MFP: Proiect HG – Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

37

Vineri, 19 octombrie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat online pentru dezbatere publica proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise la adresa: publicinfo@mfinante.ro.

Potrivit Notei de fundamentare, cele mai importante modificări şi completări aduse prin prezentul proiect se referă la:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
1. Precizări privind provizioanele tehnice care se deduc la calculul profitului impozabil
Luând în considerare faptul că potrivit art.22 lit.d) din Codul fiscal sunt deductibile provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice potrivit legilor de organizare şi funcţionare iar în Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii private administrat privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare sunt dispoziţii prin care administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv administratori care furnizează pensii private sunt obligaţi la constituirea de provizioane sunt propuse precizări privind deductibilitatea acestora.

2. Modul de recuperare a pierderii fiscale înregistrată de contribuabilii care se reorganizează juridic
În ceea ce priveşte clarificarea modului de recuperare a pierderii fiscale înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare sau de către contribuabilii nou-înfiinţaţi urmare a acestor operaţiuni ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, modificările vizează:
– ordinea de recuperare a pierderilor fiscale şi perioada rămasă de recuperare în funcţie de ordinea înregistrării acestora de contribuabilul cedent;
– recuperarea pierderilor fiscale din anul fiscal în care se efectuează operaţiunile de reorganizare;
– operaţiunile pe care contribuabilul cedent/beneficiar le efectuează în registrul fiscal în scopul recuperării pierderii fiscale transferate sau menţinute, după caz.

B. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
1. Au fost elaborate norme metodologice pentru aplicarea măsurilor legislative instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, respectiv:
• Cu privire la sistemul TVA la încasare:
– Normele aduc clarificări importante referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare, indiferent de cifra de afaceri realizată, respectiv neplătitorii de TVA, persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, precum şi persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României dar care sunt stabilite în România printr-un sediul fix fără personalitate juridică, cum sunt sucursalele, şi persoanele impozabile nestabilite în România dar care sunt înregistrate în România în scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal. Pentru administrarea corectă a sistemului TVA la încasare acesta va fi aplicat numai de persoanele simpozabile care au sediul activităţii economice în România, astfel cum se prevede prin lege;
– Clarificări privind categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 precum şi a celor care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu a doua perioadă fiscală din anul 2013;
– Regulile aplicabile persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată din oficiu de către organele fiscale competente şi care ulterior sunt înregistrate în scopuri de TVA în ce priveşte calcularea plafonului de 2.250.000 lei şi înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ;
– Determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se realizează pe baza datelor raportate în deconturile de TVA, pentru a simplifica atât pentru contribuabili cât şi pentru organele fiscale calculul acestei cifre;
– Precizări necesare aplicării prevederilor din lege referitoare la operaţiunile excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare în cazul persoanelor care aplică sistemul;
– Detalierea regulilor privind intrarea/ieşirea din sistemul TVA la încasare precum şi înregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare;
– Stabilirea datei plăţii/încasării operaţiunilor în cazul în care plata nu se face în mod obişnuit, prin transfer bancar sau in numerar, ci prin compensare, utilizarea unor instrumente de plată de tip transfer-debit precum cecul, cambia şi biletul la ordin, plata în natură, stingerea datoriei ca urmare a cesiunii de creanţe;
– Norme privind ajustarea bazei de impozitare a TVA în situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplică sistemul TVA la încasare în cazul unor situaţii precum:
refuzuri totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea sau preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, acordarea de rabaturi, remize, risturne şi alte reduceri de preţ, atunci când nu este achitată toată contravaloarea bunurilor/serviciilor la data respectivă;
– Stabilirea de reguli aplicabile pentru determinarea TVA de dedus în cazul în care plata facturilor se realizează parţial, precum şi a regulilor aplicabile atunci când TVA nu este deductibilă;
– Modalitatea de aplicare a prevederilor privind ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a persoanelor care fac achiziţii de la persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul schimbării destinaţiei bunurilor ulterior achiziţiei, dacă taxa aferentă nu a fost plătită integral. Au fost date exemple pentru a facilita înţelegerea corectă a modalităţii de ajustare a TVA, precum şi a determinării proporţiei deductibile la fiecare plată ulterioară unui eveniment ce generează ajustarea TVA;
– Jurnalele pentru vânzări şi cele pentru cumpărări ale persoanei care aplică TVA la încasare, precum şi jurnalele pentru cumpărări ale persoanelor care fac achiziţii de la persoane care aplică TVA la încasare, trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmărească în fiecare perioadă fiscală diferenţele de taxă neexigibile, atât în ce priveşte taxa colectată cât şi în ce priveşte taxa deductibilă. În acest sens prin norme au fost prevăzute o serie de informaţii necesare pentru aceste operaţiuni. Aceste informaţii sunt necesare şi în scopul verificării de către organele fiscale a acestor contribuabili.
– Datorită noutăţii prevederilor referitoare la aplicarea sistemului TVA la încasare, s-a creat baza legală pentru aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor publice a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul va reuni toate prevederile legale din lege şi din norme care reglementează aplicarea sistemului TVA la încasare pentru a oferi o imagine comprehensivă asupra ansamblului prevederilor incidente în cazul sistemului TVA la încasare. S-a avut în vedere faptul că ghidul va fi un instrument util oferit atât contribuabililor cât şi autorităţilor fiscale, care nu vor fi obligaţi să caute în cuprinsul legii şi a normelor, la articole diferite, prevederile care le sunt incidente atunci când vor fi în situaţia să aplice TVA la încasare sau vor face achiziţii de la persoane care aplică TVA la încasare.

