Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 113,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa speciala,
intrucat:
(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [3] ar trebui modificata in vederea incorporarii anumitor modificari care sunt in primul rand de natura tehnica.
(2) În ceea ce priveste dispozitiile referitoare la importul si la locul impozitarii livrarilor de gaz si de electricitate, textul Directivei 2006/112/CE, intr-o lectura literala, prevede ca regimul special instituit in temeiul Directivei 2003/92/CE a Consiliului din 7 octombrie 2003 de modificare a Directivei 77/388/CEE in ceea ce priveste normele referitoare la locul de livrare a gazului si a electricitatii [4] nu se aplica importurilor sau livrarilor de gaz efectuate prin intermediul gazoductelor care nu fac parte din sistemul de distributie si, in special, nu se aplica gazoductelor din sistemul de transport prin intermediul caruia se realizeaza totusi o mare parte a operatiunilor transfrontaliere prin gazoducte. Cu toate acestea, obiectivul Directivei 2003/92/CE era sa aplice regimul special si respectivelor operatiuni transfrontaliere. Pentru ca formularea textului sa corespunda obiectivului acestuia, ar trebui specificat faptul ca regimul special se aplica importurilor si livrarilor de gaz efectuate prin intermediul oricarui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau al oricarei retele conectate la un astfel de sistem.
(3) Gazele importate cu ajutorul navelor prezinta caracteristici identice celor importate prin gazoducte si sunt destinate, dupa regazeificare, transportului prin gazoducte. Din motive de neutralitate, aceasta scutire ar trebui, prin urmare, sa se aplice importurilor efectuate cu ajutorul navelor atunci cand gazele sunt introduse intr-un sistem de gaze naturale sau intr-o retea de gazoducte cu alimentare din amonte.
(4) Primele retele de incalzire si de racire transfrontaliere au fost deja date in exploatare. Aspectele care se aplica livrarilor si importurilor de gaz sau de electricitate se aplica in egala masura livrarilor si importurilor de energie destinata incalzirii sau racirii. În temeiul normelor actuale, TVA-ul pentru gazele naturale si electricitate se percepe in locul in care clientul le consuma efectiv; prin aceste norme se evita astfel orice denaturare a concurentei intre statele membre. Prin urmare, regimul care se aplica gazelor naturale si electricitatii ar trebui sa se aplice in egala masura energiei destinate incalzirii si racirii.
(5) În ceea ce priveste locul in care se percepe TVA pentru prestarile de servicii , textul Directivei 2006/112/CE, intr-o lectura literala, prevede ca regimul special instituit in temeiul Directivei 2003/92/CE se aplica numai acordarii accesului la sistemele de distributie de gaze naturale si de electricitate, exceptand prin urmare prestarile de aceeasi natura legate de un sistem de transport sau chiar la o conducta de alimentare din amonte. Totusi, obiectivul Directivei 2003/92/CE era sa aplice regimul special si respectivelor prestari. Pentru ca formularea textului sa corespunda obiectivului sau, ar trebui specificat faptul ca acest regim special se aplica tuturor serviciilor legate de acordarea accesului la orice tip de sistem sau retea de electricitate si de gaze naturale, precum si la retelele de incalzire si de racire.
(6) Experienta dobandita in cursul punerii recente in aplicare a procedurii actuale, care prevede responsabilitatea Comisiei de a se pronunta cu privire la existenta unui risc de denaturare a concurentei ca urmare a aplicarii unei cote reduse de TVA livrarilor de gaze naturale si de electricitate, precum si serviciilor de incalzire urbana, a demonstrat caracterul caduc si inutil al acestei proceduri. Normele de stabilire a locului impozitarii garanteaza faptul ca TVA-ul se percepe in locul in care clientul consuma efectiv gazele naturale, electricitatea, energia destinata incalzirii si racirii; prin aceste norme se evita astfel orice denaturare a concurentei intre statele membre. Cu toate acestea, informarea corespunzatoare a Comisiei si a celorlalte state membre cu privire la introducerea de catre un stat membru a unei cote reduse in acest sector extrem de sensibil ramane in continuare importanta. Prin urmare, este necesara o procedura de consultare prealabila a Comitetului pentru TVA.
(7) Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene ca temei juridic pentru scutirea, prin restituirea sau rambursarea unor impozite indirecte, acordata Comunitatilor si anumitor agentii si altor organisme comunitare cu privire la anumite achizitii realizate pentru uzul lor oficial, reprezinta o norma speciala si ar trebui deosebita de temeiul juridic pentru scutirea de TVA pentru anumite tranzactii in folosul organismelor internationale in general. Prin urmare, este adecvat sa se clarifice si mai mult formularea Directivei 2006/112/CE si sa se prevada o scutire specifica, care sa poata fi exercitata prin intermediul unei rambursari a impozitului, ceea ce ar permite evitarea anumitor dificultati legate de aplicarea scutirii in cazul organismelor instituite de catre Comunitati, in special anumite intreprinderi comune instituite in conformitate cu articolul 187 din tratat.
(8) În contextul aderarii lor, Bulgaria si Romania au fost autorizate sa acorde o scutire intreprinderilor mici si sa continue sa aplice o scutire pentru transportul international de persoane. Din motive de claritate si de coerenta, aceste derogari ar trebui integrate in Directiva 2006/112/CE.
(9) În ceea ce priveste dreptul de deducere, regula de baza este ca acesta nu se naste decat in masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate de catre o persoana impozabila in scopul activitatii sale economice.
(10) Aceasta regula ar trebui clarificata si consolidata in ceea ce priveste furnizarea de bunuri imobile si cheltuielile aferente pentru a asigura faptul ca persoanele impozabile sunt tratate in mod identic in situatia in care bunurile imobile pe care le utilizeaza pentru activitatea lor economica nu sunt utilizate exclusiv in scopuri care au legatura cu activitatea economica respectiva.
(11) Desi bunurile imobile si cheltuielile aferente reprezinta cazurile cele mai semnificative in care se impune clarificarea si consolidarea regulii, avand in vedere valoarea si durata de viata economica a acestor bunuri si faptul ca utilizarea mixta a acestui tip de bunuri este o practica curenta, aceasta problema se pune, de asemenea, desi intr-un mod mai putin semnificativ si uniform, si in ceea ce priveste bunurile mobile cu caracter durabil. În conformitate cu principiul subsidiaritatii, statelor membre ar trebui sa li se ofere mijloacele pentru a putea lua aceleasi masuri in ceea ce priveste astfel de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul intreprinderii, atunci cand acest lucru este oportun.
(12) În vederea asigurarii unui sistem de deducere echitabil pentru persoanele impozabile in contextul noilor norme, ar trebui sa se prevada un sistem de regularizare, conform celorlalte norme privind regularizarea deducerilor, care sa tina seama de modificarile cu privire la utilizarea in scopul activitatii economice si in alte scopuri a bunurilor in cauza.
(13) Directiva 2006/112/CE ar trebui modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(3) „Produse supuse accizelor” inseamna produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice, precum si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite de legislatia comunitara in vigoare, cu exceptia gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem.”

