Semnătura şi ştampila unităţii ……….

Cod 14.13.02.60/î.c.

 

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] – avocat: de regula, un avocat isi poate oferi spatiul detinut la numeroase firme care vor sa se infiinteze. In acest caz, este nevoie de inchierea unui contract de asistenta juridica. De specificat este faptul ca o societate care are sediul la avocat va intampina greutati daca, dupa infiintare, doreste inregistrare in scopuri de TVA prin optiune; […]