Marţi , 28 august 2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, în Monitorul Oficial nr. 618 .
Cele mai importante modificări sunt:

1. Dispoziţiile cu privire la emiterea actelor de către organele fisclale printr-un centru de imprimare masiva se extind şi asupra actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, pe lângă cele administrative. Aceste acte vor fi valabile fără semnătură şi ştampila organului emitent.

2. Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

3. Se realizează corelarea prevederilor Codului de procedura fiscală cu privire la efectuarea plăţii de către o alta persoană decât debitorul cu prevederile noului Cod civil. Astfel, în situaţia în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1472 si 1474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, se aplică în mod corespunzător.

4. Se introduce o excepţie de la la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel, precum şi în cazul obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, stabilindu-se ca se va stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. Aceste dispoziţii se aplică începând cu 1 noiembrie 2012.

5. Se introduce un nou articol cu privire la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară.

În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care sa respins contestaţia;
– contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară;
– instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii:
– contestaţia a fost admisă, în totalitate;
– instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările intră în vigoare pe 31 august 2012, cu excepţia dispoziţiilor privind stingerea creanţelor (pct.4 de mai sus) care se aplică începând cu 1 noiembrie 2012.

- Publicitate -