• Norme date în aplicarea noilor prevederi privind facturarea:
– Operaţiunile pentru care persoanele impozabile sunt scutite de obligativitatea emiterii facturii, între care livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul, prestările de servicii către populaţie, livrările de bunuri/prestările de servicii către beneficiari persoane neimpozabile pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate;
– Reglementarea unui document centralizator care se întocmeşte pentru fiecare perioadă fiscală şi pe baza căruia se colectează TVA, în cazul operaţiunilor realizate către persoane neimpozabile, care prin natura lor nu permit identificarea beneficiarului;
– Procedura care trebuie urmată pentru obţinerea aprobării în vederea emiterii de facturi în regim simplificat, în cazul în care valoarea facturii, inclusiv TVA este mai mare de 100 euro, dar mai mică de 400 euro;
– Condiţii în care se pot emite facturi de către beneficiar în numele şi în contul furnizorului/prestatorului, respectiv încheierea acordului prealabil prin care să se prevadă această procedură de facturare şi procedura de acceptare a fiecărei facturi;
– Deoarece utilizarea facturării electronice poate ajuta întreprinderile să reducă costurile și să fie mai competitive, actualele cerințe TVA privind facturarea electronică se revizuiesc pentru a îndepărta sarcinile existente și barierele din calea utilizării sistemului. Facturile pe suport de hârtie și facturile electronice vor fi tratate în același mod, iar povara administrativă privind facturarea pe suport de hârtie ar trebui să nu crească. Prin norme se pune accent pe faptul că facturile trebuie să reflecte livrările reale și, prin urmare, ar trebui garantate autenticitatea, integritatea și lizibilitatea acestora.
Controlul de gestiune poate fi utilizat pentru a stabili piste fiabile de audit între facturi și livrări/ prestări, garantând, prin aceasta, faptul că orice factură (indiferent dacă a fost emisă pe suport de hârtie sau în format electronic) respectă acele cerințe.
Autenticitatea și integritatea facturilor electronice pot fi garantate prin utilizarea anumitor tehnologii existente, precum schimbul electronic de date (EDI) și semnăturile electronice avansate. Cu toate acestea, având în vedere că există și alte tehnologii, persoanelor impozabile nu ar trebui să li se impună utilizarea niciunei tehnologii de facturare electronică specială.
– În cazul noilor reglementări privind exigibilitatea TVA în cazul livrărilor şi achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pentru a se garanta uniformitatea informațiilor cuprinse în declarațiile recapitulative și promptitudinea schimbului de informații între statele membre prin intermediul respectivelor declarații, prin norme au fost stabilite reguli aplicabile în cazul facturilor emise de operatorii economici, inclusiv pentru avansuri..

