ART. 201 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

240

AC18 (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decat aviatia turistica in scop privat.
Prin aviatie turistica in scop privat se intelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;
b) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decat pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul ambarcatiunilor. Prin ambarcatiune privata de agrement se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;
c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;
d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;
e) produsele energetice – gazul natural, carbunele si combustibilii solizi -, folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi;
h) produsele energetice injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intra in Romania dintr-o tara terta, continute in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si in containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, in timpul transportului, a sistemelor
ce echipeaza acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit in scop de ajutor umanitar;
k) orice produs energetic achizitionat direct de la operatori economici producatori, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult;
l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre urmatoarele produse:
– produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;
– produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;
– produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
– produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402;
AC18
l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt facute din sau contin unul ori mai multe dintre urmatoarele produse:
– produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518;
– produse cuprinse in codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 pentru componentele lor produse din biomase;
– produse cuprinse in codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
– produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse in codurile NC 4401 si 4402;
AC18 m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica in curent continuu, instalatiile energetice amplasate in marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 KW;
o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru incalzire.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiazã de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.

4) Prevederile alin. (1) si (3) vor înceta sã se aplice în cazul în care legea comunitarã va impune conformarea cu obligatiile de a plasa pe piatã o proportie minimã din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.
AC18

- Publicitate -

6 COMENTARII

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Litera i) a alin. (1) al art. 201 a fost modificata de pct. 99 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.

  Literele h), j), k) si l) ale alin. (1) al art. 201 au fost abrogate de pct. 31 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (abrogari aplicabile cu data de 1 aprilie 2005).

  Litera d) a alin. (1) al art. 201 a fost modificata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.

  Literele j), k) si l) ale alin. (1) al art. 201 au fost abrogate de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.*)

  *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

  Litera h) a art. 201 a fost repusa in vigoare prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005 de catre art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.

  Alin. (1) al art. 201 a fost modificat de pct. 186 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.