- publicitate -

2. La articolul 13, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(2) Statele membre pot considera drept activitati ale unor autoritati publice activitatile organismelor de drept public care sunt exceptate in temeiul articolelor 132, 135, 136 si 371, al articolelor 374-377, al articolului 378 alineatul (2), al articolului 379 alineatul (2) sau al articolelor 380-390b.”

3. La articolul 15, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(1) Electricitatea, gazul, energia destinata incalzirii sau racirii si bunurile de aceeasi natura sunt considerate bunuri corporale.”

4. La articolul 17 alineatul (2), litera (d) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(d) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, livrarea de electricitate sau de energie destinata incalzirii sau racirii prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire, in conformitate cu conditiile prevazute de articolele 38 si 39;”.

5. Sectiunea 4 a capitolului 1 din titlul V se inlocuieste cu urmatorul text:
„Sectiunea 4 Livrarile de gaz printr-un sistem de gaze naturale, livrarile de electricitate, de energie destinata incalzirii sau racirii prin intermediul retelelor de incalzire si de racire

Articolul 38
(1) În cazul livrarii de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, al livrarii de electricitate, sau al livrarii de energie destinate incalzirii sau racirii prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii este considerat a fi locul in care acel comerciant persoana impozabila isi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care isi are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita.

(2) În sensul alineatului (1), „comerciant persoana impozabila” inseamna o persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararea de gaz, de electricitate si de energie destinata incalzirii sau racirii, consta in revanzarea acestor produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.

Articolul 39
În cazul livrarii de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, al livrarii de electricitate sau de energie destinata incalzirii sau racirii prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire, in cazul in care unei astfel de livrari nu i se aplica articolul 38, locul livrarii este considerat a fi locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv bunurile.
Atunci cand cumparatorul nu consuma efectiv gazul, electricitatea, energia destinata incalzirii sau racirii sau le consuma doar partial, se considera ca bunurile neconsumate in cauza au fost utilizate si consumate in locul in care cumparatorul isi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. În absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.”

6. La articolul 59, litera (h), astfel cum se prevede in Directiva 2008/8/CE din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor [5], se inlocuieste cu urmatorul text:
„(h) acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau la o retea conectata la un astfel de sistem, la reteaua de electricitate sau la retelele de incalzire sau de racire, sau la transportul si distributia prin intermediul acestor sisteme sau retele, precum si prestarea altor servicii direct legate de acestea;”.