• Regimul TVA aferent bunurilor lipsă în gestiunea unui operator economic, care nu vor mai fi considerate livrări de bunuri asimilate livrărilor cu plată pentru care se colectează TVA, ci vor intra, cu anumite excepţii, sub incidenţa prevederilor privind ajustarea deducerii.
Normele metodologice reglementează modalitatea de aplicare a noilor reglementări privind ajustarea deducerii TVA în cazul bunurilor care nu mai există în gestiunea unui operator economic, atât în cazul bunurilor de capital cât şi al altor bunuri decât cele de capital.

2. Compatibilizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul TVA, respectiv cu prevederile Directivei 2006/112/CE, privind noul regimul fiscal din punct de vedere al TVA aferent bunurilor de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, care nu va mai depinde de situaţia în care se află persoana impozabilă, respectiv dacă a înregistrat profit sau pierdere. În acest sens s-a stabilit că operatorii economici nu vor considera că au efectuat o livrare către sine şi nu vor colecta TVA dacă valoarea fiecărui bun/cadou acordat gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu depăşeşte valoarea de 100 lei. Măsura este compatibilă cu prevederile Directivei 2006/112/CE, şi a fost luată ca urmare a observaţiilor Comisiei Europene în cazul EU Pilot nr. 2274/11/TAXU, cu privire la bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol. În cazul serviciilor acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, deorece Directiva 2006/112/CE nu impune stabilirea unui plafon, prin norme s-a stabilit că operatorii economici vor trebui să facă dovada că serviciile sunt acordate gratuit în scopul desfăşurării activităţii economice.

C. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1. Corelări necesare pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012:
• Precizarea că micii producători de vinuri liniştite depun o declaraţie de înregistrare la autoritatea vamală teritorială, înaintea desfăşurării activităţii de producţie;
• Precizarea că antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de bere care intenţionează să îmbutelieze apă plată şi băuturi alcoolice trebuie să notifice această intenţie la autoritatea vamală teritorială;
• Corelarea prevederilor privind documentul comercial de însoţire a deplasărilor de produse energetice de natura aditivilor şi a produselor din biomasă, ale căror coduri de produs nu se regăsesc în Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, către antrepozite fiscale. Urmare a modificărilor aduse Codului fiscal, deplasarea în regim suspensiv de accize a aditivilor va fi realizată sub acoperirea documentului administrativ electronic.

2. Corelări necesare pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012:
• Precizarea că antrepozitarii autorizaţi, ale căror autorizaţii au fost revocate pentru neconformarea la modificările intervenite la condiţiile de autorizare sau de funcţionare ale antrepozitului fiscal, pot fi reautorizaţi înainte de expirarea unei perioade de şase luni.

3. Alte precizări:
Revizuirea precizărilor privind acordarea reducerii garanţiilor constituite de către antrepozitarii autorizaţi sau de către destinatarii înregistraţi. Astfel, reducerea de garanţie se va acorda după cum urmează:
• cu 50%, în situaţia în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat, operatorul economic nu a înregistrat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de executare silită;
• cu 75%, în situaţia în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat, operatorul economic nu a înregistrat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de executare silită.

De asemenea, garanţia constituită de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse accizabile, va putea fi redusă sub cuantumul minim stabilit pentru funcţionarea antrepozitelor fiscale.

Referinte anexate:
proiect Norme Cod Fiscal 19 oct 2012
Nota fundamentare proiect Norme Cod Fiscal 19 oct 2012

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] HOTĂRÂREA nr. 1071/2012 din 06 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 2012-11-08 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 08 Noiembrie 2012 2012-10-21 – Proiect, nota de fundamentare […]