MFP: Proiect OUG – Modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

106

Miercuri, 29 august 2012, Ministerul Finanţelor Publice a publicat online pentru dezbatare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Prin proiectul de ordonanţa de urgenţă se propune modificarea următoarelor acte normative:
A. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
B. Legea privind finanţele publice, nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare
C. Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 769/2001
D. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
E. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare
F. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
G. Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
H. Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de OUG se propun următoarele modificări:

A. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Pentru menţinerea echilibrului bugetar, creşterea disciplinei economico-financiare de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi reducerea arieratelor se propune:
• definirea noţiunii de arierate ca plăţi restante neachitate în mai mult de 90 de zile de la scadenţă.
• Suma aferentă procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi din reţinerile cu gradul de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, se repartizează de consiliul judeţean pentru:
a) Plata arieratelor (scadente de peste 90 de zile),
b) Cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură.
• Ordonatorii de credite, care înregistrează arierate, trebuie să reducă în fiecare lună stocul cu câte 5%, respectiv 3% faţă de luna anterioară. În caz de nerespectare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţe şi Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti sistează alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în cazul ordonatorilor principali de credite, şi de asemenea, sistează operarea plăţilor din conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Prevederea nu se aplică dacă se fac plăţi pentru stingerea arieratelor. În momentul în care s-a atins ţinta de 5%, respectiv 3% se încetează sistarea.
• Corelarea unor prevederi legale din cuprinsul legii cu noile reglementări introduse sau introducerea unor clarificări ca urmare a dificultăţilor de interpretare sesizate în aplicare.
• Se interzice angajarea de noi cheltuieli în cazul în care nu sunt achitate plăţile restante.
• Pentru necuprinderea de credite bugetare în vederea stingerii plăţilor restante de la finele anului sau realizarea de noi angajamente se aplică amenzi de 3.000 – 5.000 lei

B. Legea privind finanţele publice, nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare
• Prin proiectul de act normativ se propune modificarea termenelor de depunere de către Ministerul Finanţelor Publice a proiectului legii bugetare şi a proiectului de buget la Guvern, precum şi modificarea termenului de depunere spre adoptare la Parlament în anul în care au loc alegeri parlamentare, iar acestea se desfăşoară în ultimele 3 luni ale anului .
Astfel, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Guvernului proiectul legii bugetare şi proiectul de buget în 15 zile de la investirea Guvernului, iar Guvernul după însuşire le va depune la Parlament în maxim 20 de zile de la investitură.
• Se defineşte noţiunea de arierate ca plăţi restante neachitate în mai mult de 90 de zile de la scadenţă.
• Plăţile restante –se definesc ca sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător.
• Prin proiectul de act normativ se constituie cadrul legal prin care ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţie să asigure achitarea plăţilor restante, precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a plăţilor restante din execuţia anului curent, cu excepţia angajamentelor noi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
• De asemenea se propune introducerea unui text prin care se reglementează modul de fundamentare a veniturilor proprii ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii în funcţie de gradul de realizare al acestora.

C. Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 769/2001
Prin prezentul act normativ se propune ca profitul contabil să se repartizeze odată cu aprobarea situaţiilor financiare anuale de către organele de conducere ale operatorilor economici, iar virarea acestuia la bugetul de stat sau local să se facă în termen de 60 de zile de la termenul legal prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.
Pentru plata cu întârziere a dividendelor/ vărsămintelor la bugetul de stat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau care deţine controlul şi de către regiile autonome se va datora dobândă penalizatoare calculată conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiţiei profitului, conducerea operatorilor economici are obligaţia înştiinţării acţionarilor, respectiv a autorităţilor publice centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează, în cazul regiilor autonome, precum şi asupra cuantumului dividendelor/vărsămintelor la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective. De asemenea, conducerea operatorilor economici va înştiinţa organele teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea urmăririi încasării acestor dividende/ vărsăminte la bugetul de stat sau local.

D. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Prin prezentul act normativ se propune ca pentru plata cu întârziere a dividendelor de către societăţile comerciale să se datoreze dobândă penalizatoare calculată conform conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

E. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare
Prin prezentul proiect se preconizează:
– Diminuarea deficitului bugetar prin recuperarea de către A.N.A.F. a creanţelor constatate de A.D.S. printr-o modalitate mai rapidă şi eficientă;
– Asigurarea cadrului legal în vederea investirii A.N.A.F. ca organ competent să efectueze procedura de administrare a creanţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, asigurând creşterea veniturilor la bugetul de stat. – Utilizând administrarea acestor tipuri de creanţe prin A.N.A.F., ca structură specializată a statului, se are în vedere şi creşterea conformării voluntare la plata unor astfel de sume datorate bugetului de stat.

F. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Prin acest proiect, se propune ca, pentru antrepozitarul a cărui autorizaţie de antrepozit fiscal a fost revocată din cauza neconformării la condiţii de autorizare sau de funcţionare a antrepozitelor fiscale, intervenite în perioada de valabilitate a autorizaţiei, o nouă autorizaţie să poată fi emisă la data la care acesta îndeplineşte toate condiţiile de autorizare a unui antrepozit fiscal.
Această măsură are în vedere faptul că nu este necesară o prevedere care să sancţioneze suplimentar antrepozitarul faţă de revocarea propriu-zisă a autorizatiei, prin interzicerea desfăşurării activităţii economice pentru o perioadă în care acesta îndeplineşte de fapt condiţiile de autorizare şi funcţionare.

G. Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere că în prezent, taxele pentru activitatea minieră precum şi redevenţa minieră sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în scopul eliminării interpretărilor cu privire la organele care au competenţa de a verifica modul în care contribuabilii şi-au îndeplinit obligaţiile declarative şi de plată cu privire la aceste creanţe, se propune stabilirea clară a competenţei organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a efectua inspecţia fiscală.

Pe de altă parte, s-a instituit, la nivelul legislaţiei primare obligaţia pentru contribuabili de a depune declaraţia fiscală privind taxa pentru activitatea minieră şi/sau redevenţa minieră.
Totodată, în scopul armonizării prevederilor Legii minelor cu dispoziţiile Codului de procedură fiscală s-a prevăzut că pentru neplata la scadenţă a redevenţelor miniere şi a taxelor pentru activitatea minieră se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

H. Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere că în prezent, redevenţa petrolieră este administrată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în scopul eliminării interpretărilor cu privire la organele care au
competenţa de a verifica modul în care contribuabilii şi-au îndeplinit obligaţiile declarative şi de plată cu privire la aceste creanţe, se propune stabilirea clară a competenţei organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a efectua inspecţia fiscală.
Pe de altă parte, s-a instituit, la nivelul legislaţiei primare obligaţia pentru contribuabili de a depune declaraţia fiscală privind redevenţa petrolieră.

I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Includerea în sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală şi a redevenţelor rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor agricole, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Notă de fundamentare 

- Publicitate -