7. La articolul 80 alineatul (1) litera (b), cuvintele „articolele 380-390” se inlocuiesc cu cuvintele „articolele 380-390b”.

8. Articolul 102 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 102
Dupa consultarea Comitetului pentru TVA, fiecare stat membru poate aplica o cota redusa pentru livrarea de gaze naturale, electricitate sau de energie pentru incalzirea urbana.”

9. La articolul 136 litera (a), cuvintele „articolele 380-390” se inlocuiesc cu cuvintele „articolele 380-390b”.

10. Articolul 143 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) dupa litera (f) se adauga urmatoarea litera:
„(fa) importul de bunuri de catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau de catre organismele instituite de Comunitati carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei;”;

(b) litera (g) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(g) importul de bunuri de catre organismele internationale, altele decat cele mentionate la litera (fa), recunoscute ca atare de autoritatile publice ale statului membru gazda sau de catre membri ai respectivelor organisme, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu;”;

(c) litera (l) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(l) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem sau importul de gaz introdus de pe o nava care transporta gaz intr-un sistem de gaze naturale sau intr-o retea de conducte cu alimentare din amonte, importul de electricitate sau de energie destinata incalzirii sau racirii prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire;”.

11. La articolul 151, alineatul (1) se modifica dupa cum urmeaza:
(a) dupa litera (a) se adauga urmatoarea litera:
„(aa) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau catre organismele instituite de Comunitati carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei;”;

(b) litera (b) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii destinate organismelor internationale, altele decat cele mentionate la litera (aa), recunoscute ca atare de autoritatile publice ale statelor membre gazda, si membrilor acestor organisme, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu;”.

12. În titlul X capitolul 1 se introduce urmatorul articol:
„Articolul 168a
(1) În cazul unui bun imobil care face parte din activele persoanei impozabile si care este folosit de catre persoana impozabila atat in scopul activitatii economice, cat si pentru folosinta sa personala sau cea a personalului sau sau, mai general, in alte scopuri decat cele aferente activitatii sale economice, TVA-ul pentru cheltuielile aferente respectivului bun imobil este deductibil in conformitate cu principiile prevazute la articolele 167, 168, 169 si 173, numai in proportia care corespunde utilizarii sale in scopuri aferente activitatii economice a persoanei impozabile.
Prin derogare de la articolul 26, modificarile in ceea ce priveste proportia de utilizare a unui bun imobil mentionata la primul paragraf sunt luate in considerare in conformitate cu principiile prevazute la articolele 184-192, astfel cum sunt aplicate in statul membru respectiv.
(2) Statele membre pot, de asemenea, aplica alineatul (1) in ceea ce priveste TVA-ul pentru cheltuielile aferente altor bunuri care fac parte din activele intreprinderii, pe care le vor preciza.”

13. La articolul 221 alineatul (2), cuvintele „articolele 380-390” se inlocuiesc cu cuvintele „articolele 380-390b”.

14. La articolul 287 se adauga urmatoarele puncte:
„17. Bulgaria: 25600 EUR;
18. Romania: 35000 EUR.”

15. În sectiunea 2 a capitolului 1 din titlul XIII, se introduc urmatoarele articole:
„Articolul 390a
În conformitate cu conditiile aplicate in Bulgaria la data aderarii sale, acest stat membru poate sa continue sa scuteasca transportul international de persoane, astfel cum se mentioneaza la punctul 10 din anexa X partea B, atat timp cat aceeasi scutire este aplicata in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 31 decembrie 2006.

Articolul 390b
În conformitate cu conditiile aplicate in Romania la data aderarii, acest stat membru poate sa continue sa scuteasca transportul international de persoane, astfel cum se mentioneaza la punctul 10 din anexa X partea B, atat timp cat aceeasi scutire este aplicata in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 31 decembrie 2006.”

16. La articolul 391, cuvintele „articolele 380-390” se inlocuiesc cu cuvintele „articolele 380-390b”.

17. În anexa X, titlul se inlocuieste cu urmatorul text:
„LISTA OPERATIUNILOR CARE FAC OBIECTUL DEROGARILOR MENtIONATE LA ARTICOLELE 370 SI 371 SI LA ARTICOLELE 375-390b”

Articolul 2
Transpunere
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cu efect de la 1 ianuarie 2011. Acestea informeaza de indata Comisia in aceasta privinta.
Atunci cand statele membre adopta actele respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 22 decembrie 2009.
Pentru Consiliu Presedintele A. Carlgren
[1] Avizul Parlamentului European din 8 iulie 2008 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial) si avizul Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[2] JO C 204, 9.8.2008, p. 119.
[3] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[4] JO L 260, 11.10.2003, p. 8.
[5] JO L 44, 20.2.2008, p. 11.

————————————————–

Fisa act EUR-lex – html

1 COMENTARIU