Potrivit prevederilor constituţionale şi legale în vigoare, intrarea în vigaore a actelor normative este următoarea:

A. legile adoptate de Parlament şi ordonanţele (simple) emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare adoptată de Parlament intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei;

B. ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera Parlamentului competentă să fie sesizată;

C. celelalte acte juridice (hotărâri adoptate de Parlament, hotărâri de Guvern, actele normative ale autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de organele administraţiei publice centrale de specialitate) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o altă dată.

Modul de calcul al termenului de 3 zile se calculează pe zile calendaristice. Legea şi ordonanţa simplă intră în vigoare la expirarea termenului de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Mai exact, dacă o lege (care nu prevede în cuprinsul său un alt termen pentru intrarea în vigoare) este publicată în ziua de 31 decembrie, termenul începe să curgă din acea zi şi expiră la sfârşitul zilei de 2 ianuarie (ora 24,00), deci legea respectivă va intra în vigoare o dată cu debutul zilei de 3 ianuarie (ora 0,00).

Prevederilor constituţionale şi legale în vigoare:

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii
Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 115 Delegarea legislativă

(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 (republicata) privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (actualizată 18 martie 2011)

ART. 12 Intrarea în vigoare a actelor normative
(1) Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.
(2) Ordonanţele de urgenţã ale Guvernului intrã în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentã să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.
(3) Actele normative prevăzute la art. 11 alin. (1), cu excepţia legilor şi a ordonanţelor, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producã la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă cã ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text.

- Publicitate -